Předčasný důchod láká každý rok více zaměstnanců. Kdo na něj má nárok a kdy se vyplatí?

23. 9. 2022
Doba čtení: 7 minut
Zdroj: Depositphotos

Nedosáhli jste ještě důchodového věku, ale už byste rádi odešli do penze? Pokud splňujete zákonem stanovené podmínky pro odchod do předčasného důchodu, pak vám v tom nic nebrání. České zákonodárství tak umožňuje učinit lidem, kteří už se necítí zdravotně nejlépe na to, aby vykonávali pracovní činnost, nebo jim zkrátka došly síly a rádi by podzim svého života trávili jinak než v pracovním procesu. Ověřte si, zda se vám tento krok vyplatí, nebo bude lepší ještě chvíli vyčkat.

Co je předčasný důchod

Právo na takzvaný předčasný důchod dává všem zaměstnancům zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Jedná se o možnost odejít do penze ještě před dovršením důchodového věku pracovníka. Dle Českého statistického úřadu zájem o předčasný důchod každým rokem stoupá. V roce 2000 bylo celkem vyplaceno 156 450 předčasných důchodů, zatímco v roce 2020 jich bylo už více něž 651 tisíc.

Ať už zaměstnanec zvažuje předčasný důchod ze zdravotních důvodů, nebo ho k tomu naopak vede rodinná situace, je potřeba jej předem dobře zvážit, neboť z něj plynou určité nevýhody, zejména co se týká výše měsíčních výplat. Pakliže je žadatel ale dostatečně finančně zabezpečen a ví, že si se svými úsporami nebo investicemi vystačí až do konce svých dnů, takže jej nižší důchodový příjem nijak neomezí, není důvod věc odkládat. Pro každého občana České republiky však platí podmínky, jež stanovuje výše zmíněný zákon a bez jejichž dodržení nelze do předčasné důchodu odejít.

Podmínky odchodu do předčasného důchodu

Standardní doba odchodu do penze je v roce 2022 stanovena na 65 let. Důchodový věk se však může lišit v závislosti na tom, kdy se žadatel narodil, jakého je pohlaví a kolik má potomků. Zákonné podmínky pro odchod do předčasného důchodu pak stanovují dobu, kdy je možné tohoto nároku využít, následujícím způsobem:

 1. pokud žadateli vzniká nárok na starobní důchod dříve než v 63 letech, může mu být předčasný důchod přiznán maximálně 3 roky před vznikem tohoto nároku,
 2. žadatel, jehož důchodový věk je stanoven na 63 let a více, má nárok na předčasnou penzi až 5 let před termínem řádného starobního důchodu, ale nejdříve po dosažení 60 let věku.

Na co si dát pozor

Než se definitivně rozhodnete nastoupit do předčasné penze, je potřeba mít na paměti několik nevýhod, které z tohoto rozhodnutí mohou vyplynout. Tou nejzásadnější je krácení důchodového příjmu, jež se netýká pouze období před vznikem nároku na řádný starobní důchod, ale celé doby trvání penze. To znamená, že po nastoupení řádného starobního důchodu vám zůstane také ponížený důchodový příjem. Mezi další nepříjemné situace, které se mohou vyskytnout, dále patří:

 • nižší pozůstalostní důchody – dřívější odchod do penze se dotkne i vaší rodiny, a to ve chvíli, kdy zemřete, jelikož částka vdovského a sirotčího důchodu se odvíjí od výše důchodu, kterou zemřelý pobíral,
 • omezený výdělek z brigád – pokud se rozhodnete přivydělat si formou brigády, nemůžete vykonávat práci založenou na účasti na důchodovém pojištění (tzn. můžete pracovat na dohodu o provedení práce do výdělku 10 000 korun, nebo na dohodou o pracovní činnosti do výše výdělku 3000 korun),
 • ztráta možnosti naspořit více peněz – zaměstnanci, kteří pracují až do termínu řádného starobního důchodu, mohou za tuto dobu naspořit více prostředků na penzi, díky nimž si budou moci zachovat životní standard, na který jsou zvyklí.

Jak žádat o předčasný důchod

Žádost o odchod do předčasného důchodu se podává osobně na místní správě sociálního zabezpečení. Tímto úřadem může být Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), městská správa sociálního zabezpečení (MSSZ) nebo v případě hlavního města České republiky Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ).

V současné době neexistuje žádný online formulář, který by bylo možné podat elektronicky. V každém případě je tak potřeba přijít na pobočku místně příslušného úřadu a vyplnit žádost s kompetentním pracovníkem, a to ideálně po předchozím telefonickém objednání. K žádosti je také potřeba přiložit několik důležitých dokumentů, kterými jsou:

 • občanský průkaz,
 • doklad o studiu (včetně nedokončeného),
 • potvrzení o výkonu vojenské služby,
 • dokumenty potvrzující výchovu dětí nebo péči o dítě (např. rodné listy),
 • doklad o zaměstnání v cizině,
 • dokumenty prokazující výdělečnou činnost, pokud za některá období chybí údaje o pojištění (např. pracovní smlouvy).

Předčasný odchod do důchodu IZS

Nárok na odchod do předčasného starobního důchodu některých zaměstnanců integrovaného záchranné systému (IZS), schválila vláda 8. 9. 2022. Pakliže bude novela zákona schválena také parlamentem a následně podepsána prezidentem České republiky,  měla by vstoupit v platnost pravděpodobně 1. 1. 2023.

Důvodem, proč některé složky IZS mohou nastoupit do penze bez finančního znevýhodnění dříve než zaměstnanci jiných oborů (kromě horníků), je především fakt, že jsou v práci dlouhodobě vystavováni vyšší fyzické i psychické zátěži. Uvedená novela zákona se zatím týká pouze záchranářů, kteří mají odpracováno 4400 směn, což odpovídá zhruba 20 rokům praxe. Hasiči a policie prozatím nárok na odchod do předčasného důchodu bez krácení důchodového příjmu mít nebudou.

Výpočet předčasného důchodu 2022

Co se týká výše výplaty, která bude v rámci penze poskytována, je pro odchod do předčasného důchodu výpočet této částky stejný jako u řádného starobního důchodu. To znamená že se tento příjem skládá ze dvou částí, a sice ze základní složky a procentní složky. Základní složka zůstává neměnná, přičemž pro rok 2022 se jedná o částku 3900 korun. U procentní části příjmu však dochází ke krácení.

Pro výpočet odchodu do předčasného důchodu je tedy v prvé řadě potřeba zjistit výši procentní výměry na základě odpracovaných let a průměrného výdělku za rozhodné období. Pro rok 2022 se rozhodným obdobím myslí doba od roku 1987 do roku 2021. Tato výměra se následně snižuje za každých 90 dní, které žadateli zbývají do dne, kdy mu vznikne nárok na řádný starobní důchod.

Krácení důchodu při předčasném odchodu do důchodu pak probíhá následovně:

 • za prvních 360 dní se výpočtový základ snižuje o 0,9 procenta,
 • za období od 360. dne do 720. dne se výpočtový základ krátí o 1,2 procenta,
 • od 721. dne se výpočtový základ poníží o 1,5 procenta.

Z výše uvedeného vyplývá, že čím dříve odejdete do předčasné penze, tím nižší důchod vám bude stát vyplácet. Největší nevýhodou je, že takto se bude důchodový příjem krátit i ve chvíli, kdy vám vznikne nárok na řádný starobní důchod. Finální částka se totiž už znovu nepřepočítává. Proto je potřeba si předem pořádně promyslet, zda vám za to odchod do předčasné penze stojí, nebo se vyplatí raději ještě pár let počkat.

Pokud se vám zdá výše uvedený výpočet poněkud komplikovaný, pomůže vám online kalkulačka odchodu do předčasného důchodu, která vše spočítá za vás. Pro vygenerování správné částky pomocí tohoto nástroje bude potřeba zadat informace o výši vaší aktuální hrubé měsíční mzdy, době pojištění a počtu měsíců nebo čtvrtletí, které vám zbývají do řádného důchodu.

Rozdíl mezi předčasným důchodem a předdůchodem

Předčasný důchod a předdůchod jsou dvě zcela odlišné věci, ačkoliv oba pojmy zní téměř stejně. Předdůchodem se rozumí v podstatě starobní penze na určenou dobu a vyplácí se z vašeho penzijního připojištění, pokud jste si jej u některého z poskytovatelů sjednali. Jedná se o takzvaný III. pilíř českého důchodového systému, který je podporován státem formou příspěvků a úlev na daních. Podmínky a pravidla III. pilíře upravuje zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Na rozdíl od předčasného důchodu můžete částku, jež vám bude vyplacena v rámci předdůchodu, ovlivnit, a to tím, kolik si budete pravidelně na penzijní připojištění spořit. Žádat o něj můžete nejpozději 2 roky a nejdříve 5 let před vznikem nároku na starobní důchod. Navíc se vám po dovršení věku pro nárok na řádný starobní důchod nebudou krátit příjmy, jako je tomu v případě předčasné penze.

Kdy lze odejít do předčasného důchodu?
Zaměstnanci, kterým vzniká nárok na řádný starobní důchod dříve než v 63 letech, mohou do předčasné penze odejít maximálně 3 rok před uvedeným důchodovým věkem. Žadatelé, jejichž důchodový věk je 63 let a více, mohou tento nárok využít až 5 let před řádným starobním důchodem, avšak pouze za předpokladu, že již dovršili 60 let.
Jak se vypočítá výše předčasného důchodu?
Výše předčasného důchodu se skládá ze základní a procentní složky, kde základní část činí 3900 korun a je vždy stejná. Procentní složka se pak odvíjí od odpracovaných let a průměrného výdělku zaměstnance a následně se krátí podle toho, kdy chce žadatel do předčasného důchodu nastoupit. Čím dřív zaměstnanec do penze odejde, tím je snížení příjmu výraznější. Navíc je nadále platné po celou dobu trvání starobního důchodu.
Co je to předdůchod?
Předdůchod je forma předčasné penze v rámci III. pilíře českého důchodového systému, což vyplývá ze zákona o doplňkovém penzijním spoření. Jedná se o starobní penzi na dobu určenou, o kterou je možné žádat nejdříve 5 let a nejpozději 2 roky před vznikem nároku na řádný starobní důchod. Důchodové příjmy se vyplácí z penzijního připojištění, které si žadatel sám sjednává u vybrané společnosti.
 • Našli jste v článku chybu?