Nárok na vdovecký a vdovský důchod mají jen manželské páry. Standardně se vyplácí po dobu jednoho roku

15. 7. 2022
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Depositphotos

Zemřel vám manžel nebo manželka? Český důchodový systém poskytuje ovdovělým osobám pozůstalostní důchod, který jim pomůže vyrovnat se s nečekaným výpadkem příjmu. Nárok na vdovský či vdovecký důchod ale nevzniká automaticky. Je nutné splnit celou řadu podmínek a také podat oficiální žádost o vdovský důchod.

Vdovský důchod

Vdovský důchod patří v českém důchodovém systému mezi tzv. pozůstalostní důchody (vedle důchodu starobního, invalidního a sirotčího). Mužskou obdobou vdovského důchodu je vdovecký důchod. Tento druh důchodu je určen ovdovělým osobám, tedy těm, kterým zemřel manžel/manželka.

Z důvodu výpadku jednoho z příjmů se pozůstalé osoby často dostávají do finanční tísně. Vdovský (vdovecký) důchod je zde od toho, aby jim pomohl zvládnout těžké období a vyrovnat se se snížením příjmu. Nárok na vdovský důchod ovšem nevzniká automaticky po smrti manžela/manželky.

Nárok na vdovský důchod

Podmínky nároku pro získání vdovského či vdoveckého důchodu stanovuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Ovdovělá osoba má nárok na vdovský důchod, pokud zemřelý splňoval jednu z níže uvedených podmínek:

 • byl mu vyplácen starobní nebo invalidní důchod,
 • ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod (35 let),
 • ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod (1–5 roků),
 • zesnul v důsledku pracovního úrazu.

Pochopitelně tou nejzásadnější podmínkou je existence manželství ke dni úmrtí manžela/manželky. V případě, že ovdovělá osoba uzavře další manželství, ztrácí tím nárok na vdovský důchod. Nárok na vdovský důchod také neexistuje v případě rozvedených manželů nebo v případě registrovaného partnerství.

Jak dlouho se pobírá vdovský důchod?

Vdovský nebo vdovecký důchod se standardně vyplácí po dobu jednoho roku. Existuje ale několik specifických případů, kdy se vyplácí déle nebo ovdovělé osobě vzniká nárok na doživotní vdovský důchod:

 • pečuje o nezaopatřené dítě (mladší 26 let),
 • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby v invalidním stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost),
 • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost),
 • je plně invalidní (stupeň III),
 • dosáhla věku alespoň o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk (stanovený podle § 32 výše uvedeného zákona) pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší – je to z toho důvodu, že se ženy v České republice dožívají průměrně vyššího věku.

Vdovský důchod: výpočet

Pro výpočet vdovského důchodu se využívají dva parametry:

 • základní výměra,
 • procentní výměra.

Základní výměra je pro všechny osoby stejná. Pro rok 2023 se jedná o 4040 korun. Procentní výměra se už vypočítává individuálně. Závisí na tom, zda měl zemřelý nárok na starobní či invalidní důchod, a na výši tohoto hypotetického důchodu. Pokud ano, odpovídá procentní výměra jedné polovině procentní výměry starobního či invalidního důchodu.

Vdovský důchod 2023

Rok 2023 pro vdovský důchod přináší několik změn, které mají zásadní vliv na výpočet vdovského důchodu. Tou první je zvýšení základní výměry o 140 korun, což znamená, že z původních 3900 korun (platících pro rok 2022) se zvedá na 4040 korun. Z důvodu inflace se zvyšuje také procentní výměra o 5,1 procenta.

Kalkulačka: vdovský důchod

Výpočet vdovského důchodu vám může usnadnit šikovná online kalkulačka. Stačí do ní zadat pár údajů a kalkulačka sama spočítá aktuální výši vdovského důchodu.

Žádost o vdovský důchod

Žádost o vdovský důchod se vždy podává na pracovišti příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podle trvalého bydliště žadatele. OSSZ předá žádost České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), která rozhodne o přiznání vdovského důchodu a jeho výši do 90 dnů ode dne podání žádosti. Žádost by měl pozůstalý podávat vždy osobně, případně lze k tomuto úkonu zplnomocnit jinou osobu.

Žádost o vdovský důchod: formulář

K žádosti o vdovský důchod nemusíte předem vyplňovat žádný formulář. Potřebné tiskopisy s vámi vyplní úředník z oddělení důchodového pojištění. Je ovšem potřeba doložit různé dokumenty. Pokud zemřelý již pobíral důchod, jedná se o:

 • doklad totožnosti pozůstalého (občanský průkaz, případně cestovní pas či povolení k pobytu),
 • úmrtní list zesnulého,
 • oddací list.

Pokud zesnulá osoba nepobírala před svou smrtí důchod, předkládá žadatel ještě další dokumenty týkající se zesnulého, které se běžně přikládají k žádosti o starobní (invalidní) důchod:

 • doklady o době studia nebo učení, a to i v případě, že nebylo dokončeno (výuční list, vysvědčení z jednotlivých ročníků a maturitní vysvědčení, výkaz o studiu (index), vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, diplom),
 • potvrzení školy o délce studia (pro nárok na důchod a jeho výši nemá přímý vliv stupeň dosaženého vzdělání, nýbrž délka doby studia),
 • u mužů doklady o době vojenské služby (vojenská knížka, potvrzení Správního archivu Armády České republiky),
 • u žen doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození),
 • náhradní doklady, pokud chybí některé doby pojištění (pracovní smlouvy, doba evidence u úřadu práce),
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání,
 • v případě zájmu o výplatu důchodu na účet vyplněný a bankou potvrzený tiskopis s názvem „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“.
Co je vdovský důchod?
Vdovský a vdovecký důchod je jedním z pozůstalostních důchodů českého důchodového systému (spolu se starobním, invalidním a sirotčím), který je vyplácen ovdovělým osobám po smrti manžela/manželky.
Jak se určuje výše vdovského důchodu?
Při výpočtu vdovského nebo vdoveckého důchodu se vychází ze dvou základních veličin. Tou první je tzv. základní výměra, která je pro všechny osoby stejná (v roce 2023 jde o 4040 korun). Druhou je procentní výměra, která odpovídá jedné polovině procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu.
Lze pobírat vdovský důchod souběžně se starobním?
Pokud dojde k tzv. souběhu důchodů, nebude vdova (vdovec) pobírat oba důchody v jejich původní výši. Pozůstalému bude vyplácen v plné výši starobní důchod a ze vdovského dostane polovinu procentní výměry.
Jak dlouho se bere vdovský důchod?
Vdovský nebo vdovecký důchod se standardně pobírá po dobu jednoho roku. Za určitých okolností může být vyplácen déle nebo dokonce doživotně. Typicky jde o situace, kdy ovdovělá osoba pečuje o nezaopatřené dítě, má invaliditu třetího stupně nebo dosáhla věku alespoň o čtyři roky nižšího, než je zákonem stanovený důchodový věk pro muže stejného data narození.
 • Našli jste v článku chybu?