Růžový formulář může podepsat každý zaměstnanec. Víte, jak vyplnit prohlášení poplatníka správně?

28. 4. 2022
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Depositphotos
Pokud jste zaměstnancem nebo zrovna nastupujete do nové práce, máte každý rok nárok na podepsání formuláře Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Na základě tohoto formuláře se pak ve mzdě zohlední slevy a zvýhodnění, což je pro zaměstnance výhodné. Prohlášení poplatníka daně může podepsat i student nebo důchodce, pokud je v zaměstnaneckém poměru. Jak vyplnit prohlášení poplatníka?

Co je prohlášení poplatníka?

„Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ je název daňového formuláře, který podepisují u zaměstnavatele všichni zaměstnanci, aby mohli uplatnit svůj nárok na slevu na dani a daňové zvýhodnění na dítě.

Formulář se podepisuje každoročně a týká se nejen zaměstnanců pracujících na plný úvazek (HPP), ale i pracovníků zaměstnaných na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o provedení činnosti (DPČ). Dále platí, že zaměstnanec může tento formulář podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele, pokud má více zaměstnání. Je čistě na něm, kterého ze zaměstnavatelů zvolí. Pokud by toto pravidlo nedodržel, vystavuje se riziku pokuty.

Podpisem prohlášení k dani z příjmů se stanoví způsob zdanění. Jinými slovy to znamená, že na základě tohoto formuláře zaměstnavatel určí, zda bude zaměstnanci srážet klasickou daňovou zálohu. Pokud zaměstnanec uplatní slevy na dani nebo zvýhodnění na děti, bude mu z příjmu sražena konečná srážková daň se zvláštní sazbou.

Prohlášení poplatníka 2023: formulář

Formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je mezi lidmi známý spíše jako „růžový formulář“ nebo „růžovka“. Důvodem je charakteristická růžová barva, ve které je tiskopis vyveden. Výhodou je, že formulář má ustálenou formu, a tudíž i pro rok 2023 zůstává stejný.

Formulář je nutné vyplnit vždy do 15. února, konkrétně pro rok 2023 platí termín 15. 2. 2023. Pokud zaměstnanec prohlášení k dani nepodepíše (nebo ho nepodepíše k výše uvedenému datu), zaměstnavatel při výpočtu zdanitelné mzdy nepřihlíží k nezdanitelným částkám.

Nastupujete-li do nového zaměstnání, měli byste prohlášení poplatníka podepsat do 30 dnů od zahájení pracovního poměru.

Kdo má nárok podepsat prohlášení poplatníka?

Platí, že Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti může podepsat každý zaměstnanec, který je v zaměstnaneckém poměru jako:

 • osoba zaměstnaná na HPP,
 • osoba zaměstnaná na DPP,
 • osoba zaměstnaná na DPČ.

Na jeho podepsání mají tudíž nárok i pracující studenti, maminky, které chodí na brigádu, nebo důchodci, kteří si přivydělávají k důchodu. Například studenti v tomto případě uplatňují slevu na studenta.

Podpis růžového formuláře není zapovězen ani pro zaměstnance, kteří zároveň provozují samostatně výdělečnou činnost (OVSČ). OSVČ ovšem nesmí v tomto případě již podepsat roční zúčtování daně a má povinnost podat daňové přiznání, ve kterém uvede své příjmy z podnikání i ze zaměstnání.

Jak vyplnit prohlášení poplatníka?

Prohlášení poplatníka si zaměstnanci obvykle nevyplňují sami. Většinou to za ně udělá mzdová účetní, která jim poté předloží již vyplněný formulář ke kontrole a podpisu. To ovšem neznamená, že byste neměli vědět, jak tento tiskopis správně vyplnit. Tato znalost se může vždy hodit. Růžový formulář se skládá z šesti částí:

 • základní údaje o plátci a poplatníkovi,
 • slevy dle § 35ba odst. 1,
 • daňové zvýhodnění na děti,
 • informace o druhém z poplatníků,
 • podpisová část,
 • změnová část.

Základní údaje o plátci a poplatníkovi

V první části se vyplňuje:

 • rok zdaňovacího období,
 • identifikační údaje plátce (zaměstnavatele),
 • identifikační údaje poplatníka (zaměstnance).

Nemá-li zaměstnanec českou státní příslušnost, ale například slovenskou, vyplní také část „Daňový nerezident ČR dále vyplní“. Zde uvede údaje z cestovního pasu nebo občanského průkazu své země.

Slevy dle § 35ba odst. 1

V druhé části se písmenem „X“ zaškrtnou políčka se slevami, na které má poplatník nárok:

 • základní sleva na poplatníka,
 • základní sleva na invaliditu,
 • rozšířená sleva na invaliditu,
 • sleva na držitele průkazu ZTP/P,
 • sleva na studenta.

Daňové zvýhodnění na děti

Pokud chcete uplatnit zvýhodnění na vyživované děti, musíte zaměstnavateli předložit potvrzení druhého poplatníka (manžela, manželky, partnera, partnerky) o tom, že on neuplatňuje u svého zaměstnavatele stejnou slevu. V tomto případě nestačí čestné prohlášení druhého z poplatníků, ale je potřeba vyplnit speciální formulář. Je-li druhý z poplatníků OSVČ či nezaměstnaný, stačí čestné prohlášení.

Do bílých kolonek je pak potřeba uvést údaje o dítěti a vyplnit kolonku „Uplatňuji/neuplatňuji”. Pokud zaměstnanec uplatňuje slevu na dítě, uvádí se pořadí dětí čísly 1/2/3. Pokud má dítě průkaz ZTP/P, je potřeba uvést i tuto skutečnost.

Za vyživované dítě se považuje:

 • dítě mladší 18 let, které s poplatníkem žije ve společné domácnosti,
 • dítě starší 18 let, které ale ještě studuje a soustavně se připravuje na budoucí povolání (až do 26 let).

U zletilých dětí je potřeba zatrhnout kolonku „Zletilé dítě” a podložit tento fakt potvrzením u studiu.

Informace o druhém z poplatníků

Čtvrtá část bude zajímat poplatníky, kteří žijí ve společné domácnosti s druhým poplatníkem a vyživovanými dětmi. Zaměstnanec zde uvede údaje o svém partnerovi a vyplní, zda je tato osoba zaměstnaná (pokud ano, uvede i identifikační údaje jejího zaměstnavatele) a zda uplatňuje daňové zvýhodnění alespoň na jedno vyživované dítě.

Rodič, který vychovává své dítě sám a nesdílí domácnost s partnerem, zde pouze zaškrtne „NE“ a o víc se starat nemusí.

Podpisová část

Do předposlední části uvede zaměstnanec svůj podpis a datum podpisu (kolonka „Prokazatelně provedené prohlášení poplatníkem“). To samé provede o řádek vedle i zaměstnavatel (kolonka „Ověření plátcem daně“).

Změnová část

Poslední část formuláře slouží k záznamu změn, které mohou v průběhu roku nastat a které mají vliv na daňové slevy a zvýhodnění. Může jít například o:

 • narození dítěte,
 • ukončení studia u vyživovaného dítěte,
 • zahájení či ukončení studia poplatníka,
 • slevu na invaliditu.

Zde je potřeba vyplnit kolonku „Druh změny“, kalendářní měsíc, kdy ke změně došlo a doplnit podpis poplatníka i plátce. Dojde-li ke změně týkající se zvýhodnění vyživovaných dětí, musí být vyplněna také úplně poslední tabulka ve formuláři, do které se zanesou údaje o vyživovaných dětech (stejným způsobem jako v třetí části).

Co je prohlášení poplatníka?
Jde o daňový formulář s názvem „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“, který zaměstnanci každoročně podepisují. Podpisem tohoto tiskopisu stvrzují svůj nárok na uplatnění slevy na dani či daňové zvýhodnění na dítě.
Kdo může podepsat prohlášení poplatníka?
V zásadě každý, kdo je v zaměstnaneckém poměru. Tedy osoby zaměstnané na HPP, DPP i DPČ. Jde také o pracující studenty, důchodce, kteří si přivydělávají, maminky na brigádě a OSVČ, které k zaměstnání provozují vlastní podnikání.
Jak vypadá formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti?
Růžový formulář se skládá ze šesti částí. První obsahuje základní údaje o plátci a poplatníkovi, druhá uplatňované slevy (například slevu na studenta), třetí daňové zvýhodnění na vyživované děti a čtvrtá informace o druhém z poplatníků, pokud má zaměstnanec pracujícího partnera. Pátá část slouží k podpisu a šestá k záznamu případných změn (narození dítěte atd.).
Je možné podepsat prohlášení poplatníka dodatečně?
Výhodou je, že prohlášení poplatníka může zaměstnanec podepsat i dodatečně. V takovém případě je potřeba napsat do kolonky „dodatečně činím“ (první část formuláře) XD a uvést kalendářní měsíce, za které slevu uplatňujete.
 • Našli jste v článku chybu?