Menu Zavřít

Vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání. Kdy je povinná a kolik stojí?

24. 4. 2021
Doba čtení: 8 minut
Autor: Shutterstock

Nastupujete do nového zaměstnání? Pravděpodobně vás tedy čeká vstupní lékařská prohlídka. Ta je totiž u hlavního pracovního poměru povinná. U práce na dohodu ji zaměstnanci naopak podstupují jen v případě, že se jedná o zdravotně rizikovou pozici. Pozor si dejte také na dodržení termínu – lékaře byste měli navštívit ještě před uzavřením pracovněprávního vztahu se zaměstnavatelem.

Co je vstupní prohlídka?

Bez vstupní prohlídky pracovat nesmíte. Tedy alespoň v případě, že nastupujete na hlavní pracovní poměr. V zákoníku práce je totiž jasně definováno, že pracovní prohlídka u lékaře je v tomto případě povinná pro všechny zaměstnance a ten, kdo ji odmítne, bude automaticky považován za zdravotně nezpůsobilého. 

Dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce zaměstnavatel nesmí připustit, aby jeho zaměstnanci vykonávali práce, jejich náročnost by neodpovídala jejich zdravotní způsobilosti. Ještě před nástupem do zaměstnání by tedy měl zjistit, zda u nich neexistují nějaké zdravotní překážky, které by výkonu práce bránily. 

Problematiku pracovnělékařských prohlídek (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní, následná) upravuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).Vstupní prohlídka do práce přitom představuje jakousi kontrolu, která určuje způsobilost k výkonu zaměstnání na dané pracovní pozici

Její absolvování je podmínkou k uzavření platného pracovněprávního vztahu, přičemž pro zaměstnavatele tato lékařská prohlídka při nástupu do zaměstnání znamená, že je zaměstnanec danou práci schopný vykonávat řádně a že je sám krytý v případě různých pracovních úrazů. 

Kdo musí podstoupit vstupní prohlídku?

Zaměstnavatel je povinen zajistit lékařskou prohlídku všem zaměstnancům ještě před navázáním pracovněprávního vztahu. Pokud tak neučiní, hrozí mu pokuta. V případě práce na dohodu je to ale trochu jinak. Vstupní prohlídka u lékaře je v tomto případě povinná, jen pokud se jedná o rizikovou práci. Provedena může být i za předpokladu, že má zaměstnavatel o zdravotním stavu zaměstnance pochybnosti.

Obdoba zdravotní prohlídky před nástupem do zaměstnání se provádí také v případě, že zaměstnanec mění pracovní pozici nebo pokud dojde k převedení zaměstnance na jinou práci vykonávanou za odlišných podmínek. Tím je myšleno například to, že dojde k navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden. 

Důvodem ovšem může být i zařazení k výkonu rizikové práce.V případě, že zaměstnanec vstupní lékařskou prohlídku neabsolvuje, bude automaticky shledán nezpůsobilým k výkonu této práce. Jestliže pak zaměstnavatel svého zaměstnance k lékaři nepošle, hrozí mu vysoká pokuta za neprovedení vstupní lékařské prohlídky.

K jakému lékaři jít?

Ideálně k tomu firemnímu. Zaměstnavatel by měl mít pro tuto příležitost sjednanou smlouvu s jedním konkrétním lékařem. Současně však záleží na tom, do jaké kategorie je vaše pozice zařazena, a platí, že čím vyšší kategorie, tím větší zdravotní riziko. 

Ke svému obvodnímu lékaři můžete jít na některou z pracovnělékařských prohlídek pouze za předpokladu, že se jedná o nerizikové zaměstnání zařazené do první pracovní kategorie, kde se žádná zdravotní rizika neočekávají. Dále pak také v případě, že zaměstnavatel nemá vlastního závodního lékaře a váš obvodní lékař je poskytovatelem pracovnělékařských služeb. 

Do druhé kategorie se pak řadí ty profese, u kterých se nepříznivý zdravotní vliv očekává jen výjimečně. Třetí kategorie vyžaduje použití ochranných pomůcek a čtvrtá obsahuje ta zaměstnání, ve kterých hrozí nebezpečí i za předpokladu, že zaměstnanec tyto pomůcky používá.


NÁŠ TIP: Nemocenská kalkulačka – výpočet nemocenské 2019

ilustrační foto

Vstupní prohlídka a těhotenství

Těhotenství se na vstupní prohlídce neposuzuje. Na zjišťování tohoto stavu má zaměstnavatel právo jen v případě, že se pracovnice chystá nastoupit na pozici, která je pro těhotné ženy vyloženě nevhodná. Zpravidla se jedná o:

 • práci na radiologickém oddělení,
 • manipulaci s těžkými břemeny,
 • výrobu a zpracování výbušnin,
 • těžbu v podzemí.

Jak probíhá vstupní zdravotní prohlídka?

V první řadě je nutné nechat si vystavit výpis ze zdravotní dokumentace u praktického lékaře, což samozřejmě neplatí, pokud zaměstnanec vstupní prohlídku absolvuje v jeho ordinaci. Zaměstnavatel pak vydá zaměstnanci formulář zdravotního posudku, který si zaměstnanec musí vzít s sebou k lékaři. Ten bude obsahovat veškeré údaje o zaměstnavateli, ale také o zaměstnanci (či uchazeči o zaměstnání). 

Na většinu lékařských prohlídek je potřeba přinést s sebou vzorek ranní moči, ale zaměstnanec může být také požádán, aby dorazil na lačno a vzorek předložil na místě. V některých případech je pak nutné dodat také zaměstnancovu lékařskou anamnézu, jindy ovšem stačí, když vyplní připravený informační dotazník, který se soustředí na jeho celkový zdravotní stav. 

Základní lékařské vyšetření se pak dělí do několika fází. Lékař nejprve projde výpis z dokumentace, který si zaměstnanec s sebou přinese od svého obvodního lékaře, a samozřejmě zkontroluje také anamnézu či vyplněný informační dotazník. Poté provede komplexní fyzikální vyšetření, a pokud je to nutné, odešle pacienta ke specialistovi, což vyžadují například některá specifická povolání, jako je pilot či policista.

Náležitosti pracovně-lékařského posudku

Ve většině případů nic nebrání tomu, aby lékař vystavil pozitivní posudek, díky kterému bude zaměstnanec označen za způsobilého k výkonu zaměstnání. Tento lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci by měl obsahovat identifikační údaje posuzované osoby, zaměstnavatele i lékaře, evidenční označení, účel vydání posudku, závěr, poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání, datum vydání a datum ukončení platnosti posudku. 

Z výše popsaného je patrné, že kromě všech náležitostí, které udává zákon, nesmí chybět ani posudkový závěr. Ten musí být jednoznačný a vždy musí mít jednu z následujících forem:

 • zdravotně způsobilý,
 • zdravotně nezpůsobilý,
 • zdravotně způsobilý s podmínkou,
 • pozbyl dlouhodobé zdravotní způsobilosti.

V případě zdravotní způsobilosti s podmínkou, musí lékař podmínku určit tak, aby byla zřetelná a zároveň reálně dosažitelná. Typicky se jedná o použití brýlí nebo určení maximální pracovní doby, kterou může zaměstnanec vykonávat. O reálnosti podmínky se lékař obvykle radí se zaměstnavatelem. Měl by se ji ale snažit stanovit tak, aby co nejvíce vyhovovala oběma stranám. Nad dodržováním těchto podmínek pak lékař provádí namátkový osobní dohled přímo na pracovišti.

Jak posudek předat?

Posudek lze zaměstnavateli předat hned několika způsoby, a to konkrétně:

 • osobně,
 • poštou,
 • elektronickou poštou s ověřeným elektronickým podpisem.

NAŠE RADA: Nejste spokojeni se svou zdravotní pojišťovnou? Čtěte, jak ji změnit

 Změna zdravotní pojišťovny, ilustrační foto

Platnost pracovně-lékařského posudku

Je důležité počítat s tím, že pracovně-lékařský posudek není platný ihned po vystavení, ale až poté, co uběhne desetidenní lhůta, během které může zaměstnanec podat návrh na přezkoumání. Tomuto časovému omezení se však lze vyhnout, a to v případě, že se obě strany tohoto práva vzdají. 

V takovém případě je posudek platný už následující den.Lhůta, která je zákonem stanovena na 10 pracovních dní, běží vždy od následujícího dne po vykonané vstupní prohlídce. V případě posuzování nemoci z povolání se navíc může prodloužit až na 45 dní. 

Následná periodicita lékařských prohlídek pak závisí na tom, do jaké kategorie prací podle míry nebezpečí a rizika zaměstnanec spadá, jakému riziku ohrožení zdraví je pracovník při výkonu činnosti vystaven a v neposlední řadě hraje roli také věk zaměstnance.

Kolik stojí vstupní prohlídka a kdo ji zaplatí?

Zaměstnance obvykle nejvíce zajímá, jaká je u vstupní prohlídky do práce cena a zda tyto výdaje jdou z jejich vlastní kapsy, nebo se o ně naopak postará zaměstnavatel. Cena vstupní prohlídky do zaměstnání se obvykle pohybuje zhruba v rozmezí od 200 do 500 korun

MMF24

Co se týče úhrady této částky, to poté závisí na tom, zda po absolvování prohlídky do zaměstnání člověk nastoupí, či nikoliv.Pokud se zaměstnavatelem pracovní smlouvu uzavřete, platí prohlídku zaměstnavatel. Ale v případě, že k uzavření smlouvy nedojde, je úhrada poplatku na vás. Někdy je možné se se zaměstnavatelem dohodnout, že prohlídku zaplatí v obou případech. Pro nástup na noční pozice pak hradí prohlídku vždy zaměstnavatel. 

Co je vstupní prohlídka?
Podle zákoníku práce nesmí zaměstnavatel připustit, aby jeho zaměstnanci vykonávali práce, jejichž náročnost by neodpovídala jejich zdravotní způsobilosti. Ještě před nástupem do zaměstnání by se tedy měl ujistit, že u nich neexistují žádné zdravotní překážky, které by jim ve výkonu práce bránily. Vstupní prohlídka u lékaře tedy představuje jakousi kontrolu, která slouží k posouzení, zda je zaměstnanec způsobilý k výkonu zaměstnání na dané pracovní pozici, či nikoliv.
Kdo musí podstoupit vstupní prohlídku?
Zaměstnavatel musí dle zákona zajistit lékařskou prohlídku všem zaměstnancům, a to ještě před navázáním pracovněprávního vztahu. Dále se vstupní prohlídka do práce provádí i v případě, že zaměstnanec mění pozici, dojde k převedení na jinou práci vykonávanou za odlišných podmínek nebo je zaměstnanec zařazen k výkonu rizikové práce. V rámci práce na dohodu je vstupní prohlídka u lékaře povinná, pokud jde o rizikovou práci nebo pokud má zaměstnavatel o zdravotním stavu zaměstnance pochybnosti.
Jaký lékař provádí vstupní prohlídku?
Zaměstnavatel by měl mít sjednanou smlouvu s konkrétním firemním lékařem, ke kterému vás na vstupní prohlídku pošle. V některých případech ovšem může člověk jít také ke svému obvodnímu lékaři. To platí ve chvíli, kdy se jedná o nerizikové zaměstnání zařazené do první pracovní kategorie, nebo v situaci, kdy zaměstnavatel nemá vlastního závodního lékaře a váš obvodní lékař je zároveň poskytovatelem pracovnělékařských služeb.
Kolik stojí vstupní prohlídka?
Cena vstupní prohlídky do zaměstnání se pohybuje v rozmezí od 200 do 500 korun. O tom, kdo tuto částku uhradí, pak rozhoduje skutečnost, zda po absolvování prohlídky člověk do zaměstnání nastoupí, či nikoliv. Pokud se zaměstnavatelem pracovní smlouvu uzavřete, platí prohlídku on. Jestliže k uzavření smlouvy nedojde, úhrada je na vás. Můžete se ovšem se zaměstnavatelem předem domluvit, že prohlídku zaplatí v obou případech.

Čtěte také:

Jak dlouho má být u lékaře uložená vaše zdravotnická dokumentace?

 Zdravotnická dokumentace

Nahlížet do dokumentace máte právo, i když je pouze v počítači

Kdy máte nárok na propustku k lékaři a na jak dlouho platí?

Jak se dozvíte, kolik budete platit za předepsaný lék

Věděli jste, že když nemůžete k lékaři, musí on za vámi? Je to jeho povinnost

 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).