Důchodová kalkulačka 2023 – výpočet výše důchodu

3. 1. 2021
Doba čtení: 6 minut
Zdroj: Pixabay

Zajímá vás, na jak velký důchod budete mít v budoucnu nárok? S naší kalkulačkou pro výpočet výše důchodu 2023 získáte odpověď ihned. Vše je velmi jednoduché. Stačí vyplnit několik základních údajů a rázem máte výsledek. Výše vašeho důchodu závisí na mnoha faktorech, s nimiž si však díky této důchodové kalkulačce vůbec nemusíte lámat hlavu.

Jak vypočítat výši důchodu 2023?

Pro zjednodušený orientační výpočet důchodu vyplňte do kalkulačky dobu pojištění v celých letech, osobní vyměřovací základ a počet čtvrtletí chybějících do důchodového věku (90 dní = čtvrtletí). Pokud tento osobní vyměřovací základ neznáte, zaškrtněte v příslušném políčku volbu „Ne“. Pakliže si necháte zobrazit celý výsledek, zjistíte rovněž, jak je tento váš základ krácen v rámci takzvaných redukčních hranic a další užitečné informace.

Kalkulačka výše důchodu 2023

Z čeho se počítá důchod?

Důchod se dělí na dvě složky, kterými jsou základní výměra a procentní výměra. Výše důchodu se pak rovná součtu těchto výměr. Základní výměra je pevně stanovená část důchodu, která je pro všechny důchodce stejná. Neovlivňuje ji délka doby pojištění ani výše výdělku.Procentní výměru naopak ano. V jejím případě platí, že čím vyšší jsou v rozhodném období příjmy a čím delší je doba pojištění, tím vyšší je i procentní výměra. Minimální zákonem zaručená výše procentní výměry činí 770 Kč měsíčně.


TIP: Interaktivní daňové formuláře ke stažení

Potřebujete v nejbližší době zpracovat daňové přiznání za loňský rok, ale nevíte si s tímto krokem rady? Pomohou vám naše interaktivní šablony ke stažení.


Výše důchodů: 2023

V roce 2023 došlo ke zvýšení základní výměry o 140 Kč z 3900 Kč na 4040 Kč. Procentní výměra se zvýšila o 5,1 %, přičemž v průměru by měl starobní důchod vzrůst o 825 Kč. Při zvýšení důchodů, které jsou vypláceny v souběhu, se nárok na procentní zvýšení posuzuje u každého důchodu samostatně. Procentní zvýšení důchodu upraveného pro souběh s jiným se stanovuje z výše procentní výměry upraveného důchodu.

Průměrná výše důchodů v předchozích letech podle dat ČSSZ:

Rok Průměrná výše důchodu
2009 9803 Kč
2010 9884 Kč
2011 10 296 Kč
2012 10 490 Kč
2013 10 653 Kč
2014 10 741 Kč
2015 10 994 Kč
2016 11 078 Kč
2017 11 435 Kč
2018 11 960 Kč
2019 12 996 Kč
2020 14 326 Kč
prosinec 2021 15 425 Kč
červen 2022 17 299 Kč

Na čem při výpočtu výše důchodu záleží?

Jak již bylo řečeno výše, výpočet důchodu je poměrně komplikovanou záležitostí. Abyste si mohli ověřit, zda vám správa sociálního zabezpečení, která má jeho vyplácení na starosti, vyměřila důchod správně, je potřeba vědět, co všechno jeho výši ovlivňuje. 

Hlavní roli při jeho stanovení hrají vaše minulé příjmy a doba trvání vašeho zaměstnání. Pro výpočet starobního důchodu v roce 2023 se počítá s příjmy dosaženými v letech 1988 až 2022 a zároveň i získaným počtem let pojištění. Nejvyšší možná věková hranice pro odchod do penze je momentálně zastropovaná a činí 65 let.

Doba pojištění

Aby vám mohl být přiznán starobní důchod, je nutné získat dobu pojištění minimálně v rozsahu 35 let. Tato doba pak samozřejmě ovlivňuje i samotnou výši starobního důchodu. Každý ukončený rok pojištění pobíranou částku zvyšuje. 

Doba pojištění je vypočítávána pouze na základě celých ukončených roků zaměstnání. Během těchto let muselo být placeno důchodové pojištění nebo náhradní doba pojištění. Mezi tyto náhradní doby se řadí například studium před rokem 2010, doba evidence na úřadu práce, vojenská či civilní služba, péče o dítě do 4 let, pobírání invalidního důchodu třetího stupně či péče o bezmocnou nebo závislou osobu.

Ze 100 procent se do náhradní doby pojištění započítává vojenská služba, péče o dítě nebo péče o bezmocnou nebo závislou osobu. U všeho ostatního je potřeba počítat pouze s osmdesátiprocentní částí.

Osobní vyměřovací základ

Základním údajem pro výpočet starobního důchodu je také průměrná měsíční mzda za jednotlivé odpracované roky v současné hodnotě, což se dnes označuje termínem osobní vyměřovací základ. Jak již bylo zmíněné výše, při výpočtu důchodu v roce 2023 se hodnotí příjmy, z nichž člověk zaplatil pojištění, a to v letech 1988 až 2022. Příjmy za konkrétní roky se pak na současnou hodnotu převádí dle koeficientů, které zohledňují inflaci. 

Když se počítá starobní důchod, dochází k redukci osobního vyměřovacího základu, přičemž součtem částek ze dvou redukčních hranic se získá výpočtový základ. Zatímco v první redukční hranici se započítává ze 100 %, ve druhé je to už pouze z 26 % a k částce nad druhou redukční hranici se již nepřihlíží. Pro rok 2023 vypadají redukční hranice následovně:

  • 1. redukční hranice – do 17 743 Kč,
  • 2. redukční hranice – od 17 743 Kč do 161 296 Kč.

Výpočet předčasného důchodu

Kalkulačka pro výpočet starobního důchodu může zohledňovat také předčasný důchod či přesluhování. U předčasného důchodu je nutné uvést každých započatých 90 dní, které vám zbývají do důchodového věku. Za každých 90 dní dochází u předčasné penze ke krácení. 

Pakliže byl váš důchodový věk stanoven na hranici pod 63 let a splňujete potřebnou dobu pojištění, smíte do penze odejít nanejvýš o tři roky dříve. V případě, že byste na řádný odchod měli nárok až po dosažení 63 let věku, můžete odejít dokonce až o pět let dříve

Pokud byste do předčasného důchodu skutečně odešli a následně zjistili, že vám nevyhovuje, je samozřejmě možné jej přerušit a vrátit se zpět do zaměstnání. Při vyplácení standardního starobního důchodu pak bude zohledněno, jak dlouhá tato vaše „přestávka“ vlastně byla, takže je opět potřeba počítat s následným krácením.

Zajímá-li vás také, za kolik let dosáhnete důchodového věku, můžete využít další z našich internetových kalkulaček. Také v rámci kalkulačky odchodu do důchodu 2023 stačí znát pouze ty nejzákladnější informace, konkrétně pak datum vašeho narození, případně počet vychovaných  dětí. Ten se zohledňuje v případě žen narozených před rokem 1971.

Valorizace důchodů

Výše důchodů se každoročně mění, a to nejen na základě politických rozhodnutí, ale také díky přirozené valorizaci, která má kromě starobního důchodu vliv také na výši důchodu:

  • vdovského,
  • sirotčího,
  • invalidního.

Valorizace důchodů podléhá zákonu o důchodovém pojištění a na jejím základě je důchod pravidelně k 1. lednu zvyšován. Konkrétně důchod roste o inflaci, tedy o plošný procentuální růst cen zboží i služeb. Navyšuje se rovněž díky růstu reálných mezd, a to konkrétně o jeho polovinu. 

UX23

Důsledkem valorizace je zpravidla zvýšení obou složek důchodu, tedy jak základní výměry, která je pro všechny stejná, tak i té procentuální neboli zásluhové. K valorizaci dochází vždy od lednové splátky, na kterou mají nárok všichni, kteří pobírali důchod v předchozím roce. O toto zvýšení si důchodci žádat nemusí, na jejich penzi se projeví automaticky.

Vývoj valorizace důchodů podle dat ČSSZ:

Rok Zvýšení základní výměry o: Zvýšení procentní výměry o:
2023 140 Kč 5,1 %
září 2022 5,2 %
červen 2022 8,2 %
leden 2022 350 Kč 1,3 % + 300 Kč
2021 60 Kč 7,1 %
2020 220 Kč 5,2 % + 151 Kč
2019 570 Kč 3,4 %
2018 150 Kč 3,5 %
2017 110 Kč 2,2 %
2016 40 Kč 0 %
2015 60 Kč 1,6 %

Výše důchodu u OSVČ

V případě OSVČ je výpočtová formule důchodu stejná jako v případě zaměstnanců. Rozdíl je v tom, že rozhodná průměrná mzda se u nich vypočítává z jednotlivých ročních vyměřovacích základů, z nichž bylo odvedeno sociální pojištění. V praxi OSVČ svým vyměřovacím základem mnohdy nedosahují ani minimální mzdy, a to je důvod, proč mají zpravidla nižší důchod než zaměstnanci.

Z čeho se počítá důchod?
Důchod je tvořen dvěma složkami. První z nich je základní výměra, která je pro všechny stejná a nemá na ni vliv ani délka pojištění, ani výše výdělku. Druhou složkou je procentní výměra, jež naopak ovlivnitelná je. V jejím případě platí, že čím vyšší doba pojištění a výdělek, tím vyšší je i procentní výměra, jejíž minimální zaručená výše je zákonem stanovena na 770 Kč měsíčně.
Jaká je výše důchodu v roce 2023?
V roce 2023 došlo ke zvýšení základní výměry o 140 Kč z 3900 Kč na 4040 Kč. Procentní výměra se zvyšuje o 5,1 %. Co se týče průměrného starobního důchodu, ten by měl vzrůst o 825 Kč zhruba na 19 500 Kč.
Jak se počítá výše důchodu u OSVČ?
Výpočet výše důchodu probíhá u OSVČ stejně jako u zaměstnanců. Rozdíl je pouze v tom, že rozhodná průměrná mzda se u nich vypočítává z jednotlivých ročních vyměřovacích základů, z nichž bylo odvedeno sociální pojištění. A vzhledem k tomu, že OSVČ svým vyměřovacím základem mnohdy nedosahují ani minimální mzdy, mají zpravidla nižší důchod než zaměstnanci.
Co je to valorizace důchodů?
Valorizace je proces, na jehož základě dochází pravidelně ke zvýšení důchodů. Konkrétně důchod roste o inflaci, tedy o plošný procentuální růst hladiny cen zboží i služeb. Navyšuje se rovněž o polovinu růstu reálných mezd. Důsledkem valorizace je zpravidla zvýšení obou složek důchodu, tedy jak základní výměry, která je pro všechny stejná, tak i té procentuální neboli zásluhové.

Další kalkulačky

  • Našli jste v článku chybu?