Vyměřovací základ hraje zásadní roli pro výši záloh na pojistné. OSVČ se minimální zálohy na zdravotní a sociální opět zvýší

13. 1. 2023
Doba čtení: 4 minuty
Zdroj: Depositphotos

Všichni zaměstnanci, živnostníci i větší podnikatelé musejí odvádět zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Při výpočtu pojistného se vychází z takzvaného vyměřovacího základu, který u zaměstnanců odpovídá hrubé mzdě. U OSVČ se vypočítává z daňového základu. V případě nižších příjmů se pak počítá s minimálním vyměřovacím základem, který se každý rok mění.

Co je vyměřovací základ

Vyměřovací základ (VZ) je částka používaná pro výpočet výše záloh na zdravotní a sociální pojištění. U zaměstnanců se jedná o úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny. Mezi výjimky, které se do vyměřovacího základu nepočítají, patří například odstupné. Vyměřovací základ zaměstnance bývá zpravidla stejný jako jeho hrubá mzda.

Výpočet vyměřovacího základu (pro zaměstnance)

Jak bylo již zmíněno, u zaměstnanců se jako vyměřovací základ bere hrubá měsíční mzda. Z vyměřovacího základu se poté vypočítává výše záloh na pojistné formou procentuálních podílů. V případě záloh na zdravotní pojištění jde o 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Výše záloh na sociální pojištění činí 29,2 procenta z vyměřovacího základu.

Vyměřovací základ u OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si na rozdíl od zaměstnanců musejí všechny povinné odvody a platby záloh pojistného hlídat samy. Pro výpočet výše záloh je potřeba znát daňový základ, což je rozdíl příjmů a výdajů (hrubý zisk). Vydělením této částky dvěma pak získáme vyměřovací základ. Pro zjištění výše měsíčních záloh je potřeba vyměřovací základ vydělit dvanácti, čímž získáme měsíční vyměřovací základ. Zálohy pak budou vypadat následovně:

  • 13,5 procenta z měsíčního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění,
  • 29,2 procenta z měsíčního vyměřovacího základu na sociální pojištění.

Minimální vyměřovací základ

Minimální vyměřovací základ je velmi důležitý pojem pro OSVČ. Využívá se totiž pro výpočet výše záloh na pojistné v následujících případech:

  • pokud člověk podniká prvním rokem,
  • je-li jeho vyměřovací základ příliš nízký.

Minimální vyměřovací základ je pro všechny podnikatele stejný, protože se vypočítává z průměrné měsíční hrubé mzdy. Pro zálohy na zdravotní pojištění se jako minimální vyměřovací základ bere částka odpovídající 50 procentům měsíční hrubé mzdy. U zálohy na sociální pojištění jde o 25 procent.

V roce 2022 činila průměrná měsíční mzda 38 911 korun, pro rok 2023 se počítá s částkou 40 324 korun. Pokud budeme při výpočtu minimálního vyměřovacího základu vycházet z částky pro rok 2023, bude to vypadat následovně:

  • 50 procent z 40 324 korun je 20 162 korun = minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění,
  • 25 procent z 40 324 korun je 10 081 korun = minimální vyměřovací základ na sociální pojištění.

Z těchto částek se poté vypočtou minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. V roce 2023 budou OSVČ platit:

  • 2 722 korun jako minimální zálohu na zdravotní pojištění (13,5 procenta z 20 162 korun),
  • 2 944 korun jako minimální zálohu na sociální pojištění (29,2 procenta z 10 081 korun).

Maximální vyměřovací základ

Kromě minimálního vyměřovacího základu se můžete v praxi setkat také s maximálním vyměřovacím základem. Ten se týká podnikatelů s vysokými příjmy. Hodnota maximálního vyměřovacího základu odpovídá 48násobku průměrné hrubé měsíční mzdy. Pro rok 2023 půjde o částku ve výši 1 935 552 korun. Pokud váš roční vyměřovací základ překročí tuto hranici, musíte zálohy na sociální pojištění počítat z maximálního vyměřovacího základu. Zdravotního pojištění se to netýká.

Přídavky na dítě se od ledna 2023 zvyšují. Navíc na ně dosáhne více rodin
Přečtěte si také:

Přídavky na dítě se od ledna 2023 zvyšují. Navíc na ně dosáhne více rodin

Denní vyměřovací základ

V praxi se lze setkat také s pojmem ,denní vyměřovací základ. Denní vyměřovací základ se používá v souvislosti s nemocenskými dávkami. Pokud vás zajímá, jak vypočítat denní vyměřovací základ, vězte, že je potřeba sečístpříjmy za posledních dvanáct měsíců, které předcházely vzniku události, na jejímž základě bude čerpána sociální dávka.

Výsledná částka se vydělí počtem dní v kalendářním období (počet dnů je nutné ponížit o vyloučené dny dle § 18 (7) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). Tím se získá denní vyměřovací základ jako průměrný denní příjem, který je ovšem ještě nutné upravit prostřednictvím redukčních hranic.

Kolik se z dané částky započítává Rok 2022 Rok 2023
I. redukční hranice (nemocenské pojištění) 90 procent  1 298 Kč 1 345 Kč
II. redukční hranice (nemocenské pojištění) 60 procent 1 946 Kč 2 017 Kč
III. redukční hranice (nemocenské pojištění) 30 procent 3 892 Kč 4 033 Kč
I. redukční hranice (náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti) 100 procent 227,15 Kč 235,375 Kč
II. redukční hranice (náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti) 60 procent 340,55 Kč 352,975 Kč
III. redukční hranice (náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti) 30 procent 681,10 Kč 705,755 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

FIN - tip č.2

Osobní vyměřovací základ pro důchod

Ještě trochu něco jiného je osobní vyměřovací základ, který je zásadní pro výpočet důchodu. Osobní vyměřovací základ má reflektovat průměrnou měsíční mzdu pojištěnce. Proto se při výpočtu osobního vyměřovacího základu musí všechny dřívější příjmy násobit koeficientem zohledňujícím inflaci v daném roce. Tím se dosáhne toho, aby byly všechny příjmy na srovnatelné úrovni.

Součet všech příjmů se poté vydělí počtem kalendářních dnů v rozhodném období (mimo vyloučené dny) a vynásobí se koeficientem 30,4167 (odpovídá průměrnému počtu dní v kalendářním měsíci).

Co je vyměřovací základ?
Vyměřovací základ je označení pro částku, ze které se vypočítává výše záloh na zdravotní a sociální pojištění. U zaměstnanců většinou odpovídá hrubé mzdě, u OSVČ se počítá jako polovina z daňového základu (hrubého ročního zisku).
Jaký je minimální vyměřovací základ pro OSVČ?
Minimální vyměřovací základ se počítá z hrubé měsíční mzdy, takže vypadá každý rok trochu jinak. Počítá se jako 50 procent z měsíční hrubé mzdy (u zdravotního pojištění) a 25 procent z měsíční hrubé mzdy (u sociálního pojištění). Minimální záloha na sociální pojištění se pro rok 2023 zvyšuje na 2 944 korun. Na zdravotní pojištění budou živnostníci platit měsíční zálohu ve výši 2 722 korun.
Jak se liší vyměřovací základ od denního vyměřovacího základu?
Vyměřovací základ slouží pro výpočet výše záloh na pojistné (zdravotní i sociální). Denní vyměřovací základ hraje hlavní roli při výpočtu sociálních dávek (nemocenská, mateřská, ošetřovné a podobně).
  • Našli jste v článku chybu?