Menu Zavřít

Důchodová kalkulačka – výpočet odchodu do důchodu 2024

11. 1. 2021
Doba čtení: 7 minut
Autor: Pixabay

Znát datum odchodu do důchodu je pro každého z nás velice důležité. Zjistit, kdy půjdete do penze, však nemusí být tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát.  Odchod do důchodu vám proto pomůže spočítat naše důchodová kalkulačka pro rok 2024. Do té stačí zadat několik základních údajů a výsledek se dozvíte během několika málo vteřin.

Důchodová kalkulačka 2024 je velice jednoduchá. Stačí zadat své datum narození, pohlaví a počet vychovaných dětí a následně kliknout na tlačítko „Spočítej“. Záhy se objeví termín odchodu do penze, ale i další doplňující informace. Naše kalkulačka odchodu do důchodu vám spočítá nejen to, kdy do důchodu můžete jít právě vy, ale odhalí také důchodový věk pro odchod do předčasného starobního důchodu.

Kalkulačka pro odchod do důchodu

Výpočet odchodu do starobního důchodu

Jak již bylo řečeno výše, způsob výpočtu důchodového věku, kterého musíte dosáhnout, abyste mohli odejít do řádné či předčasné penze, je poměrně komplikovaný. Závisí totiž současně hned na několika různých faktorech, jako je datum narození, pohlaví nebo počet vychovaných dětí. 

Věk odchodu do důchodu, způsob stanovení výše důchodu i podmínky, které musí člověk splnit, aby tuto dávku mohl pobírat, jsou stanoveny v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Zde je také uvedeno, že výplata starobního důchodu čeká pojištěnce pouze za předpokladu, že dosáhnou důchodového věku a zároveň splní potřebnou dobu pojištění.


TIP: Interaktivní daňové formuláře ke stažení

Potřebujete v nejbližší době zpracovat daňové přiznání za loňský rok, ale nevíte si s tímto krokem rady? Pomohou vám naše interaktivní šablony ke stažení.


Dosažení důchodového věku

Aby vám vznikl nárok na pobírání starobního důchodu, musíte splňovat všechna kritéria popsaná v zákoně o důchodovém pojištění.  Podmínkou pro odchod do starobního důchodu je dosažení určeného důchodového věku. Hranice odchodu do penze se ovšem pro jednotlivé pojištěnce liší podle jejich data narození, přičemž v některých případech zákon zohledňuje také jejich pohlaví a počet vychovaných dětí.

Osoby narozené před rokem 1936

Nárok na odchod do důchodu je v případě pojištěnců, kteří se narodili kdykoliv před rokem 1936, jasně daný. Zatímco muži odcházeli do penze v 60 letech, u žen vše záviselo především na počtu dětí, které během života vychovaly. Výpočet důchodového věku se v tomto případě odvíjel od následujících kritérií:

 • žádné vychované dítě – odchod do důchodu v 57 letech,
 • jedno vychované dítě – odchod do důchodu v 56 letech,
 • dvě vychované děti – odchod do důchodu v 55 letech,
 • tři nebo čtyři vychované děti – odchod do důchodu v 54 letech,
 • pět a více vychovaných dětí – odchod do důchodu v 53 letech.

Aby bylo možné považovat podmínku vychovaných dětí za splněnou, žena se musela osobně starat o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti let. Jestliže se dítěte ujala až po jeho osmých narozeninách, podmínka byla splněna ve chvíli, kdy o danou ratolest osobně pečovala do dosažení zletilosti alespoň po dobu pěti let. Pokud ovšem o dítě před dosažením zletilosti pečovat přestala, dané kritérium se za splněné nepovažuje.

Osoby narozené v letech 1936–1971

V kolika letech do důchodu půjdou pojištěnci, kteří na svět přišli mezi lety 1936 a 1971? Výpočet odchodu do důchodu je zde o mnoho složitější než v předchozím případě. Právě proto se na stránkách České správy sociálního zabezpečení objevila tabulka odchodu do důchodu, kde najdete podrobný přehled o zařazení konkrétních osob podle roku narození a dalších kritérií. 

Podobně jako v předchozí skupině pojištěnců i zde mají jiný odchod do důchodu ženy a muži. Velkým rozdílem je však skutečnost, že tentokrát se do důchodového věku nepočítají pouze roky, ale i měsíce, přičemž tabulka bere u ženského pohlaví ohled také na počet vychovaných dětí a zároveň zohledňuje odchody do důchodu podle ročníků narození. 

Například muži narození v roce 1936 odešli do důchodu ve věku 60 let a 2 měsíců. S každým dalším uplynulým rokem se pak jejich důchodový věk postupně navyšoval o další dva měsíce, a to až do roku 1964. Muži, kteří se narodili později (tedy po roce 1964) pak již mají hranici důchodového věku zastropovanou na 65 letech. 

Ženy s pěti a více dětmi narozené v roce 1936 dosáhly na důchodový věk již v 53 letech. Ty, které žádnou ratolest nevychovaly, se oproti tomu musely smířit s odchodem do důchodu ve věku 57 let. Na číslo 65 se pak ženy s jedním vychovaným dítětem sice dostávají ve stejný okamžik jako muži, tedy v roce 1965, pokud se ovšem staraly o více potomků, mohou přeci jen odejít do řádné penze o něco dříve. 

Pokud patříte mezi osoby narozené v letech 1936–1971 a odchod do penze se vám nechce složitě hledat v příslušné tabulce nebo si zkrátka s výpočtem důchodového věku nevíte rady, zobrazí vám odchod do důchodu kalkulačka, kterou jsme pro vás připravili. Stačí jen správně vyplnit všechny požadované údaje.

Osoby narozené po roce 1971

Trápí vás otázka „Kdy půjdu do důchodu?“ a marně přemýšlíte, jak se svého důchodového věku dopočítat? Pokud patříte mezi pojištěnce, kteří na svět přišli až po roce 1971, ve skutečnosti je výpočet odchodu do důchodu velice jednoduchý. Hranice důchodového věku je totiž pro všechny zastropovaná na 65 letech a žádnou roli zde již nehraje ani pohlaví, ani počet vychovaných dětí. 

Jedinou výjimku v tomto případě tvoří účastníci odboje a osoby, které odpracovaly potřebnou dobu v zaměstnání, které se řadí do I. pracovní kategorie stanovené pro účely důchodového zabezpečení. Pro tyto skupiny pojištěnců se výpočet důchodového věku i nadále řídí předpisy, které byly platné před 1. lednem 1996.

Potřebná doba pojištění

Výplata starobního důchodu samozřejmě závisí na tom, zda pojištěnec dosáhl určeného důchodového věku, ale svou roli zde hraje i další podmínka. Tou je získání potřebné doby pojištění, jež se odvíjí od ustanovení § 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění. Patří sem přitom nejen samotná doba povinného pojištění, ale i doby náhradní. 

Při výpočtu doby pojištění, která je dostačující k tomu, abyste mohli pobírat starobní důchod, hraje svou roli hlavně rok dosažení důchodového věku. V závislosti na tomto faktoru činí potřebná doba pojištění:

 • 25 let – při dosažení důchodového věku před rokem 2010,
 • 26 let – při dosažení důchodového věku v roce 2010,
 • 27 let – při dosažení důchodového věku v roce 2011,
 • 28 let – při dosažení důchodového věku v roce 2012,
 • 29 let – při dosažení důchodového věku v roce 2013,
 • 30 let – při dosažení důchodového věku v roce 2014,
 • 31 let – při dosažení důchodového věku v roce 2015,
 • 32 let – při dosažení důchodového věku v roce 2016,
 • 33 let – při dosažení důchodového věku v roce 2017,
 • 34 let – při dosažení důchodového věku v roce 2018,
 • 35 let – při dosažení důchodového věku po roce 2018.

Pokud člověk dosáhne důchodového věku a k tomuto dni zároveň splní potřebnou dobu pojištění, má poté nárok na výplatu starobního důchodu. Jestliže ovšem žadatel tuto podmínku nesplní, nárok na starobní důchod ke dni dosažení řádného důchodového věku nevzniká a dávka může být přiznána až k pozdějšímu datu, kdy žadatel potřebnou dobu pojištění získá. 

Patříte-li mezi osoby, kterým nevznikl nárok na starobní důchod dle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, mějte na paměti, že vám starobní důchod může být přiznán i v jiných případech, a to na základě ustanovení § 29 odst. 2, 3 nebo 4 stejného zákona.

Předčasný odchod do důchodu

Za určitých okolností lze odejít do důchodu předčasně, tedy dříve, než člověk dosáhne potřebného důchodového věku. V případě, že jste splnili nezbytnou dobu pojištění, existuje tak pro vás možnost odejít do důchodu až o 3 roky dříve

Co se týče výplaty starobního důchodu, mějte také na paměti, že starobní důchod vám může být přiznán nejdříve ode dne podání žádosti o jeho přiznání. Jako den vzniku nároku na starobní důchod je pak označen ten den, od něhož je žadateli dávka přiznána.

Kolik činí výše důchodu v roce 2024?

Kromě věkové hranice odchodu do důchodu většinou pojištěnce zajímá také to, jakou částku v rámci vyplácení starobního důchodu měsíčně obdrží. Ani tento výpočet však není jednoduchý. Každý jedinec má totiž nárok na jinou výši důchodu v závislosti na tom, kolik peněz si během života vydělal a jak dlouho si platil důchodové pojištění. 

DT24

V roce 2024 je výše základní výměry starobního důchodu stanovena na 4400 Kč. Pokud jde o výši procentní výměry starobního důchodu, ta podle zákona nesmí činit méně než 770 Kč. Minimální starobní důchod tak v roce 2024 představuje částku 5170 Kč. Kromě toho je možné čerpat také výchovné, které v roce 2024 činí 500 Kč na každé vychované dítě.

Pomohla vám naše kalkulačka důchodového věku? Pokud chcete vědět také to, na kolik peněz si díky starobnímu důchodu přijdete, neváhejte využít naši důchodovou kalkulačku pro rok 2024, která je zaměřená na výpočet výše důchodu. Ta pracuje s několika údaji, jako je doba pojištění v celých letech, osobní vyměřovací základ nebo počet čtvrtletí, která do důchodového věku ještě chybí.

Další kalkulačky

Kdo má nárok na odchod do důchodu?
Podmínky pro pobírání starobního důchodu, způsob stanovení výše této dávky, ale také informace o tom, kdy člověk může odejít do důchodu, jsou uvedeny v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Aby vám vznikl nárok na starobní důchod, je nutné dosáhnout určeného důchodového věku a zároveň splnit potřebnou dobu pojištění.
Jak se počítá důchodový věk?
Hranice odchodu do důchodu se liší podle roku narození. Zatímco muži narození před rokem 1936 odcházeli od důchodu v 60 letech, u žen závisel důchodový věk na počtu vychovaných dětí. Pojištěnci narození mezi lety 1936 a 1971 se musí řídit speciální tabulkou, která počítá nejen s roky, ale i s měsíci. Pro osoby, které se narodily po roce 1971, je pak důchodový věk zastropovaný na 65 letech.
Co je potřebná doba pojištění?
Další podmínkou pro pobírání starobního důchodu je dosažení potřebné doby pojištění. Ta se liší hlavně na základě roku, kdy pojištěnec dosáhne důchodového věku. U lidí, kteří ho dosáhli před rokem 2010, činila potřebná doba pojištění 25 let. Osoby, jež dosáhnou důchodového věku až po roce 2018, musí počítat s tím, že potřebná doba pojištění činí 35 let.
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).