Máte nárok na pomoc v hmotné nouzi? Podmínky a žádost - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Pomoc v hmotné nouzi se skládá ze tří dávek. Kdy na ně máte nárok?

,
Pomoc v hmotné nouzi se skládá ze tří dávek. Kdy na ně máte nárok?
Zdroj: Profimedia.cz

Systém pomoci v hmotné nouzi je jedním z opatření, kterými stát bojuje proti sociálnímu vyloučení. Hmotná nouze je definována jako situace jedince, který kvůli nedostatečným příjmům nedokáže uspokojovat základní životní potřeby. Týkat se přitom může jednotlivce, ale i celé rodiny. Pomoc v hmotné nouzi zahrnuje tři sociální dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc.

Podmínky pro získání pomoci v hmotné nouzi

Na dávky v hmotné nouzi má nárok osoba či rodina, pokud nemá dostatečné příjmy a její sociální a majetková situace neumožňuje uspokojení základních životních potřeb.

Zároveň je tato situace omezena další podmínkou, a to že osoba či rodina žádající o pomoc v hmotné nouzi si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit vlastním přičiněním (například prodejem majetku nebo uplatněním nároků a pohledávek).

Nárok na pomoc v hmotné nouzi omezuje řada podmínek, které žadatele o dávku mohou vyřadit.

Kdo není v hmotné nouzi
osoba, která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním
osoba, která není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, popřípadě osoba, která je v pracovním nebo obdobném vztahu, ale nemá z těchto vztahů v rozhodném období příjem
osoba, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účast v programu k řešení zaměstnání
osoba, které nevznikl nárok na nemocenské nebo jí náleží ve snížené výši, protože si přivodila pracovní neschopnost úmyslně
osoba samostatně výdělečně činná, jejíž příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění
osoba, které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce
osoba, která nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byl vzat do vazby

Pramen: MPSV


Máte nárok na dávky v hmotné nouzi? Spočítejte si to na této kalkulačce


Pomoc v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a další právní předpisy, zejména zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Jaka kde o dávky hmotné nouze zažádat?

Řízení o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi se zahajuje na základě písemné žádosti podané na předepsaném formuláři.

Zapamatujte si: Žádost o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc se podává na krajskou pobočku úřadu práce podle místa vašeho trvalého pobytu.

Formuláře, včetně potřebných příloh, si můžete opatřit několika způsoby. Vyzvednout si je můžete v tištěné podobě na všech pobočkách Úřadu práce České republiky, v elektronické podobě je naleznete na internetové adrese portal.mpsv.cz/forms.

Žádost o pomoc v hmotné nouzi je základním předpokladem pro to, abyste některou z uvedených dávek získali. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení podmínek může úřad rozhodnout, zda máte nebo nemáte na danou dávku nárok.

Počítat musíte s tím, že dávky pomoci v hmotné nouzi se nepřiznávají zpětně, ale náleží až od prvního dne kalendářního měsíce, v němž byla podána žádost, pokud v něm osoba splnila všechny podmínky pro přiznání nároku.

Dávky, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou tři: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí může čerpat jednotlivec, rodina nebo okruh společně posuzovaných osob, kterým po odečtení nákladů na bydlení zůstane méně peněz, než kolik činí minimální částka nutná k pokrytí nákladů na živobytí.

Při určení částky na živobytí se zohledňuje konkrétní situace žadatele a vychází se z existenčního a životního minima.


Budete se stěhovat? Co vše potřebujete při změně trvalého bydliště

úřad pardubické městské části


Doplatek na bydlení

Pro získání doplatku na bydlení musíte být v hmotné nouzi a současně splňovat podmínky nároku na příspěvek na bydlení – náklady na bydlení musí přesahovat 30 procent vašich příjmů (v Praze 35 procent).

Pokud vaše příjmy stačí k zabezpečení živobytí, ale už nezbývá na pokrytí nákladů na bydlení, máte nárok na příspěvek na bydlení.

Částky na živobytí se určují individuálně, vždy se ale vychází z životního a existenčního minima. U dospělého člověka se částka na živobytí rovná minimálně částce existenčního minima.

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit.

Zákon stanoví šest takových složitých situací: hrozí újma na zdraví, vážná mimořádná událost, nezbytný jednorázový výdaj, nezbytné nebo odůvodněné náklady na vzdělání, nezbytné nebo odůvodněné náklady na předměty dlouhodobé potřeby a ohrožení osoby sociálním vyloučením.


TIP: Podrobnosti k příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci


Sociální dávky čekají změny

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) plánuje změny u zhruba třetiny z 11 sociálních dávek, které posuzuje při své revizi. Změny se mají týkat i dávek, které řeší tento článek.

Podobu a pravidla vyplácení hodlá MPSV upravit u dvou dávek, a to u příspěvku a doplatku na bydlení. U dalších dvou podpor – rodičovské a příspěvku na živobytí – navrhuje ministerstvo práce zvýšení. Sedm zbývajících dávek by mělo zůstat zatím beze změn či zásadnějších úprav.

Beze změny či větších úprav by měly zůstat porodné, pohřebné, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, mimořádná okamžitá pomoc, přídavek na dítě a příspěvek na péči.

Podle svého legislativního plánu by měl resort novely o státní sociální podpoře a o hmotné nouzi s úpravou dávek předložit do dubna. S účinností se pak počítá od začátku roku 2020.

Čtěte také:

Výpis z rejstříku trestů: zaměstnavatelé jej často chtějí bezdůvodně. A protiprávně

Nárok na mateřskou nemá každý. Podmínkou je účast na nemocenské

Hledáte práci a nemůžete najít? Naučte se správně napsat životopis

 Životopis

Ohodnoťte tento článek
Diskuze