Chcete příspěvek na bydlení? Podmínky, výpočet, žádost - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Příspěvek na bydlení má pomoci sociálně slabým. Jak ho získat?

,

Příspěvek na bydlení spadá mezi dávky státní sociální podpory. Slouží k částečnému krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek není přiznáván automaticky, musí se o něj žádat na úřadu práce a musí být splněny zákonem stanovené podmínky.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení, stejně jako další sociální dávky, upravuje zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb.

Je určen sociálně slabým domácnostem, kterým přispívá na krytí nákladů na bydlení.

Příspěvek na bydlení podmínky

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení? Splnit se musí několik podmínek, tou základní je trvalé bydliště v domě nebo v bytě, na který příspěvek požadujete.

Nárok na příspěvek na bydlení není nijak omezen tím, o jakou formu bydlení se jedná. Může jít tedy o byt či dům v osobním vlastnictví, pronájem či o družstevní byt, kde je žadatel majitelem družstevního podílu.

Výpočet příspěvku na bydlení

Vlastník, družstevník nebo nájemce bytu či domu, který je v něm přihlášen k trvalému pobytu, má nárok na příspěvek na bydlení tehdy, pokud jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Definice výpočtu příspěvku na bydlení je poměrně složitá, v praxi znamená, že příspěvek na bydlení je přiznán, pokud 30 procent rozhodného příjmu (v Praze 35 procent) rodině nebo jednotlivci nestačí k pokrytí nákladů na bydlení, a zároveň pokud je těchto 30 procent příjmů (v Praze 35 procent) nižších než příslušné náklady na bydlení, které stanoví zákon.


TIP: Máte nárok na příspěvek na bydlení? Spočítejte si to na naší kalkulačce


Častou otázkou bývá, kdo je pro výpočet příspěvku na bydlení považován za společně posuzované osoby. Odpověď je jednoduchá – jsou to všechny osoby, které jsou v témže bytě či domě hlášeny k trvalému pobytu.

Zapamatujte si: Podmínka, aby společně posuzované osoby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se pro příspěvek na bydlení nevyžaduje.

Rozhodný příjem

Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob. Pozor: za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.


NAŠE RADA: Přídavky na děti: kdo má nárok, kalkulačka a jak o ně požádat

 Přídavky na děti


Náklady na bydlení

Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady.

Do nákladů na bydlení není započítáván pouze nájem, ale i náklady za plyn, elektřinu a náklady spojené s užíváním bytu. Patří sem celá škála nákladů.

Náklady spojené s užíváním bytu
dodávka tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody
dodávka vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod
náklady za pevná paliva
provoz výtahu
osvětlení společných prostor v domě
úklid společných prostor v domě
odvoz komunálního odpadu
odvoz odpadních vod a čištění jímek
vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou

Pramen: MPSV

U vlastního a družstevního bydlení se nevychází ze skutečných nákladů, ale z částek stanovených zákonem.

Výše nákladů srovnatelných s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů za kalendářní měsíc v roce 2019
jedna osoba v rodině – 2050 Kč
dvě osoby – 2805 Kč
tři osoby – 3668 Kč
čtyři a více osob 4424 Kč

Pramen: MPSV

Normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení se liší podle typu bydlení. Jsou rozdílné u nájemního a vlastního bydlení.

U nájemního bydlení se náklady liší podle velikosti obce. U vlastního bydlení je částka ve všech městech a obcích stejná.

Kromě velikosti obce se normativní náklady na bydlení stanovují také podle počtu členů domácnosti.

Měsíční normativní náklady na bydlení u nájemního bydlení v Kč
Počet osob v rodině Praha Přes 100 000 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999 Do 9999
Jedna 8233 6541 6233 5314 5117
Dvě 11 444 9129 8708 7450 7 180
Tři 15 288 12 260 11 710 10 065 9712
Čtyři a více 18 805 15 154 14 491 12 507 12 082

Pramen: MPSV

Měsíční normativní náklady v družstevních bytech a bytech vlastníků v Kč
Počet osob v rodině všechna města a obce v ČR
Jedna 4670
Dvě 6661
Tři 9050
Čtyři a více 11 268

Pramen: MPSV

Rozhodné období

Při výpočtu příspěvku na bydlení se posuzuje tak zvané rozhodné období, kterým je kalendářní čtvrtletí předcházející tomu, ve kterém se o příspěvek žádá.

Zapamatujte si: Příspěvek na bydlení se nestanovuje paušálně. Každá žádost se posuzuje individuálně. Výše příspěvku se může pohybovat v řádech stovek, ale i řádech tisíců korun. Přiznaná částka se bude rovnat rozdílu mezi normativními náklady na bydlení a mezi příjmem domácnosti, který se před tím vynásobí koeficientem 0,30 nebo 0,35.

Žádost o příspěvek na bydlení

O příspěvek na bydlení se žádá na úřadu práce, pod který spadá trvalé bydliště uchazeče. Úřad práce bude vyžadovat doložení příjmů a také výdajů, na základě čehož bude třeba také vyplnit Doklad o výši nákladů na bydlení a Doklad o výši čtvrtletního příjmu.

Veškeré údaje bude nutné prokázat, například fakturami, výpisy z účtu nebo nájemní smlouvou. K formuláři musí být doloženo poslední zúčtování zálohových plateb. Pokud jsou v domácnosti i děti do 15 let, bude třeba předložit i jejich rodné listy.

Žádost o příspěvek na bydlení neplatí trvale, o čerpání se v případě potřeby příspěvku musí žádat opakovaně.
To znamená, že žádost bude třeba podat každé kalendářní čtvrtletí, neboť nárok na příspěvek je přiznáván zpětně.

Pokud vám příspěvek na bydlení nebude uznán, můžete o něj zažádat znovu jen v případě, že se vaše příjmy sníží.


Přečtěte si: Nárok na mateřskou nemá každý. Podmínkou je účast na nemocenské

 Mateřská dovolená


Příspěvek na bydlení formulář

Žádost o příspěvek na bydlení můžete dostat na příslušném úřadu práce nebo si ji zdarma stáhnout na internetu a vyplnit doma.

Formulář žádosti o příspěvek na bydlení naleznete na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí – zde.

Příspěvek na bydlení vyplácení

Příslušný úřad práce má na vyřízení žádosti o příspěvek na bydlení lhůtu 30 dní.

Výplata příspěvku na bydlení probíhá jednou měsíčně, většinou nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za který vám příspěvek na bydlení náleží.

Pokud úřad práce žádost schválí, může být příspěvek proplacen až tři měsíce zpětně.