Mateřská dovolená 2019: kdo má nárok, délka a výpočet dávky - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Nárok na mateřskou nemá každý. Podmínkou je účast na nemocenské

, vhz,

Po narození dítěte vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Tato sociální dávka se však neuděluje automaticky. Základní podmínkou pro čerpání mateřské je splnění podmínek účasti na nemocenském pojištění. Platí to pro zaměstnané ženy i podnikatelky. Mateřskou však může pobírat i muž.

Klíčovou podmínkou nároku na mateřskou je účast pojištěnce (může to být žena i muž) na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před dnem nástupu na mateřskou.

Nárok na dávku má ale i žena, která nastoupí na mateřskou po skončení pojištění. Základní ochranná lhůta pro případy uplatnění nároku na mateřskou u žen, jejichž pojištění skončilo v době těhotenství, činí 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění.

Na mateřskou nemají nárok nezaměstnané ženy, které jsou evidovány na úřadu práce. Zde ovšem platí také ochranná lhůta. Je stanovena na 180 dní. Během této doby mají nárok na mateřskou, i když například dostaly výpověď a od té doby jsou nezaměstnané.

Otec na mateřské dovolené

Nárok na mateřskou má i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila. S matkou dítěte musí uzavřít písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Doba jeho mateřské se nesmí ani o den překrývat s dobou mateřské matky dítěte.

Věděli jste, že na mateřskou může jít i otec?

Dohodu s matkou dítěte lze uzavřít nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte, a to na dobu nejméně sedmi kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Muž musí na správě sociálního zabezpečení odevzdat formulář Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče.

Nástup na mateřskou

Kdy se nastupuje na mateřskou dovolenou? Obvykle v den, jenž si žena sama určí v období od počátku 8. týdne do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu.

Jestliže si žena odchod na mateřskou dovolenou v tomto období neurčí, rozumí se dnem nástupu na mateřskou dovolenou počátek 6. týdne před očekávaným dnem porodu.

Délka mateřské dovolené

Jak dlouho trvá mateřská dovolená? Zpravidla 28 týdnů, na 37 týdnů se prodlužuje, pokud se matce narodilo dvě nebo více dětí.

U pojištěnce, který převzal dítě do péče, se mateřská poskytuje nejdéle 22 týdnů. Dítě do své péče může osoba převzít na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě dohody podle ustanovení § 32 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Kolik je mateřská

Peněžitá pomoc v mateřství se počítá z poslední pobírané mzdy. Výše činí 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Výpočet pro nezasvěceného je poměrně složitý. Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem, nejčastěji se bude jednat o úhrn hrubé mzdy za kalendářní měsíce, zúčtovaný zpravidla v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou, dělí počtem kalendářních dnů připadajících na toto období.

Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci, která se provede tak, že částka do první redukční hranice se počítá 100 procent, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 procent, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 procent a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Mateřská dovolená 2019 – změny oproti roku 2018

V roce 2019 se změnila výše vyměřovacího základu. Ta je pro letošní rok nastavena takto:

Jaké jsou redukční hranice od 1. ledna 2019
1. redukční hranice 1090 Kč
2. redukční hranice 1 635 Kč
3. redukční hranice 3 270 Kč

Pramen: MPSV

OSVČ a mateřská

I matky podnikatelky (OSVČ) dosáhnou na mateřský příspěvek, musí si ale platit nemocenské pojištění. Naopak na mateřskou nebudou mít nárok OSVČ, které si neplatí nemocenské pojištění. To legislativa připouští, účast na nemocenském pojištění je totiž dobrovolná.

Opět platí podmínka účasti na nemocenském pojištění minimálně 270 dní v průběhu dvou let před nástupem na mateřskou. Jestliže OSVČ podmínku splní, může mateřskou pobírat nejdřív osm týdnů před očekávaným termínem porodu a nejpozději od šestého týdne před porodem. Podpůrčí doba trvá maximálně 28 týdnů, zvyšuje se na 37 týdnů, když se narodí dvojčata či vícerčata.

Nemocenské pojištění hraje rozhodující roli u OSVČ také při výpočtu peněžité pomoci v mateřství. V praxi totiž výše plateb nemocenského pojištění určí výši mateřské.


TIP: Mateřská kalkulačka

Složitý výpočet si spočítejte jednoduše na naší kalkulačce mateřské 2018


Při stanovení plateb na nemocenské pojištění ale OSVČ omezují určité limity, vždy se vychází z plateb na sociální pojištění, které má tři složky: důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Platí, že maximální vyměřovací základ pro výpočet nemocenského odpovídá vyměřovacímu základu pro sociální pojištění.

Například při minimální záloze sociálního pojištění 2189 korun odpovídá měsíční nemocenské maximálně 173 korunám. Souhrnná peněžitá pomoc v mateřství pak za celou podpůrčí dobu pak činí 33 908 korun.

Kde žádat o mateřskou

Peněžitou dávku v mateřství platí stát. Mateřská se vyřizuje se zaměstnavatelem, žena potřebuje k tomu potvrzení od svého gynekologa. OSVČ žádají o mateřskou na správě sociálního zabezpečení.

Přechod z mateřské na rodičovskou

Po uplynutí lhůty 28 týdnů (nebo 37, pokud se matce narodilo více dětí), vzniká ženám, které doposud pobírali mateřskou, nárok na rodičovský příspěvek. Ten může pobírat kterýkoli z rodičů. Podmínkou je, aby ten dotyčný pečoval o dítě do čtyř let věku. Příspěvek navíc může pobírat vždy jen jeden z rodičů. Jeho výše zůstává pro rok 2019 stále 220 tisíc korun. Tuto částku lze čerpat až v rozmezí 4 let. Rozložení příspěvku si můžete pozměnit každé tři měsíce.

A jak je to s jejím zvyšováním? Ačkoli se lidé často nesprávně ptají na zvýšení mateřské (je nutné oba termíny rozlišovat), týká se růst rodičovského příspěvku. Od roku 2020 by měly matky či otcové na rodičovské dovolené čerpat o 80 tisíc korun více než v současnosti. Celý příspěvek by tak činil 300 tisíc korun.

Mateřská po rodičovské?

V praxi zcela běžně nastane, že žena podruhé porodí v době, kdy stále čerpá rodičovský příspěvek na první dítě. Jak to tedy je, má v tomto případě nárok peněžitou pomoc? Ano. Pokud byla před první těhotenstvím zaměstnaná na dobu neurčitou, její pracovní smlouva stále trvá. Na peněžitou pomoc v mateřství tedy nárok neztrácí. Pokud však už dopředu ví, že se druhé dítě narodí v době, kdy bude stále pobírat rodičovský příspěvek, je dobré dobu jeho pobírání zkrátit.

Mateřství a důchodové pojištění

Počítá se mateřská do důchodu? Pokud se chystáte otěhotnět nebo již těhotná jste, nemusíte mít strach. To, že byste kvůli mateřství zmeškala dobu pro důchodové pojištění, nehrozí. Stejně jako u studia nebo při evidenci na úřadu práce, je i péče o dítě do 4 let věku brána jako náhradní doba pojištění.

Práce při mateřské dovolené

Práce a mateřská se rozhodně nevylučují. Aby rodiče o mateřský příspěvek nepřišli, je však třeba dodržet určitá pravidla. Je například vyloučeno vykonávat stejnou práci, za jakou je vám již vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, smlouva na jinou práci však být uzavřena může. Totožnou práci, kterou žena na mateřské dovolené vykonávala před nástupem na ni, nesmí žena vykonávat ani na zkrácený úvazek.

Máte o původní práci zájem, ale nechcete přijít o mateřskou? Zkuste to u jiného zaměstnavatele. Na toho se totiž zákaz nevztahuje. Zaměstnavatel, který vám vyplácí mateřskou s tím však musí písemně souhlasit. Oblíbené jsou v tomto ohledu hlavně dohody o provedení práce a o o pracovní činnosti. Právě ty jsou pro nárazový přivýdělek na mateřské ideální.

Pro přivýdělky na rodičovské dovolené platí ještě méně omezení. Jakoukoli výdělečnou činnost můžete provozovat zcela volně, musí být ale zajištěn patřičný dohled nad dítětem.