Menu Zavřít

Zvýšení rodičovského příspěvku 2024: Rodiče novorozenců si finančně polepší, ale doba čerpání se zkrátí

12. 1. 2024
Doba čtení: 9 minut
Autor: Depositphotos/AllaSerebrina

Pokud očekáváte narození potomka, jistě přemýšlíte, jak budete situaci po porodu zvládat po finanční stránce. Všechny novopečené maminky mají dnes nárok na rodičovský příspěvek, který pomáhá pokrýt náklady na východu a výživu novorozenců. V roce 2024 došlo k jeho navýšení pro rodiče jednoho i více dětí, ale nově jej mohou čerpat po kratší dobu.

Co je rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek je státní sociální dávka vyplácená rodičům, kteří řádně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině. Jde o měsíční příspěvek, jehož pobírání upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Vyplácí se v rámci rodičovské dovolené a jeho čerpání obvykle předchází výplata peněžité pomoci v mateřství (takzvané mateřské).

Prostřednictvím rodičovského příspěvku stát rodinám poskytuje finanční částku, která je určená na pokrytí nákladů spojených s výchovou a výživou malých dětí. Rodiče si přitom mohou vybrat jeho měsíční výši, a to s ohledem na denní vyměřovací základ pro stanovení některých dávek, jako je peněžitá pomoc v mateřství či nemocenské v souvislosti s porodem či převzetím dítěte do péče.

Příjmy rodiče se při pobírání rodičovského příspěvku nesledují. I když je mu tedy vyplácena tato dávka, může zároveň zlepšovat finanční situaci rodiny prostřednictvím výdělečné činnosti. Platí to však pouze za předpokladu, že po dobu práce nebo studia sloužícího jako příprava na budoucí povolání zajistí svému potomkovi péči jiné zletilé osoby.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek může čerpat otec nebo matka dítěte, a to za předpokladu, že se po celý měsíc osobně, řádně a celodenně stará o nejmladšího potomka v rodině. Daný rodič i jeho dítě musí mít trvalý pobyt a bydliště na území České republiky, přičemž výplata příspěvku probíhá maximálně do tří let věku dítěte nebo do vyčerpání celkové částky.

Rodičovský příspěvek si člověk může nárokovat maximálně tři měsíce zpětně ode dne, kdy podá žádost o tuto dávku, ale nejdříve od chvíle, kdy se dítě narodilo. Podmínka osobní celodenní péče je pak dle zákona splněna i pro kalendářní měsíce, kdy platí některé z následujících tvrzení:

 • dítě přišlo na svět,
 • oprávněná osoba (rodič) měla po určitou část měsíce nárok na peněžitou pomoc v mateřství či nemocenské, které se poskytuje v souvislosti s porodem,
 • osoba převzala dítě do péče, která nahrazuje péči rodičů, a to na základě rozhodnutí příslušného orgánu (s výjimkou pěstounské péče na přechodnou dobu),
 • dítě dosáhlo příslušného věku, do kterého rodičovský příspěvek náleží,
 • dítě nebo jeho rodič zemřeli,
 • rodič do péče převzal vlastní dítě, které bylo doposud svěřeno do péče jiné osoby, bylo umístěno v ústavním zařízení nebo o něj minimálně po dobu 3 kalendářních měsíců pečovalo zdravotnické zařízení.

Nárok na rodičovský příspěvek pak mají dokonce i lidé, kteří v danou chvíli čerpají podporu v nezaměstnanosti, či studující a pracující rodiče, ale pouze za předpokladu, že o dítě v danou chvíli pečuje jiná zletilá osoba. Za splněnou pak můžeme podmínku osobní celodenní péče označit také v těchto případech:

 • dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu či podobné zařízení, ale maximálně po dobu 92 hodin v jednom kalendářním měsíci,
 • dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení, mateřskou školu (případně její třídu) speciálně zařízenou pro zdravotně postižené děti či jesle, které jsou zaměřené na vady zraku, sluchu, řeči nebo na tělesně postižené či mentálně retardované děti, ale maximálně po dobu 4 hodin denně,
 • zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu či podobné zařízení určené pro děti předškolního věku, ale pouze po dobu nepřevyšující 6 hodin denně,
 • dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu či podobné zařízení po dobu maximálně 4 hodin denně, přičemž jeho rodiče nebo osamělý rodič patří mezi osoby závislé na pomoci jiného člověka ve stupni III nebo IV,
 • rodič zajistí, že v době, kdy se věnuje výdělečné činnosti nebo studiu, o dítě bude pečovat jiná zletilá osoba.
 • pokud jde o dítě, které je starší než 2 roky, docházka do výše uvedených zařízení se v jeho případě nijak nesleduje.

Jestliže podmínku osobní, řádné a celodenní péče o dítě v jednom měsíce splňují oba rodiče (každý z nich by měl nárok na část rodičovského příspěvku), dávka může být vyplacena pouze jednomu z nich, což se řeší na základě jejich vzájemné dohody. Nejsou-li schopní se dohodnout, příjemce rodičovského příspěvku určí krajská pobočka Úřadu práce ČR.

Výše rodičovského příspěvku 2024

V letošním roce se dočkal rodičovský příspěvek zvýšení, a to konkrétně pro děti narozené nebo převzaté do péče od 1. ledna 2024. Celková výše této dávky na jedno dítě tedy momentálně činí 350 tisíc korun, zatímco v případě vícerčat jde o 525 tisíc. Dané navýšení rodičovského příspěvku se ovšem netýká dětí narozených do 31. prosince 2023, jejichž rodiče mají nárok na nižší částky, konkrétně na 300 tisíc nebo 450 tisíc korun.

Další důležitou změnou, která letos vešla v platnost, je potom omezení maximální doby poskytování rodičovského příspěvku. Rodiče dětí narozených do 31. prosince 2023 mohou dávku čerpat do čtyř let věku novorozence nebo vícerčat. U osob pečujících o děti narozené od 1. ledna 2024 však byla maximální doba pobírání rodičovského příspěvku zkrácena, takže jej mohou čerpat pouze do tří let věku novorozence nebo vícerčat.

Jestliže se během pobírání rodičovského příspěvku domácnost rozroste o další ratolest, což znamená, že rodina nestihne původní dávku vyčerpat do zákonem stanovené výše, o peníze nepřichází. Zbývající částku totiž může Úřad práce ČR otci nebo matce vyplatit najednou, a to za předpokladu, že splní zákonem dané podmínky.

Jak žádat o rodičovský příspěvek?

Žádost o rodičovský příspěvek je možné podat na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR dle místa vašeho trvalého bydliště, a to hned několika různými způsoby:

 • online pomocí Klientské zóny jenda.mpsv.cz,
 • osobně či na podatelně daného kontaktního pracoviště,
 • poštou na adresu daného kontaktního pracoviště,
 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu daného kontaktního pracoviště,
 • prostřednictvím soukromé datové schrány do datové schránky daného kontaktního pracoviště.

Pokud žádáte o tuto dávku, nezapomeňte, že spolu se žádostí je nutné doložit také všechny požadované tiskopisy a potřebné přílohy. Jde konkrétně o průkaz totožnosti všech uvedených osob či jejich rodný list (například u dětí do 15 let). Dále sem patří Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku, Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku, ale i další dokumenty.

Kdo vyplácí rodičovský příspěvek?

O poskytování rodičovského příspěvku se na našem území stará Úřad práce České republiky. Tato dávka je vyplácena měsíčně, a to vždy během kalendářního měsíce, jenž následuje po měsíci, za který otci nebo matce nejmladšího dítěte v rodině náleží.

Jakou částku je možné měsíčně pobírat?

Ve chvíli, kdy rodič podává žádost o rodičovský příspěvek, si může vybrat také částku, kterou chce měsíčně čerpat. Daná volba má ovšem svá pravidla, která je nutné dodržovat. Rozhodující roli zde hraje výše denního vyměřovacího základu pro stanovení mateřské nebo nemocenské v souvislosti s porodem či převzetím dítěte do péče.

Pokud je možné denní vyměřovací základ stanovit u otce i matky, vždy se vychází z toho, který je vyšší. Je-li přitom možné alespoň u jednoho z rodičů k datu narození nejmladšího potomka určit, že 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje částku 13 tisíc korun, měsíční výše čerpání rodičovského příspěvku může být stanovena právě až na tuto vypočítanou sumu.

Mateřská dovolená je obdobím pro vyplácení peněžité pomoci v mateřství. Nárok na dávku ale nevzniká automaticky
Přečtěte si také:

Mateřská dovolená je obdobím pro vyplácení peněžité pomoci v mateřství. Nárok na dávku ale nevzniká automaticky

Jestliže ani u jednoho z rodičů nejmladšího dítěte v rodině nelze stanovit denní vyměřovací základ nebo zkrátka spolu s žádostí o dávku nedoloží jeho výši, nastává stejná situace jako ve chvíli, kdy je 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu nižší než 13 tisíc korun. Otec či matka si pak může zvolit výši rodičovského příspěvku maximálně do částky 13 tisíc měsíčně.

Když otec nebo matka žádá o pobírání dávky na dvě či více dětí současně, maximální výše rodičovského příspěvku se zvyšuje na 1,5násobek stanovené částky. Jde konkrétně o 1,5násobek 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu převyšujícího 13 tisíc korun nebo o 1,5násobek částky 13 tisíc korun (tedy 19 500 korun).

Kdy zažádat o zvýšení rodičovského příspěvku?

Dobrou zprávou je, že pokud si čerpání rodičovského příspěvku nějak nastavíte, ale později zjistíte, že vám to nevyhovuje nebo byste potřebovali provést nějakou změnu, není to žádný problém. Své rozhodnutí ohledně výše pobírané částky můžete přehodnotit vždy po uplynutí tří kalendářních měsíců od chvíle, kdy jste učinili poslední volbu.

Jak zažádat o zvýšení rodičovského příspěvku nebo o jeho snížení, pokud z nějakého důvodu potřebujete výši pobírané částky změnit? Měli byste vědět, že žádost o zvýšení rodičovského příspěvku může podat pouze ten z rodičů, který dříve uplatnil nárok na tuto dávku. Další důležitou informací je pak skutečnost, že nelze provést zvýšení rodičovského příspěvku zpětně.

Formulář na zvýšení rodičovského příspěvku můžete podat osobně na místně příslušné pobočce Úřadu práce ČR, ale také je možné provést zvýšení rodičovského příspěvku online. Žádost o zvýšený rodičovský příspěvek nebo naopak o snížení příslušné částky je pak nutné učinit nejpozději během měsíce, od kterého otec či matka změnu výše pobírané částky požaduje.

MMF24

Kdy zaniká nárok na rodičovský příspěvek?

K zániku nároku na tuto dávku samozřejmě dochází ve chvíli, kdy rodiče vyčerpají celkovou částku rodičovského příspěvku (momentálně 350 tisíc korun na jedno dítě nebo 525 tisíc korun na vícerčata). Další variantou je pak dovršení příslušného věku, což jsou čtyři roky (u dětí narozených do 31. prosince 2023) nebo tři roky (u dětí narozených od 1. ledna 2024).

Nárok na rodičovský příspěvek končí také posledním dnem kalendářního měsíce, jenž předchází měsíci, kdy se nejmladším dítětem v rodině stane jiný potomek (do rodiny se tedy narodí další miminko nebo rodiče převezmou do péče mladší dítě). V takovém případě má nicméně rodič nárok na jednorázovou výplatu částky, která doposud nebyla vyčerpána, pokud jsou splněny zákonem dané podmínky.

Komu náleží rodičovský příspěvek?
Rodičovský příspěvek je sociální dávka určená rodičům, kteří po celý měsíc osobně, řádně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině. Otec či matka i jejich potomek přitom musí mít trvalý pobyt a bydliště na území České republiky. Příjmy rodičů se nesledují, ale důležitou roli zde hraje denní vyměřovací základ pro stanovení některých dávek.
Koho se týká zvýšení rodičovského příspěvku?
V roce 2024 došlo k navýšení rodičovského příspěvku, ale pouze pro rodiče dětí narozených od 1. ledna tohoto kalendářního roku. Nově tak mají nárok na 350 tisíc korun v případě jednoho dítěte nebo na 525 tisíc v případě vícerčat. U miminek narozených do 31. prosince 2023 se jednalo o částky 300 tisíc korun pro jednoho novorozence a 450 tisíc korun pro vícerčata.
Jak dlouho je možné pobírat rodičovský příspěvek?
U dětí, které se narodily do 31. prosince 2023, mohou rodiče pobírat tuto dávku až do čtyř let věku. Pro novorozence a vícerčata s datem narození od 1. ledna 2024 to ale neplatí. V jejich případě se možná délka čerpání zkrátila, takže rodiče mohou příspěvek pobírat pouze do tří let věku potomka.
Kam podat žádost o rodičovský příspěvek?
Žádost o rodičovský příspěvek je nutné podat na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR dle místa trvalého bydliště, jenž se také stará o jeho vyplácení. Můžete to provést několika různými způsoby, a to konkrétně online pomocí Klientské zóny Jenda, osobně nebo na podatelně kontaktního pracoviště, poštou, e-mailem či soukromou datovou schránkou.
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).