Dospívající dítě, které nestuduje ani nepracuje, si musí pojištění platit samo - Euro.cz

Přihlášení

Máte dospívající dítě, které nestuduje ani nepracuje? Pak za něj pojištění platit nemusíte

, try,
Máte dospívající dítě, které nestuduje ani nepracuje? Pak za něj pojištění platit nemusíte
Zdroj: Profimédia.cz

Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) si samy musí platit zdravotní pojištění. Ale jak je to u dětí, které jsou v této situaci a povinnost nerespektují? Nemusejí se rodiče bát, že jejich dluh budou muset zaplatit?

Dotaz rodičů
Našemu synovi je 17 let. Nic nedělá, odmítá už studovat, ale ani nepracuje a není nahlášený na úřadu práce. O žádné své povinnosti se nestará. Musíme za něj platit zdravotní pojištění? ptají se rodiče Jana a Milan Š.

Případ je jednoznačný. Jestliže zdravotní pojišťovna neregistruje u některého svého pojištěnce žádného plátce pojistného, (může to být stát, zaměstnavatel, nebo sám pojištěnec jako OSVČ), zařadí ho automaticky do kategorie plátců označované jako osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Takový pojištěnec si musí platit pojistné na zdravotní pojištění sám, a pokud tak nečiní, stává se dlužníkem.
Ani v případě, kdy je osobou bez zdanitelných příjmů nezletilý, zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění neukládá zákonným zástupcům povinnost platit za nezletilého pojistné.

Je třeba zdůraznit, že v těchto případech často vznikají mylné domněnky. V případech nezletilých rodiče často zaměňují zdravotní pojištění za placení regulačních poplatků za pohotovostní služby, kde zákon o veřejném zdravotním pojištění stanoví, že povinnost hradit regulační poplatky má pojištěnec, anebo za něj jeho platí zákonný zástupce (tedy nejčastěji rodiče).


Plánujete změnu zdravotní pojišťovny?

Přečtete si, jaký postup musíte zachovat

 Změna zdravotní pojišťovny, ilustrační foto


Podle uvedeného zákona je pojištěnec povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné, ovšem za osoby s omezenou svéprávností plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce, tedy rodič, opatrovník nebo poručník.

Ze zákona tak vyplývá, že pokud rodiče v našem případě vědí, že skončily důvody pro platbu pojistného státem, protože jejich 17leté dítě přestalo studovat, nepracuje a není ani registrováno na úřadu práce, musí to zdravotní pojišťovně oznámit (pokud tak nezletilý neučiní sám).


TIP: Přehled všech zdravotních pojišťoven


Nenechte se zmýlit širším pojmem „osoby s omezenou svéprávností“. Do této kategorie totiž spadají mimo jiných osob i nezletilí. Plné svéprávnosti totiž nabývá člověk až dosažením osmnácti let.

A tady vznikají rozdíly. Do státní kategorie „nezaopatřené dítě“, za kterou platí zdravotní pojištění stát, patří všechny děti do ukončení povinné školní docházky. Pak se zařazení dál rozlišuje.

Kdo je nezaopatřené dítě po skočení školní docházky, za které platí pojištění stát
Ten, kdo se soustavně připravuje na budoucí povolání, případně nemůže studovat ani vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu nemůže vykonávat výdělečnou činnost. Horní věkovou hranicí zde je 26 let.
Dítě do 18. roku věku, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

V popsaném případě nejsou kritéria pro zařazení syna mezi nezaopatřené děti splněna, a tudíž stát pojistné neplatí.
Za každého pojištěnce však musí být pravidelně měsíčně uhrazeno pojistné na zdravotní pojištění.

Pokud ho tedy pojištěnec neplatí z příjmů z výdělečné činnosti a zároveň není důvod pro platbu pojistného státem, je povinen – bez ohledu na to, že je nezletilý – platit si pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů v zákonem stanovené výši.

V roce 2018 činí pojistné OBZP částku 1647 Kč za kalendářní měsíc. Jeho výše se vypočítává z aktuální minimální mzdy. Pozor, za dlužnou částku naskakuje penále 0,05 % za každý kalendářní den.

Povinnost zaplatit případný dluh na pojistném se ve správním řízení ukládá dané nezletilé osobě, nikoli jejím zákonným zástupcům, a pokud nezaplatí uloženou částku dobrovolně, je možno vést exekuci na její majetek.

Čtěte také:

Děti mají nárok na vrácení doplatků za léky nad limit

ilustrační foto

Kolik budu platit za předepsaný lék?

Pracujete v zahraničí? Přijet na léčbu do Česka můžete, ale jen jako samoplátce


Diskuze