Jak si změnit příjmení? Svatbu nepotřebujete - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Máte směšné nebo hanlivé příjmení? Změnit si ho můžete i bez svatby

, Redakce,
Máte směšné nebo hanlivé příjmení? Změnit si ho můžete i bez svatby
Zdroj: Profimedia.cz

Nejběžnějším důvodem změny příjmení je samozřejmě svatba. Věděli jste ale, že příjmení a dokonce i křestní jméno si můžete změnit i bez této podmínky? Stačí vyplnit žádost, kde svůj požadavek dostatečně odůvodníte. Zda vám bude vyhověno, rozhodne matriční úřad. Žádost ale není na počkání ani zadarmo. Počítat musíte také s tím, že budete následně měnit doklady a musíte ohlásit přejmenování mnoha institucím, což vás bude opět stát čas i peníze.

Změna příjmení

Česká legislativa změnu jména či příjmení na vlastní žádost umožňuje, a to podle zákona č. 3001/200 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Změnit používané jméno nebo příjmení (popřípadě i více příjmení) jde ovšem pouze na základě žádosti dané fyzické osoby, nebo když o to zažádají její zákonní zástupci.

Požádat o změnu jména a příjmení na našem území mohou nejen Češi, ale i cizinci. Konkrétně tak může učinit každý český občan, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky. Právo má ovšem i osoba, která není občanem České republiky, pokud má na území ČR povolen trvalý pobyt nebo jí byl udělen azyl či doplňková ochrana.

Pokud přemýšlíte, jak změnit příjmení, nebo vás láká změna příjmení bez svatby, mějte na paměti, že ke změně jména i příjmení musíte mít vždy jasný důvod. Odůvodnění změny příjmení nicméně mohou být různé – od hanlivého či směšného vyznění příjmení, až třeba po spory s rodinou, se kterou nechcete mít společné ani příjmení.

Povolení změny jména a příjmení

Láká vás změna příjmení v dospělosti, toužíte po přidání druhého příjmení nebo byste snad chtěli úplně změnit své jméno? V tom případě byste měli myslet také na to, že takový krok může proběhnout pouze v souladu s platnými zákony a předpisy. Není to tedy žádná změna příjmení na přání, jak by si někdo mohl myslet, jelikož v některých případech matrika změnu jména či příjmení nemusí povolit.

Kdy se změna jména NEPOVOLÍ?

 • pokud osoba mužského pohlaví žádá o změnu na jméno ženské, nebo i naopak,
 • pokud osoba žádá o změnu na jméno neexistující, zkomolené či domácké,
 • pokud osoba žádá o změnu na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů,
 • jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte.

Kdy se povolí, či naopak nepovolí změna příjmení?

 • změna příjmení se povolí hlavně ve chvíli, kdy jde o příjmení hanlivé, směsné, nebo pro to existuje vážný důvod,
 • změna příjmení se nepovolí, pokud by byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte,
 • změna příjmení může být v průběhu manželství povolena pouze na základě souhlasu obou manželů,
 • pokud mají manželé společné příjmení a jednomu z nich je povolena změna příjmení, vztahuje se pak taková změna i na příjmení druhého manžela a samozřejmě také na příjmení jejich nezletilých dětí,
 • pokud mají manželé a rodiče dítěte různá příjmení a dojde-li ke změně příjmení toho z rodičů, jehož příjmení užívá také nezletilý, vztahuje se pak změna také na nezletilého,
 • pokud mají manželé společné příjmení a jeden z nich užívá (uvádí na druhém místě) předchozí příjmení, může dojít ke změně pouze společného příjmení.

Matriční úřad dále povolí změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení také na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele zdravotních služeb, a to na neutrální jméno a příjmení, pokud byla zahájena léčba pro změnu pohlaví, nebo na jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud již byla léčba pro změnu pohlaví dokončena.

Žádost o změnu příjmení

Jak si změnit příjmení? O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje úřad pouze na základě písemné žádosti. Zažádat si můžete o změnu jména, příjmení, ale také o změnu obou jmen najednou.

Žádost o změnu jména či příjmení se podává na příslušný matriční úřad v místě, kde je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, což platí pro dospělé i v případě nezletilých dětí. Jestliže žadatel (případně nezletilé dítě) není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, žádost projedná matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu v tomto státě.

Pokud žadatel či nezletilé dítě nikdy trvalý pobyt na území ČR neměli, žádost musí směřovat na Úřad městské části Praha 1. Existují však i výjimky, jsou-li pro to závažné důvody. V takovém případě může matriční úřad postoupit žádost o změnu jména nebo příjmení takovému matričnímu úřadu, v jehož knize narození se nachází jméno či příjmení, které má být změněno.


TIP: Najděte si rychle svůj matriční úřad


Žádost o změnu příjmení vzor

Na rozdíl od mnoha jiných žádostí máte u žádosti o změnu jména a příjmení o jednu starost méně. Žádné předepsané formuláře totiž nejsou stanoveny, takže si můžete vytvořit vlastní dokument.

Pokud si nejste jisti obsahem, různé příklady žádosti o změnu jména nebo příjmení si můžete najít a stáhnout z internetu. Rozhodně je ale dobré dopředu vědět, co vše musí v žádosti být, abyste neztráceli čas s případným dodatečným doplňováním žádosti.

Co musí obsahovat žádost o změnu jména a příjmení?

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
 • datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,
 • rodné číslo žadatele,
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby,
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
 • odůvodnění žádost o změnu příjmení či odůvodnění změny jména.

Co musí být přiloženo k žádosti o změnu jména a příjmení?

K žádosti o změnu jména či příjmení poté musí každý žadatel ještě přiložit další dokumenty, které úředníci budou vyžadovat. Jedná se konkrétně o tyto dokumenty:

 • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o registrovaném partnerství,
 • pokud jde o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • pokud jde o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera,
 • pokud jde o osoby ovdovělé, úmrtní list manžela či manželky,
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (u Čechů občanský průkaz, u cizinců průkaz o povolení k pobytu),
 • doklad o státním občanství (například občanský průkaz, cestovní doklad aj.),
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta),
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, pokud jde o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení,
 • jedná-li se o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

Písemný souhlas druhého rodiče není potřeba, pokud druhý rodič zemřel (pak se předkládá úmrtní list), pokud byl zbaven rodičovské odpovědnosti nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti omezen či pozastaven (v tom případě se předkládá pravomocný rozsudek) a dále také pokud není známo místo jeho trvalého pobytu.

Doklad, který je nutné matričnímu úřadu společně s žádostí o změnu jména či příjmení dodat, se nepředkládá, jestliže si skutečnost v něm uvedenou může daný matriční úřad ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Matriční úřad je následně povinen rozhodnout o žádosti o změně jména nebo příjmení do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech pak nejdéle do 60 dnů.

Zapamatujte si: Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména či příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu či průkazu o povolení k pobytu azylanta.

Budete se stěhovat? Při změně trvalého bydliště musíte mít nové doklady

úřad pardubické městské části


Změna příjmení cena

Kolik stojí změna příjmení a kolik stojí změna jména? Povolení změny jména či příjmení samozřejmě není zdarma. Poplatek přitom vždy závisí na důvodu, který žadatel uvedl. Platí se v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.

Levněji vyjdou takzvané „objektivní“ důvody. V takovém případě bude změna jména nebo příjmení stát žadatele 100 korun. Mezi tyto důvody přitom patří povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného. Poplatek 100 korun se zaplatí i při povolení změny na dřívější příjmení (to je často změna příjmení na rodné, ale dřívějším se vždy rozumí jen nejblíže předcházející příjmení).

Povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí, bude stát rovněž 100 korun.

Při povolení změny jména nebo příjmení ve všech ostatních případech zaplatí žadatel správní poplatek 1000 korun.

Osvobození od poplatku

Zcela osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedené manželky či manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení, nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího. (Pozor: tato skutečnost musí být oznámena matričnímu úřadu do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.)

Osvobozena od poplatku je také změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví. Dále je pak od poplatku osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je potřeba provést v důsledku nesprávných či neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.


NAŠE RADA: Co vše musíte zařídit po svatbě

 Svatba - ilustrační foto


Změna příjmení po svatbě

Nejběžnějším důvodem ke změně příjmení je svatba, protože ženy obvykle přebírají příjmení manžela. Novomanželku v tomto případě čeká výměna celé řady dokladů. Mezi základní doklady, které by měla po svatbě a změně příjmení vyměnit, patří občanský průkaz, řidičský průkaz a cestovní pas.

Požádat o vydání nového občanského průkazu musí novomanželka do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu. Vydání nové občanky je v tomto případě zdarma. Změnu příjmení v řidičském průkazu je žena povinna oznámit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Za vydání nového řidičského průkazu zaplatíte 200 korun při vydání do 20 dnů.

Na svatební cestu do zahraničí pak může novomanželka jet se starým cestovním pasem ještě s původním příjmením. Platnost cestovního dokladu totiž končí uplynutím tří měsíců ode dne změny příjmení. Za vydání nového cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat zaplatíte 600 korun při lhůtě do 30 dnů.

Změnu příjmení musí novomanželky nahlásit i na celé řadě dalších míst a institucí, například v zaměstnání, bance, zdravotní pojišťovně, u lékaře, telefonního operátora a při podnikání také na živnostenském úřadě.

Příjmení partnera i bez svatby? Ano, jde to

Pokud žena chce převzít příjmení svého partnera, může o přejmenování požádat i bez svatby. Jak již bylo v tomto článku uvedeno, musí však žádost o změnu příjmení matričnímu úřadu zdůvodnit a na jeho posouzení bude záležet, zda vysvětlení zhodnotí jako dostatečné. Často uváděným důvodem bývá například životní situace, když si žena nechce vzít zadluženého partnera, ale kvůli dětem, které spolu mají, by se rádi oba jmenovali stejně.

Čtěte také:

Rozvádíte se? Vzájemná dohoda vám ušetří čas i peníze

Budete platit alimenty? Nejlepší je vzájemná dohoda, jinak o jejich výši rozhodne soud

Nárok na mateřskou nemá každý. Podmínkou je účast na nemocenské

Kdo může žádat o změnu jména a příjmení?

Změnit používané jméno či příjmení je možné na základě žádosti, kterou podá konkrétní fyzická osoba nebo její zákonní zástupci. Na našem území o tuto změnu mohou požádat všichni občané České republiky, ale také cizinci, kteří nejsou českými občany, pokud mají na území ČR povolený trvalý pobyt nebo jim byl udělen azyl či doplňková ochrana. Ke změně jména či příjmení přitom člověk vždy musí mít jasný důvod.

Kde podat žádost o změnu příjmení či jména?

O povolení změny jména či příjmení rozhoduje konkrétní úřad, a to pouze na základě písemné žádosti. Ta se podává na příslušný matriční úřad v místě, kde je žadatel přihlášen k trvalému pobytu. Pokud žadatel (či nezletilé dítě) není na území ČR k trvalému pobytu přihlášen, žádost projedná matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu v tomto státě, a jestliže žadatel na území ČR nikdy trvalý pobyt neměl, musí žádost podat na Úřad městské části Praha 1.

Kolik stojí změna příjmení?

Poplatek za změnu jména a příjmení se liší podle toho, jaký důvod člověk ve své žádosti uvedl. Jedná-li se o změnu příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného či cizojazyčného, cena je 100 Kč. To samé platí i při změně na dřívější příjmení a v případě změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka či pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů nebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí. V ostatních případech se platí 1000 Kč.

Kdy je změna jména a příjmení od poplatku osvobozena?

Za změnu jména a příjmení nemusí platit osoba, která kvůli rozvodu přijímá opět své dřívější příjmení nebo upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího. Dále jsou pak od poplatků osvobozeny veškeré změny jména a příjmení u osob, které prošly změnou pohlaví, a platit nemusíte ani v případě změny nebo opravy jména osvojených dětí či změny, kterou je nutné provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.