Sirotek
Sirotek
Autor: Profimedia.cz

Sirotčí důchody a deset nejčastějších omylů kolem nich

 Miroslav Tryner 11. prosince 2018, 16:44  -  try
 Sirotek
Sirotek
Autor: Profimedia.cz
11. prosince 2018, 16:44

Sirotčí důchod je jednou z dávek poskytovaných ze systému důchodového pojištění a patří mezi pozůstalostní důchody. I sirotčí důchody však mají svá pravidla stanovená zákonem, podle kterých se přiznávají a vyplácejí. Odborníci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) se ve své praxi opakovaně setkávají s některými nepřesnými informacemi – mýty o sirotčích důchodech. Jaké jsou ty nejčastější omyly a jaká pravidla skutečně platí, vysvětluje mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

1. Sirotčí důchod se přiznává po zesnulém rodiči, osvojiteli či pečovateli vždy

Opak je pravdou, ale podmínky se v roce 2018 zmírnily. Sirotčí důchod vždy náleží nezaopatřenému dítěti nejdéle do 26 let věku v případech, kdy zesnulé osobě již byl vyplácen starobní či invalidní důchod, anebo zemřela následkem pracovního úrazu.

Aby nárok na sirotčí důchod vznikl i v ostatních případech, stále trvá podmínka, že zesnulá osoba musí ke dni úmrtí získat stanovenou dobu důchodového pojištění.

Od 1. února 2018 platí, že jde-li o zesnulou osobu starší 28 let, musí mít odpracován, tedy pojištěn, alespoň jeden rok v období posledních deseti letech přede dnem úmrtí, v případě zesnulé osoby starší 38 let to jsou dva roky v posledních dvaceti letech přede dnem úmrtí.

Do této doby se však nezahrnují náhradní doby pojištění, to znamená, že musí jít o dobu placeného pojištění, tedy dobu výdělečné činnosti, za kterou je vyplácen příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení (důchodové pojištění).

2. Pokud byla někomu žádost o sirotčí důchod dříve (před 1. 2. 2018) zamítnuta a podle nových pravidel jsou podmínky splněny, ČSSZ automaticky začne důchod vyplácet

Ne, nezačne. Řízení o přiznání sirotčího důchodu nezahajuje ČSSZ automaticky, ale pouze na základě podané žádosti. Sirotek či jeho zákonný zástupce musí na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) sepsat novou žádost o sirotčí důchod. Na základě té bude nárok na důchod posouzen podle nových podmínek a přiznán, pokud bude sirotek stále nezaopatřený.


Náš TIP: Čtěte, kdo má nárok na vdovský důchod a jak se počítá


3. V případě ztráty obou rodičů, osvojitelů či pečovatelů je nárok na sirotčí důchod jen po jednom z nich

Není tomu tak. Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po obou zemřelých rodičích. Procentní výměra důchodu po každém z rodičů náleží sirotkovi v plné výši, základní výměra však náleží pouze jedna, a to k důchodu s vyšší procentní výměrou.

Příklad: Sirotkovi byl po zemřelém otci vypočítán sirotčí důchod 10 000 korun (procentní výměra 7300 korun a základní výměra 2700 korun), po matce 5000 korun (procentní výměra 2300 korun a základní výměra 2700 korun). Sirotkovi bude ČSSZ vyplácet procentní výměry obou důchodů v plné výši a jednu základní výměru náležející k vyššímu z důchodů. Oboustrannému sirotkovi tak bude náležet sirotčí důchod ve výši 12 300 korun ( v součtu: 7300 + 2700 +2300 Kč).
Pro úplnost: Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý rodič v době smrti.

4. Pokud je sirotčí důchod jednou přiznán, není do doby, kdy nárok na něj skončí, třeba nic prokazovat

To je omyl, v praxi bohužel velmi častý. Pracovníci ČSSZ nárok na sirotčí důchod průběžně ověřují a jeho příjemce musí trvající podmínky pro jeho výplatu prokazovat.

Děje se tak vždy s ukončením základní školní docházky, dále se prokazuje navazující studium, přesněji soustavná příprava na budoucí povolání.

Studenti středních či vysokých škol proto předkládají aktuální potvrzení školy o trvání, respektive pokračování svého studia. Doklad se zasílá přímo na ústředí ČSSZ, je také možné ho odevzdat na místně příslušné OSSZ.

Doklad o studiu je nutné předložit i v případě, že student své studium znovu zahájil po jeho předchozím přerušení, a také vždy, když ho k tomu ČSSZ vyzve.


Víte, kdy půjdete do důchodu a kolik bude váš důchod činit? Spočítejte si to na našich kalkulačkách:

Důchodová kalkulačka - výpočet odchodu do důchodu

Důchodová kalkulačka – výpočet výše důchodu


5. Zastavení výplaty sirotčího důchodu je definitivní a nelze ji obnovit

Není pravda. Pokud jsou splněny zákonné podmínky, jsou řádně prokázány, výplatu lze obnovit. V praxi obvykle dochází k tomu, že potvrzení o studiu je doloženo dodatečně či s určitou prodlevou (například po několika měsících). Na základě toho ČSSZ výplatu sirotčího důchodu obnoví a důchod za příslušné období doplatí.

6. Sirotčí důchod nemůže být vyplácen přímo sirotkovi

Neplatí vždy. Důležitou roli hraje věk sirotka. Je-li sirotek nezletilý, je sirotčí důchod vyplácen jeho zákonnému zástupci, což je zpravidla žijící rodič, případně opatrovníkovi nebo zvláštnímu příjemci.

Po nabytí zletilosti sirotka může být sirotčí důchod nadále vyplácen k rukám osoby (zpravidla rodiče), které byl vyplácen již před nabytím svéprávnosti dítěte, ale jen za předpokladu, že s tím oba - zletilý sirotek i dosavadní příjemce důchodu souhlasí.

Souhlas je třeba prokázat formou čestného prohlášení. Standardně je však po dosažení zletilosti výplata sirotčího důchodu zařízena a prováděna přímo sirotkovi, a to buď na jeho účet u peněžního ústavu, nebo v hotovosti prostřednictvím pošty.

7. Při pobírání sirotčího důchodu si nelze přivydělat

Naopak, je to možné. Například studenti denního studia, kteří pobírají sirotčí důchod, si nejen v době prázdnin přivydělávat mohou.

Studenti jiné formy studia (dálkové, kombinované) si mohou při pobírání sirotčího důchodu též přivydělat, ale musí se jednat o takovou výdělečnou činnost, která nezakládá účast na důchodovém pojištění, to znamená z jejich výdělku se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení (důchodové pojištění). V opačném případě jim výplata sirotčího důchodu nebude náležet.

8. V případě sňatku nebo narození dítěte se sirotčí důchod odebírá

Nikoliv. Pokud trvá studium a sirotek nedosáhl věku 26 let, náleží mu výplata sirotčího důchodu i po uzavření manželství. Pokud jsou plněny stanovené podmínky, nebrání výplatě sirotčího důchodu ani pobírání rodičovského příspěvku, stane-li se student-sirotek rodičem.


Čtěte: Kdy máte nárok na daňovou slevu na manželku či manžela?

ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )


9. Sirotčí důchod se přestane vyplácet s posledním dnem studia

Ne, toho se studenti-sirotci obávat nemusejí. Po ukončení studia na střední či vyšší odborné škole (zpravidla v červnu) náleží dítěti sirotčí důchod ještě za prázdninové měsíce (tj. červenec a srpen).

Podmínkou je, že po celý kalendářní měsíc sirotek nevykonává výdělečnou činnost, která by zakládala účast na důchodovém pojištění, popřípadě nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, nestal-li se následně studentem vysoké školy.

Sirotčí důchod náleží i v době prázdnin mezi jednotlivými ročníky studia na dané škole a i mezi jednotlivými studii, například mezi středoškolským či vysokoškolským, bakalářským a magisterským stupněm denního studia a dalších, pokud na sebe studium bezprostředně navazuje. Doba mezi jednotlivými studii na vysoké škole však nesmí přesáhnout tři kalendářní měsíce.

Po ukončení vysokoškolského studia náleží dítěti sirotčí důchod ještě následující kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém studium ukončil. Nesmí ale po celý tento kalendářní měsíc vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění či pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

10. O již vyplacenou dávku sirotčího důchodu nelze přijít

Omyl. Každou změnu, která ovlivňuje nárok na vyplácení sirotčího důchodu, je třeba ČSSZ oznámit. Například, ukončí-li nebo přeruší-li sirotek studium dříve, než bylo uvedeno v odevzdaném potvrzení o studiu, nebo pokud změní formu studia, je jeho zákonnou povinností tuto skutečnost do osmi dnů písemně oznámit ČSSZ.

Stejně je tomu v případě, že začne vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění či pobírat podporu v nezaměstnanosti (podporu při rekvalifikaci), popřípadě by byl sirotkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

V případě, že by tak neučinil a nadále neoprávněně sirotčí důchod pobíral, má podle zákona povinnost vyplacený důchod vrátit. Pokud by se tak nestalo, ČSSZ by musela neoprávněně vyplacený důchod vymáhat jako přeplatek.

Bližší vysvětlení týkající se sirotčího důchodu poskytnou vždy s ohledem na konkrétní situaci odborníci OSSZ, call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 800 050 248 nebo klientského centra při pražském ústředí ČSSZ.

Další praktické informace pro studenty přináší leták Sociální zabezpečení - informace pro studenty.

Čtěte také:

Do důchodu ve čtyřiceti: jak na to a kolik budete potřebovat peněz?

Kdy odejít do důchodu? Správné načasování rozhoduje o tisících navíc

Invalidní důchod se od roku 2018 počítá ze zvýšené základní výměry 2700 Kč

Víte, jaké dostanete přídavky na děti?

Osobní bankrot je cestou z dluhové pasti

Skryté poplatky jsou největší rizika nebankovní půjčky


Čtěte také

 Premiér Andrej Babiš

Babiš: Rozhodnutí Ústavního soudu o restitucích respektujeme, příjmy se ale mají danit

Premiér Andrej Babiš (ANO) trvá na tom, že církevní restituce byly předražené o 54…

před 4 hodinami

Události  Smog nad Prahou, ilustrační foto

Špinavý vzduch dál zabíjí. V Česku zemře předčasně více než 10 tisíc lidí ročně

V České republice každý rok předčasně zemře v důsledku znečištěného ovzduší 10 190…

před 4 hodinami

Letecký motor, ilustrační foto

Amoniak místo benzínu: letecký průmysl hledá zelenější palivo

Letecká doprava představuje pro životní prostředí významnou zátěž. V Norsku vědci…

před 5 hodinami

 OKD, ilustrační foto

V OKD zatím dobrý. Těžební společnosti se nebývale daří

OKD po krachu nebývale vydělává. Záměr těžit až do roku 2030 vsak patři spíše do říše…

před 5 hodinami

 Rýžové pole - ilustrační foto

Co s přebytečnou rýžovou slámou: britští vědci z ní dělají biopalivo

Pálením přebytečné slámy vzniklé při pěstování rýže znečišťují především asijští farmáři…

před 5 hodinami

Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujal Vás tento článek?
Ohodnoťte ho

Počet hodnocení: 10 | Průměrné hodnocení: 4.90

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Finance
Policie ani „havarijko“ nic nevyřeší, poškození auta na parkovišti lze ale předejít. Jak na to?
5 příkladů, kdy nemusíte platit daň z nabytí nemovitosti
Jak na výměnu nebo reklamaci dálniční známky
Co je dobré vědět o ochranné lhůtě?
Elektrická energie zdražuje: O kolik si domácnosti připlatí a vyplatí se změna dodavatele?
Auta
Země elektromobilů. V Norsku mizí čerpací stanice
Kvalitní moderní ojetý vůz šetří vaši kapsu a je bezpečnější
Fiat Talento modelový rok 2020
Kupé Škoda 763 bylo rychlejší než auta VB. Skončilo fiaskem, přispělo však ke vzniku Favoritu
DB Schenker posiluje pozici v logistice pro automobilový průmysl
Hry pro příležitostné hráče