Menu Zavřít

Smlouva o smlouvě budoucí předchází problémům v obchodních i pracovních vztazích

27. 6. 2021
Doba čtení: 6 minut
Autor: Depositphotos

Smlouva o smlouvě budoucí je důležitý mezikrok u obchodních transakcí nebo i v pracovně-právních vztazích. Je dokladem dohody zúčastněných stran o uzavření budoucí smlouvy a plní tak roli pojistky pro realizaci jejich záměrů.

Smlouva o smlouvě budoucí 2023

Pravidla pro uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí (SOSB) stanovuje občanský zákoník č. 89/2012 v paragrafech 1785 až 1788.Byrokratické pojetí známé z řady legislativních předpisů je v tomto případě v novém občanském zákoníku (NOZ) nahrazeno určitou smluvní volností pro fyzické i právnické osoby. Týká se to například formy uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí, která nemusí být striktně písemně, což platilo do 1. ledna 2014. Od tohoto data platí výše uvedený NOZ.
Zapamatujte si: I když zákon uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí písemnou formou nenařizuje, rozhodně se tento způsob vyplatí. Jinak na sebe berete riziko s případným dokazováním o uzavření a obsahu této smlouvy. Pokud nedojde k dohodě obou stran, jakým způsobem smlouvu o smlouvě budoucí uzavřou, každá z nich má právo na písemné formě trvat. 
Smluvní volnost povoluje občanský zákoník v rámci smlouvy o smlouvě budoucí i pro sjednání lhůty uzavření budoucí smlouvy.
Základní ustanovení smlouvy o smlouvě budoucí
• Smlouvou o smlouvě budoucí se nejméně jedna strana zavazuje uzavřít po vyzvání v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku, budoucí smlouvu, jejíž obsah je ujednán alespoň obecným způsobem.
• Zavázané straně vzniká povinnost uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu poté, co ji k tomu vyzve oprávněná strana v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí.
• Obsah budoucí smlouvy se určí podle účelu, který má uzavření budoucí smlouvy sledovat. Přitom se vychází z návrhů stran.
• Nevyzve-li oprávněná strana zavázanou stranu k uzavření smlouvy včas, povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká.
• Změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí vycházely, do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby smlouvu uzavřela, povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká. Neoznámí-li zavázaná strana oprávněné straně změnu okolností bez zbytečného odkladu, nahradí oprávněné straně škodu z toho vzniklou. (Pramen: občanský zákoník č. 89/2102)

Smlouva o smlouvě budoucí kupní 2023

Smlouva o budoucí kupní smlouvě (lidově někdy označovaná jako předkupní smlouva) je závazkem budoucího prodávajícího i kupujícího. Obě strany si prostřednictvím této smlouvy potvrzují, že v ujednané lhůtě uzavřou kupní smlouvu. Současně v dokumentu určují, co vše a do kdy se musí učinit, než se podepíše kupní smlouva. U realitních transakcí to bývá například vyklizení nemovitosti či odstranění vad u bytu nebo domu.

Přečtěte si: Darovací smlouva vás ochrání před problémy. Zejména u nemovitostí


Jak samotný termín napovídá, součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bývá samotná kupní smlouva, která se zpravidla přikládá v příloze. Jsou tak jasně vymezeny podmínky budoucí transakce.

Zákon neurčuje, jak by měla smlouva o smlouvě budoucí vypadat. Existují však obecná doporučení.
Co má obsahovat smlouva o smlouvě budoucí kupní
• identifikaci smluvních stran
• popis a specifikaci předmětu koupě
• kupní cenu a způsob úhrady
• kdy a jakým způsobem lze od této smlouvy odstoupit
• lhůty a podmínky uzavření kupní smlouvy
• kupní smlouvu (v příloze)
• sankce při nedodržení uzavřené smlouvy
• datum uzavření a podpisy obou stran (při písemné formě)

Smlouva o smlouvě budoucí pracovní

Smlouva o smlouvě budoucí se nemusí týkat pouze obchodních transakcí, můžete si ji sjednat i v pracovněprávních vztazích. Opět se postupuje podle ustanovení občanského zákoníku pro uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí (paragrafy 1785 až 1788). Smlouva o smlouvě budoucí pracovní je vlastně pojistkou v pracovních vztazích. Její sjednání se vyplatí například zaměstnancům, kteří si již dohodli jiné zaměstnání a chtějí mít jistotu, že je budoucí zaměstnavatel nakonec přijme. Zaměstnanec tak může bez obav ukončit svůj dosud existující pracovní poměr a bude mít jistotu, že budoucí zaměstnavatel s nimi pracovní smlouvu uzavře.

TIP: Vše co potřebujete vědět o pracovní smlouvě.


Naše rada: Každý kupující může odstoupit od smlouvy. Podnikatelé to ale mají těžší


Podle občanského zákoníku smlouvou o smlouvě budoucí mohou být zavázány obě smluvní strany, může tak být chráněn i zaměstnavatel, který například pracovní místo nově vytvoří, a budoucí zaměstnanec si nástup rozmyslí. Popsaným situacím lze smlouvou o smlouvě budoucí pracovní předejít, záleží na jejím obsahu. Platnost a ujednání se řídí pravidly občanského zákoníku.


TIP: Jak a kdy podat výpověď


Smlouva o smlouvě budoucí: vzor 2023

Svým způsobem každá smlouva o smlouvě budoucí bude podle obsahu individuální. Kdo by si chtěl pořídit její vzor, může si ji najít ke stažení zdarma na internetu, využít může i placených právních služeb.Co by mělo být nepostradatelným obsahem smlouvy o smlouvě budoucí je uvedeno v kapitole smlouva o smlouvě budoucí kupní. Podle toho, o jakou smlouvu o smlouvě budoucí se jedná (kupní, pracovní, aj.) se pak individuálně upravuje obsah smlouvy. Rozhodně by ve smlouvě nemělo chybět, podle jaké legislativy byla uzavřena, tedy podle občanského zákoníku č. 89/2012.

Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí

odstoupení od smlouvy lze uvažovat třeba v případě, kdy došlo k porušení smlouvy o smlouvě budoucí jednou ze stran. Může tak nastat například v případě smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kdy po uzavření smlouvy jedna ze stran zjistí, že nemovitost, kterou se zavazovala koupit, druhá strana již prodala někomu jinému.

Podmínky odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí lze samozřejmě sjednat přímo ve smlouvě. V takovém případě ale smlouva jako taková vlastně postrádá smysl, protože pokud ji strany mohou vypovědět, není potřeba ji uzavírat.

Co je smlouva o smlouvě budoucí?
Smlouva o smlouvě budoucí představuje doklad dohody zúčastněných stran o uzavření budoucí smlouvy. Plní tedy roli jakési pojistky toho, že k realizaci záměrů skutečně dojde. Tento druh smlouvy se běžně používá například při koupi nemovitostí, ale také při uzavírání pracovně právních vztahů.
Co se myslí smlouvou o smlouvě budoucí kupní?
Smlouva o smlouvě budoucí kupní je závazkem budoucího prodávajícího i kupujícího, mohou ji tedy navrhnout obě ze zmíněných stran. Ty si tak mezi sebou vzájemně stvrzují, že v ujednané době uzavřou kupní smlouvu. Dokument může rovněž určovat, co vše a do kdy se před tímto krokem musí učinit. Běžně se tak děje u realitních transakcí, kdy se mezi sebou obě strany domlouvají například na vyklizení nemovitosti či odstranění jejích vad.
Co by měla smlouva o budoucí smlouvě kupní obsahovat?
Ačkoli zákon přímo neurčuje, jak by měla smlouva o smlouvě budoucí vypadat, existují obecná doporučení. Podle těch by ve smlouvě neměla chybět identifikace obou stran, popis a specifikace předmětu koupě, kupní cena a způsob úhrady, lhůty a podmínky uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva (v příloze), sankce při nedodržení smlouvy, datum uzavření a podpis obou stran. Součástí smlouvy může být rovněž dodatek o podmínkách odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí.
Je možné odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí?
Odstoupit od smlouvy o budoucí smlouvě je právně možné. Způsob odstoupení lze sjednat přímo ve smlouvě, ale příliš často se tak neděje. Smlouva o smlouvě budoucí totiž v takovém případě často postrádá smysl, protože pokud ji strany mohou vypovědět, není třeba ji uzavírat. Nicméně odstoupit lze od smlouvy například v momentě, kdy došlo k porušení sjednaných podmínek. Třeba pokud jedna ze stran zjistí, že nemovitost, kterou se zavazovala koupit, druhá strana již prodala někomu jinému.

Čtěte také:

Předmanželská smlouva chrání při rozvodu i exekuci

EBF24

Rezervace nemovitosti: jak nepřijít o peníze?

Jak správně napsat životopis? Pro získání práce je to základ

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).