Jak uzavřít předmanželskou smlouvu - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Předmanželská smlouva je pojistkou před majetkovou újmou. Chrání při rozvodu i exekuci

,
Předmanželská smlouva je pojistkou před majetkovou újmou. Chrání při rozvodu i exekuci
Zdroj: Profimedia.cz

Předmanželská smlouva je důležitý dokument, který upravuje majetkové poměry manželů po svatbě. Pokud snoubenci takovou smlouvu uzavřou, mění se zákonný manželský majetkový režim na smluvený. Vyplatí se zejména, když jeden z budoucích manželů má výrazně vyšší majetek, příjmy, nebo ale i závazky do budoucna. Předmanželská smlouva pak může v případě rozvodu nebo exekuce uchránit jednoho z manželů před majetkovou újmou. Smlouva se dá uzavřít i po svatbě.

Předmanželská smlouva 2019

Problematiku předmanželské smlouvy a majetkových vztahů v manželství řeší občanský zákoník č. 89/2012 Sb., konkrétně v paragrafech 716 až 735.

Občanský zákoník umožňuje snoubencům, kteří chtějí po uzavření sňatku nabývat a rozdělovat majetek jinak, než stanoví zákon, uzavřít před svatbou vlastní smluvní režim. O takovém smluvním režimu snoubenců se běžně hovoří jako o předmanželské smlouvě, i když občanský zákoník tento termín nepoužívá.

Předmanželská smlouva nabývá platnost okamžikem uzavření manželství, manželé se však mohou dohodnout a určit, že její účinnost nastane později.

Zapamatujte si: Pokud má jeden ze snoubenců nebo oba majetek, který získal před vznikem manželství, nestává se tento majetek po svatbě automaticky součástí společného jmění manželů.

Formy předmanželské smlouvy

Snoubenci mohou předmanželskou smlouvu uzavřít v několika variantách. Mohou se například rozhodnout, že v manželství se budou chovat podle režimu oddělených jmění, což je v současnosti nejčastější užívaná volba.


Přečtěte si: Svatba přinese radost i řadu administrativních povinností. Hlavně ženám


Další alternativou je, že v rámci vstupu do manželství mohou společné jmění rozšířit a zařadit do něj to, co by se uzavřením manželství součástí společného jmění podle legislativy nestalo. Konkrétně to znamená, že i majetek získaný před svatbou může být součástí předmanželské smlouvy. Často to bývá například dědictví.

Naopak snoubenci mohou v předmanželské smlouvě společné jmění i zúžit tak, že věc, která by po uzavření sňatku tvořila součást jejich společného jmění, se společnou nestane.

Zapamatujte si: Není-li uzavřena předmanželská smlouva, je až na výjimky, jako jsou například dědictví nebo darování, součástí společného jmění vše, co nabyl jeden z manželů nebo co nabyli oba manželé společně za trvání manželství.

Manželská smlouva

I když v běžné řeči se nejčastěji používá pojem předmanželská smlouva (proto tento pojem preferujeme i v našem článku), české zákony tento termín neznají. Oficiální a správnou terminologií bychom tedy měli hovořit o manželské smlouvě. Vychází to i z pravidla, že takovou smlouvu můžete uzavřít před svatbou, ale rovněž až během manželství.

Zapamatujte si: Předmanželská smlouva a manželská smlouva jedno jsou. Oficiálně by se měl užívat termín manželská smlouva.

Cena předmanželské smlouvy

Předmanželskou smlouvu si můžete navrhnout i sami, ale vždy ji musíte podepsat a nechat si ji potvrdit u notáře. Pokud si nepřinesete vlastní návrh předmanželské smlouvy, notář ji vždy sepíše podle přání snoubenců či manželů, samozřejmě v rámci zákonem povolených možností.

Rozhodně se před popisem smlouvy vyplatí zkonzultovat, co zvolený smluvní režim bude ve skutečnosti znamenat.

Za sepsání smlouvy u notáře budete platit kolem 4 000 Kč, pokud není vyčíslena hodnota majetku. Částka však může být i pohyblivá, a to v případě, že hodnota majetku, kterého se smlouva týká, je vyčíslena. Pak se odměna notáře vypočítává z hodnoty tohoto majetku. Cena se tak bude pohybovat od čtyř tisíc korun výš.

Vzor předmanželské smlouvy

Jak jsme již uvedli, každá předmanželská smlouva je vlastně svým obsahem unikátní dokument. Kdo by si ji chtěl pro vlastně sestavený návrh opatřit, může si vzor stáhnout zdarma na internetu, využít může i placených služeb.

Obecně musí smlouva obsahovat jména, trvalá bydliště, a rodná čísla snoubenců či manželů, datum sňatku a popis dohody na úpravě budoucích majetkových vztahů.

I když si předmanželskou smlouvu sepíšete sami podle vzoru, musíte si k ověření u notáře přinést doklady, jichž se obsah smlouvy týká.

Jde především o občanské průkazy, oddací list (v případě uzavírání smlouvy během manželství) a nabývací dokumenty k majetku, který smlouva řeší – například list vlastnictví, kupní smlouvu, darovací smlouvu či kolaudační rozhodnutí.


Budete se rozvádět? Dohoda vám ušetří čas i peníze


Co když máte dluhy?

Po uzavření manželství do společného jmění manželů patří nejen nabytý majetek, ale spadají sem i dluhy partnera, případně exekuce, které jsou na něj vedeny. Jestliže se jeden z partnerů za trvání manželství zadluží, budou bez předmanželské smlouvy muset tyto dluhy splácet oba z manželů. A ani rozvod již pak nic neřeší.

Výjimkou podle občanského zákoníku je, když dluhy nadělá jeden z manželů bez souhlasu toho druhého. Musí se ale jednat o takový dluh, který nespadá do obstarávání každodenních záležitostí rodiny. Například to může být vysoký úvěr bez souhlasu manžela (manželky).

Zapamatujte si: Pokud se dozvíte, že proti vaší vůli vznikl dluh manžela (manželky), oznamte svůj nesouhlas s tímto dluhem neprodleně věřiteli. Oznámení zašlete písemně a doporučeně.

Zápis do veřejného seznamu

K ochraně před dluhy manželů je vhodný ještě jeden další krok. Předmanželskou smlouvu si můžete nechat zapsat do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede Notářská komora ČR.

Výhodou takového zápisu je, že existenci předmanželské smlouvy nemusí žádný z manželů dokládat třetí straně. Je na této osobě, aby si v seznamu listin, který je veřejně přístupný přes internetovou stránku Notářské komory ČR, smlouvu našla.

Tato povinnost platí například i pro exekutora, který je povinen ověřit, zda dotyčný, na jehož majetek chce exekuci vykonat, v seznamu figuruje. Pokud zjistí, že osobou v seznamu je, musí exekutor musí podle předmanželské smlouvy vyjmout z exekuce majetek, který výlučně patří druhému z manželů (nezadluženému).

Čtěte naší poradnu:

Jak si změnit příjmení? Svatbu nepotřebujete

Finanční výhody manželství

Kdy máte nárok na daňovou slevu na manželku či manžela?

Ekonomický recept na šťastné manželství? Stejné výdělky