Odstoupení od kupní smlouvy: podmínky, vzor - Euro.cz

Přihlášení

Každý kupující může odstoupit od smlouvy. Podnikatelé to ale mají těžší

,

Každý kupující má ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud zboží či předmět mají vady. Musí se však jednat o vadu podstatnou. V takovém případě má kupující možnost odstoupit od smlouvy ihned a požadovat vrácení všeho, co bylo stranami doposud plněno.

Občanský zákoník

Podle platné legislativy má právo odstoupit od kupní smlouvy každý kupující, pokud předmět kupní smlouvy má nějaké vady. Občanský zákoník číslo 89/2012 Sb. rozděluje vady předmětu kupní smlouvy na vady podstatné (§ 2106 ) a nepodstatné (§ 2107).

Pokud se bude jednat o vadu podstatnou má kupující právo od smlouvy odstoupit ihned, bez nutnosti požadování opravy či poskytnutí slevy.

V případě vad nepodstatných má kupující právo požadovat po prodávajícím jejich bezplatné odstranění či poskytnutí přiměřené slevy. Prodávající má právo vadu odstranit podle své volby, ale nesmí tím kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

V případě, že prodávající odmítne vadu odstranit či ji neopraví ve stanovené lhůtě, nebo neposkytne kupujícímu slevu, má kupující nárok na odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy automobilu

O odstoupení od kupní smlouvy na auto může uvažovat jak kupující, který si pořídil zcela nový vůz, tak současně i ten, jenž si koupil vůz ojetý. Musí však být splněna alespoň jedna ze dvou možných podmínek:

Důvody pro odstoupení od kupní smlouvy automobilu
automobil má vadu, která trvale znemožňuje využití vozidla pro účely, pro které byl vůz zakoupen
prodávající u reklamovaného vozidla není schopen opravit vadu do 30 dnů, pak se závada považuje za neodstranitelnou

TIP:

Jste fanoušky aut? Sledujte web Autobible.cz


O odpovědnosti za vadu rozhoduje čas uplynulý od prodeje vozu. Jestliže se vada objeví do půl roku od převzetí auta, má se podle občanského zákoníku za to, že vůz byl s vadou prodán. Pokud prodávající neprokáže opak, za vadu odpovídá on.

Pozor: Odstoupení od kupní smlouvy ojetého automobilu je možné vždy až po neúspěšné reklamaci či jejím odmítnutí.

NAŠE RADA:

Jak se má správně uzavřít kupní smlouva na automobil?

 ilustrační auto

Uzavřete smlouvu o smlouvě budoucí, předejdete problémům


Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů se týká takzvaných obchodů uzavřených na „dálku“, typickým příkladem jsou nákupy přes internet v e-shopech.

Právem každého kupujícího je odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory do 14 dnů od převzetí zboží.
Upravují to § 1818, 1820, 1829 občanského zákoníku. Nesmí se však jednat o situaci, kdy je to zákonem (§ 1837 OZ) vyloučeno.

Základem správného postupu je, že prodávající se musí o vašem rozhodnutí od smlouvy odstoupit dozvědět. Klíčový je okamžik převzetí zboží, nikoli samotné uzavření smlouvy.

Zákon pro odstoupení od smlouvy nevyžaduje písemnou formu, určitě ji ale lze doporučit.

Není nutné uvádět důvod, proč jste se rozhodli využít práva na odstoupení od smlouvy. K odstoupení můžete využít vzorový formulář, který vám prodávající musí v písemné formě při uzavření smlouvy poskytnout.

Odstoupení od kupní smlouvy vzor

Pokud neobdržíte vzor odstoupení od kupní smlouvy přímo od prodejce (je to ovšem povinnost e-shopů), obecný či specifický vzor přímo na konkrétní zboží si můžete stáhnout z internetu. Vzory si můžete stáhnout zdarma z mnoha komerčních a poradenských webů, a to v PDF i dalších formátech. Můžete si je sami ještě upravit a doplnit o potřebné náležitosti.

Pozor: Zde opět platí tři obecné zásady pro práci s internetem. Vyplatí se upřednostňovat webové stránky, se kterými sami máte dobré předchozí zkušenosti, mají dobré reference a na dané téma se specializují.

Odstoupení od kupní smlouvy pro opakované vady

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit v zákonné 24 měsíční době v případě, že se na zboží vyskytne větší počet vad najednou nebo se vada po opravě opakovaně vrací.

Podmínkou je, že nelze věc pro opakování vady či větší počet vad řádně užívat. Vedle vrácení peněz může spotřebitel požadovat i dodání nové věci nebo výměnu jen její součásti, ale také možnost nechat vadu či vady odstranit znovu opravou.


Co dělat, aby reklamace zboží byla úspěšná?

 Reklamace


Odstoupení od smlouvy musí kupující uplatnit u prodávajícího, a to v kterékoliv provozovně s ohledem na sortiment, nebo v sídle prodávajícího.

Zakoupení věci je kupující povinen prokázat, nejlépe předložením kupního dokladu. Jestliže kupní doklad nemáte, musíte vznik kupní smlouvy prokázat jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Nákup lze prokázat například předchozím reklamačním protokolem, kde bývá uvedeno i datum koupě zboží, nebo výpisem z účtu při nákupu platební kartou.

Podnikatel a odstoupení od smlouvy

V obchodních vztazích mezi podnikateli neexistuje zákonná záruka, to je institut čistě spotřebitelský.
Platí to pro transakce uzavřené mezi samotnými podnikateli, ale i běžný nákup podnikatele.

Pokud objednává podnikatel zboží na internetu a v objednávce se jako podnikatel specifikuje, například tím, že uvede název společnosti či identifikační číslo, rázem se ocitá mimo dosah ustanovení o spotřebitelských smlouvách.

Spotřebitelem, který může odstoupit od smlouvy uzavřené v e-shopu bez udání důvodu, je totiž pouze nepodnikající fyzická osoba.


NAŠE RADA: Nebojte se reklamace. Zákon je na straně spotřebitele

Ilustrační foto


V rámci podnikatelské činnosti je možné odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě, že se na zboží projeví vady, které na něm byly již při převzetí. Musí to být vady, které věc znemožňují využívat ke stanovenému účelu.

V tomto případě má podle občanského zákoníku i podnikatel nárok na odstoupení od smlouvy, dodání nové věci, odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Základem obecné obrany podnikatelů je ve všech případech správně uzavřená kupní smlouva. Předmětem kvalitní kupní smlouvy by měla být specifikace předmětu plnění, způsobu dodání, reklamace i možnost odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy nemovitosti

Odstoupením od kupní smlouvy nemovitosti se smlouva ruší od samého počátku a strany mají povinnost si vrátit vzájemná plnění. Jedna tedy vrací peníze a druhá nemovitost.

I v případě nemovitosti platí, že poruší-li někdo smlouvu podstatným způsobem, má druhá strana právo bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.

Podstatné je přitom takové porušení, o němž strana, která smlouvu porušila, věděla už při uzavírání smlouvy nebo musela vědět, že by druhá strana při sdělení všech informací smlouvu neuzavřela. Příkladem je zastavený pozemek, spodní voda, chybějící pitná voda, skrytý hluk či otřesy.


Uvažujete o hypotéce?

Spočítejte si ji na naší hypoteční kalkulačce


Odstoupení od kupní smlouvy je třeba učinit písemně a nabývá účinnosti, jakmile se dostane do dispozice protistrany. Musí tedy dojít k možnosti převzetí dokumentu.

Pozor: Pokud odstoupíte od kupní smlouvy na nemovitost, již nemůžete své rozhodnutí vzít zpět. Smlouva se tím ruší. Situace se může řešit jen následnou dohodou smluvních stran.
Diskuze