Odstoupení od kupní smlouvy 2022: podmínky, vzor - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Každý kupující může odstoupit od smlouvy. Podnikatelé to ale mají těžší

,

Každý kupující má ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud zboží či předmět mají vady. Musí se však jednat o vadu podstatnou. V takovém případě má kupující možnost odstoupit od smlouvy ihned a požadovat vrácení všeho, co bylo stranami doposud plněno.

Občanský zákoník

Podle platné legislativy má právo odstoupit od kupní smlouvy každý kupující, pokud má předmět kupní smlouvy nějaké vady. Občanský zákoník číslo 89/2012 Sb. rozděluje vady předmětu kupní smlouvy na vady podstatné (§ 2106 ) a nepodstatné (§ 2107).

Pokud se bude jednat o vadu podstatnou, má kupující právo od smlouvy odstoupit ihned, a to bez nutnosti požadování opravy či poskytnutí slevy.

V případě vad nepodstatných má kupující právo požadovat po prodávajícím jejich bezplatné odstranění či poskytnutí přiměřené slevy. Prodávající má právo vadu odstranit podle své volby, ale nesmí tím kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

V případě, že prodávající odmítne vadu odstranit či ji neopraví ve stanovené lhůtě, nebo neposkytne kupujícímu slevu, má kupující nárok na odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy automobilu

O odstoupení od kupní smlouvy na auto může uvažovat jak kupující, který si pořídil zcela nový vůz, tak současně i ten, jenž si koupil vůz ojetý. Musí však být splněna alespoň jedna ze dvou možných podmínek:

Důvody pro odstoupení od kupní smlouvy automobilu
automobil má vadu, která trvale znemožňuje využití vozidla pro účely, pro které byl vůz zakoupen
prodávající u reklamovaného vozidla není schopen opravit vadu do 30 dnů, pak se závada považuje za neodstranitelnou

O odpovědnosti za vadu rozhoduje čas uplynulý od prodeje vozu. Jestliže se vada objeví do půl roku od převzetí auta, má se podle občanského zákoníku za to, že vůz byl s vadou prodán. Pokud prodávající neprokáže opak, za vadu odpovídá on.

Pozor: Odstoupení od kupní smlouvy ojetého automobilu je možné vždy až po neúspěšné reklamaci či jejím odmítnutí.
Pokud je toto téma pro vás momentálně aktuální, pravděpodobně řešíte, zda existuje v případě odstoupení od kupní smlouvy automobilu vzor. Pokud vám dokument neposkytne přímo prodejce, na internetu jsou  k dispozici vzory ke stažení, na jejichž základě lze odstoupení od smlouvy vykonat.

NAŠE RADA:

Jak se má správně uzavřít kupní smlouva na automobil?

Uzavřete smlouvu o smlouvě budoucí, předejdete problémům


Zejména při koupi ojetiny je nutné dát pozor na to, aby kupní smlouva obsahovala všechny náležité informace. Právě tento dokument pak představuje vaši páku v případě odstoupení od kupní smlouvy auta a vrácení auta prodávajícímu.  Měla by tedy rozhodně obsahovat:

 • Údaje o prodávajícím a kupujícím,
 • přesnou identifikaci vozu (SPZ, značka, model, typ, rok výroby, barva, číslo, VIN, číslo technického průkazu, počet najetých kilometrů, výbava, zabezpečení),
 • prohlášení majitele, že se v případě vozu jedná o jeho majetek, který je bez nároků a pohledávek třetích stran,
 • přehled přiložených dokumentů, příslušenství, doplňků auta a klíčů,
 • co nejpřesnější popis stavu vozidla a jeho částí,
 • popis závad, o kterých byl kupující informován,
 • způsob platby kupní ceny,
 • podmínky odhlášení, přihlášení a převodu vozidla.

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů se týká takzvaných obchodů uzavřených na „dálku“, typickým příkladem jsou nákupy přes internet v e-shopech. Tuto možnost dnes nabízí i celá řada kamenných prodejen v rámci prozákaznického přístupu, ačkoli jim to zákon nenařizuje.

Právem každého kupujícího je odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory do 14 dnů od převzetí zboží.
Upravují to § 1818, 1820, 1829 občanského zákoníku. Nesmí se však jednat o situaci, kdy je to zákonem (§ 1837 OZ) vyloučeno.

Základem správného postupu je, že prodávající se musí o vašem rozhodnutí od smlouvy odstoupit dozvědět. Klíčový je okamžik převzetí zboží, nikoli samotné uzavření smlouvy, přičemž zákon pro odstoupení od smlouvy nevyžaduje písemnou formu, určitě ji ale lze doporučit. Není navíc nutné uvádět důvod, proč jste se rozhodli využít práva na odstoupení od smlouvy. K odstoupení můžete využít vzorový formulář, který vám prodávající musí v písemné formě při uzavření smlouvy poskytnout.

Odstoupení od kupní smlouvy vzor

Pokud neobdržíte vzor odstoupení od kupní smlouvy přímo od prodejce (je to ovšem povinnost e-shopů), obecný či specifický vzor přímo na konkrétní zboží si můžete stáhnout z internetu. Vzory si můžete stáhnout zdarma z mnoha komerčních a poradenských webů, a to v PDF i dalších formátech. Můžete si je sami ještě upravit a doplnit o potřebné náležitosti.

Pozor: Zde opět platí tři obecné zásady pro práci s internetem. Vyplatí se upřednostňovat webové stránky, se kterými sami máte dobré předchozí zkušenosti, mají dobré reference a na dané téma se specializují.

Odstoupení od kupní smlouvy pro opakované vady

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit v zákonné 24měsíční době v případě, že se na zboží vyskytne větší počet vad najednou nebo se vada po opravě opakovaně vrací. Podmínkou je, že nelze věc pro opakování vady či větší počet vad řádně užívat. Vedle vrácení peněz může spotřebitel požadovat i dodání nové věci nebo výměnu jen její součásti, ale existuje také možnost nechat vadu či vady odstranit znovu opravou.


Co dělat, aby reklamace zboží byla úspěšná?

 Reklamace


Odstoupení od smlouvy musí kupující uplatnit u prodávajícího, a to v kterékoliv provozovně s ohledem na sortiment, nebo v sídle prodávajícího. Zakoupení věci je kupující povinen prokázat, nejlépe předložením kupního dokladu. Jestliže kupní doklad nemáte, musíte vznik kupní smlouvy prokázat jiným, dostatečně věrohodným způsobem. Nákup lze prokázat například předchozím reklamačním protokolem, kde bývá uvedeno i datum koupě zboží, nebo výpisem z účtu při nákupu platební kartou.

Podnikatel a odstoupení od smlouvy

V obchodních vztazích mezi podnikateli neexistuje zákonná záruka, to je institut čistě spotřebitelský. Platí to pro transakce uzavřené mezi samotnými podnikateli, ale i běžný nákup podnikatele.

Pokud objednává podnikatel zboží na internetu a v objednávce se jako podnikatel specifikuje, například tím, že uvede název společnosti či identifikační číslo, rázem se ocitá mimo dosah ustanovení o spotřebitelských smlouvách. Spotřebitelem, který může odstoupit od smlouvy uzavřené v e-shopu bez udání důvodu, je totiž pouze nepodnikající fyzická osoba.


NAŠE RADA: Nebojte se reklamace. Zákon je na straně spotřebitele


V rámci podnikatelské činnosti je možné odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě, že se na zboží projeví vady, které na něm byly již při převzetí. Musí to být vady, které věc znemožňují využívat ke stanovenému účelu. V tomto případě má podle občanského zákoníku i podnikatel nárok na odstoupení od smlouvy, dodání nové věci, odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Základem obecné obrany podnikatelů je ve všech případech správně uzavřená kupní smlouva. Předmětem kvalitní kupní smlouvy by měla být:

 • specifikace předmětu plnění,
 • způsobu dodání,
 • reklamace,
 • možnost odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy nemovitosti

Odstoupením od kupní smlouvy nemovitosti se smlouva ruší od samého počátku a strany mají povinnost si vrátit vzájemná plnění. Jedna tedy vrací peníze a druhá nemovitost.

I v případě nemovitosti platí, že poruší-li někdo smlouvu podstatným způsobem, má druhá strana právo bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je přitom takové porušení, o němž strana, která smlouvu porušila, věděla už při uzavírání smlouvy nebo musela vědět, že by druhá strana při sdělení všech informací smlouvu neuzavřela. Příkladem je zastavený pozemek, spodní voda, chybějící pitná voda, skrytý hluk či otřesy.


Přemýšlíte o prodeji nemovitosti? Online kalkulačka pro odhad ceny nemovitosti.

Uvažujete o hypotéce? Spočítejte si ji na naší hypoteční kalkulačce


Odstoupení od kupní smlouvy je třeba učinit písemně a nabývá účinnosti, jakmile se dostane do dispozice protistrany. Musí tedy dojít k možnosti převzetí dokumentu.

Pozor: Pokud odstoupíte od kupní smlouvy na nemovitost, již nemůžete své rozhodnutí vzít zpět. Smlouva se tím ruší. Situace se může řešit jen následnou dohodou smluvních stran.

Kdo může odstoupit od kupní smlouvy?

Podle Občanského zákoníku může odstoupit od smlouvy každý spotřebitel, pokud má zakoupené zboží nějaké vady, přičemž jestli se jedná o vadu podstatnou, může tak zákazník učinit ihned. V případě nepodstatné vady má kupující právo požadovat po prodávajícím její bezplatné odstranění či poskytnutí přiměřené slevy. Při obchodech uzavřených na dálku, tedy například při nákupu přes internet, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodů. Dalším důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy jsou opakované vady na zboží.

Kdy máte nárok na odstoupení od kupní smlouvy automobilu?

Odstoupení od kupní smlouvy auta je možné v případě nákupu nových i ojetých vozů. Hlavně v druhé z možností je základem správně sepsaná kupní smlouva. Od koupě vozidla lze odstoupit v případě, že má automobil vady, které neumožňují jeho využití pro účely, pro které byl zakoupen. Na odstup od smlouvy má kupující právo také v případě, že prodávající není schopen do 30 dnů opravit vadu, která se na vozidle projevila do půl roku od předání.

Jak je to s odstoupením od kupní smlouvy nemovitosti?

Odstoupením od kupní smlouvy nemovitosti se smlouva ruší od samého počátku a strany mají povinnost si vrátit vzájemná plnění. To jinými slovy znamená, že jedna strana vrací peníze a druhá nemovitost. Nejčastější příčinou odstoupení od kupní smlouvy nemovitosti jsou skryté vady nemovitosti. Tedy ty vady, které existovaly již při převzetí nemovitosti, ale projevily se až později, anebo vady, které chtěl prodávající před kupujícím zatajit.

Může podnikatel odstoupit od kupní smlouvy?

Zákon tuto možnost podnikatelům obecně nedává. Někteří prodejci ji ale mohou z vlastní vůle nabízet. V rámci podnikatelské činnosti je možné odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě, že se na zboží projeví vady, které na něm byly již při převzetí. Musí to být vady, které věc znemožňují využívat ke stanovenému účelu. V tomto případě má podle občanského zákoníku i podnikatel nárok na odstoupení od kupní smlouvy, dodání nové věci, odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.