Jak se platí daň z nemovitých věcí - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Nezapomněli jste na daň z nemovitosti? Máte čas už jen do konce ledna

,
Nezapomněli jste na daň z nemovitosti? Máte čas už jen do konce ledna
Zdroj: Profimedia.cz

Koupili jste v roce 2018 byt či jinou nemovitost? Nebo jste ji prodali? Nezapomeňte, že je nutné do 31. ledna 2019 přiznat daň z nemovitých věcí. Kdo to zanedbá či z nějakých objektivních důvodů nestihne, můžete tak učinit bez sankce ještě do 7. února 2019.

Kdy se podává přiznání k dani z nemovitosti, termín

V případě, že ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím došlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně z nemovitostí, je poplatník povinen daň přiznat do 31. ledna zdaňovacího období. Bez sankce je však možné přiznání podat ještě do pěti pracovních dnů po uplynutí řádného termínu, to letos znamená do 7. února 2019.

Kdo se zpozdí ještě víc, čeká ho penále. Za každý další den prodlení naskakuje pokuta ve výši 0,05 procenta daně. Když daňové přiznání nepodáte vůbec, ani dodatečně, když vás k tomu finanční úřad vyzve, počítá se sankce stejně, ale bude dělat minimálně pět set korun.

„Za změnu okolností se považuje zejména prodej či pořízení nemovitosti, například bytu v osobním vlastnictví, domu, garáže, pozemku či jiné nemovitosti. Ke změně může dojít jakoukoliv formou, může to být koupí, výstavbou svépomocí, darováním, dědictvím, směnou, nebo dražbou. Další jiná změna může vzniknout v osobě poplatníka daně, v užívání nemovitosti ve změně komerční či nekomerční, nástavbou, přístavbou a podobně,“ vysvětluje Pavla Gajdáčková, jednatelka společnosti webDOMU s.r.o, která provozuje webdomu.cz.

Pokud jste tedy v uplynulém roce prodali či koupili nějakou nemovitost, nezapomeňte podat přiznání k dani z nemovitých věcí u místně příslušného finančního úřadu. Pokud například vlastníte byt v Praze a přikoupili jste byt v Ostravě, je potřeba podat přiznání k dani z nemovitosti pro místně příslušný finanční úřad v Ostravě. Přiznání pro byt v Prahze se neměnía podává se na finančním úřadě v hlavním městě.

Pozor: Daň z nemovitostí se netýká koupě či prodeje družstevního podílu nebo družstevního bytu. Daň z nemovitých věcí se také často zaměňuje s daní z nabytí nemovitosti. Daň z nabytí nemovitých věcí činí čtyři procenta a její přiznání se podává do třech měsíců po nabytí nemovitosti.

V jakých případech se daňové přiznání nepodává

„Daňové přiznání k dani z nemovitostí se nepodává, pokud jej poplatník podal na některé z předchozích zdaňovacích období či mu byla daň stanovena z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně. V takovém případě se vyměří daň k 31. lednu běžného zdaňovacího období ve výši poslední známé daně,“ upřesňuje Gajdáčková.

Nezapomeňte: Pokud jste v průběhu uplynulého roku ztratili vlastnická práva ke všem nemovitostem, například v důsledku prodeje, v územním obvodu téhož správce daně, u kterého nemovitosti podléhaly dani, jste rovněž povinni tuto skutečnost oznámit správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.

NAŠE RADA: Jak reklamovat koupenou nemovitost

 Reality - ilustrační foto


Kdo podává přiznání k dani z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí podává poplatník daně. Je-li poplatníků daně z téhož předmětu daně více (spoluvlastníci), jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně. Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovité věci za celou nemovitou věc, považuje se za společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí společného zmocněnce, nebo pokud nepodají samostatně daňová přiznání za své spoluvlastnické podíly.

„Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové přiznání alespoň jedním ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, stavbě nebo na jednotce, má povinnost podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl samostatně. V takovém případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani. Tento postup nelze uplatnit u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,“ vysvětluje Gajdáčková.

Zapamatujte si: Jestliže některý ze spoluvlastníků daňové přiznání za svůj spoluvlastnický podíl nepodá, správce daně mu vyměří daň z moci úřední bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání. Pokud spoluvlastníci nepodají daňové přiznání prostřednictvím společného zástupce, ani nevyužijí možnosti podat samostatně daňová přiznání za své spoluvlastnické podíly, a ani na výzvu správce daně si nezvolí společného zmocněnce, správce daně jim vyměří daň z moci úřední ve výši jejich spoluvlastnického podílu bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání.

Jak vyplnit přiznání k dani z nemovitosti

Přiznání vyplníte nejlépe prostřednictvím aplikace ministerstva financí s automatickým dosazením sazeb podle lokalizace nemovitosti.

Jak podat přiznání k dani z nemovitosti

Pokud jste vlastníkem datové schránky, nezapomeňte přiznání podat prostřednictvím datové schránky, jinak obdržíte pokutu 2000 korun. Držitel datové schránky se musí shodovat s osobou poplatníka daně, případně mít plnou moc na zasílání z jiné datové schránky a plná moc musí být založena na finančním úřadě.

Zapamatujte si: Přiznání k dani z nemovitosti je možné podat osobně na kterýkoliv finanční úřad, avšak se správným označením místně příslušného finančního úřadu v záhlaví tiskopisu, přiznání je také možné zaslat poštou.

Prodali jste či koupili nemovitost a budete měnit adresu? Čtěte, jak se řeší změna trvalého bydliště

úřad pardubické městské části


Splatnost daně

„Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5000 korun, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce. Činí-li u jednoho poplatníka celková daň z nemovitých věcí nacházejících se v územním obvodu jednoho správce daně méně než 30 korun a není-li stanoveno jinak, daň se neplatí, avšak povinnost podat daňové přiznání trvá,“ upřesňuje Gajdáčková.

Pokud výše daně v rámci jednoho správce daně činí více než 5000 korun, daň z nemovitostí je splatná ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období, vyjma poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, kdy je termín do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Poplatník daně zpravidla automaticky obdrží složenku od finančního úřadu v květnu daného roku nebo bude mít platbu uvedenou v rozpisu SIPO, pokud se k platbě přes SIPO přihlásil prostřednictvím tiskopisu MF č. 25 5557. V případě, že poplatník neobdrží ani složenku, ani není zahrnuta v SIPO, je potřeba uhradit bankovním převodem.

Více informací k dani z nemovitostí je možné získat z pokynů Finanční správy k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí zde.

Čtěte také:

Jak řešit dilema s odkázáním majetku: kdy je lepšínechat zdědit, naopak kdy předem darovat?

Ilustrační foto

Darovací smlouva vás ochrání před problémy. Jak má vypadat na nemovitost, byt či auto?

Prodali jste nemovitost? Daň z příjmu nebudete platit v pěti případech

Kupujete nemovitost? Pozor na zástavní právo smluvní

Ohodnoťte tento článek
Diskuze