Menu Zavřít

Jak se řeší insolvence? Podmínky už nejsou tak přísné, ale na oddlužení nedosáhne každý

31. 1. 2019
Autor: Profimedia.cz

Insolvence je nástroj v rámci soudního řízení, který má zajistit co nejvyšší a poměrné uspokojení všech dlužníkových věřitelů. Pomoci má i samotným dlužníkům, kterým nabízí možnost vypořádání dluhů. Poslanecká sněmovna v lednu 2019 schválila novelu insolvenčního zákona, která zavádí oproti dosavadní praxi mírnější podmínky oddlužení. Přesto na něj nedosáhne každý. Prezident Miloš Zeman už insolvenční novelu podepsal. Platit začne zřejmě od 1. června 2019.

Insolvence

Insolvence se doposud řídí zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů. V praxi se běžně hovoří o insolvenčním zákoně. Insolvenční zákon platí prakticky pro všechny situace, které v běžném životě mohou nastat. Určuje způsoby řešení úpadku a hrozícího úpadku fyzických a právnických osob, podnikatelů i nepodnikatelů během probíhajícího soudního řízení. Poslanecká sněmovna 22. ledna 2019 schválila novelu insolvenčního zákona ve verzi, kterou poslanci odsouhlasili v říjnu 2018. Poslanci přitom odmítli senátní úpravy insolvenční novely, které měly umožnit insolvenci všem lidem bez rozdílu výše jejich dluhů a příjmů.

Novela insolvenčního zákona, možnosti oddlužení

Schválená novela insolvenčního zákona počítá dvěma variantami oddlužení.
  • Rychlejší oddlužení bude umožněno těm, kteří dokážou splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů.
  • V pomalejší variantě by měli dlužníci uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky.
Pokud to nesplní a splatili by méně, o škrtnutí jejich zbývajících dluhů by následně rozhodoval soud. Ten by musel v takových případech posoudit, zda se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce dostatečně snažil a vynaložil veškeré úsilí k uspokojení svých věřitelů. Snaha může být prokázána například hledáním zaměstnání nebo „nespadnutím“ do šedé ekonomiky, kdy by dlužník pracoval „načerno“.
Zapamatujte si: Pokud přes veškerou doložitelnou snahu nedokážete splatit 30 procent dluhů během pěti let, bude o prominutí zbytku vašich dluhů rozhodovat soud. Může se tedy stát, že budete pět let žít s minimem finančních prostředků a splácet dluhy, soud ale nakonec definitivní oddlužení zamítne a vy se znovu ocitnete v exekuci.

Oddlužení důchodců a invalidů

Snazší oddlužení budou mít podle novely zadlužení starobní důchodci a invalidé druhého a třetího stupně. Oddlužení mohou dosáhnout už za tři roky, ale tuto variantu si mohou vybrat jen jednou. Těmto lidem bude umožněno oddlužit se již po třech letech, nebude se na ně však vztahovat podmínka splatit v daném čase alespoň 60 procent dluhu. „Postačí, pokud budou věřitelům splácet 900 korun měsíčně, pokud není insolvenční správce plátcem DPH. Oddlužení se tedy v jejich případě de facto bude řídit pravidly pětiletého oddlužení, bude ale trvat o dva roky kratší dobu. Senioři a lidé v invalidním důchodu patří mezi velmi zranitelnou skupinu osob, která zpravidla nemá příležitost zvyšovat své příjmy. Stát jim proto nabídl tento mírnější proces oddlužení, který přispěje k jejich důstojnému životu a stáří,“ vysvětluje Oldřich Řeháček, insolvenční správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower.

Dlužník musí splácet nejméně 1800 či 2178 Kč

Novela změní i pořadí uspokojování pohledávek. Pohledávky, u nichž takzvané příslušenství, tedy úroky, pokuty nebo penále, převyšují jistinu, se stanou podřízenými. Do procesu oddlužení nebude však moci vstoupit úplně každý. Novela insolvečního zákona pustí do oddlužení jen toho, kdo bude schopen každý měsíc platit odměnu insolvenčnímu správci, která činí 1089 korun, pokud je správce plátcem DPH. Stejnou částku, tedy 1089 korun, bude muset dlužník mininimálně uhradit na umoření závazků vůči věřitelům.
O insolvencích a oddlužení čtěte:

Novela insolvenčního zákona: pro a proti

 Recidiva dlužníků je v Česku 70procentní a jedním z důvodů jsou právě neřešitelné dluhy, které vězňům znemožňují návrat do života.

Novela insolvenčního zákona se dotkne až desetiny populace


V případě, že dlužník nebude mít prokazatelně k dispozici 2178 korun měsíčně, do procesu oddlužení tedy nastoupit nemůže. V některých případech, které budou méně časté, postačí splácet 1800 korun měsíčně. „Co se týče výše spláceného dluhu, jedinou podmínkou bude, že dlužník musí být schopen věřitelům dohromady každý měsíc uhradit alespoň tolik, kolik činí odměna a hotové výdaje insolvenčního správce. Tedy 900 korun měsíčně, pokud není správce plátcem DPH. Je-li insolvenční správce plátcem DPH platí se mu 1089 korun měsíčně,“ upřesňuje do detailů nová pravidla Řeháček.
Co zavádí novela insovenčního zákona
Dobu oddlužení tři až pět let.
Na rozdíl od současné praxe nemusí dlužník dopředu prokázat, že na splacení 30 procent dluhů má dostatek zdrojů.
Plného oddlužení může dosáhnout i ten, kdo nesplatí během pěti let 30 procent všech svých dluhů. Při nesplnění podmínky splacení 30 procent dluhů rozhodne o prominutí zbytku dluhů soud.
Do procesu oddlužení může vstoupit pouze ten, kdo je schopen uhradit měsíčně minimálně 1800, častěji 2178 korun.
Podřízenými pohledávkami v pořadí uspokojování věřitelů se stanou úroky, pokuty nebo penále, pokud převyšují jistinu.
Prezident Miloš Zeman insolvenční novelu podepsal 30. ledna 2019. Novela bude účinná od čtvrtého měsíce potom, co vyjde ve Sbírce zákonů, tedy zřejmě od 1. června 2019. Insolvence zahájené do účinnosti novely budou probíhat podle starých pravidel.

Insolvence dlužníků

Zapamatujte si: Insolvence dlužníků je finančními experty doporučované vhodné řešení pro osoby se špatnou finanční situací. V praxi se v souvislosti s insolvencí, tedy platební neschopností, setkáte s dalšími běžně užívanými termíny oddlužení neboli osobní bankrot.

Insolvence fyzických osob

Insolvence fyzických osob může probíhat dvěma způsoby. Záleží na tom, kdo návrh podává - zda dlužník, nebo věřitel. Návrh na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení na sebe podává sám dlužník. Pro oddlužení musí splnit platné podmínky stanovené zákonem. Než nabude účinnosti novela insolvenčního zákona, je to úhrada nejméně 30 procent dluhů maximálně během pěti let. Po pěti letech budou zbylé závazky dlužníkovi odpuštěny. Po nabytí účinnosti novely insolvenčního zákona začnou platit výše uvedené podmínky pro oddlužení.

Jak splácet dluh

Dlužník je každopádně v tíživé finanční situaci a nedisponuje „volnými“ penězi. Splacení dluhu tak může řešit opět dvěma způsoby, buď rozprodejem a zpeněžením svého majetku nebo sestavením splátkového kalendáře. V případě splátkového kalendáře splácí dlužník měsíčně stejnou částku, jaká by mu byla strhávána při exekuci. Jiná je situace, když návrh na insolvenci podá věřitel. Insolvence fyzických osob se pak řídí konkurzem. Během konkurzu dojde ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka. Na rozdíl od zpeněžení majetkové podstaty během oddlužení se však závazky dlužníka po ukončení konkursu neodpouští a mohou se dále vymáhat.

Přečtěte si: Kdy dojde k promlčení dluhu? Základní lhůty jsou tři a deset let

Podmínky insolvence

Zapamatujte si: O insolvenci můžete zažádat u krajského soudu v místě trvalého bydliště v případě, když máte závazky nejméně ke dvěma věřitelům. Dále se pak musí jednat o fyzickou osobu, která nedokáže splácet delší dobu bez vidiny zlepšení. S vynecháním jedné nebo dvou splátek za předpokladu, že se vaše situace v blízké budoucnosti zlepší, vám soud oddlužení neuzná.

Insolvence 2018

V oblasti insolvenčního zákona a oddlužení nastaly v roce 2018 výrazné změny. Návrh musí ve spolupráci s dlužníkem připravit a podat některý z akreditovaných odborníků, tedy zástupci právnických profesí, jako je advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor, a dále neziskové a veřejně prospěšné organizace, které mají potřebnou státní akreditaci. Za vyhotovení insolvenčního návrhu si v případě u jednotlivce může akreditovaný odborník naúčtovat maximálně 4000 korun, u manželů to může být maximálně 6000 korun. Odměna se neplatí předem, ale až po zahájení insolvenčního řízení. Návrhy na oddlužení smějí za dlužníky zpracovávat také neziskové organizace s akreditací od ministerstva spravedlnosti, na rozdíl od výše jmenovaných ale musejí službu poskytovat zdarma. Seznam akreditovaných neziskových organizací najdete na webu ministerstva spravedlnosti.

Čtěte více: Lichva, hloupost a omyly státu. Proč se nedaří vysvobodit milion Čechů z dluhové pasti?

ilustrační foto

Insolvence 2019

Výše uvedená pravidla z roku 2018 týkající se návrhu na insolvenci platí i od počátku roku 2019 a budou platit i po nabytí účinnosti novely insolvenčního zákona. Návrh na oddlužení musí obsahovat osobní údaje dlužníka či jeho zákonného zástupce a navrhovaný způsob oddlužení: tedy zda oddlužení proběhne formou splátkového kalendáře či zpeněžením majetku. „Výrazným zjednodušením je, že dlužníci již nově k návrhu nebudou muset přikládat přílohu v podobě kompletního seznamu svých závazků. Zároveň také již nebudou muset předkládat přehled o svých očekávaných příjmech v příštích pěti letech, ale pouze pro následujících 12 měsíců,“ popisuje další novinky insolvenční správce Řeháček.

Dlužníkům zůstane zřejmě víc peněz

Kromě mírnějších pravidel oddlužení se dlužníci od 1. června pravděpodobně dočkají i další pozitivní změny, díky které jim může každý měsíc zůstat po odečtení srážek více peněz. Srážky jsou vypočítávány z čistého příjmu dlužníka a jejich výše se v principu odvíjí od hodnoty tzv. životního minima a normativních nákladů na bydlení a dále od počtu dlužníkem vyživovaných osob a výše jeho příjmů. „Od čistého příjmu dlužníka se nejprve odečte nezabavitelná částka na jeho osobu, která v roce 2019 činí 6428,67 koruny, a dále nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu, tedy dítě či manžela nebo manželku, ve výši 1607,17 koruny na každou z nich,“ počítá Řeháček.

Myslíte si, že jsou podmínky pro oddlužení příliš přísné?

Doposud platí, že pokud dlužníkovi po odečtení nezabavitelných částek zbyde z čisté mzdy více než 9 643 korun, veškerý zbývající příjem nad tuto částku bude použit k úhradě splátek bez omezení. „Podle připravované novely nařízení vlády bude částka, nad kterou se dlužníkovi srazí zbytek čisté mzdy bez omezení, zvýšena na dvojnásobek, tedy na 19 286 korun,“ upozorňuje insolvenční správce. V některých případech může jít o naprosto zásadní rozdíl. Například u svobodného bezdětného dlužníka s čistým příjmem 20 000 korun měsíčně dnes srážky činí zhruba 10 350 korun, od června by mu však bylo sraženo jen něco málo přes 700 korun.

Sehnali jste novou práci a nevíte kolik budete brát v čistém? Výpočet čisté mzdy - mzdová kalkulačka 2019


Jednotná pravidla pro výpočet srážek podnikatelů

Cestu osobního bankrotu mohou vedle zaměstnanců využít také živnostníci. Přestože je oddlužení podnikatelů v praxi možné již několik let, insolvenční zákon dříve neurčoval přesný způsob výpočtu srážek z jejich příjmů v rámci insolvenčního řízení. Záleželo tedy vždy na praxi konkrétního insolvenčního soudu, respektive soudce, jejichž přístupy se mohly do značné míry lišit. Novela insolvenčního zákona proto tento postup sjednotila. „Od účinnosti novely insolvenčního zákona se sjednotí způsob výpočtu srážek z příjmu podnikatelů v oddlužení, jehož základem bude rozdíl mezi skutečnými, respektive doloženými příjmy a výdaji. Podle něj bude dlužníkovi určena referenční srážka, kterou bude odvádět svým věřitelům,“ popisuje nový princip Řeháček.

Registr dlužníků, insolvenční rejstřík

Pokud hledáte osoby, které se již v insolvenci nachází nebo chcete nalézt svůj případ v insolvenčním řejstříku (ISIR), klikněte na odkaz na ISIR, kde se můžete podívat na probíhající nebo ukončení insolvence dlužníků. Registr je veřejně dostupný a naleznete ho zde. V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky,proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008 a nebyli z rejstříku vyškrtnuti dle § 425 insolvenčního zákona. Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před 1. lednem 2008, lze vyhledat v Evidenci úpadců.

Jak vyplnit a uplatnit směnku tak, aby vám nepropadla

platnost a odkup směnky

Insolvenční rejstřík

Kromě výše uvedeného insolvenčního rejstříku (ISIR) vedeného ministerstvem spravedlnosti jsou na internetu nabízeny alternativní přístupy k insolvenčnímu rejstříku jako placená služba. Cena se pohybuje od 100 korun měsíčně. Placené přístupy obsahují identická data jako insolvenční rejstřík na adrese justice.cz. Nabízenou výhodou, za kterou si platíte, jsou různé pomocné „našeptávače“ a pro větší přehled například hlídání zápisů a změn v rejstříku automatizovaným způsobem.

Sledování insolvence

Stejně jako k insolvenčnímu rejstříku jsou na internetu nabízeny komerční služby na sledování insolvence. Klientem opět může být fyzická osoba i firma a vybírat si může ze širokého portfolia zadání, a to od přehledů, vyhledávání, hlídání novinek a změn. Placené služby na sledování začínají většinou od 60 korun měsíčně bez DPH, za sofistikovanější zpracování zaplatíte více než 1000 korun měsíčně bez DPH.
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).