Promlčení dluhu: jaké jsou lhůty? - Euro.cz

Přihlášení

Kdy dojde k promlčení dluhu? Základní lhůty jsou tři a deset let

,

Dluhy se mají platit. Jedno ze základních pravidel, na kterém je založen každý právní stát. Přesto existují případy, kde je možné dluh legálně, tedy bez sankcí, nesplatit. Dochází k nim, pokud vyprší takzvaná promlčecí lhůta, která vymezuje časový prostor k uplatnění práva věřitele. Zákonem stanovené jsou dvě základní promlčecí lhůty – tříletá a desetiletá. Existují však výjimky, které stanovují odlišnou promlčecí lhůtu. Navíc věřitel a dlužník se mohou sami na promlčecí lhůtě dohodnout.

Promlčení dluhu

Problematiku promlčení dluhu řeší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně v Oddílu 1 Promlčení v paragrafech 609 až 653.

Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou případů stanovených zákonem. Přehled případů, kdy se právo promlčuje a nepromlčuje, řeší občanský zákoník v paragrafech 611 až 618.

Zapamatujte si: Obecně platí, že nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit.

Promlčecí lhůta

Promlčecí lhůta se určuje podle konkrétní situace ve vztahu dlužník – věřitel. Podle paragrafu 629 občanského zákoníku promlčecí lhůta trvá tři roky. Jiná lhůta je podle stejného paragrafu 629 u majetkového práva, které se promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, kdy dospělo. Výjimkou mohou být případy, kdy zákon zvlášť stanoví jinou promlčecí lhůtu. Výčet je uveden v občanském zákoníku v Oddílu 1 Promlčení, v kapitole Zvláštní ustanovení, v paragrafech od 631 výše.

Zákon však dává věřitelům a dlužníkům i prostor pro sjednání kratší nebo delší promlčecí lhůty počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, než jakou stanoví paragraf 629 občanského zákoníku.


NAŠE RADA: Jak se řeší insolvence? Podmínky už nejsou tak přísné, ale na oddlužení nedosáhne každý

ilustrační foto


Dohodou stanovená promlčecí lhůta se však musí pohybovat nejméně v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let. Je-li kratší nebo delší lhůta ujednána v neprospěch slabší strany, nepřihlíží se k ujednání. Nepřihlíží se ani k ujednání kratší promlčecí lhůty, jde-li o právo na plnění vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví nebo o právo vzniklé z úmyslného porušení povinnosti

Promlčení pohledávky

Co je pohledávka
Pohledávka vyjadřuje právo věřitele požadovat po dlužníkovi plnění závazku. Věřitel má právo plnění vymáhat, dlužník má povinnost pohledávku splatit.

Promlčení definuje občanský zákoník jako období, po které lze u soudu uplatňovat nárok a docílit jeho vykonatelnosti. Pro většinu pohledávek platí podle občanského zákoníku tříletá promlčecí lhůta.

Věřitel může dlužníka žalovat u soudu i po uplynutí promlčecí lhůty, pokud však dlužník vznese námitku o promlčení dluhu, soud mu musí vyhovět.

Důležité je, že dlužník musí promlčení namítnout, jinak soud i po uplynutí promlčecí lhůty může žalobě věřitele vyhovět.

Může nastat i situace, kdy dlužník závazek sám vyrovná bez soudního řízení až po uplynutí promlčecí lhůty. Pak už zpětně nemůže argumentovat s promlčecí lhůtou a nemá nárok na vrácení zaplacených peněz.

Promlčení exekuce

Co je exekuce
Exekuce je výkon rozhodnutí, řízení, v němž je zjištěné a vykonatelné právo určitou mocí provedeno. Cílem exekuce je vymožení peněžité částky pro věřitele, případně donucení ke splnění jiné povinnosti.

Promlčecí lhůta, pokud bylo právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu, je stanovena na 10 let ode dne, kdy mělo být rozhodnutí soudu plněno. Po tuto dobu je možné žádat i úroky z prodlení. To platí i pro případ nařízené exekuce.

Diskuze