Budete platit alimenty? Nejlepší je vzájemná dohoda, jinak o jejich výši rozhodne soud

27. 2. 2019
Zdroj: Profimedia.cz

Rozešli jste se s partnerem a máte děti? Pak vás určitě bude zajímat problematika výživného, běžně řečeno alimentů. Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem trvá do doby, než jsou děti samy schopny se živit. Výživné pak může představovat značný zdroj příjmů pro osamělé rodiče. Pokud nedojde k dohodě mezi rodiči, výši výživného vždy stanovuje soud.

Výživné, alimenty, vyživovací povinnost

Pojmy výživné, alimenty či vyživovací povinnost, které ve vztahu rodič a dítě definují jednu a tu samou záležitost, se nejčastěji skloňují v souvislosti s rozvodem manželů a následující péčí o děti.

Nemusí však vždy jít pouze o situaci po rozvodu manželství. Ať už se totiž dítě narodilo v manželství nebo mimo něj, zákon stanovuje povinnost obou rodičů zabezpečit potřeby svých potomků a tato povinnost je soudně vymahatelná.

Alimenty zákon

Podle občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., podléhá vyživovací povinnost několika základním pravidlům.

Obecná pravidla pro přiznání výživného, včetně pravidel týkajících se nezletilých dětí, se nacházejí v části Vyživovací povinnost v paragrafech 910 až 923 občanského zákoníku.

Základní pravidla vyživovací povinnosti
Vyživovací povinnost náleží oběma rodičům.
Vyživovací povinnost trvá od narození dítěte do okamžiku, než jsou děti samy schopny se živit.
Životní úroveň rodičů a děti má být zásadně shodná.
Při určování rozsahu vyživovací povinnosti se přihlíží k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje.
Při určení výživného soud přihlédne k odůvodněným potřebám dítěte.
Při určení výživného soud přihlédne ke schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům rodiče, který výživné bude platit.

Výpočet alimentů

O tom, jak vysoké alimenty bude rodič platit, nerozhodují žádné paušální tabulky. Výživné stanovuje soud, který k rozhodnutí může dojít dvěma způsoby. Buď může respektovat dohodu rodičů o plnění vyživovací povinnosti, pokud odpovídá zájmům vyživovaného dítěte, nebo výši stanoví vlastním rozhodnutím.

Zapamatujte si: Výše výživného je vždy individuální v závislosti na věku a potřebách dítěte a také na životní úrovni, která musí být shodná s rodiči.

Alimenty kalkulačka

Na internetu se zdarma i jako placené služby nabízejí kalkulačky pro výpočet výše alimentů, na kterou máte nárok. Stejně tak je nabízena neplacená či placená poradenská či právní pomoc pro vymáhání alimentů a problematiku s tím spojenou.

Kalkulačky počítají se základními vstupními parametry pro určení nároku na výživné. Výše výživného se počítá podle věku dítěte, počtu vyživovaných dětí a z čistého měsíčního příjmu bývalého partnera.

Online kalkulačky na stanovení výživného také často pracují s tabulkou pro výpočet výživného, která je schválená a doporučována Ministerstvem spravedlnosti ČR. Je třeba zdůraznit, že tato tabulka není pro soud závazná.

Tabulka pro stanovení výživného doporučovaná ministerstvem spravedlnosti
Věk dítěteVýživné z čisté mzdy
0–5 let9–13 %
6–9 let11–15 %
10–14 let14–18 %
15–17 let17–21 %
18 a více let20–24 %

Poznámka: Tabulku lze využívat pouze v případě, že se rozhoduje o výši výživného pro jedno až tři děti. Přitom horní hranice v procentech by měla být použita v případě jednoho dítěte a nižší hranice v procentech v případě více dětí.

Čistou mzdou se rozumí průměrný příjem za posledních 6 až 12 měsíců, upravený o odpočty odvodů na zálohy daně z příjmu a na platby sociálního zabezpečení.

Zapamatujte si: Pokud použijete k výpočtu výživného online kalkulačky či jiné doporučované tabulky, vždy se jedná o orientační údaj, ke kterému soud nemusí přihlížet.

NAŠE RADA: Rozvádíte se? Vzájemná dohoda vám ušetří čas i peníze

 Rozvod


Žádost o zvýšení či snížení výživného

Výše vyživovací povinnosti není soudem stanovena jednou provždy, ale mění se s věkem a rostoucími potřebami dítěte. O změnu či zvýšení výživného na dítě je možné žádat vždy, pokud dojde ke změně poměrů v rodině. Platí to pro obě strany, tedy když jsou změny na straně dítěte, u rodiče platícího výživné nebo na obou stranách.

Na změně výživného se mohou rodiče dohodnout, není vždy nutné, aby o tom rozhodoval soud. Pokud se však rodiče nedohodnou, podává se návrh na změnu výše výživného k soudu. Rozhodnutí o zvýšení výživného bez dohody rodičů přísluší vždy soudu, který zmiňované změny poměrů v rodině zkoumá.

Zapamatujte si: Soud sám o sobě výživné nezvyšuje. Ke zvýšení částky výživného může dojít dohodou obou rodičů a soud o tom nemusí vědět. Pokud k dohodě nedojde, je třeba se obrátit se žádostí o zvýšení alimentů na příslušný soud.

Ke změně nároku na výživné obecně dochází nejčastěji s rozšiřováním potřeb dítěte s jeho rostoucím věkem. Student má pochopitelně větší nároky a potřeby než dítě v předškolním věku.

Příčin, které volají po navýšení výživného, může být však kromě rostoucích nároků u dítěte daleko více. Pro zvýšení výživného může hovořit také zlepšení finanční a materiální situace rodiče, který má alimenty platit.

Naopak je třeba zdůraznit, že povinný rodič může požádat i o snížení výživného, například z důvodu dlouhodobé nemoci, invalidity, péče o další děti či ztráty zaměstnání.

Návrh na úpravu poměrů výživného se podává bezplatně u příslušného soudu, který o úpravě poměrů dětí rozhodoval naposled.

Změny výživného se lze domáhat i zpětně, nejvýše však na dobu tří let přede dnem podání návrhu.

Vzory žádosti o zvýšení jsou opět dostupné zdarma na internetu, stejně tak může žadatel využít i nabízených placených služeb.


Přečtěte si: Co obnáší otcovská dovolená

ilustrační foto


Neplacení alimentů

Pokud povinná osoba přestane platit alimenty, řešení záleží především na tom, zda bylo výživné stanoveno soudem, nebo se jednalo o dohodu obou rodičů.

Důvodů neplacení může být mnoho, proto je na začátku nejvhodnější, aby se partneři pokusili věc vyřešit přímo mezi sebou. Rozhodně nebude na škodu, pokud se tak stane v přítomnosti několika dospělých a nejlépe nezávislých svědků.

Pokud ústní dohoda nestačí a vyživovací povinnost nebyla stanovena soudem, neplatiče písemně vyzvěte k placení alimentů a splacení dluhu, případně mu v dopise pohrozte tím, že požádáte soud, aby určil vyživovací povinnost. Pokud adresát na písemnou výzvu nezareaguje, podejte návrh na určení vyživovací povinnosti k okresnímu soudu v místě trvalého bydliště. Když bude vyživovací povinnost určena, druhý rodič bude právně zavázán k placení.

Zapamatujte si: Pokud soud rozhodl a stanovil výživné na dítě a povinná osoba ho neplatí nebo přestala platit, jde o trestný čin zanedbání povinné výživy.
Postup při neplacení vyživovací povinnosti stanovené soudem
Písemně vyzvěte neplatiče a pohrozte mu soudem, exekucí a trestním oznámením.
Pokud písemná výzva nezabere, podejte na neplatiče trestní oznámení. To lze podat už po prvních dvou měsících neplacení.
Případ dejte k soudu. Výživné je exekučně vymahatelné, a proto buď podejte návrh na nařízení exekuce nebo návrh na výkon rozhodnutí. Náklady na exekuci bude hradit dlužník. Výživné je navíc považováno za přednostní pohledávku, čili má přednost před ostatními dluhy.

TIP: Podrobný návod, jak zatočit s neplatiči alimentů


Střídavá péče alimenty

Povinnost podílet se na výživě dítěte nezaniká ani v případě střídavě péče. Při přibližně stejných příjmech mohou mít oba rodiče stanoveny přibližně stejné částky. Není proto vždy nutné, aby bylo výživné stanoveno soudem, a může dojít k dohodě rodičů.

Zapamatujte si: Pokud je dítě v rovnoměrné střídavé péči obou rodičů, oba rodiče mají srovnatelné vzdělání, příjmy a majetek, měli by oba mít stejnou vyživovací povinnost k dítěti.

V případě střídavé péče o dítě, kdy bude rozhodovat o alimentech soud, bude se týkat obou stran, neboť oba rodiče jsou v tomto případě povinné osoby.

Výživné se vypočítává podle toho, v jaké míře rodič o dítě osobně pečuje, ale také podle toho, jaké jsou možnosti, schopnosti a majetkové poměry rodičů. Stanovené výživné se tedy může u obou rodičů lišit. Každý případ je však individuální, žádné obecné tabulky k výpočtu výživného při střídavé péči neexistují.

Je třeba zdůraznit, při stanovení různé výše výživného nelze mluvit o vyrovnání životního standardu druhému rodiči, protože výživné není určeno rodiči, nýbrž dítěti.

Čtěte také:

Čtěte: Máte směšné nebo hanlivé příjmení? Změnit si ho můžete i bez svatby

Nárok na mateřskou nemá každý. Podmínkou je účast na nemocenské

 Mateřská dovolená

Daňové přiznání: kdy máte nárok na slevu na manželku (manžela)?

Jak zažádat o přídavky na děti

Životní minimum stagnuje, existenční dávky jsou ještě nižší

  • Našli jste v článku chybu?