Svěřenská opona: Babiš má stále plnou kontrolu nad majetkem Agrofertu - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Svěřenská opona: Babiš má stále plnou kontrolu nad majetkem Agrofertu

,
Svěřenská opona: Babiš má stále plnou kontrolu nad majetkem Agrofertu
Zdroj: čtk

Nejen právníci Evropské komise, ale i například černošický městský úřad či Krajský úřad Středočeského kraje nebo Transparency International. Ti všichni se v posledních týdnech a měsících zabývají otázkou, kdo skutečně ovládá holding Agrofert.

Český potravinářský a chemický kolos Agrofert je vložen do majetku svěřenského fondu s případným kódovým označením AB private trust I. Většina aktérů, kteří posuzují střet zájmů českého premiéra, je přesvědčena, že Andrej Babiš prostřednictvím svého svěřenského fondu Agrofert stále ovládá.

Předseda vlády je zakladatelem tohoto fondu a zároveň jeho obmyšleným, tedy osobou, která požívá zisk z fondu a má právo na majetek do fondu vložený. O tom, kdo se stane obmyšleným z fondu, přitom rozhoduje zakladatel, tedy opět výhradně Babiš. Právě on svěřenský fond vytvořil vyčleněním majetku ze svého vlastnictví. Jako jeho zakladatel svěřil majetek smlouvou svěřenskému správci a ten se zavázal tento majetek držet a spravovat.

Věříte, že Andrej Babiš neovládá Agrofert?

Svěřenským správcem fondu AB private trust I je dlouholetý Babišův manažer Zbyněk Průša, současný ředitel holdingu Agrofert. Toho jmenuje i odvolává výhradně zakladatel, tedy opět Andrej Babiš, který má díky tomu stále kontrolu nad Agrofertem. Právě to kritizují právníci Evropské komise v návrzích svých auditů zaslaných do Česka na konci května. A aby toho nebylo málo, Babiš jako zakladatel a obmyšlený navíc vykonává dohled nad správou svého svěřenského fondu.

Superguru AB

Sveřenský fond AB private trust I vlastní 565 (tedy 89,97 procenta) z celkového počtu 628 akcií společnosti Agrofert. Zbývajících 63 akcií společnosti Agrofert vlastní druhý Babišův svěřenský fond s názvem AB private trust II spravovaný Alexejem Bílkem, jedním z Babišových dvorních právníků. Svěřenský fond slouží k prospěchu určité osoby, v tomto případě výhradně Andreje Babiše. Se zánikem svěřenského fondu se navíc majetek už ze zákona vrací zpět do vlastnictví obmyšleného, případně zakladatele, tedy v obou případech Babišovi.

„Vyvrátit osobní zájem Andreje Babiše na hospodářské prosperitě Agrofertu je prakticky nemožné,“ tvrdí advokátka Anna Dolejská, spoluautorka právní analýzy o střetu zájmů českého premiéra pro Pirátskou stranu z loňského prosince. Na základě této analýzy Piráti poslali podnět Evropské komisi, aby prověřila Babišův střet zájmů.

 Současný ředitel holdingu Agrofert Zbyněk Průša

Současný ředitel holdingu Agrofert Zbyněk Průša

Jaký je tedy vlastně smysl svěřenských fondů, když v Babišově případě jde evidentně pouze o formální vyhnutí se střetu zájmů? Smyslem svěřenského fondu je především ochrana rodinného majetku a možnost jeho předání dalším generacím bez toho, aby se majetek dělil. „Svěřenský fond by měl sloužit k tomu, aby se například při dědickém řízení neštěpilo vlastnictví společnosti a dalších majetků mezi několik subjektů s různými zájmy. Svěřenský fond zaručí jednotnou držbu majetku a distribuuje jeho plody obmyšleným podle předem daného klíče,“ vysvětluje Bořivoj Líbal, spoluřídící partner v pražské advokátní kanceláři Noerr. Ale stejně jako u některých jiných institutů, může i u svěřenského fondu podle něj dojít k pokusům o jeho zneužití. Velkým lákadlem této formy správy majetku je zejména menší transparentnost.

Utajený majetek

Svěřenské fondy se v Česku staly za relativně krátkou dobu poměrně oblíbeným způsobem, jak převést majetek do neveřejného prostředí. Celkem už bylo v Česku od okamžiku účinnosti nového občanského zákoníku v roce 2014 založeno více než 1800 svěřenských fondů. Na rozdíl od obchodního rejstříku je ale evidence svěřenských fondů částečně neveřejná. Podle rejstříkového zákona se do veřejné evidence nezapisují údaje o zakladateli svěřenského fondu, údaje o obmyšleném ani údaje o osobě oprávněné k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu, pokud oni sami nedali ke zveřejnění těchto údajů souhlas. Tyto údaje jsou uvedeny pouze v listinách zakládaných do sbírky listin, která se ale neuveřejňuje. Neuveřejňuje se ani smlouva, kterou byl svěřenský fond zřízen a majetek fondu svěřen správci, ani statut, který obsahuje mimo jiné podmínky pro plnění z fondu, trvání fondu či údaje o obmyšleném. K údajům však mají logicky přístup soudy či orgány činné v trestním řízení.

Právníci většinou neveřejnou sbírku listin svěřenských fondů obhajují. „Jedná se často o velice osobní věci, do kterých veřejnosti nic není. Typický svěřenský fond ve svém statutu obsahuje pravidla pro rozdělení majetku mezi obmyšlené. Často však tato pravidla nejsou známá ani samotným obmyšleným – například může být uvedeno, že fond bude podporovat bratra zakladatele, ale jen když se dostane do hmotné nouze. Kdyby se to bratr dozvěděl, ztratil by motivaci se sám zabezpečit, neboť by věděl, že je o něj postaráno,“ uvádí advokát Líbal.

Podle advokátky Anny Dolejské by však zákon měl rozlišovat mezi utajením ryze privátního svěřenského fondu, který spravuje rodinný majetek, a mezi sveřenským fondem, jehož hlavním účelem je další rozvoj podnikání a vytváření zisku. „Statut těchto fondů i další informace o nich by měly být veřejné,“ je přesvědčena Dolejská.


Přežil by Agrofert bez státu? Výrobci biopaliv a lesnické firmy jsou na veřejných zakázkách závislé

 Andrej Babiš


Jelikož je majetek předsedy vlády zaparkován ve svěřenském fondu, není také možné jednoduše odpovědět na otázku, kdo vlastní Agrofert. Vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce; majetek ve svěřenském fondu však není ani vlastnictvím správce, ani vlastnictvím zakladatele, ani vlastnictvím osoby, která dostává plnění ze svěřenského fondu.

Vlastník svěřenského fondu tedy podle zákona neexistuje, ačkoliv správci obou fondů, předseda představenstva holdingu Agrofert Zbyněk Průša a právník Alexej Bílek, jsou zapsáni jako majitelé společností vložených ve fondech v dosud neveřejném rejstříku skutečných majitelů firem.

Piráti tvrdí, že holding podle evropského práva skutečně vlastní Babiš. V červnu požádali Městský soud v Praze, aby zápis v evidenci skutečných vlastníků přepsal a uvedl jako takzvaného skutečného vlastníka Agrofertu předsedu vlády. V tu chvíli se ukázalo, že soud nemá pravomoc údaje kontrolovat a měnit. Piráti proto připravují novelu zákona, která by opravy v evidenci umožnila. Zároveň ministerstvo spravedlnosti chystá návrh nového zákona o evidenci skutečných majitelů firem, který by celý rejstřík umožnil zveřejnit. Změnu vyžaduje po Česku evropská směrnice z roku 2018, podle představ EU by měla být zavedena už v příštím roce.

Skutečný vlastník

O tom, že Andrej Babiš stále Agrofert ovládá, rozhodl letos v lednu městský úřad v Černošicích, který mu nepravomocně uložil pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Ve svém rozhodnutí mimo jiné napsal, že „obviněný jako obmyšlený má řídící pravomoci, kterými přímo ovládá svěřenský fond AB private trust Iztitulu statutem stanovených povinností svěřenskému správci při nakládánís vyčleněnými akciemi, aztitulu svých práv při dohledu nad činností jednotlivých konkrétních osob ve fondu působících“.

Podnět k řízení v Černošicích dala nevládní protikorupční organizace Transparency International. Podle jejího mínění je Andrej Babiš ve střetu zájmů především na základě evropského nařízení z loňského roku, které má přednost před českými zákony. Toto nařízení stanoví, že „osoba podílející se na plnění rozpočtu v přímém, nepřímém a sdíleném řízení, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole, se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést její zájmy do střetu se zájmy Unie“. Andrej Babiš jako bývalý ministr financí a nynější premiér se na plnění veřejných rozpočtů včetně rozdělování evropských dotací přímo podílí. Například tím, že jako premiér předsedá Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy, která je poradním orgánem vlády. Díky nastavení svého svěřenského fondu si Babiš přitom stále uchovává kontrolu nad Agrofertem.


Otroci dotací. O závislosti Agrofertu na veřejné podpoře

 Premiér Andrej Babiš


Andrej Babiš je nadále „skutečným vlastníkem“ Agrofertu nejen podle evropského práva, ale také podle českých zákonů. Podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se skutečným majitelem rozumí „osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv“, a to mimo jiné i ve svěřenském fondu. Andrej Babiš je ovládající osobou Agrofertu i podle zákona o obchodních korporacích, protože může v holdingu díky nastavení svého svěřenského fondu „přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv“.

To vše znamená, že Babiš nesplňuje podmínky zákona o střetu zájmů, protože jeho osobní zájmy mohou ovlivnit výkon jeho funkce. „K nesplnění požadavků zákona přitom postačí pouze faktická možnost střetu osobního a politického zájmu,“ podotýká advokátka Anna Dolejská. Zároveň však odhaduje, že než celou věc vyřeší Evropská komise či české orgány, uběhne ještě několik let, během nichž může Babiš v klidu řídit kabinet.

Dále čtěte:

Komentář: Agrofert ukázal, že má co skrývat

Zadlužení Agrofertu u bank prudce narostlo, dosahuje už 44 miliard

Agrofert omezí investice, zaměří se na snížení dluhů

Babišův střet zájmů: auditoři EU zkoumají dokumenty ve Státním zemědělském fondu

Andrej I. Nedotknutelný. Vyšetřování kauzy Čapí hnízdo se natahuje

Politika dotací skosila třetinu evropských rodinných farem. Peníze shrábl Agrofert a spol.

 Film Selský rozum nabízí mimo jiné podrobné vysvětlení toho, proč na českých polích roste ve výrazném podílu řepka