Sleva na dítě a další daňové změny - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Daňové změny v roce 2018 ulehčí zaměstnancům i podnikatelům

, vhz,
Daňové změny v roce 2018 ulehčí zaměstnancům i podnikatelům
Zdroj: Michael Tomeš, Mladá fronta

Zaměstnance, podnikatele a firmy čeká v roce 2018 celkem 11 klíčových daňových změn. Potěšitelné je, že poměr pozitivní versus negativní z pohledu zaměstnanců a podnikatelů je mírně příznivý. Přečtěte si kompletní výčet změn.

Srážková daň

Od 1. ledna 2018 platí nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti. Ta se využívá u dohod o provedení práce či o pracovní činnosti. Zatímco srážková daň u příjmů plynoucích z dohod o provedení práce zůstává stejná (včetně stávající hranice maximálních příjmů 10 000 korun měsíčně), nově se srážková daň použije i u příjmů z dohod o pracovní činnosti.


Zdanění příjmů ze zahraničí: zaplatit můžete i dvakrát

Hranice mezi ČR a Německem u Rozvadova (Zdroj: Rasch Jan/Euro)


„Počínaje rokem 2018 bude z dohody o pracovní činnosti do 2500 korun měsíčně srážena daň ve výši 15 procent a tento příjem nebude třeba uvádět do daňového přiznání,“ vysvětluje Josef Pomrhonc, daňový poradce poradenské skupiny pro podnikatele a daňové poplatníky KODAP.

Daňové zvýhodnění na dítě

Po Novém roce se zvyšuje daňové zvýhodnění na první dítě ze současných 1117 korun na 1267 korun měsíčně. Částky daňového zvýhodnění na děti další zůstávají pro rok 2018 na úrovni roku 2017. S dětmi souvisí také významná změna v oblasti otcovské dovolené.


Daňová revoluce: na paušály dosáhne méně podnikatelů

 ilustrační foto


„Od února 2018 mohou muži nastoupit na týdenní otcovskou dovolenou, a to kdykoliv během prvních šesti týdnů od narození dítěte. Za tuto dovolenou budou pobírat náhradu mzdy ve stejné výši jako matka, tedy 70 procent z denního vyměřovacího základu,“ říká Zuzana Hrubá, daňová poradkyně Schaffer & Partner. Nárok budou mít jak zaměstnanci, tak i podnikatelé, kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění.


Čtěte: Hlavní změny pro podnikatele a firmy v roce 2018

 ilustrační foto


Elektronické prohlášení k dani

Prohlášení k dani budou moci zaměstnanci u svých zaměstnavatelů od roku 2018 učinit i elektronicky. Vedle elektronického formuláře bude vydán i nový tiskopis prohlášení k dani vzor 26. V případě elektronické formy je však nutné, aby zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance – elektronickým podpisem nebo prostřednictvím interního informačního systému zaměstnavatele.


Byrokratická nenažranost: jak na nefinanční ukazatele?

 Kancelářské šanony, ilustrační foto


„Od roku 2018 bude tedy zcela na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů, jakou formu prohlášení k dani zvolí – zda listinnou, či elektronickou. Případně lze obě uvedené formy kombinovat. Doklady prokazující nárok na uplatnění nezdanitelných částek, zvýhodnění a daňových slev na děti budou také akceptovány v elektronické podobě,“ říká daňový poradce Josef Pomrhonc.

Zaměstnanecké benefity

Od roku 2018 je novelizováno ustanovení pro plnění poskytovaná zaměstnavateli nepeněžně z nedaňových nákladů, která jsou u zaměstnanců osvobozena od daně. Nově je vedle stávajících příspěvků na rekreaci, kulturní a sportovní akce zařazen mimo jiné i příspěvek na pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis (například dioptrických brýlí nebo zdravotní obuvi) a rovněž i příspěvek na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti (mimo knih, ve kterých reklama přesahuje polovinu plochy). Na straně zaměstnavatele se musí jednat o příspěvky poskytnuté z fondu kulturních a sociálních potřeb či ze sociálního fondu, případně o příspěvky poskytnuté ze zisku po zdanění či jako nedaňový výdaj (náklad).


Mějte přehled: Čtěte o zaměstnaneckých benefitech

 Firemní benefity - ilustrační foto


Snížení základu daně

Změny se dotknou možnosti snížit základ daně o odběry krve a krvetvorných buněk. Podle zákona schváleného v roce 2017 je oceněno bezúplatné plnění (dar) pro zdravotnické účely za jeden odběr krve částkou 3000 korun, tedy o 1000 korun více než doposud. O tuto částku lze u fyzických osob snížit základ daně, pouze ale v případě, pokud dárci nebyla kromě souvisejících cestovních nákladů poskytnuta jiná finanční úhrada.

Nově si mohou dárci od základu daně odečíst také částku dvacet tisíc korun za každý odběr krvetvorných buněk. Stejně jako z odběru krve se i z tohoto odběru stává nezdanitelná část základu daně a poprvé je takto lze uplatnit v daňovém přiznání za rok 2017.

Daňový bonus: podmínky se zpřísňují

Mění se i podmínky pro takzvaný daňový bonus v roce 2018. Dojde ke zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti. „Příjmy z kapitálového majetku či z nájmu se nebudou započítávat do limitu příjmů, který je nutný pro splnění limitu pro přiznání daňového bonusu. Tím je šestinásobek minimální mzdy, pro rok 2018 tedy částka 73 200 korun,“ dodává Pomrhonc. Daňový bonus na vyživované děti se tudíž nově poskytne pouze těm poplatníkům, kteří dosahují příjmů ze závislé činnosti nebo příjmů ze samostatné činnosti nad uvedenou hranici.


Víte, že daňové přiznání musíte někdy podávat, i když jste zaměstnanec? Čtěte:

I zaměstnanci musí někdy podávat daňové přiznání. Čtěte, co o tom rozhoduje

Česká republika patří podle studie poradenské společnosti KPMG mezi země s nižším zdaněním příjmů fyzických osob. V ČR činí sazba dně z příjmu fyzických 15 procent. Ostatní země bývalého východního bloku se pohybují v pásmu od deseti do 20 procent, Polsko a Chorvatsko pak mají vyšší než 30procentní sazbu.


Výdajové paušály a slevy na danich

Od 1. 1. 2018 je možné uplatnit výdaje procentem z příjmů a současně i slevu na manžela (slevu na manželku) či daňové zvýhodnění na dítě. To bylo možné doposud pouze v případě, že dílčí základy daně stanovené s využitím výdajů určených procentem z příjmů nepřesáhly polovinu celkového základu daně. Tato možnost se zavádí se současným snížením maximálních možných částek uplatněných jako paušální výdaj.

Nově začnou platit nižší daňové paušály pro všechny podnikatele a pronajímatele bez dalších podmínek a omezení.

Paušální výdaje 2018 (nová maxima)
800 000 korun u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z podnikání řemeslného
600 000 korun u příjmů ze živnostenského podnikání
300 000 korun u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku
400 000 korun z jiných příjmů ze samostatné činnosti (např. lékaři, autoři, daňoví poradci, tlumočníci, znalci, advokáti, s výjimkou podílů společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku a honorářů autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize
300 000 korun u příjmů z nájmu nemovitých věcí (domů, pozemků) a bytů a příjmy z nájmu movitých věcí (např. loď)
Změna proti roku 2016
Výdaje jako procenta z příjmů limit 2016 v Kč limit 2018 v Kč
80% 1 600 000 800 000
60% 1 200 000 600 000
40% 800 000 400 000

Spočítejte si výdajové paušály na naší kalkulačce

Slevy na dani – invalidita a průkaz ZTP/P

Možnost uplatnění základní a rozšířené slevy na invaliditu a posouzení dítěte jako vyživovaného je nově navázána na skutečnost, od kdy byl či nebyl přiznán invalidní důchod pro invaliditu určitého stupně. Dosud přitom byla rozhodující skutečnost, kdy začal být příslušný invalidní důchod vyplácen. Obdobně se postupuje u zvýšené slevy na manžela, zvýšeného daňového zvýhodnění na děti nebo slevy na držitele průkazu ZTP/P.

Změny kvůli růstu minimální a průměrné mzdy

Od 1. 1. 2018 se navyšuje minimální mzda z dosavadních 11 000 na 12 200 korun. V důsledku toho se na stejnou částku zvyšuje také „školkovné“. Dále se tím zvyšuje hranice nároku na výplatu daňového bonusu ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. na 73 200 korun ročně při uplatnění měsíčního bonusu u záloh na daň z příjmů u zaměstnavatele.

Výše minimální mzdy také ovlivňuje hranici pro úplné osvobození starobních důchodů ve výši 36násobku minimální mzdy, což je 439 200 korun. Na roční důchod, který je vyšší než tato částka, se osvobození v roce 2018 nevztahuje.

U zaměstnanců je minimální mzda také základem, z kterého se povinně odvádí pojistné na zdravotní pojištění ve výši 13,5 procenta (4,5 procenta zaměstnanec a devět procent zaměstnavatel), to je 1647 korun měsíčně. Stejnou částku budou muset od ledna 2018 odvádět i osoby bez zdanitelných příjmů, tedy ty, které nejsou zaměstnanci, osobami samostatně výdělečně činnými ani státními pojištěnci.


Přečtěte si více o daních:

Prodali jste nemovitost? Daň z příjmu nebudete platit v pěti případech


Pro účely důchodového pojištění se zvyšuje průměrná mzda, a to na částku 29 979 korun. Průměrná mzda je rozhodující pro výpočet minimálních i maximálních vyměřovacích základů pro odvody sociálního a zdravotního pojištění. Konkrétně minimální vyměřovací základ pro stanovení odvodů na veřejné zdravotní pojištění OSVČ činí šestinásobek průměrné mzdy, tudíž nově 179 874 korun. Tomu potom odpovídá minimální měsíční záloha ve výši 2 024 korun.

Odpisy technického zhodnocení podnájemcem

Doposud bylo možné odepisovat technické zhodnocení pouze nájemcem, který užívá majetek na základě nájemní smlouvy, a to pouze za předpokladu, že má nájemce písemný souhlas vlastníka s odepisováním. „Díky novele zákona o daních z příjmů byla rozšířena možnost odepisovat technické zhodnocení i pro ostatní ekonomické uživatele majetku. Takovýmto uživatelem je tedy i podnájemce, který užívá majetek na základě podnájemní smlouvy,“ dodává poradkyně Hrubá. Novela se vztahuje na všechna technická zhodnocení, jež byla dokončena a uvedená do užívání po 1. červnu 2017.

Odpisy nehmotného majetku

Doposud byla u nehmotného majetku zákonem stanovená doba, po kterou je možné tento majetek odepisovat. Nově bude možné majetek odepisovat i po delší dobu než je uvedeno v zákoně, pokud budou zachovány zejména pravidla pro rovnoměrné daňové odpisy. Tato novela se bude vztahovat na majetek, u kterého odepisování začne až po 1. červnu 2017.

Daňové formuláře ke stažení najdete ZDE

Čtěte také:

Jaké jsou nejčastější chyby v daňovém přiznání?

Dohoda o provedení práce: od listopadu ji už nemůže mít každý

Kdy máte nárok na daňovou slevu na manželku či manžela?

OSVČ, nezapomeňte na přehled o příjmech a výdajích, pokuta je až 50 000 Kč