Pracovní úraz: na jaké odškodnění máte nárok? - Euro.cz

Přihlášení

Stal se vám pracovní úraz? Výše a způsob odškodnění závisí na bodovém ohodnocení

,
Stal se vám pracovní úraz? Výše a způsob odškodnění závisí na bodovém ohodnocení

Pracovní úraz je definován jako takové poškození zdraví, které se stalo při plnění pracovních povinnosti nebo ve spojení s nimi. Přečtěte si, jak v případě, že se vám pracovní úraz stane, postupovat, kdy vzniká nárok na odškodnění a jakých druhů náhrad se můžete domáhat. Odškodnění totiž není vždy automatické a někdy dokonce o nárok na něj můžete i přijít.

Pracovní úraz

Pracovní úraz je poškození zdraví nebo i smrt, které byly způsobeny zaměstnanci nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým nebo i násilným působením vnějších vlivů. Důležité je, že úraz je hodnocen jako pracovní úraz tehdy, jestliže se stal při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Definice pracovního úrazu je stanovena v paragrafu 271 zákoníku práce č. 262/2006 Sb., tento přepis řeší i problematiku s tím spojenou.

Zapamatujte si: Zákoník práce definuje, že pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

Zákoníkem práce je pak stanovena odpovědnost zaměstnavatele za újmu, která pracovním úrazem vznikla.

Za pracovní úraz, pokud je tak kvalifikován, je odpovědný zaměstnavatel. Neplatí to však vždy, i zaměstnavatel má možnost obrany, pokud prokáže, že pochybil zaměstnanec a nedodržel stanovená pravidla.

Kdy není zaměstnavatel odpovědný za pracovní úraz
pokud zaměstnanec porušil pokyny nebo nebo zákazy, které měly vést k zajištění bezpečnosti práce, i když byl s nimi předem seznámen a jejichž dodržování zaměstnavatel pravidelně kontroloval
jestli-že pracovní úraz vznikl nezodpovědností a nepřípustným chováním zaměstnance, nejčastěji v opilosti nebo pod vlivem drog

NAŠE RADA: Na co je třeba myslet, když chcete jako zaměstnanec čerpat neplacené volno?

 Neplacené volno


Odškodnění

V případě pracovního úrazu má zaměstnanec právo na odpovídající odškodnění. Posuzuje se závažnost a povaha úrazu. Obecná promlčecí lhůta je zde tři roky.

Jaké jsou nároky při odškodnění pracovního úrazu
bolestné
náhrada veškerých léčebných výdajů, které vznikly s léčením
náhrada účelně vynaložených nákladů v souvislosti s úrazem
náhrada ztráty mzdy
dorovnání výdělku po skončení pracovní neschopnosti – úrazová renta
náhrada za ztížení společenského uplatnění
náhrada za věcnou škodu
při smrti zaměstnance: náhrady při úmrtí zaměstnance a náhrady výživného

Náhrada mzdy

Pracovní úraz často může skončit pracovní neschopností zaměstnance. Náhrada mzdy a nemocenské dávky v době léčení pak jsou nižší, než plat zaměstnance v běžném pracovním procesu.

Zaměstnanec poškozený pracovním úrazem má pak nárok na dorovnání výdělku ve výši, která odpovídá rozdílu mezi průměrným výdělkem na jednu odpracovanou hodinu před úrazem a náhradou mzdy v součtu s nemocenskou.

K tomu slouží náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Rozhodným obdobím pro výpočet průměrného výdělku je kalendářní čtvrtletí před vznikem pracovního úrazu.

Náhradu za ztrátu na výdělku je zaměstnavatel podle paragrafu 271 zákoníku práce povinen vyplácet pravidelně jednou měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty, například po skončení nemocenské. Pro zaměstnance postiženého úrazem by bylo přistoupení na jiná než měsíční pravidla samozřejmě nevýhodné.

Nemocenská

Nárok na náhradu ztráty svého průměrného původního výdělku před pracovním úrazem má zraněný zaměstnanec po celou dobu pracovní neschopnosti, kdy kvůli úrazu nemůže nastoupit zpět do práce.

Zapamatujte si: Do 1. července 2019, než bude zrušena karenční doba, máte nárok na náhradu ztráty výdělku i během prvních tří dnů při pracovní neschopnosti po pracovním úrazu, kdy nedostáváte nemocenskou.

NÁŠ TIP: Kalkulačka výpočtu výše nemocenské 2019

ilustrační foto


Nahlášení pracovního úrazu

Zaměstnanec má zákonem stanovenou povinnost bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, ale i pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby na pracovišti, jehož byl svědkem.

Podmínka platí proto, že úrazem postižená osoba může být ve zdravotním stavu, který nedovolí ohlášení pracovního úrazu učinit, a role svědka je důležitá při objasňování příčin pracovního úrazu.

Zapamatujte si: Zaměstnanec by měl ve vlastním zájmu zaměstnavateli ohlásit i úraz, který se mu zdá zanedbatelný, protože může mít v budoucnu následky, za které by mohl dostat odškodnění.

Měníte zaměstnání: Pracovní smlouva: vzor, jak ji prodloužit a co s dodatky?

 Pracovní smlouva


Záznam o pracovním úrazu

Zaměstnavatel musí po ohlášení pracovního úrazu povinnost vyhotovit záznam o pracovním úrazu.

Záznam o pracovním úrazu je vyhotovován ve dvou kopiích. Jedno vyhotovení záznamu pro postiženého zaměstnance (nebo rodinným příslušníkům v případě smrti zaměstnance), druhé pro zaměstnavatele.

Zapamatujte si: Pracovní úraz může být následně odškodněn, je-li řádně ohlášen a vyplněn záznam o úrazu.

Bodové hodnocení úrazu

Zaměstnanec, kterého potká pracovní úraz nebo nemoc z povolání má nárok na náhradu za bolest, běžně bolestné, a náhradu za ztížení společenského uplatnění. Obojí se vyplácí jako jednorázová dávka.

Při posouzení důsledků pracovního úrazu se vychází z nařízení vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Konkrétní pracovní úraz a jeho následky se řeší podle lékařských zpráv a nálezů všech poskytovatelů zdravotních služeb a péče, kteří se na léčení hodnoceného úrazu podíleli. Výše odškodnění tedy záleží na lékařském posudku.

Bolestné – body a tabulka

Pracovní úrazy se odškodňují jinak než zranění, která vznikla v běžném životě mimo zaměstnání. V případě, že se jedná o pracovní úraz, je třeba pro výpočet použít výše uvedené nařízení vlády 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Každý pracovní úraz má tabulkově přiřazený počet bodů, tedy bodové hodnocení úrazu. Jeden bod je v paragrafu tři tohoto nařízení stanoven na 250 korun.

Pokud se jedná o úraz nepracovní povahy bolestné se určuje podle metodiky Nejvyššího soudu České republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, konkrétně bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku.

Podle této metodiky se doporučuje hodnotu bodu odvozovat od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy za kalendářní rok předcházející.

Pro aktuální výpočet platí, že pokud průměrná mzda za rok 2018 podle Českého statistického úřadu činila 31 885 korun a nepracovní úraz vznikl v roce 2019, činí hodnota jednoho bodu bolestného 318,85 koruny.

Čtěte také:

Pojištění odpovědnosti: jaké druhy „pojistky na blbost“ existují?

 Pojištění odpovědnosti

Co dělat, když vám zaměstnavatel nechce dát dovolenou

Výpověď dohodou je trik zaměstnavatelů. Pokud ji podepíšete, přijdete o své nároky

Diskuze