Menu Zavřít

Odpisové skupiny 2023. Jak a po jakou dobu majetek odepisovat?

5. 1. 2021
Doba čtení: 7 minut
Autor: Profimedia.cz

Pokud jako podnikatel zakoupíte majetek, který souvisí s výkonem vaší nezávislé činnosti, je postupně daňové uznatelný, tedy za předpokladu, že stál více než 80 tisíc korun. To jinými slovy znamená, že si jej v daňovém přiznání smíte odepisovat, a to i po dobu několika let.

Odpis je část vstupní ceny, kterou může daňový poplatník uplatnit jako daňově uznatelnou položku v jednom roce. Důležitým nástrojem pro daňové účetnictví jsou odpisové skupiny. Podle nich zjistíme, jak dlouho budeme majetek odepisovat. Na základě zařazení do šesti skupin to může být 3 až 50 let.

Daňový odpis nebo účetní odpis?

V případě odpisu majetku je nutné rozlišovat účetní a daňový odpis. Ačkoli se může zdát, že jde o jednu a tu samou věc, ve skutečnosti se od sebe znatelně liší.

V případě účetního odpisu se do účetnictví zadává reálné opotřebení dlouhodobého majetku, přičemž způsob, jakým tak učiníte, si můžete zvolit sami. Stejně tak je na vás i to, jakým způsobem výdaje rozdělíte, rozložení si stanovíte sami v takzvaném odpisovém plánu. Jedinou podmínkou je, že se musíte řídit zákonem o účetnictví.


TIP: Interaktivní daňové formuláře ke stažení

Potřebujete v nejbližší době zpracovat daňové přiznání za loňský rok, ale nevíte si s tímto krokem rady? Pomohou vám naše interaktivní šablony ke stažení.


Při daňovém odpisu majetku si část ceny z majetku postupně zadáváte do daňového přiznání jako daňově uznatelný základ. Tento majetek se však v nákladech nedá uplatnit najednou, ale pouze na základě přesně daného harmonogramu. Doby odpisu se liší podle odpisové skupiny, do které tento majetek spadá. Těch je podle typu majetku i doby odpisu celkem 6.

Do odepisovaného majetku nepatří majetek, který nezastarává. Typicky se jedná o pozemky či umělecká díla.

Odpisové skupiny 2023

Daňové odpisy se obecně počítají podle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Uvedený zákon stanoví maximální možnou výši odpisů, kterou si u jednotlivých druhů majetku může účetní jednotka uplatnit do daňových nákladů.

Uplatňujete daňové odpisy?

Odpisové skupiny hmotného majetku 2023

Dlouhodobý hmotný majetek je rozdělen do šesti odpisových skupin, které mají předepsanou dobu používání.
Zapamatujte si: Podle odpisových skupin zjistíme, kolik let budeme majetek odepisovat. Podle zařazení majetku to mohou být tři roky, běžně pět let, ale i padesát let.
Třídění hmotného majetku do odpisových skupin je poměrně početné a přesný výčet je přílohou Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
Odpisové skupiny a doba odepisování majetku
Odpisová skupina Příklady hmotného majetku Doba odepisování v letech
1 počítače, kancelářská technika, školní potřeby, nástroje, nářadí 3
2 osobní a nákladní automobily, pracovní stroje, TV a rozhlasové přijímače, nábytek 5
3 klimatizace, kotle k vytápění, výtahy, lodě 10
4 budovy ze dřeva a plastů, plynovody, energetická výrobní díla, osvětlení budov a staveb 20
5 výrobní budovy, dálnice, silnice, studny, vrty, mosty 30
6 obchodní domy, administrativní budovy, školy, kulturní památky 50

 

NAŠE RADA: Co je amortizace auta a jak se počítá

5-Amortizace_automobilu

Typy odpisů

Dlouhodobý majetek lze odepisovat dvěma způsoby, a to buď rovnoměrně, tedy lineárně, anebo zrychleně. Formu, kterou daňový poplatník uplatní, si může zvolit sám. Později ji ale nesmí změnit.

Rovnoměrný odpis

Jak už název napovídá, při rovnoměrném odpisu odepisuje poplatník každý rok stejnou částku, která se odvíjí od konkrétní odpisové skupiny. Výjimkou je pouze první rok, kdy odepisuje částku v rozdílné výši.  Daňové odpisy lze někdy rovněž zvýšit o 20, 15 nebo 10 % na základě toho, jaký typ majetku poplatník odepisuje.Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto maximální roční odpisové sazby:
Odpisová skupina v prvním roce odpisování (%) v dalších letech odpisování (%) pro zvýšenou vstupní cenu (%)
1 20 40 33,3
2 11 22,25 20
3 5,5 10,5 10
4 2,15 5,15 5,0
5 1,4 3,4 3,4
6 1,02 2,02 2,
Výpočet:
 • 1. rok: odpis = (pořizovací cena x odpisová sazba v 1. roce) / 100
 • další roky: odpis = (pořizovací cena x roční odpisová sazba) / 100
Příklad:Pan Karel Novák vlastní rozvozovou firmu, do které loni pořídil osobní automobil za 300 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že automobily spadají do skupiny číslo 2, bude pan Novák první rok odepisovat 11 % pořizovací ceny a v následujících letech tuto částku zvýší na 22,25 %. Odepisovat bude automobil po dobu 5 let.
 • 1. rok: 300 000 × 11/100 = 33 000
 • další roky: 300 000 × 22,25/100 = 66 750
Pan Novák si první rok odepíše 33 000 korun a následující 4 roky vždy 66 750 korun.

Zrychlený odpis

V případě zrychleného odpisu pracuje daňový poplatník s koeficienty, které se liší v závislosti na příslušné odpisové skupině:
Odpisová skupina Koeficient pro 1. rok Koeficient pro další roky Koeficient pro zvýšenou vstupní cenu
1 3 4 3
2 5 6 5
3 10 11 10
4 20 21 20
5 30 31 30
6 50 51 50
Poslední sloupec tabulky se týká pouze odpisů technického zhodnocení majetku, uplatňuje se například v případě nástaveb a rekonstrukcí budov, které převyšují částku 80 000 korun.Výpočet:
 • 1. rok: odpis = pořizovací cena/koeficient v 1. roce
 • další roky: odpis = (2 x zůstatková cena) / (koeficient – rok odepisování)
Příklad:Pan Karel Novák, který si do firmy pořídil nové auto za 300 tisíc korun, se jej rozhodl odepisovat zrychleným odpisem. Částky, které si v následujících letech odepíše, budou tedy vypadat takto:
 • v 1. roce pan Novák odepíše 60 000 korun (300 000 / 5)
 • ve 2. roce odepíše 96 000 korun (240 000 × 2 / 6 – 1)
 • ve 3. roce odepíše 72 000 korun (144 000 × 2 / 6 – 2)
 • ve 4. roce odepíše 48 000 korun (72 000 × 2 / 6 – 3)
 • v 5. roce odepíše 24 000 korun (24 000 × 2 / 6 – 4)

Mimořádné odpisy 2023

Od roku 2021 je možné využít také mimořádných odpisů. Na základě daňového balíčku 2023 lze mimořádné odpisy uplatnit  u majetku, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023. Poplatník musí být zároveň jeho prvním odpisovatelem.

V případě první odpisové skupiny může poplatník v průběhu 12 měsíců rovnoměrně a bez přerušení odepsat 100 % vstupní ceny hmotného majetku. Učinit tak může i v případě hmotného majetku spadajícího do skupiny 2, a to bez přerušení během 24 měsíců, přičemž v prvním roce uplatní rovnoměrně odpisy do výše 60 % vstupní ceny. V následujícím roce pak stejným způsobem zbylých 40 %.

Poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

EBF24

S rokem 2021 došlo rovněž ke zrušení daňového odpisování nehmotného majetku, které bylo do 31. prosince 2020 upraveno v § 32a zákona o daních z příjmů.

Odpisová kalkulačka

Na internetu je možné najít odpisové kalkulačky zdarma pro obě varianty odepisování, využít se dá i placených služeb.

Odpisové kalkulačky pracují se čtyřmi základními údaji, které musíte vyplnit: odpisová skupina, vstupní cena majetku, typ odpisu (rovnoměrný, zrychlený) a rok pořízení majetku.


 

Zopakujte si: Co dělat, když máte chybu v daňovém přiznání?

5-MTF_3261

Odpisové skupiny pro auto 2023

Mezi nejčastěji používané daňové odpisy u podnikatelů patří automobily. Pokud se jedná o osobní automobil, jeho vstupní cena musí být vyšší než 80 000 korun a jeho doba funkčnosti vyšší než jeden rok. Daňové odpisy si opět můžeme zvolit buď rovnoměrné, nebo zrychlené.Z výše uvedené tabulky vyplývá, že osobní automobil spadá do druhé odpisové skupiny a minimální doba odepisování je v této skupině pět let. V tabulce jsou však uvedeny zákonem stanovené minimální doby odepisování, osobní automobil můžete odepisovat i déle než pět let (platí i pro ostatní odpisové skupiny), ale odpisy z jednotlivých let pak musí být menší.

Přerušení odpisu

Dobu daňového odepisování mohou podnikatelé změnit, a to konkrétně tím, že odpis majetku přeruší. To v praxi neznamená nic jiného než to, že ve zdaňovacím období daňový odpis vůbec neuplatní, čímž se doba odpisu automaticky prodlouží.
Jaký je rozdíl mezi účetním a daňovým odpisem?
V případě účetního odpisu do účetnictví zadáváte reálné opotřebení dlouhodobého majetku, přičemž způsob, jakým tak učiníte, si můžete zvolit sami. A stejně tak si můžete uzpůsobit i rozložení financí. Při daňovém odpisu majetku pak využíváte část ceny jako daňově uznatelný základ. Majetek se v tomto případě dá v nákladech uplatnit pouze na základě přesně daného harmonogramu. Doba odpisu se pak liší podle odpisové skupiny, do které tento majetek spadá.
Jakým způsobem lze majetek odepisovat?
Na výběr máte ze dvou variant. Zvolit si můžete buď rovnoměrný odpis, či odpis zrychlený. Jak už název napovídá, při rovnoměrném odpisu odepisujete za každý rok stejnou částku, konkrétně 22,25 % z pořizovací ceny. Výjimkou je pouze první rok, kdy se odepisuje 11 %. V případě zrychleného odpisu pracujete s koeficienty, které se liší v závislosti na příslušné odpisové skupině.
Jaké odpisové skupiny existují?
Odpisových skupin je celkem 6 a liší se podle hmotného majetku i doby odepisování. Ta může být dlouhá od 3 až do 50 let, přičemž tyto částky stanovují pouze minimální dobu. To jinými slovy znamená, že hmotný majetek můžete odepisovat i mnohem déle.
Jak je to s odpisem auta?
Automobily patří mezi nejčastěji odepisované položky. Aby tak bylo možné učinit, jeho vstupní cena musí být vyšší než 80 000 korun a jeho doba funkčnosti vyšší než jeden rok. A vzhledem k tomu, že automobil spadá do 2. odpisové skupiny, činí minimální doba odepisování 5 let.

Čtěte také:

Každý kupující může odstoupit od smlouvy. Podnikatelé to ale mají těžší

Prodáváte, či kupujete auto? Pak se vyplatí sepsat kupní smlouvu

Jak zaplatit daň z příjmů

Kolik stojí daňový poradce

 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).