Menu Zavřít

Kotlíkové dotace cílí na nízkopříjmové domácnosti. Důvodem je zpřísnění limitů produkce emisí

5. 7. 2023
Doba čtení: 5 minut
Autor: Depositphotos.com

Potřebujete vyměnit starý kotel na pevná paliva za nový, ale nemáte na to dostatek finančních prostředků? Pak je nejspíše konečně na čase využít dotační program, v rámci kterého lze získat příspěvek na výměnu tepelného zdroje až do výše 95 procent ze způsobilých výdajů. V letošním roce jsou cílem takzvaných kotlíkových dotací domácnosti s nízkými příjmy. O co přesně se jedná a jak dotaci na nový kotel získat? 

Co je to kotlíková dotace

Kotlíkovou dotací se rozumí státní příspěvek domácnostem určený pro výměnu tepelného zdroje s cílem zamezit znečišťování ovzduší, k němuž dochází vlivem provozu starých neekologických kotlů, které produkují více emisí. Tato dotace je hrazena z prostředků Evropské unie, jež na ni v letošním roce uvolnila 1,7 miliardy korun, což by mělo vyjít na pokrytí zhruba 15 tisíc výměn starých kotlů.

Cíl kotlíkových dotací

Na základě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se od září roku 2024 budou moci využívat už jen kotle splňující normu ČSN EN 303–5. To znamená, že používání všech ostatních kotlů, které nespadají alespoň do třetí emisní třídy, bude oficiálně zakázáno. Toto omezení se dotkne především domácností, jež se dlouhodobě potýkají s nízkými příjmy a nemohou si nákup nového tepelného zdroje dovolit.

Cílem poslední vlny kotlíkových dotací je tak pomoci domácnostem s nižšími příjmy získat prostředky na výměnu starých kotlů na dřevo a uhlí, které uvedenou normu nesplňují. Ostatní domácnosti, jež nemají nízké příjmy, mohou místo kotlíkových dotací využít pro výměnu kotle dotační program Nová zelená úsporám.

Podmínky kotlíkových dotací

O dotace na nový kotel mohou žádat domácnosti, které mají v provozu zdroj tepla na tuhá paliva spadající do první nebo druhé emisní třídy. Žadatelé musí zároveň být vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti, do níž má být nový kotel umístěn. 

V případě dotace pro nízkopříjmovou domácnost je pak nezbytné, aby žadatel pobíral ke dni podání žádosti starobní důchod, invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, nebo příspěvek na bydlení v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti.

Na webu Státního fondu životního prostředí je dostupný seznam kotlů pro kotlíkovou dotaci splňující požadovanou normu. Z tohoto seznamu si žadatel vybere zařízení, které bude chtít zprovoznit v rámci plánované výměny. Příspěvek na výměnu kotle pak může činit až 95 procent ze způsobilých výdajů. Pro každý typ zdroje tepla jsou přitom stanoveny následující limity těchto výdajů:

 • tepelné čerpadlo: 180 000 korun,
 • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva: 130 000 korun,
 • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva: 130 000 korun.

Co patří mezi způsobilé výdaje

Jak bylo uvedeno výše, v rámci dotace na výměnu kotle je možné získat až 95 procent takzvaných vynaložených způsobilých výdajů. Do těchto výdajů se přitom započítávají jen některé konkrétní náklady stanovené v podmínkách pro získání dotace. 

Jedná se zejména o výdaje na stavební práce, dodávku produktu a materiálu a další služby, které jsou bezprostředně spojené s výměnou starého neekologického kotle za nový. Státní fond životního prostředí uvádí jako způsobilé výdaje následující položky:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o podporu.

Žádost o kotlíkovou dotaci

O dotace na výměnu kotle je možné zažádat elektronicky příslušný krajský úřad. Příjem žádostí byl spuštěn v srpnu roku 2023 a jeho ukončení je stanoveno na 31. srpen 2024. Dotaci na nový kotel je přitom možné získat také zpětně, a to v případě kotlů, které byly vyměněny nejpozději 1. ledna 2021. K dané žádosti je poté potřeba přiložit ještě následující dokumenty:

 • formulář žádosti o poskytnutí dotace,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla,
 • doklad o vlastnictví nemovitosti, kde je/bude nový zdroj tepla instalován,
 • fotodokumentaci původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení,
 • doklady, které prokazují, že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí.

Budete letos žádat o kotlíkovou dotaci?

V některých zvláštních případech je pak nutné dodat také další přílohy, mezi než patří:

 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla,
 • písemný souhlas druhého z manželů v případě, že nemovitost, kde bude výměna realizována, spadá do SJM,
 • další přílohy definované příslušným krajem.

Co je potřeba dodat po výměně kotle

Pakliže vám byla kotlíková dotace schválena a starý kotel si necháte vyměnit, je potřeba dodat úřadu zpětně ještě některé důležité dokumenty. Aby vám prostředky byly vyplaceny, je nezbytné po realizace projektu doložit všechny účetní doklady spojené s montáží kotle a jeho dodávkou (faktury a výpisy).

CONTENT24

Dále budete předkládat fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla, doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu a zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou. V případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj, je pak nutné předat úřadu také protokol o revizi spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016, o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Jak dlouho trvá vyplacení kotlíkové dotace

Výsledky kotlíkové dotace jsou zveřejňovány na webových stránkách jednotlivých krajů, a to formou seznamu, kde jsou uvedena jména žadatelů, informace, zda byla dotace schválena, a výše poskytnutého příspěvku. Ukončení příjmu žádostí proběhne v rámci aktuální etapy kotlíkové dotace 31. srpna 2024. Vyplacení dotace po obdržení výsledku řízení pak může trvat několik měsíců, ale klidně i déle než jeden rok.

Pro koho je určena kotlíková dotace v roce 2024?
V letošním roce mohou o kotlíkovou dotaci žádat domácnosti s nízkými příjmy, které mají v provozu starý neekologický kotel spadající do první nebo druhé emisní třídy. Žadatel přitom musí být vlastníkem nemovitosti, kde má dojít k výměně kotle. Mimo jiné je pro získání příspěvku na kotel v rámci této dotace potřeba doložit potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.
Kde se podává žádost o kotlíkovou dotaci?
Žádost o kotlíkovou dotaci je potřeba podat příslušnému krajskému úřadu, a to v elektronické podobě. Na webových stránkách jednotlivých krajů bude přitom zveřejněna jak výzva pro podávání žádostí, tak následně i výsledek dotačního řízení. Podání pak bude možné učinit do 31. srpna 2024.
Kterých tepelných zařízení se kotlíkové dotace týkají?
Výměna starého kotle za nový v rámci kotlíkových dotací se vztahuje na zařízení, která nesplňují požadavky na produkci emisí podle normy ČSN EN 303–5. Výměnu kotle bude možné provést za tepelná čerpadla, kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva a kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva, které spadají do třetí emisní třídy a výše.
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).