Menu Zavřít

Invalidní důchod pomůže, když vám neslouží zdraví a nemůžete pracovat. Jak podat žádost?

6. 6. 2022
Doba čtení: 6 minut
Autor: Depositphotos

Postihlo vás chronické a bolestivé onemocnění? Pokud je váš zdravotní stav natolik vážný, že vám brání ve výkonu zaměstnání, může být řešením invalidní důchod. Cesta k získání invalidního důchodu ale bývá poněkud trnitá, je potřeba splnit různé podmínky. Invalidní důchod existuje ve třech stupních a pro jeho přiznání je potřeba podat žádost.

Invalidní důchod slouží jako náhrada příjmu, pokud člověku jeho zdravotní stav nedovoluje vykonávat zaměstnání ani žádnou jinou výdělečnou činnost. K tomu, aby člověk získal nárok na invalidní důchod, ovšem nestačí pouze špatný zdravotní stav. Musí být uznán invalidním, mít potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění a být mladší 65 let.

O tom všem rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Podle toho, jak moc je pracovní schopnost daného člověka snížena (určí posudkový lékař ČSSZ), je pak zařazen do jednoho ze tří stupňů invalidity.

Společně se starobním, vdovským (vdoveckým) a sirotčím důchodem reprezentuje invalidní důchod čtyři druhy důchodu českého důchodového systému. Všechny druhy důchodu jsou vypláceny na základě zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Dříve existoval ještě částečný invalidní důchod, nicméně zákon tento pojem od roku 2010 nezná (včetně pojmu plný invalidní důchod).

Invalidní důchod 2023: tři stupně invalidity

Zařazení do jednoho ze tří stupňů invalidity je základní podmínkou, kterou musí člověk splnit, aby měl nárok na invalidní důchod. O tom, do jaké míry ovlivňuje jeho zdravotní stav pracovní výkonnost, rozhoduje posudkový lékař ČSSZ.

Platí, že čím více je pracovní způsobilost snížena, tím vyšší stupeň invalidity člověku náleží. Absolutní minimum pro přiznání prvního stupně invalidity je pokles pracovní způsobilosti o 35 procent. Jednotlivé stupně invalidity pak vypadají následovně:

 • I. stupeň invalidity – pracovní způsobilost poklesla o 35 až 49 procent,
 • II. stupeň invalidity – pracovní způsobilost poklesla o 50 až 69 procent,
 • III. stupeň invalidity – pracovní způsobilost poklesla o 70 a více procent.

Nárok na invalidní důchod

Ani přiřčení jednoho ze tří stupňů invalidity ještě nezaručuje, že vám bude vyplácen invalidní důchod. Pro nárok na invalidní důchod musíte také splnit dostatečnou dobu účasti na důchodovém pojištění. Výjimku představují v tomto případě osoby, které se staly invalidními v důsledku pracovního úrazu (případně nemoci z povolání). U nich tato podmínka odpadá a doba účasti na důchodovém pojištění tedy nehraje žádnou roli.

Důchodové pojištění je jednou ze složek sociálního pojištění, které odvádí za všechny zaměstnance jejich zaměstnavatel. OSVČ si pak platí zálohy na sociální pojištění samy (obdobně jako zálohy na zdravotní). V praxi se pak hodnotí, kolik let se člověk na důchodovém pojištění účastnil podle jeho věku.

Věk osoby Minimální doba účasti na důchodovém pojištění
do 20 let méně než 1 rok
20 až 22 let 1 rok
22 až 24 let 2 roky
24 až 26 let 3 roky
26 až 28 let 4 roky
28 a více let 5 let

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

U osob starších 28 let se bude přezkoumávat i to, zda se jim zmíněných pět let potřebné účasti na důchodovém pojištění nasčítalo v průběhu posledních deseti let. Osobám, kterým je více než 38 let a nesplňují tuto podmínku, nabízí OSSZ ještě jedno alternativní řešení. Tím je desetiletá účast na důchodovém pojištění v průběhu posledních dvaceti let.

Možná vás to překvapí, ale do potřebné doby důchodového pojištění se započítává i takzvaná náhradní doba pojištění. V praxi jde nejčastěji o:

 • dobu péče o dítě do čtyř let věku,
 • dobu péče o blízkou osobu,
 • dobu evidence na úřadu práce.

Problémem není ani to, když se invalidním stane dítě před dovršením plnoletosti (18 let). Ačkoliv se do té doby ještě neúčastní na důchodovém pojištění, zákon na tuto situaci pohlíží jako na takzvanou invaliditu z mládí.

Poslední základní podmínkou, kterou musí zájemci o invalidní důchod splňovat, je nedosažení důchodového věku (65 let). V tuto chvíli totiž získávají nárok na přeměnu invalidního důchodu ve starobní. Není možné, aby člověk pobíral obě tyto dávky naráz.

Výše invalidního důchodu 2023

Výše invalidního důchodu vychází ze dvou složek, kam patří:

 • základní výměra,
 • procentní výměra.

Základní výměra je pro všechny osoby stejná. Stanovuje se procentní sazbou z průměrné mzdy. V roce 2023 stoupla základní výměra na 4040 korun. Oproti roku 2022 to znamená navýšení o 140 korun.

Rok Základní výměra invalidního důchodu 
2023 4040 Kč
2022 3900 Kč
2021 3550 Kč
2020 3490 Kč
2019 3270 Kč
2018 2700 Kč
2017 2550 Kč
2016 2440 Kč
2015 2400 Kč
2014 2340 Kč
2013 2330 Kč
2012 2270 Kč

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Oproti tomu procentní výměra se odvíjí od počtu odpracovaných let, průměru hrubých výdělků za rozhodné období a určeného stupně invalidity:

 • I. stupeň invalidity – procentní výměra činí 0,5 procenta z výpočtového základu,
 • II. stupeň invalidity – procentní výměra činí 0,75 procenta z výpočtového základu,
 • III. stupeň invalidity – procentní výměra činí 1,5 procenta z výpočtového základu.

Výpočet invalidního důchodu

Samotný výpočet přesné výše invalidního důchodu není jednoduchá záležitost. Orientační částku lze zjistit pomocí kalkulačky invalidního důchodu, nicméně nebude nikdy přesně odpovídat částce, kterou určí příslušná OSSZ. Kromě počtu odpracovaných let se bere v potaz ještě takzvaná dopočtená doba. Jedná se o období počínající rokem, kdy se člověk stal invalidním, a končící rokem, kdy nastoupí do starobního důchodu.

Jak podat žádost o invalidní důchod?

Jak žádat o invalidní důchod? Žádost o invalidní důchod je nutné podat vždy na příslušné OSSZ podle místa trvalého bydliště. Musíte se dostavit osobně, případně můžete k tomuto kroku zmocnit jinou osobu na základě udělení plné moci. Pokud se žadatel nemůže na pracoviště dostavit z důvodu vážné zdravotní indispozice, může za něj žádost vyřídit rodinný příslušník. Musí si s sebou ale vzít oprávněný souhlas a lékařské potvrzení o tom, že se žádající nemůže dostavit osobně.

Výhodou je, že s sebou nemusíte nosit žádné předvyplněné formuláře. Žádost sepisuje úředník, který ji následně odešle ČSSZ. Ta poté rozhodne o tom, zda invalidní důchod žadateli přizná, či nikoliv.

Dokumenty k žádosti o invalidní důchod

Povinně potřebujete k sepsání žádosti o invalidní důchod občanský průkaz. U cizinců je vyžadován pas nebo povolení k pobytu. Pro započtení náhradní doby důchodového pojištění pak OSSZ vyžaduje příslušné dokumenty, které je prokazují:

EBF24

 • potvrzení o studiu, doklady o době studia – výuční list, vysvědčení, maturitní vysvědčení, index, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, diplom absolventa,
 • potvrzení školy o délce studia,
 • rodný list dítěte, výpis z matriky – pro zápočet doby péče o dítě do čtyř let věku,
 • doklady o době vojenské služby – u mužů.

Invalidní důchod a práce

Invalidní důchod jakéhokoliv stupně není překážkou k tomu, aby si člověk mohl přivydělat. Je tedy čistě na něm samotném, co mu jeho tělo dovolí. Týká se to jak zaměstnanců, tak i osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Zdravotní stav většiny invalidních důchodců je ale natolik vážný, že je limituje i ve vykonávání nenáročných denních činností. Brigádu nebo jiný přivýdělek k invalidnímu důchodu si většinou hledají jen invalidé prvního stupně.

K čemu slouží invalidní důchod?
Invalidní důchod je dávka, na kterou mají nárok lidé, jejichž zdravotní stav jim nedovoluje vykonávat zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost. Slouží tedy jako náhrada příjmu, který by si jinak vydělali.
Kolik je stupňů invalidity?
Rozlišujeme tři stupně invalidity. Do prvního stupně vás lékař zařadí, pokud pracovní schopnost klesne o 35–49 %. Do druhého stupně jsou zařazovány osoby s poklesem 50–69 %, do třetího stupně pak osoby s poklesem 70 a více %.
Jak probíhá přezkoumání invalidního důchodu?
Protože není zdravotní stav pobírajícího stálý, provádí OSSZ přezkoumání invalidního důchodu na základě kontrolních zdravotních prohlídek. Z toho plyne, že není možné přiznat invalidní důchod trvale. Podle výsledku kontroly pak rozhodne, že například v důsledku zhoršení zdravotního stavu, a tím i poklesu pracovní způsobilosti, člověku bude vyplácen vyšší důchod.
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).