Menu Zavřít

Ukončení dohody o provedení práce je možné provést předčasně. Výpovědní lhůta činí pouze 15 dní

17. 3. 2023
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Depositphotos.com

Pracovněprávní vztah může být založen na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. U pracovní smlouvy jsou možnosti ukončení zaměstnaneckého poměru vcelku jasné. Jak je to ale v případě, že si pouze příležitostně přivyděláváte na dohodu o provedení práce? Je potřeba rozvázání tohoto vztahu řešit nějakým oficiálním dokumentem? Pojďme se tomu podívat na zoubek.

Jak ukončit dohodu o provedení práce

Brigády založené na dohodě o provedení práce (DPP) se sjednávají se zákonným hodinovým limitem, který není možné překročit. Tento limit činí 300 odpracovaných hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. To znamená, že jednou z možností ukončení DPP je dosažení tohoto limitu. V takovém případě není potřeba vyhotovovat žádný oficiální dokument, na základě kterého by byl daný pracovní poměr rozvázán, protože k tomu dojde automaticky.

Stejně jako klasická pracovní smlouva umožňuje pak také dohoda o provedení práce ukončení výpovědí, dohodou smluvních stran nebo okamžitým zrušením. Děje se tak v okamžiku, kdy je pracovní činnost ukončena předčasně, tedy před odpracováním zmíněných 300 hodin. Ukončení dohody o provedení práce dohodou nebo výpověď DPP jsou na rozdíl od okamžitého ukončení pracovního poměru však mnohem příjemnější záležitostí. U všech tří zmiňovaných způsobů nicméně platí, že je může podat jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel.

Výpověď dohody o provedení práce

První možností ukončení DPP je formou klasické výpovědi. Bez ohledu na to, zda ji podává zaměstnanec, nebo to učiní zaměstnavatel, není dle zákoníku práce potřeba udávat důvod výpovědi. Na rozdíl od pracovní smlouvy tedy není zaměstnavatel vázán pravidlem, že propustit svého zaměstnance může pouze z určitých zákonem stanovených důvodů.

Zároveň ale platí, že stejně jako pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti vyžaduje také dohoda o provedení práce výpověď v písemné podobě. Každý takový dokument by pak měl obsahovat identifikaci smluvních stran, to znamená informace o tom, komu je výpověď adresována a kdo ji podává. Dále nesmí chybět identifikace pracovněprávního vztahu, stanovení výpovědní lhůty a případně také důvod, pokud jej chce dotyčný uvádět. Výpověď musí být následně podepsána zaměstnavatelem i zaměstnancem.

Výpovědní lhůta dohody o provedení práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařizuje v rámci podání výpovědi z dohody o provedení práce patnáctidenní výpovědní dobu. Ta začíná dnem, v němž byla výpověď doručena dané smluvní straně. Výpovědní lhůtu je potřeba dodržet, pokud došlo k ukončení dohody o provedení práce ze strany zaměstnance i v případě ukončení dohody o provedení práce ze strany zaměstnavatele. Během této doby vykonává pracovník stále činnost v rozsahu sjednaném v DPP, za kterou mu náleží stanovená odměna.

Dohoda o ukončení dohody o provedení práce

Dalším způsobem, jak lze rozvázat pracovněprávní vztah sjednaný na DPP, je dohoda. Jedná se asi o nejpohodlnější a nejjednodušší možnost ukončení činnosti pro obě zúčastněné strany, neboť jde o určitý kompromis, na kterém se zaměstnavatel a zaměstnanec domluví. Pokud si zaměstnanec neví rady, jak tento dokument sepsat, může zaměstnavateli podat pouze návrh na ukončení dohody o provedení práce dohodou a zaměstnavatel následně připraví příslušnou listinu.

V rámci dohody o ukončení DPP se stanoví konkrétní termín, k němuž daný pracovník v práci skončí. Jelikož se dohody o ukončení DPP netýká výpovědní lhůta, umožňuje toto ujednání zaměstnanci nastoupit například bez většího odkladu do nové práce nebo třeba odcestovat do zahraničí či se přestěhovat.

Dohoda o skončení dohody o provedení práce musí být opět písemná a stejně jako u výpovědi nesmí v dokumentu chybět údaje o smluvních stranách. Poté následuje text dohody, kde se uvádí, na čem se zaměstnavatel a zaměstnanec domluvili. V prvním bodě by mělo být uvedeno, na základě jakého pracovněprávního vztahu tato dohoda vznikla, a v dalších bodech se pak stanoví, k jakému datu je poměr rozvázán a případně také to, do kdy musí zaměstnanec odevzdat služební pomůcky a nástroje. Na konci listiny je pak prostor pro datum, místo a podpisy smluvních stran.

Okamžité zrušení DPP

Pokud nastanou určité nepříjemné situace, kdy zaměstnavatel nebo zaměstnanec neplní povinnosti vyplývající z dohody o provedení práce, je možné ukončit DPP jejím okamžitým zrušením. Lze tak ale učinit pouze na základě zákonem definovaných důvodů. Zaměstnavatel může svému zaměstnanci zrušit DPP s okamžitou platností za předpokladu, že daný pracovník hrubě porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů, případně pokud je odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému odnětí svobody na dobu delší než jeden rok nebo spáchal úmyslný trestný čin při plnění pracovních úkolů.

Dohoda o provedení práce může být výhodná, pokud si chcete přivydělat mimo hlavní pracovní poměr
Přečtěte si také:

Dohoda o provedení práce může být výhodná, pokud si chcete přivydělat mimo hlavní pracovní poměr

Naopak zaměstnanec má právo okamžitého zrušení dohody o provedení práce v momentě, kdy mu zaměstnavatel nevyplatil odměnu za vykonanou práci nebo její část, a to do 15 dnů po její splatnosti. Dále tak může učinit v případě, kdy mu byl vydán lékařský posudek o tom, že vykonávaná pracovní činnost vážně ohrožuje jeho zdraví, a zaměstnavatel mu do 15 dnů od obdržení tohoto posudku neumožnil vykonávat jinou práci.

BRAND23

Vzor ukončení dohody o provedení práce

Na internetu je možné poměrně snadno najít vzor ukončení dohody o provedení práce, který lze stáhnout do vlastního zařízení a následně jej použít. Při jeho použití je ale potřeba dát pozor na dvě věci. Zaprvé je vhodné ohlídat si důvěryhodnost zdroje, ze kterého je dokument čerpán. Pokud si lze ověřit, že jej vytvořil právník nebo nějaká advokátní kancelář, jedná se pravděpodobně o spolehlivou šablonu.

Zadruhé je potřeba si uvědomit, že pro výpověď DPP vzor vypadá jinak než pro dohodu o ukončení DPP. Oba dokumenty jsou si poměrně podobné, avšak jak bylo výše zmíněno, představují něco jiného. Pokud zaměstnanec podá svému zaměstnavateli místo dohody výpověď z DPP, bude muset počítat s tím, že ho čeká ještě patnáctidenní výpovědní lhůta.

Jakými způsoby lze ukončit DPP?
K ukončení DPP dojde automaticky po odpracování zákonem stanoveného limitu, který činí 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. V případě předčasného ukončení dohody o provedení práce je možné podat výpověď nebo dohodu o ukončení DPP. V krajních situacích může dojít také k okamžitému zrušení DPP, avšak to je možné učinit pouze na základě důvodů, které ukládá zákoník práce.
Jaké jsou náležitosti dohody o ukončení DPP?
Dohoda o ukončení dohody o provedení práce se podává ve dvou tiskopisech, kde jeden dostane zaměstnavatel a druhý zaměstnanec. V prvé řadě je potřeba v dokumentu uvést identifikaci smluvních stran. Dále se popíše, jakého pracovněprávního vztahu se tato dohoda týká, k jakému datu je poměr rozvázán a případně další ujednání, jako je termín odevzdání pracovních pomůcek a nástrojů. Na konci dokumentu se uvede datum, místo a podpis zaměstnance a zaměstnavatele.
Co obnáší výpověď dohody o provedení práce ze strany zaměstnance?
Výpověď DPP ze strany zaměstnance obnáší to samé jako výpověď dohody o provedení práce ze strany zaměstnavatele. To znamená, že musí mít vždy písemnou podobu, a po jejím obdržení běží zaměstnanci patnáctidenní výpovědní lhůta. Po tuto dobu pracovník dále vykonává svoji činnost, za kterou mu náleží sjednaná odměna.
  • Našli jste v článku chybu?