Rozvod je východiskem pro zkrachovalé manželství. Může se však protáhnout i na několik let

28. 10. 2022
Doba čtení: 7 minut
Zdroj: Depositphotos.com

Říká se, že téměř polovina uzavřených manželství se dříve nebo později rozpadne. Dnes je už zcela běžné nechat se rozvést, aniž by se člověk za takovou věc musel stydět, jako tomu bylo v dobách našich prarodičů. Mohou však nastat situace, kdy rozvodové řízení není tak snadné a rychlé, jak by si jeden představoval. Někdy dokonce soud ani návrhu na rozvod vyhovět nemusí.

Co je to rozvodové řízení

Rozvodové řízení je soudní proces, který má za cíl rozhodnout, zda bude manželství  ukončeno, či nikoliv. Líčení probíhá na základě podání návrhu jednoho nebo obou manželů a trvá minimálně tři měsíce, ale klidně i několik let podle toho, jak je situace komplikovaná. Problematiku aktu ukončení manželství upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Jaké druhy rozvodů existují

Ukončení manželství není příjemná záležitost a ne vždy o něj usilují oba z manželů. Podle toho, zda se jedná o domluvený, nebo naopak jednostranný akt, rozlišujeme rozvod sporný a nesporný, tedy dohodnutý. Soudní řízení v případě nesporného rozvodu probíhá rychleji, je levnější, jednodušší a méně stresující pro všechny. Naopak sporný rozvod se často táhne i několik let a může mít negativní dopad nejen na vztahy v rodině, ale především na psychiku nezletilých potomků.

Výjimečně je pak možné setkat se ještě s třetím typem, a to s takzvaným ztíženým rozvodem. Obvykle se tak děje u manželů, kde jeden s rozvodem nesouhlasí, ba dokonce mu přijde nespravedlivý. Tato osoba zároveň bývá na manželovi nebo manželce finančně závislá, protože často jde o člověka, který se stará o domácnost a nechodí do práce. Ztížený rozvod má tak za cíl tuto osobu chránit, jelikož by se jinak mohla dostat do existenčních problémů. Soud v takovém případě žádosti o rozvod nemusí vyhovět, a to za předpokladu, že jsou současně splněny následující skutečnosti:

 1. jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí,
 2. osoba, která s rozvodem nesouhlasí, není ta, co manželství rozvrátila,
 3. osobě, která s rozvodem nesouhlasí, by mohly vzniknout vážné existenční problémy,
 4. existují mimořádné okolnosti pro zachování manželství.

Pokud spolu však manželé už déle než tři roky nežijí, může je soud rozvést i v momentě, kdy jsou splněny výše uvedené podmínky. Kdyby k tomu došlo, soudní řízení by probíhalo stejným způsobem jako u sporného rozvodu, tedy u takového, kdy se manželé nejsou schopni dohodnout. V takovém případě se jedná v podstatě o žalobu, kdy jeden z páru tvrdí, že manželství je rozvráceno natolik, že už není možné jej napravit.

Důvody k rozvodu

Lidé se rozcházejí z mnoha důvodů, někdy kvůli malichernostem, jindy kvůli závažnějším problémům. Ať už je podnět k rozvodu jakýkoliv, je vždy nezbytné zvážit, zda se vztah ještě nedá zachránit. Mnohdy se totiž může jednat pouze o přechodný stav, který lze časem překonat. Manželé by se v žádném případě neměli rozhodovat o ukončení manželství pod návalem emocí. Naopak je nezbytné toto rozhodnutí učinit v klidu a s dostatečným rozmyslem.

Demografická ročenka České republiky uvádí tyto základní příčiny rozpadu manželství:

 • neuvážený sňatek,
 • alkoholismus,
 • nevěra,
 • nezájem o rodinu včetně opuštění soužití,
 • zlé nakládání a odsouzení pro trestný čin,
 • rozdíl povah, názorů a zájmů,
 • zdravotní důvody,
 • sexuální neshody,
 • ostatní příčiny,
 • soudem nezjištěná zavinění.

Jak požádat o rozvod

Pokud jste se definitivně rozhodli ukončit manželství, budete muset podat návrh k okresnímu soudu, a to v místě, kde aktuálně bydlíte. Je potřeba si uvědomit, že rozvod bez soudu není možný. Nelze jednoduše dojít na matriku a manželství zrušit. Vždy je nezbytné absolvovat soudní líčení, dokonce i v případě, kdy se jedná o rozvod dohodou.

Návrh na rozvod pak musí obsahovat určité formální i obsahové náležitosti. V prvé řadě musí být uvedeny osoby, kterých se tato záležitost týká, tedy informace o jménu i datu narození a adresy manžela i manželky. Dále je potřeba uvést název a adresu soudu, jemuž je návrh adresován, a specifikovat, čeho se řízení bude týkat. Všechny tyto údaje se uvádějí v hlavičce dokumentu. Následuje hlavní část žádosti, kde se zmiňuje, kdy byl uzavřen sňatek, kolikrát byl navrhovatel ženatý nebo byla navrhovatelka vdaná a zda máte společné nezletilé děti.

Poté se text dokumentu liší v závislosti na tom, zda se budete rozvádět na základě dohody, nebo s rozvodem druhá strana nesouhlasí. U první varianty v podstatě stačí napsat, že vaše manželství bylo rozvráceno a již se neočekává jeho obnovení, jak je to uvedeno v občanském zákoníku. Horší je to v případě, kdy se jedná o rozvod sporný. Zde musí žadatel popsat své důvody k rozvodu a také uvést důkazy, jako jsou výpovědi svědků, fotografie a podobně. Na konec dokumentu se napíše datum, místo a podpis navrhovatele.

Kromě samotné žádosti je pak nutné dodat také několik důležitých příloh. Pokud nemáte společné nezletilé děti, přikládá se oddací list a v případě nesporného rozvodu též dohoda o majetkovém vypořádání. Pakliže společné potomky máte, budete muset doložit jejich rodné listy a případně dohodu o péči o nezletilé dítě.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2023: Každý nezaměstnaný na ni nárok nemá, je nutné splnit určité podmínky
Přečtěte si také:

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2023: Každý nezaměstnaný na ni nárok nemá, je nutné splnit určité podmínky

Jak probíhá rozvod u soudu

Rozvodové řízení má vždy jasně stanovený postup. Prvním krokem je, jak jsme si řekli, podání návrhu na rozvod. Jakmile všechny potřebné dokumenty okresní soud obdrží, budete čekat jeden měsíc až půl roku, než vám přijde pozvánka k prvnímu soudnímu líčení. Po obdržení této pozvánky se v uvedený termín dostavíte k rozvodovému řízení, kde se budou prošetřovat důvody, které vás k tomuto činu vedou.

Pokud se jedná o rozvod nesporný a nevyskytnou se žádné komplikace ani překážky během soudního řízení, je možné, že vás soudce rozvede hned na místě. U sporného rozvodu je však situace jiná a celý proces se může protáhnout dokonce na několik let. Manželství ale nezaniká v okamžiku rozhodnutí soudu, nýbrž až po vydání oficiálního rozvodového posudku, který obdržíte nejpozději do 30 dnů od skončení soudního líčení.

Kolik stojí rozvod

Cena rozvodu se liší podle toho, zda jste ochotni se dohodnout, nebo s návrhem jeden z manželů nesouhlasí. Soudní poplatek za rozvod stojí obvykle dva tisíce korun, ale lidé si pro tyto účely často najímají advokáta, aby měli jistotu, že bude vše vyřízeno, tak jak má. Ten si účtuje poplatky na základě vlastního ceníku, takže se výsledná cena bude lišit v závislosti na tom, jak drahého advokáta si vyberete.

FIN - tip č.2

V průběhu soudního procesu pak mohou vzniknout další dodatečné náklady. Často je například potřeba pořídit znalecké posudky kvůli majetkovému vypořádání. Soudní poplatky za vypořádání společného jmění manželů se pak mohou vyšplhat klidně až na 20 tisíc korun. Dále se hradí poplatek za vypořádání nemovitého majetku, a to ve výši pěti tisíc korun za každou nemovitost.

Kdo platí rozvod

Poplatky za rozvod by měly být spravedlivě rozděleny mezi oba manžele, avšak ve většině případů se tak děje pouze u dohodnutého rozvodu. Je tedy lepší počítat s tím, že rozvod z větší části nebo zcela uhradí navrhovatel. Soud v podstatě nezajímá, kdo poplatky zaplatí, tato záležitost stojí čistě na domluvě mezi manželi. Je ale potřeba, aby byly uhrazeny řádně a včas, jinak by se celý soudní proces mohl značně protáhnout.

Jak postupovat při rozvodu?
Pakliže jste se rozhodli ukončit nefungující manželství, je vždy potřeba řešit rozvod soudní cestou. Nejprve jeden nebo oba manželé podají návrh na rozvod společně s potřebnými přílohami u okresního soudu. Poté vyčkají na doručení pozvánky k soudnímu líčení. Tato doba čekání může trvat od jednoho měsíce do půl roku. Jakmile obdrží pozvánku, dostaví se ve stanovený termín k soudu, kde bude probíhat rozvodové řízení.
Co musí obsahovat návrh na rozvod?
Návrh na rozvod je dokument, který má jasně stanovená pravidla. Aby jej soud mohl přijmout, je potřeba v něm uvést jména, data narození a adresy manžela i manželky, název a adresu soudu, ke kterému se návrh podává, a věc, které se dokument týká. V samotné textu návrhu pak musí být zmíněny důvody žádosti o rozvod a v případě rozvodu sporného také důkazy, které tyto důvody potvrzují, jako jsou například výpovědi svědků či fotografie. Na závěr je potřeba uvést datum, místo a podpis navrhovatele.
Jak dlouho trvá rozvod?
Rozvodové řízení není rychlá záležitost. Délka jeho trvání závisí na mnoha faktorech, zejména pak na tom, zda se jedná o rozvod dohodnutý, či sporný. V případě prvního zmíněného je soud podstatně rychlejší a snazší. Obecně se dá říci, že rozvod může trvat tři měsíce až několik let v závislosti na tom, jaké překážky během celého procesu nastanou a jak manželé spolupracují. Nejčastěji pak soudní líčení zabere přibližně jeden rok.
 • Našli jste v článku chybu?