Menu Zavřít

Příspěvek na péči lze navýšit až o dva tisíce korun

1. 8. 2018
Doba čtení: 5 minut
Autor: Profimedia.cz

Příspěvek na péči (dříve také příspěvek na bezmocnost či nemohoucnost) je sociální dávka určená lidem, kteří mají omezenou schopnost nutnou pro soběstačné fungování a zvládání základních životních potřeb, a v důsledku toho se neobejdou bez pomoci jiné osoby. Týká se tedy především zdravotně postižených či dlouhodobě nemocných či hospitalizovaných osob, ale i seniorů či dětí. I s navýšením činí v roce 2019 maximální výše příspěvku 15 200 korun.

Péče o osobu blízkou, kdo má na příspěvek nárok

Nárok na příspěvek má osoba starší jednoho roku, která splňuje podmínky závislosti na pomoci jiných lidí. Posouzení míry závislosti provádí Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Podle stupně závislosti se pak určuje výše příspěvku.Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:
 • Mobilita (vstávání, usedání, chůze)
 • Orientace (zrak, sluch)
 • Komunikace (porozumění mluvené i psané řeči)
 • Stravování (samostatnost v přípravě, porcování a konzumování jídla a pití, schopnost dodržovat dietu)
 • Oblékání a obouvání (samostatnost v oblékání a obouvání)
 • Tělesná hygiena (samostatnost v umývání, zubní péči atd.)
 • Výkon fyziologické potřeby (samostatnost v používání WC a následné hygieně)
 • Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření)
 • Osobní aktivity (plánování denního režimu, zvládání zájmových aktivit atd.)
 • Péče o domácnost (nakládání s penězi, nákupy atd.) (s výjimkou žadatelů mladších 18 let)
Schopnost zvládat základní životní potřeby hodnotí sociální pracovník v pro žadatele obvyklém prostředí a s ohledem na jeho věk. V úvahu se také bere zdravotní stav osoby doložený nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb a ošetřujícím lékařem, případně proběhne také vyšetření posuzujícího lékaře, který vypracuje lékařský posudek. Stupně závislosti se pak dle počtu potřeb, které žadatel o příspěvek nedokáže zvládat svépomocí, dělí do čtyř kategorií. ^Stupeň závislosti ^Osoby do 18 let ^Osoby nad 18 let |
I. lehká závislost 3 potřeby 3 – 4 potřeby
II. středně těžká závislost 4 – 5 potřeb 5 – 6 potřeb
III. těžká závislost 6 – 7 potřeb 7 – 8 potřeb
IV. úplná závislost 8 – 9 potřeb 9 – 10 potřeb

Výše příspěvku na péči v roce 2019

Výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc se odvíjí od stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby či instituce. Od srpna 2016 mají dospělí nárok podle stupně závislosti na 880, 4400, 8800 a 13200 korun, děti na 3300, 6600, 9900 a 13200 korun.
Stupeň závislosti Osoby do 18 let Osoby nad 18 let
I. lehká závislost 3300 Kč 880 Kč
II. středně těžká závislost 6600 Kč 4400 Kč
III. těžká závislost 9900 Kč 8800 Kč
IV. úplná závislost 13200 Kč 13200 Kč

Jak a kde podat žádost, formulář, odvolání

Žádost o příspěvek na péči se podává písemně na krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt. Ta pak také příspěvek vyplácí. Příspěvek může být zasílán na bankovní účet, nebo formou poštovního poukazu.

Písemná žádost musí být vyplněna na formuláři předepsaném ministerstvem práce a sociálních věcí (formulář je k dispozici na úřadech práce či v elektronické formě na webu MPSV zde).


Spočítejte si, na jaké ošetřovné máte nárok na kalkulačce ošetřovného


Vyplnit je nutné všechny požadované povinné informace, tzn. osobní údaje a informace, kdo bude potřebnou péči zajišťovat. Může to být v zásadě kdokoliv – osoba blízká, rodinný příslušník, příbuzný, soused, pečovatelská služba apod. Žádost může za žadatele podat i jeho zástupce. V případě, že žadatel není schopen sám žádost podat a zástupce nemá, řízení o příspěvku se zahajuje z moci úřední.

Žádost lze podat poštou, osobním předáním na podatelně příslušného úřadu či přímo na úřadě práce. Podání je možné i elektronicky prostřednictvím datové schránky, pak je ale nutné, aby žadatel měl platný elektronický podpis.

Souhlasíte s tím, že jsou příspěvky na péči důležité?

Po podání žádost putuje z úřadu práce k příslušné OSSZ, která pak provede šetření, jakého dosahuje žadatel stupně závislosti (viz výše). OSSZ pak vyhodnocený posudek zašle zpět úřadu práce. Toto posouzení je pak součástí konečného rozhodnutí o přiznání či zamítnutí příspěvku, a případně jeho výši a době, po jakou se bude vyplácet. Proti rozhodnutí se lze podat odvolání do 15 dnů od jeho obdržení.

Přesné podmínky pro poskytování příspěvku na péči jsou upraveny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. a přehledně je najdete na portálu veřejné správy.

Na co vše lze příspěvek na péči využít

Příspěvek lze využít pouze na výdaje související se zajištěním pomoci a podpory osobě, která je na péči druhých odkázána. Může být tedy použit jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby či asistent sociální péče, a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. osobě blízké, rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby.

Čtěte: Invalidní důchod se v roce 2018 bude počítat ze zvýšené základní výměry 2700 Kč


Oba výše uvedené způsoby může příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče. Úřad práce, který o přidělení příspěvku rozhodl, přitom může jeho využívání kontrolovat. Příjemce dávky pak musí být schopen prokázat až jeden rok zpětně, že finanční prostředky na péči byly použity v souladu se zákonem o sociálních službách.

Zvýšení příspěvku o 2000 Kč, návrh a žádost

Příspěvek na péči lze navýšit o částku 2 000 Kč měsíčně, pokud má příjemce a osoby s ní společně posuzované nízký příjem. Příspěvek na péči může být o 2 000 Kč měsíčně navýšen také rodiči, kterému náleží příspěvek a pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima (o životním minimu si přečtěte více ZDE).

NÁŠ TIP: Spočítejte si životní minimum vícečlenné domácnosti na kalkulačce

 ilustrační foto

Při žádosti o zvýšení příspěvku je třeba si dát pozor na záměnu návrhu na změnu výše přiznaného příspěvku na péči s formulářem žádosti o zvýšení příspěvku. Jedná se o dvě různé záležitosti.

Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči může podat jakákoli osoba, které byl již příspěvek na péči přiznán a z důvodu například zhoršení zdravotního stavu je potřeba znovu posoudit, zda se žadatel již nenachází ve vyšším stupni závislosti. Tento návrh se provádí prostřednictvím formuláře návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči.

Žádost o zvýšení příspěvku na péči se týká pouze nezaopatřeného dítěte do 18 let věku, kterému byl přiznán příspěvek na péči nebo naopak rodiče, kterému byl příspěvek přiznán z důvodu omezené soběstačnosti a zároveň při tom pečuje o nezaopatřené dítě. V takovém případě se jedná o žádost na navýšení příspěvku o 2 000 Kč měsíčně. Rozhodujícím činitelem zde není zdravotní stav s ohledem na soběstačnost, nýbrž příjem žadatele a osob společně posuzovaných.

CONTENT24

Neznamená to však, že by žadatel pobírající příspěvek na péči a jeho zvýšení o 2 000 korun nemohl podat návrh na změnu výše příspěvku na péči a naopak.

Čtěte také:

Vdovský důchod: kdy na něj vzniká nárok a jak se počítá?

Jak řešit dilema s odkázáním majetku: nechat zdědit, nebo předem darovat?

Kdy získáte příspěvek na bydlení?

Přídavky na děti: kdo má nárok a jak o ně požádat?

 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).