Menu Zavřít

Příspěvek na mobilitu je určen majitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P. Žádat o něj lze elektronicky i osobně

26. 4. 2023
Doba čtení: 6 minut
Autor: Depositphotos.com

Náklady na dopravu jsou rok od roku vyšší a některým osobám tento výdaj výrazně zasahuje do rozpočtu. Vzhledem k tomu, že jsou mnozí lidé s různými zdravotními omezeními závislí na městské hromadné dopravě a nemohou si dovolit chodit kilometry pěšky, poskytuje jim stát finanční pomoc v podobě příspěvku na mobilitu.

Co je příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu patří mezi pravidelné dávky finanční podpory od státu, což slouží jako kompenzace nákladů na zajištění dopravy držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P, kterým je více než jeden rok. Podmínky pro jeho získání a uplatnění upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.

Výše příspěvku na mobilitu

Pokud vás zajímá, kolik činí pravidelné příspěvky na mobilitu, pak se v roce 2024 jedná o částku 900 korun za kalendářní měsíc. Někteří jedinci však mohou získat příspěvek ve výši 2 900 korun. Nárok na takto vysokou částku mají ale pouze žadatelé, kteří musejí kvůli svému zdravotnímu stavu používat určité zdravotní pomůcky celý měsíc.

Uvedenými pomůckami se v tomto smyslu rozumí prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci. Aby mohla být takto vysoká částka žadateli poskytnuta, je nezbytné informaci o používání uvedených zdravotních pomůcek doložit úřadu práce. Potvrzení o této skutečnosti žadateli vystaví zdravotní pojišťovna, u níž je registrován.

Kdo má nárok na příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu není určen každé osobě s trvalým pobytem na území České republiky. Nárok na něj mají pouze ti, kdo splňují zákonem stanovené podmínky. O tom, zda jim bude tento nárok přiznán a prostředky vypláceny, rozhoduje Úřad práce ČR. Příspěvek přitom může být poskytnut pouze osobám, kterým je více než jeden rok a které splňují následující skutečnosti:

 • mají nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP nebo ZTP/P,
 • opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravují nebo jsou dopravovány,
 • nejsou jim poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Kromě výše uvedených podmínek je navíc potřeba, aby žadatel pro získání nároku na příspěvek splňoval také některý z následujících bodů:

 1. má na území České republiky trvalý pobyt,
 2. byla mu udělena mezinárodní ochrana formou azylu,
 3. je cizincem bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva,
 4. je občanem členského státu Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle jiného právního předpisu po dobu delší než tři měsíce,
 5. je jako cizinec držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k dlouhodobému pobytu a pokud má bydliště na území České republiky.

Jak podat žádost o příspěvek na mobilitu

V prvé řadě je potřeba vyplnit pro žádost o příspěvek na mobilitu formulář. Ten lze získat jednak na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ve formátu PDF a jednak v tištěné podobě na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. Pro fyzické podání je pak možné formulář buď stáhnout a vytisknout, nebo jej lze získat a vyplnit přímo na příslušném pracovišti úřadu.

Čerpáte příspěvek na mobilitu?

Pokud se chystáte podat žádost elektronicky, máte také několik možností, jak to provést. Pro komunikaci s úřadem lze využít buď interaktivní online formulář, ke kterému se dostanete na webu MPSV, nebo si jej opět stáhnete do vlastního zařízení ve formátu PDF a následně vyplníte.

Žádost o příspěvek na mobilitu lze pak odevzdat přímo na portálu MPSV nebo pomocí datové schránky či emailu s ověřeným elektronickým podpisem. V případě, že žádost podáváte formou interaktivního formuláře, je potřeba se nejprve do aplikace přihlásit prostřednictvím takzvané identity občana. To je možné učinit několika nástroji, kterými jsou bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo mobilní klíč eGovernmentu.

Online formulář má tu výhodu, že jej lze během vyplňování průběžně ukládat a vracet se k němu později. Uložené údaje je pak možné kdykoliv opětovně načíst. Na portálu MPSV je navíc k dispozici nápověda a jsou zde i návody, které vám pomohou formulář vyplnit, pokud si s ním sami nevíte rady. Pakliže si však netroufáte na elektronické podání a nemáte čas navštívit osobně úřad práce, je možné tiskopis zaslat také prostřednictvím České pošty.

Které dokumenty jsou k žádosti potřeba

Aby mohla být žádost úřadem práce přijata a započalo řízení o nároku na příspěvek, musí být ve formuláři vyplněny všechny povinné údaje. Při vyplňování této žádosti se pak neobejdete bez několika důležitých dokladů, přičemž záleží na tom, zda žádost podáváte za sebe, nebo za svého nezletilého potomka. Na základě toho, pro koho je příspěvek na mobilitu určen, budete potřebovat následující identifikační doklady:

 • průkaz totožnosti,
 • rodný list v případě dětí do 15 let.
Příspěvek na bydlení pro důchodce lze dnes získat snáz než dříve. Žádost můžete podat z domova
Přečtěte si také:

Příspěvek na bydlení pro důchodce lze dnes získat snáz než dříve. Žádost můžete podat z domova

Dále je potřeba k žádosti doložit následující:

 • rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (v případě, že osoba toto rozhodnutí vlastní),
 • pro všechny uvedené osoby v části A a B průkaz totožnosti (u dětí do 15 let rodný list),
 • rodný list, pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení.

Jak je příspěvek na mobilitu vyplácen

Výplata příspěvku na mobilitu se řídí několika důležitými pravidly. V prvé řadě se jedná o termín, kdy bude žadateli zaslána první platba. Příslušná částka tak bude dotyčnému přiznána a vyplacena nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku na mobilitu. Zároveň je potřeba mít na paměti, že není možné tento příspěvek vyplácet do zahraničí.

Další pravidlo stanovuje, že prostředky poskytnuté žadateli na mobilitu jsou zasílány vždy zpětně. To znamená, že peníze budou dané osobě vyplaceny do konce měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží (čili například příspěvek za měsíc květen obdrží žadatel v červnu).

Co se týká pravidelnosti výplat, ve většině případů jsou prostředky zasílány každý měsíc. Pokud o to ale dotyčný zažádá, je možné vyplácet příspěvek vždy jednou za tři kalendářní měsíce. Výplata přitom probíhá třemi možnými způsoby, a to buď na účet, hotově, nebo složenkou, přičemž záleží na tom, co si žadatel vybere.

EBF24

Zvýšení příspěvku na mobilitu

V roce 2022 bylo schváleno navýšení příspěvku na mobilitu, a to téměř o polovinu z původních 550 korun na 900 korun. Tato valorizace příspěvku na mobilitu byla provedena automaticky, tudíž osoby, které jej pobírají, nemusely o nic žádat. Nová sazba dávky je doručována standardním způsobem, jaký si dotyčné osoby zvolily při žádosti.

Dále byl také zvýšen příspěvek pro osoby, jejichž stav vyžaduje používání přístrojů pro venkovní plicní ventilaci. Jak bylo výše zmíněno, v současné době je tento příspěvek stanoven na částku 2 900 korun, přičemž zde došlo k navýšení o celé dva tisíce. V tomto případě je však potřeba požádat úřad práce o přiznání tohoto navýšení a doložit k takové žádosti opět potvrzení od zdravotní pojišťovny.

Kolik je příspěvek na mobilitu?
Příspěvek na mobilitu je v současné době stanoven na 900 korun měsíčně. Osoby, které po celý kalendářní měsíc používají prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci, pak mají nárok na vyšší sazbu tohoto příspěvku, která činí 2 900 korun.
Kdo může získat příspěvek na mobilitu?
Nárok na příspěvek na mobilitu vzniká pouze osobám, jež splňují určité zákonem stanovené podmínky. V první řadě musí být žadatelé držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a musí jim být více než jeden rok. Dále je nezbytné, aby jim nebyly poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. V případě cizinců pak zákon pro vznik nároku stanovuje zvláštní podmínky týkající se pobytu na území ČR.
Kdy se příspěvek na mobilitu vyplácí?
První platba je žadateli odeslána nejdříve na začátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku na mobilitu. Poté chodí výplata v pravidelných intervalech jednou měsíčně nebo jednou za čtvrt roku, pokud si tak žadatel zvolil. Příspěvek je vždy vyplácen zpětně, to znamená, že za květen získá žadatel prostředky v červnu, za červen v červenci a tak dále.
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).