Jak správně sepsat závěť - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Závěť chrání vaši vůli a předchází sporům mezi dědici. Jak ji správně sepsat?

,
Závěť chrání vaši vůli a předchází sporům mezi dědici. Jak ji správně sepsat?
Zdroj: Profimedia.cz

Závěť je důležitý nástroj v dědickém právu pro ochranu vůle toho, kdo ji uzavírá. Pořízením závěti můžete předejít majetkovým sporům mezi dědici po vaší smrti. Závěť se dá uzavřít několika způsoby, za určitých podmínek i pouze ústně. Přečtěte si, jaká pravidla se musejí dodržet a kdy je závěť neplatná.

Závěť 2019

Problematiku závěti řeší občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Závěť definuje jako odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně přenechává jedné či více osobám podíl na pozůstalosti, případně i celý odkaz.

Vůli zemřelého přisuzuje závěť značný význam, protože má přednost před zákonným dědictvím.

Zapamatujte si: Pokud sepíšete závěť o celé své pozůstalosti, nedojde k dědění ze zákona. Můžete tak rozdělit svůj majetek přesně podle své vůle.

V situaci, když člověk zemře bez zanechání závěti, přicházejí při vypořádání majetkových záležitostí na řadu dědicové ze zákona.

Může se stát, že zůstavitel pořídí závěť jen na část svého majetku. V tomto případě bude mít opět prioritu dědění podle závěti a v závěti neuvedená pozůstalost se bude dědit podle zákona.


NAŠE RADA: Dědictví, nebo dar? Výhody a nevýhody


Sepsání závěti

Častým problémem bývá otázka, jak sepsat závěť, aby byla platná. Napsat závěť můžete ve třech písemných formách, občanský zákoník připouští i závěť s úlevami, která nemusí být uzavřena písemně, a přesto bude platit.

Jaké existují formy závěti
holografická – závěť napsaná vlastní rukou zůstavitele
alografická – závěť sepsaná jinak než vlastní rukou zůstavitele, kde je nutná přítomnost min. dvou svědků
závěť ve formě notářského zápisu
závěť s úlevami – nemusí být písemně, je určena osobám, které se kvůli nějaké události nacházejí v situaci, kdy jsou v ohrožení života

Občanský zákoník pamatuje i na situace, kdy je ten, kdo závěť uzavírá, ve svízelné situaci a nemůže ji sám podepsat.

Při alografické závěti občanský zákoník (paragraf 1550) řeší ochranu zůstavitele při pořizování závěti. Svědek při pořízení závěti má totiž povinnost zachovat o obsahu zůstavitelovy vůle mlčenlivost. Poruší-li tuto povinnost, musí odčinit zůstaviteli újmu, kterou mu tím způsobil.

Občanský zákoník dále pro výjimečné případy definuje v paragrafech 1542 až 1543 tři typy závěti s úlevami a současně v paragrafu 1549 stanovuje i dobu jejich platnosti.

Jak se může uzavřít závěť s úlevami
• závěť ústní před třemi svědky
• závěť zaznamenaná starostou obce, na jejímž území se zůstavitel nalézá
• závěť pořízená na palubě námořního plavidla, letadla, ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR

Platnost závětí s úlevami však není trvalá. Pokud zůstal ten, kdo uzavřel závěť s úlevami, naživu, pozbývá platnosti závěť pořízená ústně za přítomnosti svědků uplynutím dvou týdnů od jejího uzavření a ve zbylých případech závěti s úlevami uplynutím tří měsíců ode dne pořízení.

Tyto doby pozbytí platnosti závěti s úlevami však nepočnou běžet ani neběží, dokud zůstavitel nemůže pořídit závěť ve formě veřejné listiny výše uvedenými způsoby.


TIP: Kdy odejít do důchodu? Správné načasování rozhoduje o tisících navíc


Kdy je závěť neplatná

Ten, kdo uzavřel závěť, má právo ji kdykoli zrušit. Závěť pak pozbude platnosti. Závěť lze zrušit buď jejím zničením, pořízením nové závěti nebo odvoláním závěti. Způsoby řeší opět občanský zákoník v paragrafech 1575 až 1581.

Častým problémem v otázce platnosti dokumentu bývá, že zůstavitel uzavřel v čase postupně dvě i více závětí a některé pak zrušil. Pak zde podle občanského zákoníku (paragraf 1580) platí pravidlo o době uzavření závěti.

Zapamatujte si: Zruší-li zůstavitel novější závěť, ale dřívější uchová, má se za to, že dřívější závěť nepozbyla platnost a hledí se na ni, jako by nebyla zrušena.

Obecně pak bude závěť neplatná, pokud se nedodrží pravidla stanovená občanským zákoníkem a jinými platnými předpisy. Přihlížet vždy musíme k formě uzavření závěti, protože některá pravidla se mohou lišit.

V každé závěti musí být ale každopádně uveden den, měsíc a rok, kdy byla poslední vůle podepsána, jinak je neplatná.


Přečtěte si: Darovací daň neexistuje, na dary se uplatňuje daň z příjmu


Při pořizování závěti je rovněž třeba respektovat práva nepominutelných dědiců tak, aby se jim dostalo minimálně jejich zákonného dědického podílu.

Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele, a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Nebude-li této skutečnosti závěť odpovídat, bude rovněž neplatná.

Závěť vzor

Vzory všech forem závěti a současně i pro různé životní situace a majetkové poměry zůstavitele naleznete zdarma na internetu, využít můžete i placených právních služeb.

Opět zde budou platit základní pravidla pro práci s internetem: nespoléhat se pouze na jednu (první) webovou adresu, důvěryhodnost zdroje a předchozí zkušenosti se zdrojem informací vlastní i od jiných uživatelů.

Čtěte také:

Zdědili jste majetek? Nebojte se, dědická daň už se neplatí

Darovací smlouva vás ochrání před problémy

Vdovský důchod: kdy na něj vzniká nárok a jak se počítá?

Závěť chrání vaši vůli a předchází sporům mezi dědici. Jak ji správně sepsat?
1 (20%) 1 hlasování
Diskuze