Dědická daň 2022: kdy za dědictví nezaplatíte ani korunu? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Zdědili jste majetek? Nebojte se, dědická daň se už neplatí

,

Majetek získaný v dědickém řízení je od všech daní osvobozen. Dědická daň byla od roku 2014 zrušena úplně, dědictví se aktuálně vnímá jako bezúplatné nabytí a je podle zákona osvobozeno od daně z příjmů. Dědická daň byla v Česku zrušena 31. prosince 2013.

Od 1. ledna 2014 se dědictví posuzuje jako bezúplatné nabytí a je podle § 4a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů osvobozeno od daně z příjmů. V minulosti byly od placení dědické daně osvobozeny jen neziskové organizace, to samé nyní platí pro fyzické i právnické osoby.

Dědici tedy neplatí žádnou daň, ale jen odměnu notáři za vyřízení dědictví a za případné další služby, například znalce při odhadu ceny zděděného majetku.

Využili jste další služby notáře?

Dědická daň z nemovitosti v roce 2022

Od daně z nabytí nemovitosti jsou dědici sice osvobozeni, problém se zdaněním však může vzniknout, pokud se dědic nemovitost rozhodne prodat. Podle zákona o dani z příjmů je dědic od daně z příjmů z prodeje nemovitosti osvobozen, pokud nemovitost nebo družstevní byt vlastní déle než pět let. V případě, že cena zděděné nemovitosti přesáhne hodnotu 5 milionů korun, vzniká dědici povinnost tuto skutečnost nahlásit finančnímu úřadu.

Pokud prodáváte nemovitost v rámci dědictví po zůstaviteli, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, tak se pětiletá lhůta zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovitosti prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, tedy fyzické osoby, jejíž práva a závazky přejdou po její smrtí na její dědice. Pokud tedy například syn zdědí dům po rodičích, ve kterém předtím žili deset let, může nemovitost obratem prodat a daň z příjmů za ni neplatí.

Kdo je dědicem v přímé linii: manžel/manželka, děti, vnoučata, rodiče, prarodiče

Něco jiného ale platí v případě, kdy tuto nemovitost rodiče synovi darují. V takovém případě musí počkat po dobu pěti let, aby se placení daně z příjmů vyhnul. Stejnou lhůtu pak musejí v případě dědictví počkat i příbuzní nepřímé linie.

Kdo je dědicem nepřímé linie: sourozenec, strýc, teta, synovec, neteř, manžel/manželka dítěte, dítě manžela/manželky, rodiče manžela/manželky, nebo manžel/manželka rodičů, osoba, která se zůstavitelem žila nejméně 1 rok před dědictvím ve společné domácnosti.

Víte jakou hodnotu má vaše nemovitost?

Získejte odhad ceny vaší nemovitosti zdarma, online a do pár minut.

Z čeho se počítá daň z příjmů z prodeje zděděné nemovitosti?

Daň příjmů v tomto případě činí 15 % v případě fyzických osob a 19 % u právnických osob. Počítá se ze základu, kterým je rozdíl prodejní ceny a ceny odhadu pro dědické řízení. Pokud by tedy odhad nemovitosti pro dědické řízení byl 3 miliony, přičemž by se tuto nemovitost dědici povedlo prodat za 3,2 miliony, bude základem daně z příjmů částka 200 tisíc korun, konkrétně se v tomto případě bude jednat o 30 tisíc korun.

Od základu daně lze pak ještě odečíst náklady, které jsou spojeny s pořízením, prodejem či investicí do nemovitosti. Sem spadá:

  • cena odhadu nemovitosti pro dědické řízení,
  • provize realitní kanceláři,
  • náklady na rekonstrukci,
  • delegace právního zástupce,
  • náklady na vystěhování,
  • náklady na úpravu bytu,
  • umoření hypotečního úvěru.

TIP: Znáte skutečnou hodnotu své nemovitosti?

Získejte odhad ceny nemovitosti zdarma a online.


Sazby za vyřízení dědictví

Jak již bylo uvedeno, od počátku roku 2014 majetek a příjmy, které člověk nebo právnická osoba získá dědictvím, už nejsou daněny dědickou daní ani jinou daní. To však neznamená, že by se žádné poplatky v souvislosti s vyřizováním dědictví neplatily.

Součástí dědického řízení je zpravidla znalecký posudek o ceně nemovitostí platný ke dni smrti zůstavitele. Dále je třeba zaplatit notáři za úkony provedené v dědickém řízení a za výdaje spojené s přípravou podkladů pro rozhodnutí soudu.

Výše odměny notáři je určena z ceny movitého i nemovitého majetku, který je předmětem dědictví a který je v rámci dědického řízení znalecky ohodnocen.

Kolik je dědická daň?

Majetek získaný dědictvím je od dědické daně osvobozen. Byla totiž v roce 2014 zcela zrušena a dědictví je od té doby vnímáno jako bezúplatné nabytí. Podle zákona je rovněž osvobozeno od daně z příjmů. V minulosti byly od placení dědické daně osvobozeny jen neziskové organizace, to samé nyní platí pro fyzické i právnické osoby.

Kdy se platí daň z příjmů z prodeje zděděné nemovitosti?

Zatímco v případě zděděné nemovitosti je dědic od daně z příjmů osvobozen, něco jiného platí, pokud se tuto nemovitost rozhodne prodat. Podle zákona o dani z příjmů je dědic od daně z příjmů z prodeje nemovitosti osvobozen, pokud zděděnou nemovitost nebo družstevní byt vlastní déle než pět let. Pokud prodává nemovitost v rámci dědictví po zůstaviteli, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem/manželkou, tak se pětiletá lhůta zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovitosti prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele.

Z čeho se počítá daň z příjmů z prodeje této nemovitosti?

15% daň z příjmů se počítá ze základu, kterým je rozdíl prodejní ceny a ceny odhadu pro dědické řízení. Od základu daně lze pak ještě odečíst náklady, které jsou spojeny s pořízením, prodejem či investicí do nemovitosti, kam spadá třeba cena odhadu nemovitosti pro dědické řízení, provize realitní kanceláři či náklady na rekonstrukci.

Jaké jsou poplatky dědictví?

Jak už zaznělo výše, od dědické daně je dědictví od roku 2014 osvobozeno a stejně tak i od daně z příjmů. To však neznamená, že by se žádné poplatky v souvislosti s vyřizováním dědictví neplatily. Součástí dědického řízení je zpravidla znalecký posudek o ceně nemovitostí platný ke dni smrti zůstavitele. Dále je třeba zaplatit notáři za úkony provedené v dědickém řízení a za výdaje spojené s přípravou podkladů pro rozhodnutí soudu.