Uznání dluhu je dobrovolné. S jeho vynucením nepočítejte - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Uznáním dluhu se přesouvá důkazní břemeno na dlužníka. Jako takové však není ze strany věřitele vynutitelné

, Tomáš Bohuslav,
Uznáním dluhu se přesouvá důkazní břemeno na dlužníka. Jako takové však není ze strany věřitele vynutitelné
Zdroj: Shutterstock

Český právní systém nabízí celou škálu možností, jak se domoci spravedlnosti v případě, že evidujete nezaplacené pohledávky. Jednou z nich je rovněž takzvaný institut uznání dluhu. Ten může posloužit jako relativně spolehlivá obrana věřitele u případného soudního sporu. Problémem nicméně je, že se jedná pouze o dobrovolný akt dlužníka, který druhá strana nemůže nijak vynucovat. Navíc je v takovém případě potřeba dodržet hned několik pravidel a formalit, jinak bude zcela neplatné.

Uznání dluhu je považováno za jednostranný právní úkon, který je výhradně v režii samotného dlužníka. Pouze a jen on je oprávněn k tomuto kroku přistoupit. Věřitel je v tomto ohledu v podstatě bezmocný.

Je přitom jedno, zda se jedná o dluh peněžitý, či nikoliv. Institut uznání pokrývá obě možné varianty. Když už se k němu ovšem protistrana uchýlí, musí postupovat systematicky a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Dvě formy uznání

Prakticky může k uznání dluhu dojít dvěma způsoby – buďto na základě písemného prohlášení v požadované formě, nebo prostým uhrazením úroků z dlužné částky, respektive jeho části. První varianta se v praxi označuje jako výslovné uznání dluhu, druhá jako konkludentní.

Dluh je potřeba jasně vymezit

Co se písemné formy týče, musí být uznávaný dluh jednoznačně a konkrétně identifikován. Prosté konstatování, že jej dlužník „co do důvodu a výše“ uznává, nestačí. Musí být uvedena přesná částka i důvod vzniku.

Ideální by v tomto ohledu bylo, kdyby zde byl uveden odkaz na příslušnou fakturu, smlouvu, potažmo upomínku. V případě, že se dlužník chystá uznat jen část dluhu, musí tento rozsah opět zcela jasně vymezit, a to znovu nejlépe s odkazem na konkrétní lejstro.

Ze zákona sice není věřitel povinen nechat podpis dlužníka úředně ověřit, pakliže tak ovšem učiní, rozhodně tím nic nezkazí. A pokud jde o samotný vzor uznání dluhu, lze jej pochopitelně najít na internetu.

Důkaz musí předložit dlužník

V okamžiku, kdy k uznání dluhu dojde, přechází důkazní břemeno ze strany věřitele na dlužníka, díky čemuž tak prvně jmenovaný významně posílí své postavení při potenciálním soudním sporu. Jediným způsobem, jak by mohl být dlužník poté, co dluh uznal, od jeho splacení soudem osvobozen, by bylo poskytnutí nezvratitelného důkazu, že dluh ve skutečnosti vlastně vůbec nevznikl.

Další nespornou výhodou je skutečnost, že ve chvíli, kdy k uznání dojde, začne běžet zcela nová desetiletá promlčecí lhůta. Bude-li v rámci uznání zmíněno rovněž konkrétní datum, do kdy má být dluh splacen, pak se přirozeně počátek této lhůty posune právě až na tento okamžik.

V případě, že spolu věřitel a dlužník uzavřeli současně uznání dluhu a dohodu o splátkách, vztahuje se tato promlčecí lhůta na každou jednotlivou splátku zvlášť. Pokud byl zmíněný dluh zajištěn ručitelským prohlášením třetí osoby, stává se účinným pouze ve chvíli, vysloví-li s tím takto ručitel svůj souhlas.

Dlužník hradí dluh i s úroky, nebo snad ne?

Jak již bylo zmíněno, v praxi se lze setkat se dvěma způsoby uznání dluhu, a sice písemným, nebo takzvaným konkludentním. V rámci této druhé formy se za uznaný považuje takový dluh, kdy dojde ze strany dlužníka k placení úroků z něj plynoucích.

Právě v této chvíli ovšem vzniká jeden ze zcela zásadních rozdílů mezi oběma způsoby uznání. Zatímco u toho písemného neznamená uznání dluhu samo o sobě automatické uznání příslušenství – tedy úroků, v případě uznání konkludentního se hrazení těchto úroků chápe tak, že dlužník uznává rovněž existenci samotné jistiny, tedy dluhu jako takového.

V rámci konkludentního uznání lze dluh splatit i částečně, pouze však za předpokladu, že je možné nepochybně předpokládat, že jej dlužník uznal v jeho plné výši. V okamžiku, kdy k tomuto částečnému plnění došlo, začíná běžet nová desetiletá promlčecí lhůta.

Pokud byl dluh jako takový již promlčen, jeho dodatečnému uznání to nebrání. Tedy alespoň co se týče písemné formy. V případě konkludentní to již podle zákona možné není.

Dále čtěte:

Dědické řízení se může protáhnout na několik měsíců. A mnohdy poslouží i jako zkouška rodinné soudržnosti

Máte kvůli mateřství či těhotenství hůře placenou práci? Rozdíl kompenzuje vyrovnávací příspěvek

Smlouva o smlouvě budoucí předchází problémům v obchodních i pracovních vztazích

Předmanželská smlouva je pojistkou před majetkovou újmou. Chrání při rozvodu i exekuci

Ohodnoťte tento článek
Diskuze