Menu Zavřít

Plná moc: jak ji napsat a co musí obsahovat?

4. 4. 2022
Doba čtení: 5 minut
Autor: Dotfox

Pokud se nemůžete nějakého úředního aktu zúčastnit osobně, je v řadě případů možné zplnomocnit pro takový úkon zástupce. K tomuto účelu ho ovšem musíte vybavit plnou mocí. Co je k tomu potřeba?

Plná moc je na rozdíl od dohody o zastoupení jednostranným potvrzením, že mezi dvěma stranami došlo k ujednání smluvního zastoupení. Zástupce, tedy zmocněnec, je oprávněn jednat jménem zastoupeného v rozsahu, který je v dohodě stanoven. (O jednostranné potvrzení jde z toho důvodu, že plná moc vyžaduje pouze podpis zmocnitele, nikoli nutně zmocněnce).

Udílení plné moci upravuje občanský zákoník, konkrétně ustanovení o smluvním zastoupení. Jaké konkrétní změny nový občanský zákoník ve věci smluvního zastoupení přinesl, vysvětluje v tomto pdf autor dotyčné části právní normy, bývalý náměstek ministra spravedlnosti František Korbel.

CONTENT24

Udělení plné moci

Udělení plné moci nemá jednotnou formu. Může být ústní či písemná, je-li to pro daný úkon vyžadováno. V řadě případů zákon vyžaduje úředně ověřenou plnou moc, nebo notářsky ověřenou plnou moc. Každopádně musí obsahovat rozsah zmocněncova oprávnění. Může jít o jedno právní jednání či o více úkonů zároveň, například o:
 • podávání žádostí a návrhů,
 • podepisování písemností včetně smluv,
 • přebírání pošty.
V případě, že v dokumentu nejsou vymezeny specifické úkony či právní jednání, jedná se o takzvanou generální plnou moc. S tou může zmocněnec jednat ve všech případech.

Už jste někomu udělovali plnou moc?

Kdo může být zmocněncem?

Plnou moc lze udělit jak fyzické, tak i právnické osobě. Za druhou ze zmíněných však budou jednat její statutární orgány. Plnou moc, která může být využita paušálně či jen ojediněle, lze rovněž udělit hned několika zmocněncům najednou, přičemž mohou jednat společně, či každý zvlášť. Tuto skutečnost je však třeba přesně stanovit.

Jaké formy může mít plná moc?

Zpravidla bývá plná moc uzavřená písemnou formou, jejíž podoba není přesně určena. Vždy by ale měla obsahovat určité informace. V případě, že není vyžadováno, aby měla plná moc formu dokumentu, je možné ji udělit také ústně. O udělení zmocnění však musí být třetí strana informována. Měla by rovněž vědět i o tom, jak a v jakých záležitostech bude zmocněnec jednat.

TIP: Interaktivní daňové formuláře ke stažení

euro-bc-dpfoPotřebujete v nejbližší době zpracovat daňové přiznání za loňský rok, ale nevíte si s tímto krokem rady? Pomohou vám naše interaktivní šablony ke stažení.
Pokud se jedná o zastoupení v právních náležitostech, je téměř vždy vyžadována plná moc v písemné podobě. V případě, že to vyžadují pravidla daného správního orgánu, rozhodnutí soudu či právní předpis, je nutná takzvaná zvláštní plná moc, která spočívá v notářském zápisu.

Co musí plná moc obsahovat?

Aby nebyla ohrožena platnost plné moci, musí obsahovat nutné náležitosti jako:
 • Určení obou stran. V plné moci musí být jednoznačně identifikován jak zmocnitel, tedy fyzická osoba, která plnou moc dává, tak zmocněnec, jenž ji přijímá. Jinými slovy je nutné, aby dokument obsahoval jméno, rodné číslo a bydliště obou zúčastněných osob. V případě, že je plná moc uváděna v obecné rovině, informace o protistraně se neuvádí.
 • Předmět plné moci. Ve smlouvě musí být rovněž uvedeno, v čem je zmocněnec oprávněn zmocnitele zastupovat. Tato informace musí být jasná a stručná. Může se jednat například o zmocnění k jednání ve věci výstavby domu či k přepisu vozidla. Je možné specifikovat, jaká práva zmocněnec má, anebo proč byla plná moc udělena.
 • Datum udělení plné moci. Pokud se jedná o plnou moc na dobu neurčitou, je nutné uvést pouze datum svěření plné moci. Pokud je plná moc udělena na dobu určitou, musí smlouva obsahovat i den jejího ukončení.
 • Podpisy. Plná moc musí samozřejmě obsahovat také podpisy obou stran. Ty většinou není nutné úředně ověřovat, tento krok se nicméně doporučuje.

Platnost plné moci

Zmocnitel může se zmocněncem dohodnout specifické podmínky, za kterých je možné plnou moc odvolat. Plná moc může být rovněž uzavřena pouze na dobu určitou a po uplynutí sjednané doby tedy automaticky pozbýt platnosti.

Jinak plná moc zaniká, když:

 • byly provedeny úkony, pro něž byla udělena,
 • ji vypoví zmocněnec,
 • ji zmocnitel odvolá,
 • jedna ze stran zemře nebo zanikne (v případě právnické osoby).

Jak napsat plnou moc

K udělení plné moci stačí v podstatě jen textový editor (například MS Word). Jak už zaznělo výše, dokument musí obsahovat celé jméno, adresu a rodné číslo zmocnitele i zmocněnce a specifikaci konkrétního právního/úředního výkonu, pro nějž je plná moc udělena. Plná moc vzor ke stažení a k vytisknutí

Vzor plné moci by Euro.cz on Scribd

Plná moc substituční

V tomto případě jde o jakousi plnou moc na druhou, kdy zmocněnec udílí plnou moc další osobě, aby jednala za původního zmocnitele. Substituční plnou moc lze udělit v případě, že takovou možnost obsahuje prvotní plná moc nebo pokud je zmocněncem právnická osoba.

Plná moc na poštu

Potřebujete zmocnit jinou osobu k přebírání vašich poštovních zásilek? Tuto skutečnost umožňuje Česká pošta. Vyžaduje to však zřízení elektronického průkazu k zákaznické kartě. Držitel zákaznické karty může udělovat zmocnění online, případně vyzvedávat zásilky za ty, kdo jej k tomu zmocní.
Co je to plná moc?
Plná moc je dohoda, kterou využijí fyzické i právnické osoby v situacích, kdy potřebují svou moc svěřit jiné osobě. Zpravidla se tak děje při vyřizování úředních a právních záležitostí. Může se jednat například o přepis vozidla či zmocnění k jednání ve věci výstavby domu. Plná moc mívá většinou písemnou formu. V některých případech však může být udělena i ústně.
Kdo může být zmocněnec?
Plnou moc lze udělit jak fyzické, tak i právnické osobě. Za druhou ze zmíněných však budou jednat její statutární orgány. Plnou moc, která může být využita paušálně či jen ojediněle, lze rovněž udělit hned několika zmocněncům najednou, přičemž mohou jednat společně, či každý zvlášť. Tuto skutečnost je třeba přesně stanovit.
Jak napsat plnou moc?
Pro plnou moc neexistuje žádný zákonem daný vzor. Musí ale obsahovat určité náležitosti, tedy: určení obou stran, předmět plné moci, datum, kdy (popřípadě na jak dlouho) byla plná moc udělena, a nakonec podpisy obou stran.
Jakou má plná moc platnost?
Zmocnitel se může se zmocněncem dohodnout na specifických podmínkách, za kterých bude možné plnou moc odvolat. Lze rovněž předem určit, zda se bude jednat o plnou moc na dobu určitou či neurčitou. Jinak plná moc zaniká v momentě, kdy: byly provedeny úkony, pro něž byla udělena, vypoví ji zmocněnec, odvolá ji zmocnitel anebo jedna ze stran zemře či zanikne (v případě právnické osoby).
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).