Menu Zavřít

Národnost a občanství jsou dvě rozdílné věci. Která z nich se obvykle objevuje ve formulářích?

31. 5. 2023
Doba čtení: 6 minut
Autor: Depositphotos.com

Při vyplňování oficiálních formulářů se člověk může snadno splést, jakmile přijde na řadu kolonka určená pro uvedení státní příslušnosti, občanství nebo dokonce národnosti. Poslední zmíněný pojem se však dnes už zjišťuje prakticky jen pro účely sčítání lidu. K národnosti se totiž každý občan hlásí dobrovolně a ve finále její uvedení není ani povinné.

Co je to národnost

Národnost znamená jinými slovy příslušnost k určitému národu nebo národnostní (případně etnické) menšině. Odvíjí se od původu předků daného jedince, místa jeho narození, ale také od kultury, jíž si dotyčný osvojil. Národ přitom představuje společenství lidí, které je charakteristické společnými kulturními tradicemi a jazykovými, náboženskými a etnickými rysy.

Národnost není určena mateřským jazykem ani jazykem, který člověk nejčastěji používá, nýbrž vlastním přesvědčením. Každá osoba má možnost hlásit se k jedné i více národnostem najednou, ale stejně tak se nemusí ztotožňovat s žádnou. V rámci pravidelného sčítání lidu, ke kterému dochází jednou za deset let, jsou pak zveřejňovány údaje o národnostním složení České republiky.

Změna národnosti

Během sčítání lidu je obvykle mimo jiné pokládána otázka týkající se národnosti, k níž se dotyčný jedinec hlásí. Odpověď na ni však není povinná, tudíž ji dotázaný vyplňovat nemusí. Nicméně, jak bylo uvedeno výše, je svobodnou vůli každého člověka, s jakou národností se ztotožňuje. Vzhledem k tomu, že v současnosti žádný oficiální dokument nevyžaduje uvedení národnosti, je v podstatě možné měnit ji podle svého uvážení.

Národnostní menšiny v ČR

Národnostní menšinou se rozumí společenství občanů žijících na území České republiky, které se odlišuje od ostatních občanů například etnickým původem, kulturou, tradicemi a zpravidla také jazykem. Početně tvoří menší část obyvatelstva, a tím, že se hlásí k dané národnosti, usilují o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, kultury i jazyka.

Zařízení, které se snaží podporovat integraci cizinců a překonávat předsudky občanů vůči národnostním menšinám žijícím na území České republiky, pak nese název Dům národnostních menšin.Ten se nachází na území hlavního města Prahy. Podle statistických údajů z posledního sčítání lidu, které proběhlo v roce 2021, jsou v České republice nejvíce zastoupeny vedle české, moravské a slezské národnosti také následující:

  • národnost slovenská – 96 041 obyvatel,
  • národnost ukrajinská – 78 068 obyvatel,
  • národnost vietnamská – 31 469 obyvatel,
  • národnost polská – 26 802 obyvatel,
  • národnost ruská – 25 296 obyvatel,
  • národnost německá – 9128 obyvatel,
  • národnost romská – 4458 obyvatel.
Dvojí občanství je možné nabýt automaticky i na základě žádosti. V Česku bylo povoleno v roce 2014
Přečtěte si také:

Dvojí občanství je možné nabýt automaticky i na základě žádosti. V Česku bylo povoleno v roce 2014

Samozřejmě je potřeba brát zveřejněná čísla trochu s rezervou, neboť vzhledem k tomu, že je uvedení národnosti dobrovolné, je pravděpodobné, že jsou národnostní menšiny na území ČR početnější. Kromě toho v posledních letech došlo k událostem, které vedly k výraznému přísunu cizinců do České republiky. Výše uvedená data z posledního sčítání jsou tedy aktuální pro rok 2021.

V čem se liší národnost a státní příslušnost

Mnoho lidí stále zaměňuje pojmy státní příslušnost, národnost a občanství, přestože každý z těchto termínů vyjadřuje něco jiného. Co je národnost, bylo vysvětleno o pár řádků výše. Jak je to ale se státní příslušností a občanstvím? Ani tyto pojmy nejsou jedno a to samé, ačkoliv rozdíl mezi nimi nemusí být na první pohled úplně jasný.

Jednoduše lze říci, že státní příslušnost představuje formální vztah k danému státu zejména z hlediska mezinárodního práva a jejím důležitým znakem je především vlastnictví pasu. Občanství pak vyjadřuje členství v dané společnosti, které je definováno jako vztah jedince k jeho vlasti z pohledu politických a občanských práv.

Pokud vás zajímá, co vyplnit ve formuláři do kolonky pro určení občanství nebo státní příslušnosti, pak je to zkratka ,ČR. V případě vyplňování formuláře pro sčítání lidu se pak uvádí národnost česká, národnost moravská a tak dále. Jak ale již bylo jednou zmíněno, informace o národnosti se dnes již do jiných oficiálních dokumentů neuvádí.

Vývoj národnostního složení v České republice

Od roku 1880 se v českých zemích systematicky monitoruje národnostní složení. V tomto roce se v soupisu obyvatelstva poprvé objevil údaj o národnostní příslušnosti. Národnost se tehdy určovala na základě takzvané obcovací řeči neboli Umgangssprache. Podle rakouských jazykových statistik tak v roce 1880 používalo českou řeč 62,5 procenta obyvatelstva. V průběhu let 1880 až 1910 tvořili v českých zemích přibližně dvě třetiny obyvatelstva Češi a jednu třetinu Němci.

Po skončení první světové války a vzniku samostatné Republiky československé se první sčítání konalo v roce 1921. Ve srovnání s předchozím obdobím v tomto roce stoupl počet Čechů o pět procent a počet Němců klesl o čtyři procenta, přičemž nebylo rozlišováno mezi Čechy a Slováky, ale používala se národnost československá. V roce 1921 se tak na území českých zemí nacházelo 6 774 715 obyvatel s československou národností, o devět let později to pak bylo 7 349 039 obyvatel.

K jaké národnosti se hlásíte?

Během druhé světové války sčítání lidu neprobíhalo a k dalšímu došlo až v roce 1947, kdy byl vytvořen provizorní soupis obyvatelstva českých zemí, v rámci kterého ale národnost nebyla zjišťována. Další sčítání pak proběhlo v roce 1950, avšak výsledky byly zkreslené, neboť se mnoho Němců kvůli strachu z odsunu ke své národnosti nepřihlásilo. Po odsunu německých obyvatel tvořilo obyvatelstvo 94 procent lidí s českou národností, tři procenta byli Slováci a dvě Němci.

V letech 1970 až 1980 se k české národnosti hlásilo 9 270 617 obyvatel, přičemž se tentokrát vycházelo z občanů, kteří na území bydleli, nikoliv z těch, kteří byli pouze přítomni. Roli zároveň hrál také mateřský jazyk sčítané osoby. Do roku 1989 byla struktura obyvatelstva ovlivněna navíc také izolací od západního světa. To se však po sametové revoluci změnilo.  

Složení obyvatelstva ČR podle národnosti

Český statistický úřad zveřejňuje každých deset let výsledek sčítání lidu, v rámci kterého je mimo jiné uveden také počet cizinců v ČR podle národnosti, respektive počet občanů, kteří se přihlásili k jiné než české národnosti. ČSÚ zpracovává grafy, které jasně ilustrují počet obyvatel podle národnosti, podle vybraných národností a jejich kombinací a také podle vybraných národností a krajů.

EBF24

Od roku 1991 do roku 2021 stoupl dle zveřejněných dat počet obyvatel České republiky z 10 302 215 na 10 524 167, z čehož se 6 033 014 občanů přihlásilo výhradně k české národnosti. Nejvíce obyvatel s českou národností se pak podle sčítání lidu nacházelo ve Středočeském kraji a na druhém místě skončila Praha. Nejméně jich bylo naopak zaznamenáno v Karlovarském kraji, kde se k české národnosti přihlásilo pouhých 160 801 obyvatel.

Ze statistik vyplývá, že 382 090 obyvatel ČR se v roce 2021 hlásilo kromě české národnosti také k nějaké další. To znamená, že celkový počet obyvatel s přiznanou českou národností činil 6 415 104. Zajímavého výsledku dosáhla však také národnost moravská, k níž se výhradně přihlásilo 359 621. Oproti tomu se výhradně ke slezské národnosti přihlásilo pouze 12 451 obyvatel.

Jaký je rozdíl mezi národností a občanstvím?
Národností se rozumí příslušnost k určitému národu nebo národnostní či etnické menšině, občanství představuje členství v dané společnosti, které je definováno jako vztah jedince k jeho vlasti z pohledu politických a občanských práv. Občanství se na rozdíl od národnosti váže ke konkrétním státu.
Co se vyplňuje u občanství a co u národnosti?
Pakliže vyplňujete nějaký oficiální dokument, budete pravděpodobně muset uvést údaj o svém občanství nebo státní příslušnosti. V obou případech se do příslušné kolonky napíše zkratka ČR. Národnost není v oficiálních dokumentech obvykle požadována, ale je možné ji dobrovolně vyplnit při sčítání lidu. Národnost se zapisuje slovem česká, slovenská, romská a podobně.
Jaké je složení obyvatelstva ČR?
Podle výsledků z posledního sčítání lidu z roku 2021 bylo v daném roce v České republice 6 415 104 občanů hlásících se k české národnosti. Výrazně zastoupeny jsou zde také některé národnostní menšiny, jako jsou například Slováci, Ukrajinci, Vietnamci nebo Poláci. K romské národnosti se přihlásilo pouhých 4 458 obyvatel. 
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).