Doplatek na bydlení je jednou z dávek pomoci v hmotné nouzi. V čem se liší od příspěvku na bydlení?

20. 1. 2023
Doba čtení: 6 minut
Zdroj: Depositphotos.com

Pokud jste se ocitli v tíživé finanční situaci, kdy máte problém zajistit si živobytí a utáhnout náklady spojené s bydlením, máte možnost požádat o podporu stát. Ten vám může poskytnout pomoc v podobě doplatku na bydlení, který by měl zajistit alespoň částečné pokrytí konkrétních výdajů. Pro jeho získání jsou však nastaveny poměrně přísné podmínky.

Co je to doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení je jednou z dávek pomoci v hmotné nouzi, jejímž účelem je poskytnout finanční injekci k vyrovnání odůvodněných nákladů spojených s bydlením, které dotyčná osoba (nebo společně posuzované osoby) i přes veškerou snahu jejich zajištění a úsporný způsob života není schopna pokrýt z vlastních příjmů. Poskytnutá částka je určena výhradně na úhradu výdajů na bydlení, to znamená na nájem, služby spojené s užíváním bytu či jiné nemovitosti a na úhradu nákladů na spotřebu energií.

Rozdíl mezi příspěvkem a doplatkem na bydlení

Příspěvek i doplatek na bydlení představují dávky, které mají finančně pomoci osobě nebo osobám s úhradou nákladů spojených s bydlením. Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá ve stanovení nároku na jejich získání. V případě příspěvku na bydlení se posuzují reálné a normativní náklady a žadatel nebo společně posuzované osoby musejí splňovat tyto dvě zásadní podmínky:

 1. Součin příjmů všech společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 (v případě Prahy je koeficient 0,35) nesmí přesahovat výši normativních nákladů na bydlení stanovených zákonem.
 2. Součin příjmů všech společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 (v případě Prahy je koeficient 0,35) je nižší než reálně uhrazené náklady na bydlení za rozhodné období.

Kromě toho se uvedené dávky liší také v tom, jakým typem bydlení žadatel disponuje. Na příspěvek na bydlení vzniká nárok osobě, která je vlastníkem, nájemcem nebo podnájemcem bytu, případně žadateli, jenž využívá k trvalému bydlení stavbu určenou pro rekreaci. Dávky je možné čerpat také v případě, že byt užívá na základě služebnosti. U doplatku na bydlení se podmínky pro získání nároku trochu liší (viz řádky níže).

Kdo má nárok na doplatek na bydlení

Pro získání doplatku na bydlení je potřeba, aby žadatel byl buď vlastníkem bytu, stavby pro individuální či rodinnou rekreaci nebo jiného než obytného prostoru, kde bydlí, nebo užíval byt, ubytovnu, sociální pobytovou službu, případně jiný než obytný prostor na základě nějakého právního dokumentu (smlouvy, rozhodnutí a tak podobně). V případě jiného než obytného prostoru je nezbytné, aby taková nemovitost disponovala schválenými standardy kvality bydlení. Ubytovací zařízení musí mít zase schválený provozní řád.

Příspěvek na bydlení pomáhá rodinám i jednotlivcům s nižšími příjmy. Jak o něj zažádat?
Přečtěte si také:

Příspěvek na bydlení pomáhá rodinám i jednotlivcům s nižšími příjmy. Jak o něj zažádat?

Další podmínkou pro získání nároku na doplatek je, že byl žadateli přiznán příspěvek na živobytí. Pakliže jsou  příjmy dotyčné osoby nebo společně posuzovaných osob vyšší, než je zákonem stanovená částka živobytí, ale zároveň nepřesahují 1,3násobek této částky, lze jí/jim nárok na doplatek také uznat. Jeho výše a stanovení nároku pak závisí na výši takzvaných odůvodněných nákladů na bydlení. Do těchto nákladů se započítávají následující výdaje:

 • nájemné,
 • náklady spojené s vlastnictvím nemovitosti,
 • náklady spojené s družstevním bydlením,
 • náklady na užívání bytu v jiné než nájemní formě bydlení,
 • náklady za služby spojené s užíváním obývané nemovitosti.

Pro výpočet doplatku na bydlení je pak potřeba od těchto odůvodněných nákladů odečíst příspěvek na bydlení za předchozí kalendářní měsíc a částku, o níž příjem dané osoby nebo společně posuzovaných osob převyšuje částku živobytí. Částka živobytí se odvíjí od existenčního a životního minima a stanovuje se vždy samostatně pro konkrétní osobu na základě její snahy zvýšit své příjmy a plnit své závazky. V případě společně posuzovaných osob se pak jednotlivě stanovené částky živobytí sčítají.

Kalkulačka doplatku na bydlení

Pokud chcete zjistit přibližnou částku, která by vám mohla být přiznána, splňujete-li všechny zákonem stanovené podmínky pro získání nároku na dávku, pomůže vám k tomu kalkulačka doplatku na bydlení. Pomocí tohoto online nástroje je možné rychle a snadno získat pro doplatek na bydlení výpočet, avšak je potřeba brát v potaz, že výsledek je pouze orientační. Částka, kterou vám vygeneruje kalkulačka, se může lišit od reálné výše příspěvku, neboť úřady kromě příjmů, nákladů a typu bydlení prověřují také vaše sociální a majetkové poměry, a ty se do takového nástroje zahrnout nedají.

Žádost o doplatek na bydlení

Pro podání žádosti o doplatek na bydlení naleznete k tomu určený formulář buď na kterémkoliv pracovišti Úřadu práce ČR v tištěné formě, nebo v elektronické podobě na jeho webových stránkách. Na příslušný úřad práce, který se nachází v místě, kde žijete, pak také odnesete vyplněnou žádost společně s potřebnými přílohami. Kromě osobního předání tiskopisu na podatelně kontaktního pracoviště jej můžete podat ještě několika dalšími způsoby, jimiž jsou:

 • prostřednictvím České pošty na adresu kontaktního pracoviště,
 • prostřednictvím emailu s ověřeným elektronickým podpisem na email podatelny příslušného úřadu,
 • datovou schránkou,
 • přes portál Ministerstva práce a sociálních věcí (přihlášení se zde provádí přes identitu občana nebo datovou schránku).

Když bude žádost na úřad doručena, spustí se proces řízení, jehož cílem je posoudit, zda máte na dávku nárok a v jaké výši. Úřad práce ČR během tohoto šetření posuzuje, jestli splňujete zákonem stanovené podmínky pro získání doplatku. Pakliže žadatel zapomněl odevzdat některý z požadovaných dokumentů, bude vyzván k jeho dodání. Tím se však může celý proces trochu pozdržet. Nebudou-li všechny dokumenty odevzdány ani po výzvě, dojde k zamítnutí žádosti.

O doplatek na bydlení je možné přijít

Od roku 2022 lze o doplatek na bydlení, stejně jako o příspěvek na živobytí, přijít. Stát se tak může v momentě, pokud jako rodiče zanedbáváte školní docházku vašeho dítěte nebo svého potomka do školy vůbec nepřihlásíte. Dalším důvodem pro odebrání dávky je nezaplacení pokuty za přestupek proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití nebo proti majetku.

Žádali jste někdy o doplatek na bydlení?

33 %
67 %
Odpovědělo 12 čtenářů.

V některých případech nemusí být doplatek odebrán přímo celý, ale jeho výše se může poměrně zkrátit. Taková situace nastane, pokud dotyčná osoba či osoby poruší povinnosti stanovené vyhláškou obce týkající se pořádání veřejných akcí, dopustí se drobné krádeže nebo rušení nočního klidu. Zkrátka pro čerpání podpory od státu je nezbytné, aby se občané chovali spořádaně a snažili se aktivně zlepšit svoji životní situaci a plnili své závazky a povinnosti.

Pro jaké formy bydlení je určen doplatek na bydlení?
Aby bylo možné doplatek na bydlení čerpat, musí být žadatel vlastníkem bytu, stavby pro individuální či rodinnou rekreaci nebo jiného než obytného prostoru, kde bydlí, nebo užívat byt, ubytovnu, sociální pobytovou službu, případně jiný než obytný prostor na základě smlouvy, rozhodnutí či jiného závazného právního titulu. V případě ubytovacích zařízení je potřeba, aby mělo schváleno provozní řád, u jiného než obytného prostoru je zase nezbytné disponovat schválenými standardy kvality bydlení.
Kdo může žádat o doplatek na bydlení?
Na doplatek má nárok každý občan České republiky, kterému byl uznán příspěvek na živobytí, nebo osoba, jejíž příjmy sice překračují částku živobytí, ale nepřesahují 1,3násobek této částky. Při posouzení nároku na dávky se mimo jiné prošetřují majetkové a sociální poměry žadatele.
Kde se podává žádost o doplatek na bydlení?
Formulář pro žádost o doplatek na bydlení je k dispozici na každém pracovišti Úřadu práce ČR a také na jeho webových stránkách. Na tento úřad je pak potřeba vyplněnou žádost doručit. Učinit tak lze buď osobně na podatelnu kontaktního pracoviště v místě, kde žadatel bydlí, nebo prostřednictvím České pošty či elektronicky pomocí datové schránky, případně emailem s ověřeným elektronickým podpisem.
 • Našli jste v článku chybu?