Ukončení nájemní smlouvy – výpovědí či dohodou? + vzor - Euro.cz

Přihlášení

Ukončení nájemní smlouvy – je lepší výpověď či dohoda?

, Václav Herz,

Podmínky ukončení nájemní smlouvy se liší s ohledem na dobu trvání nájemní smlouvy. Postupuje se však vždy podle podmínek stanovených v konkrétní smlouvě. Pokud se jedná o ukončení nájmu dříve, než bylo ujednáno, může jít o jednostrannou výpověď i dohodu obou stran. Ukončení nájmu musí být písemnou formou, jinak je neplatné.

Ukončení nájmu

Ukončení nájemní smlouvy vzájemnou dohodou je nejjednodušší a oboustranně nejpohodlnější variantou. Pronajímatel a nájemce mohou totiž uzavřít dohodu o skončení nájmu bez ohledu na to, zda byl ve smlouvě nájem uzavřen na dobu určitou nebo neurčitou, či ještě nevypršel dojednaný termín pronájmu.

Pokud je třeba ukončit nájemní smlouvu předčasně, a to z jakéhokoliv důvodu, ale účastníci se na podmínkách nedohodnou, musí se smlouva ukončit výpovědí.

Výpověď nájemní smlouvy

Jednostranná výpověď z nájmu bytu musí mít vždy písemnou formu a musí být doručena druhé smluvní straně. Pozor na moderní formy komunikace. Za písemně podanou výpověď se rozhodně nepovažuje odeslání e-mailu nebo dokonce SMS.

Řešili jste někdy výpověď smlouvy dohodou?

Hlavní zásadou výpovědi je, že vždy v ní musí být řečeno, kdo ji dává a komu je určena. Současně musí obsahovat označení pronajatého bytu a jednoznačný projev vůle nájem bytu ukončit.

Pokud je na straně majitele nebo nájemce více účastníků, měla by výpověď směřovat vždy všem z nich.

Vzor výpovědi a dohody

Právní úprava výpovědi z nájmu bytu a domu je obsažena v § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Vzory výpovědí smlouvy si zdarma můžete najít a stáhnout z internetu. Vyplatí se upřednostňovat webové stránky, se kterými sami máte dobré předchozí zkušenosti, mají dobré reference a na dané téma se specializují.

Podle situace se může jednat o výpověď nájmu bytu pronajímatelem bez výpovědní doby nebo výpověď nájmu bytu pronajímatelem s výpovědní dobou. Výpověď může samozřejmě podat i nájemce.


NAŠE RADA:

Jak uzavřít nájemní smlouvu, vzor, prodloužení a dodatek


Výpověď nájemní smlouvy dohodou

Další variantou je ukončení nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem vzájemnou dohodou.
Smlouva o nájmu bytu má být správně uzavřena vždy písemně, i dohoda o skončení nájmu musí mít tedy rovněž písemnou formu.

Měli by jí uzavírat pronajímatel s nájemcem. V situacích, že za tyto strany podepisují dohodu jejich zástupci, je třeba si ověřit jejich identitu, a zda jednají na základě udělené plné moci.

V případě, že je pronajatý byt ve vlastnictví právnické osoby, je vhodné nahlédnout do veřejného rejstříku a ověřit si, zda je zástupce společnosti oprávněn k podpisu dohody o skončení nájmu.

Výpověď nájemní smlouvy pronajímatelem

Pronajímatel může dát nájemci okamžitou výpověď z bytu jen za zvlášť závažné porušení povinností nájemce. Nájemce, který se takto provinil, ale musí dostat šanci svůj prohřešek napravit. Pokud by to nebylo možné, musí následovat výpověď s tříměsíční výpovědní dobou.

Za co můžete dostat okamžitou výpověď
• neplacení nájemného a nákladů na služby po dobu delší tří měsíců
• nenapravitelné poškozování bytu nebo domu nájemcem
• spáchání úmyslného trestného činu vůči pronajímateli, členu jeho domácnosti nebo jiné osobě, která v domě bydlí, případně proti cizímu majetku, který se v domě nachází
• užívání bytu jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno

Pramen: § 2291 občanského zákoníku

Výpověď z nájmu musí být opět podle ustanovení občanského zákoníku podána písemnou formou a musí být doručena druhé straně.

Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď byla doručena druhé straně.

Nepostačí, pokud je důvod výpovědi pronajímatelem uveden obecně, musí být vždy přesně skutkově vymezen.


Zopakujte si:

Jak se daní příjem z pronájmu bytu (včetně Airbnb)?


Výpověď ze strany pronajímatele musí obsahovat i poučení nájemci o možnosti podat námitky a žalobu o přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem ve dvouměsíční lhůtě od doručení výpovědi.

Pronajímatel může vypovědět nájem bytu sjednaný na dobu určitou nebo neurčitou i v tříměsíční výpovědní době.

Za co můžete dostat tříměsíční výpověď
• hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu
• pokud je nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází
• má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat
• obecně za závažný důvod pro vypovězení nájmu
• má-li být byt užíván pronajímatelem nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno
• pokud potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni

Zdroj: § 2288 občanského zákoníku

Výpověď smlouvy nájemcem

Podmínky výpovědi smlouvy nájemcem se výrazně liší podle doby, na kterou byla uzavřena.

Nájemce je oprávněn vypovědět smlouvu o nájmu bytu uzavřenou na dobu neurčitou kdykoliv bez udání důvodu.

Naopak smlouvu uzavřenou na dobu určitou lze vypovědět jen v případě, že se podstatně změnily okolnosti, z nichž strany při vzniku nájemní smlouvy vycházely. Délka výpovědní doby je tři měsíce.

Na závěr je třeba zopakovat, že výpověď smlouvy nájemcem musí mít podle občanského zákoníku vždy písemnou podobu.