Kdy musíte vyplnit konstantní symbol? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Konstantní symbol identifikuje platbu. Není povinný, ale příjemce ho může vyžadovat

,
Konstantní symbol identifikuje platbu. Není povinný, ale příjemce ho může vyžadovat
Zdroj: Profimedia.cz

Není tomu tak dávno, kdy byl odesílatel platby povinen vyplnit kromě základních údajů také konstantní symbol. Tato kolonka ve formuláři pro platební příkaz sice i nadále zůstává, momentálně ovšem není nutné toto specifické číslo sloužící k identifikaci platby zadávat. K čemu slouží konstantní symbol v dnešní době a s jakými konkrétními čísly se můžete setkat?

Co je konstantní symbol?

Konstantní symbol je zpravidla čtyřmístné číslo, které slouží jako identifikátor platby. Zatímco v minulosti se jednalo o povinný údaj, bez kterého by žádná platba neprošla, dnes není užívání konstantního symbolu povinné. Příjemce platby nicméně může jeho uvedení vyžadovat. Dalšími nepovinnými údaji v platebním styku jsou pak variabilní a specifický symbol.

Používání konstantních symbolů se začalo měnit roku 2004, kdy došlo k omezení pouze na specifické případy. Uváděl se tedy v případě převodu peněz mezi tuzemským a zahraničním platebním účtem nebo v rámci příjmových a výdajových plateb do státního rozpočtu, kdy fungoval hlavně jako pomůcka pro účetnictví.

Konstantní symbol při platbě daní

Povinnost používání konstantních symbolů byla zcela zrušena v roce 2011 a v současnosti již žádný právní předpis neukládá povinnost konstantní symboly v platebním styku zadávat. Při realizaci běžných plateb si tedy většinou vystačíte bez něj, jelikož v dnešní době se tento identifikátor platby používá pouze výjimečně.

Pokud jde o to, k čemu je konstantní symbol dnes, záleží tedy hlavně na příjemci platby, zda bude požadovat uvedení konstantního symbolu v platebním příkazu, nebo nikoliv. Nejčastěji se dnes užívá při zadávání plateb daní, které jdou do státního rozpočtu. V takovém případě so obvykle vystačíte se třemi konstantními symboly, kam patří:

 • 1148 – bezhotovostní platba z bankovního účtu,
 • 1149 – hotovostní platba pomocí poštovní poukázky,
 • 0001 – hotovostní platba pomocí tzv. daňové složenky.

Význam konstantních symbolů

Co se týče konkrétní podoby konstantního symbolu, tento identifikátor platby se skládá celkem ze čtyř čísel. Konstantní symboly jsou navíc rozděleny do deseti základních tříd, a to na základě jejich předposlední číslice.

Třídy konstantních symbolů
Třída Symbol Popis Správce třídy
0 ZZ0x Platby za zboží a služby ČNB
1 ZZ1x Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv MF ČR
2 ZZ2x Platby za dodávky investiční povahy ČNB
3 ZZ3x Mzdové a ostatní osobní náklady ČNB
4 ZZ4x Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv MF ČR
5 ZZ5x Ostatní finanční platby ČNB
6 ZZ6x Převody mezi účty téhož klienta ČNB
7 ZZ7x Pokladní příjmy ČNB
8 ZZ8x Třída zrušena ČNB
9 ZZ9x Vztahy bank ke klientele (platí pro banky) ČNB

 

Pro běžnou platební praxi ovšem stačí vědět, že se konstantní symbol skládá ze čtyř numerických znaků XXXx, kdy číslice XXX identifikuje druh platby (charakter platby neboli důvod a specifikaci, za co konkrétně platíte) a poslední číslice x (0-9) pak určuje způsob platby nebo zúčtování.

Co znamená číslice na čtvrtém místě konstantního symbolu?

 • 0 = platby podle zvláštních dispozic bank,
 • 1 = platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu (platí pro banky),
 • 2 = úvěrovatelné přepravné a úvěrovatelné platby dodavatelům,
 • 3 = skládání a vybírání hotovostí u jiné banky,
 • 4 = přednostní platby,
 • 5 = opravné zúčtování (platí pro banky),
 • 6 = dobropisy (vratky) na platby běžného roku,
 • 7 = dobropisy (vratky) na platby minulého roku,
 • 8 = ostatní bezhotovostní platby,
 • 9 = hotovostní platby.

NAŠE RADA: Kontokorent je vhodná finanční rezerva. Je však třeba dodržovat platební morálku

 Kontokorent


Nejpoužívanější konstantní symboly

V běžném platebním styku se přitom nejvíce používají konstantní symboly, které mají na konci číslo 8, což značí bezhotovostní platby, nebo je u nich na posledním místě uvedeno číslo 9, které odkazuje na hotovostní platby.

Přehled v platební praxi nejčastěji užívaných konstantních symbolů
Konstantní symbol 0308 Platby za služby
Konstantní symbol 1148 Běžné platby daní, poplatků, odvodů a cel, včetně záloh a splátek při bezhotovostní platbě převodem z účtu
Konstantní symbol 1149 Běžné platby daní, poplatků, odvodů a cel, včetně záloh a splátek při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou
Konstantní symbol 3558 Bezhotovostní platby pojistného pojišťovnám
Konstantní symbol 3559 Hotovostní platby pojistného pojišťovnám
Konstantní symbol 0558 Finanční platby ostatní
Konstantní symbol 0379 Ostatní příjmy
Konstantní symbol 0001 Hotovostní platba daňovou složenkou

Speciální konstantní symboly

Kromě výše zmíněných indikátorů plateb existovala také kategorie speciálních konstantních symbolů, které byly vyhrazeny pro platební styk mezi občany České republiky a občany cizích zemí. Platbu z České republiky do zahraničí pak označovala první číslice 1xxx, a pokud šlo naopak o platbu z ciziny do České republiky, jednalo se o první číslici 2xxx. Mezi konkrétní příklady patří:

 • M008 – zboží,
 • M908 – zboží,
 • M408 – doprava,
 • M508 – cestovní ruch,
 • M608 – stavební a montážní práce,
 • M708 – právní, účetní a poradenské služby,
 • M188 – nájemné,
 • M388 – zahraniční diplomatická zastoupení v ČR,
 • M308 – reklama,
 • M688 – dluhové cenné papíry,
 • M998 – nákup a prodej nemovitostí v ČR.

Zakázané konstantní symboly

Některé konstantní symboly jsou určeny pouze pro použití bankami a jsou zakázány pro uvádění v běžném platebním styku mezi klienty. Pokud do kolonky pro konstantní symboly vyplníte jeden ze zakázaných konstantních symbolů, tak platba nebude vůbec zpracována.

Zakázané konstantní symboly: přehled
Konstantní symbol 5 Opravné zaúčtování
Konstantní symbol 6 Neexistující bankovní účet
Konstantní symbol 51 Platby na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí
Konstantní symbol 1178 Platby provedené platební kartou
Konstantní symbol 2178 Platby provedené soukromým šekem
Konstantní symbol 3178 Platby provedené bankovním šekem

 


TIP: Podrobnosti o všech konstantních symbolech si přečtěte zde


Variabilní symbol

K čemu slouží variabilní symbol? Variabilní symbol je dalším nepovinným údajem na platebním příkazu. Sestavení variabilního symbolu nemá žádná závazná pravidla, maximální délka variabilního symbolu však může být 10 znaků. Používá se pak v situaci, kdy příjemce potřebuje příchozí platbu nějakým způsobem odlišit. Nejčastěji se odesílatel platby rozlišuje přes:

 • rodné číslo,
 • IČO,
 • číslo faktury,
 • číslo objednávky,
 • číslo smlouvy.
Zapamatujte si: Pokud odesílatel při vyplňování platebního příkazu požadovaný variabilní symbol neuvede, mohou být s identifikací platby problémy. Pokud se tak stane, a příjemce není schopen platbu najít či správně přiřadit, odesílatel příjemci musí sdělit datum odeslání, jméno majitele a číslo účtu, ze kterého byla platba odeslána.

Máte rádi komfortní placení? Zkuste Twisto, ale pozor, pořád jde o finanční službu s povahou úvěru

 Online platby


Specifický symbol

Co je specifický symbol? Specifický symbol se v platebním styku opět používá pro jednoznačnou identifikaci plátce. Jde o číselný kód s maximálním počtem 10 znaků. Používání specifického symbolu opět není povinné. Záleží vždy na příjemci platby a jeho způsobu zpracování příchozích plateb, zda specifický symbol bude vyžadovat. Jako specifický symbol se nejčastěji uvádí rodné číslo plátce, číslo faktury, IČO či DIČ.

Čtěte také:

SEPA platba do zahraničí ušetří peníze a dává jistotu data doručení

Jak na nebankovní půjčku: skryté poplatky stále existují

Co obnáší půjčka na směnku

Jak se zdaňují příjmy ze zahraničí

Co je konstantní symbol?

Jako konstantní symbol se označuje zpravidla čtyřmístné číslo, které slouží jako identifikátor platby. V minulosti se při zadávání plateb jednalo o povinný údaj, bez kterého by žádná platba neprošla. Dnes ovšem není užívání konstantního symbolu povinné a záleží tedy pouze na tom, zda ho příjemce platby vyžaduje.

K čemu je konstantní symbol?

Povinnost užívat konstantní symboly byla zrušena v roce 2011 a momentálně neexistuje žádný právní předpis, který by ukládal povinnost konstantní symboly v platebním styku zadávat. V současné době se tedy tento identifikátor platby používá spíše výjimečně. Nejčastěji je to při zadávání plateb daní, které jdou do státního rozpočtu.

Jaké jsou nejpoužívanější konstantní symboly?

V běžném platebním styku se nejvíce používají konstantní symboly končící na číslo 8 (bezhotovostní platby) nebo na číslo 9 (hotovostní platby). Jedná se například o konstantní symbol 0308, který označuje platby za služby, konstantní symboly 3558 a 3559, které slouží pro bezhotovostní či hotovostní platby pojistného pojišťovnám, nebo třeba konstantní symbol 0001, jenž se používá pro hotovostní platbu daňovou složenkou.

Jaké jsou zakázané konstantní symboly?

Některé konstantní symboly jsou určené pouze pro využití bankami, a jejich zadávání v běžném platebním styku mezi klienty je proto zakázané. Pokud některý z nich i přes to do kolonky pro konstantní symbol vyplníte, platba nebude vůbec zpracována. Jedná se konkrétně o konstantní symboly 5, 6, 51, 1178, 2178 a 3178.