Za jakých okolností vám vznikne nárok na pohřebné? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Pohřebné může být vyplaceno i rok zpětně. Nárok na něj ale mají pouze někteří

, Tomáš Bohuslav,
Pohřebné může být vyplaceno i rok zpětně. Nárok na něj ale mají pouze někteří
Zdroj: CC0: Pixabay

Stát na své občany myslí i při těch nejtěžších situacích, jakým během života mohou čelit. Výjimkou tak není ani chvíle, kdy se musejí nadobro rozloučit s někým, kdo jim byl po celou dobu vždy nablízku. V případě úmrtí člena rodiny mají nárok na vyplacení takzvaného pohřebného, ovšem pouze za splnění určitých podmínek. O jaké konkrétně jde, se dozvíte na následujících řádcích.

Pohřebné představuje státní příspěvek, jehož smyslem je pokrýt (alespoň částečně) náklady spjaté na vypravení pohřbu. Jedná se o jednorázovou dávku, která je vyplácena zpětně a je pro všechny, kterým na ni vznikl nárok, stejná. Výše tohoto příspěvku je aktuálně 5 000 korun.

Kdo má nárok na pohřebné?

Co se týče samotných podmínek, na jejichž základě stát pohřebné vyplácí, existují dvě základní. Ta první říká, že dávka náleží osobě, která vypravila pohřeb buďto nezaopatřenému dítěti, nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Podle druhé musí mít zemřelý v den svého úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Jsou-li tyto obě okolnosti splněny, má dotyčný na pohřebné automatický nárok.

A které děti se vlastně dají označit za nezaopatřené? Definici tohoto pojmu naplňují všechny takové, které ještě neukončily povinnou školní docházku, respektive dokončily, ale nedosáhly 26 let věku a soustavně se připravují na budoucí povolání, potažmo nemohou tak činit v důsledku nemoci či úrazu, případně nejsou kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu schopny vykonávat výdělečnou činnost.

Tip: Nezaopatřené děti mají také nárok na tzv. sirotčí důchod po zesnulém rodiči, který v té době pobíral starobní či invalidní důchod. Nárok jim vzniká také v případě smrti rodiče následkem pracovního úrazu. Žádost o takový důchod si podává občan sám (případně zákonný zástupce dítěte) na Okresní správě sociálního zabezpečení, pod kterou spadá místo jeho trvalého bydliště.

Jak je to s žádostí o pohřebné?

Institucí, která má problematiku pohřebného na starosti, je úřad práce nacházející se v místě žadatelova trvalého bydliště. Samotnou žádost lze vyplnit přímo na úřadě, stejně tak je ale možné si ji stáhnout i z oficiálních stránek ministerstva práce a sociálních věcí.

Společně s ní pak budete muset úředníkům rovněž předložit:

  • svůj občanský průkaz,
  • úmrtní list osoby, které jste vypravili pohřeb,
  • fakturu za pohřeb,
  • doklad o datu pohřbení, respektive zpopelnění,
  • rodný list dítěte (pakliže zemřelým byl váš potomek),
  • potvrzení o studiu (případně jiné potvrzení, na jehož základě lze jednoznačně určit, že zemřelý starší 15 let spadal do kategorie nezaopatřených dětí).

Pro majitele datové schránky, potažmo elektronického podpisu přirozeně platí, že veškeré administrativní záležitosti spojené s žádostí o pohřebné mohou vyřídit online.

Může nárok na pohřebné zaniknout?

Někdy se může celkem snadno stát, že právo na výplatu zmíněné sociální dávky bude mít více lidí najednou. Je tomu zkrátka a dobře proto, že se na vypravení pohřbu podíleli společně. V takovém případě nicméně platí, že pohřebné bude náležet pouze jednomu z nich, a sice konkrétně tomu, kdo o něj požádá jako první. Současně platí, že nárok na zmíněnou dávku lze uplatnit nejdéle jeden rok od data pohřbení zemřelé osoby.

Čtěte také:

Dědické řízení se může protáhnout na několik měsíců. A mnohdy poslouží i jako zkouška rodinné soudržnosti

S vyděděním potomka buďte opatrní. Můžete tak učinit, pouze pokud máte opravdu pádný důvod

Vdovský důchod: kdy na něj vzniká nárok a jak se počítá?