Trvalý pobyt – vše, co o něm potřebujete vědět - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Trvalý pobyt – vše, co o něm potřebujete vědět

, PNM International,
Trvalý pobyt – vše, co o něm potřebujete vědět
Zdroj: PNM International

Získat trvalý pobyt je sice právo českého občana, ale není povinnost jej mít. I když si to většina lidí myslí. Umíte si ale představit život bez občanky? Kdo žije normálním, a ne alternativně bezprizorním životem, ten se bez trvalého pobytu, a tedy i občanského průkazu neobejde. Potřebujete jej pro banku, pro telefonního operátora, do všech smluv, v zaměstnání…

Jde o údaj, který je jednou ze základních identifikací osoby. Ne vždy se však oplatí mít trvalý pobyt tam, kde skutečně bydlíme. Pojďme si tedy zodpovědět všechny dotazy, které se týkají trvalého pobytu a podívat se i na to, jaká alternativa se nabízí. Lze si trvalý pobyt nahlásit jinde, než skutečně bydlíme, a nikoho tím neohrozit, třeba pokud je proti nám vedena exekuce?

Zřízení trvalého pobytu

Co je trvalý pobyt

Trvalý pobyt může mít každý občan ČR jenom jeden. Identifikuje se jako místo pobytu, které je objektem určeným k bydlení, ubytování nebo k rekreaci. Objekt musí mít číslo popisné, případně orientační a evidenční. Pokud máte trvalý pobyt v bytě, číslo bytu není součástí identifikace trvalého pobytu. Trvalý pobyt může mít na území České republiky i cizinec, který není občanem České republiky, ale splnil podmínky pro jeho získání.

Kdo může zřídit trvalý pobyt

Každý občan ČR, který dosáhl 15 let, může sám, nebo prostřednictvím svého zmocněnce na základě plné moci (s úředně ověřenými podpisy) zřídit trvalý pobyt. Pokud jde o děti mladší 15 let, zřizují trvalý pobyt rodiče, nebo osoby, kterým bylo dítě soudně svěřeno do péče. U nesvéprávných osob je to zákonný zástupce.

Kde se trvalý pobyt zřizuje

Trvalý pobyt se zřizuje na obecním úřadě obce, kde jej budete mít. Ve městech pak na úřadech jednotlivých městských částí a obvodů.

Co je k zřízení trvalého pobytu potřebné

Ke zřízení trvalého pobytu budete potřebovat platný občanský průkaz nebo jiný doklad, který byl vydán jako veřejná listina nahrazující občanský průkaz. Potřebujete jej k prokázání své totožnosti na úřadě.

S sebou musíte mít rovněž doklad o užívání domu či bytu. Dokladem může být výpis z katastru nemovitost (ten si ale úředník ohlašovny dohledá sám) nebo platná nájemní smlouva. Jestliže nemáte nájemní smlouvu, budete potřebovat úředně ověřený souhlas majitele nemovitosti. Tato oprávněná osoba se nemusí, ale může dostavit na ohlašovnu trvalého pobytu a ověřený souhlas nahradit svým podpisem před úředníkem ohlašovny trvalého pobytu. Pokud nájemní smlouvu máte, máte zákonnou možnost si v místě podnájmu nahlásit trvalý pobyt i bez souhlasu majitele nemovitosti. Vlastník nemovitosti výpis z katastru nepředkládá a úředník si jej sám prověří v katastru nemovitostí.

Na místě ohlašovny pobytu vyplníte tzv. Přihlašovací lístek k trvalému pobytu.

Občané nad 15 let zaplatí za zřízení trvalého pobytu poplatek 50 Kč. Občané mladší správní poplatek neplatí.

Trvalý pobyt je vyřízen obratem, nejpozději do 3 pracovních dnů.

Změna trvalého pobytu

Měníte trvalý pobyt? Odhlašovat se nemusíte. Pouze zamiřte na obecní úřad nebo městskou část v místě, kam se stěhujete. Opět vyplníte Přihlašovací lístek k trvalému pobytu a prokážete se stejnými doklady jako dříve, když jste si zřizovali první trvalý pobyt. Proces se ničím neliší.

Zrušení trvalého pobytu

Jak již bylo zmíněno, pokud trvalý pobyt měníte, není nutné starý rušit. Váš trvalý pobyt v daném místě však může být zrušen ohlašovnou z moci úřední na základě platných zákonů ČR. Tedy například po vaší smrti.

Další možností, jak může dojít ke zrušení trvalého pobytu, je zrušení na návrh vlastníka objektu, nebo oprávněné osoby, avšak opět pouze při splnění zákonných podmínek. Tím je například to, že již na daném místě nebydlíte, nebo k objektu či k dané části objektu zaniklo užívací právo.

Oprávněná osoba musí podat písemný návrh na zrušení trvalého pobytu a prokázat, že k jeho zrušení existují důvody. Na místě doloží vlastnické nebo užívací právo, případně pokud jde o vlastníka, ověří si tento fakt úředník sám v katastru nemovitostí. Svoji totožnost prokáže oprávněná osoba platným průkazem totožnosti, tedy občanským průkazem. Současně zaplatí správný poplatek ve výši 100 Kč.

Kde všude musím změnu trvalého pobytu nahlásit

Nezapomeňte si samozřejmě změnu trvalého pobytu následně zanést do všech dokladů – budete potřebovat především nový občanský průkaz. Změnu trvalého pobytu musíte nahlásit rovněž zaměstnavateli a v bankách, ve kterých máte veden účet. Informujte rovněž pojišťovny a jiné smluvní partnery. Například mobilního operátora apod.

30 dnů máte na ohlášení změny trvalého pobytu na své zdravotní pojišťovně. Podnikatelé a důchodci hlásí změnu na sociálce (ČSSZ). Finanční úřad informovat nemusíte. Živnostenský úřad změnu zaregistruje sám, pozor ale na sídlo podnikání. Pokud se mění i to, musíte jej změnit, a to do 15 dnů. Oznamovací povinnost změny platí, i pokud jde o úřad práce, registr vozidel a řidičský průkaz.

Máte věřitele? Měli byste je o změně trvalého pobytu informovat rovněž.

Nezapomeňte si následně na poště zřídit přesměrování pošty z původní na novou adresu. Zřizuje se vždy na 6 měsíců, což ale nemusí stačit. Přesměrování pošty lze opakovaně prodlužovat vždy o dalších 6 měsíců.

V jakých zákonech lze najít podrobnosti k trvalému pobytu

Jde především o Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) a vyhlášku č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel.

Dalšími zákony, které se změnou trvalého pobytu souvisí, jsou Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Proč není vhodné mít trvalé bydliště na úřední adrese

Ne vždy však je vhodné a žádoucí mít trvalé bydliště na úřední adrese. Řada lidí si jej proto dnes zřizuje na obecních úřadech a městských částech, což však nevypadá dobře například při jednání s bankou. Navíc stát se chystá tuto praxi omezit.

Obvykle měníme trvalé bydliště za „virtuální“ ve chvíli, kdy nám hrozí, nebo je proti nám vedena exekuce. Nevýhodou oficiálního trvalého bydliště v místě pobytu je rovněž fakt, že pokud podnikáme, nebo jsme jednatelem, může se exekutor pokusit zabavit věci na adrese trvalého pobytu. S problémem nahlášení trvalého pobytu se setkáváme i tehdy, když bydlíme v podnájmu a majitel bytu nebo nemovitosti výslovně zakazuje nahlásit si v daném místě trvalý pobyt. Zákon mu to sice neumožňuje, ale může to být nevysloveným důvodem k ukončení nájemné smlouvy.

Někdy taky chceme mít trvalý pobyt ve městě či v městské části, kde pak na základě toho máme určitá práva – například možnost parkování, nebo možnost získání místa ve školce či škole pro dítě. I když zde třeba nebydlíme, můžeme zde pracovat a do této části nám vyhovuje vodit do školky a školy i děti.

Potřebujete zřídit trvalý pobyt v Brně? Oslovte společnost Virtuanum

Virtuanum poskytuje možnost trvalého pobytu (zatím v Brně) za bezkonkurenční cenu pouhých 4999 Kč na 10 let oproti standardním 500 Kč/měsíc u jiných poskytovatelů podobné služby. Brněnský trvalý pobyt získáte v klidné části Brno – Jundrov. V ceně služby je rok skenování pošty zdarma a její zasílání na váš e-mail.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze