Výpověď z nájmu může podat nájemce i pronajímatel. Jak na to?

12. 7. 2021
Zdroj: Profimedia.cz

Podmínky ukončení nájemní smlouvy se liší s ohledem na dobu trvání nájemní smlouvy. Postupuje se však vždy podle podmínek stanovených v konkrétní smlouvě. Pokud se jedná o ukončení nájmu dříve, než bylo ujednáno, může jít o jednostrannou výpověď i dohodu obou stran. Ukončení nájmu musí být písemnou formou, jinak je neplatné.

Ukončení nájmu 2022

Ukončení nájemní smlouvy vzájemnou dohodou je nejjednodušší a oboustranně nejpohodlnější variantou. Pronajímatel a nájemce mohou totiž uzavřít dohodu o skončení nájmu bez ohledu na to, zda byl ve smlouvě nájem uzavřen na dobu určitou nebo neurčitou, či ještě nevypršel dojednaný termín pronájmu.

Pokud je třeba ukončit nájemní smlouvu předčasně, a to z jakéhokoliv důvodu, ale účastníci se na podmínkách nedohodnou, musí se smlouva ukončit výpovědí. Ta musí být podána vždy písemně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.

V případě, že nájemce užívá byt alespoň tři měsíce po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel ho v této době písemně nevyzve, aby ho opustil, nájem se automaticky prodlužuje na dobu, na kterou byl předtím ujednán. Nejvýše však na dobu dvou let. To samozřejmě neplatí v případě, že si mezi sebou smluvní strany sjednají něco jiného.

Výpověď nájemní smlouvy 2022

Jednostranná výpověď z nájmu bytu musí mít vždy písemnou formu a musí být doručena druhé smluvní straně. Pozor na moderní formy komunikace. Za písemně podanou výpověď se rozhodně nepovažuje odeslání e-mailu nebo dokonce SMS.

Hlavní zásadou výpovědi je, že v ní vždy musí být řečeno, kdo ji dává a komu je určena. Současně musí obsahovat označení pronajatého bytu a jednoznačný projev vůle nájem bytu ukončit. Pokud je na straně majitele nebo nájemce více účastníků, měla by výpověď směřovat vždy všem z nich.

Podle situace se může jednat o výpověď nájmu bytu pronajímatelem bez výpovědní doby nebo výpověď nájmu bytu pronajímatelem s výpovědní dobou. Výpověď může samozřejmě podat i nájemce.


NAŠE RADA:

Jak uzavřít nájemní smlouvu, vzor, prodloužení a dodatek


Výpověď nájemní smlouvy dohodou

Další variantou je ukončení nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem vzájemnou dohodou. Smlouva o nájmu bytu má být správně uzavřena vždy písemně, a proto i dohoda o skončení nájmu musí mít písemnou formu.

Smlouvu by za ideálních podmínek měli vždy uzavírat přímo pronajímatel s nájemcem. V situacích, že za tyto strany podepisují dohodu jejich zástupci, je třeba si ověřit jejich identitu, ale také to, zda jednají na základě udělené plné moci.

V případě, že je pronajatý byt ve vlastnictví právnické osoby, je vhodné nahlédnout do veřejného rejstříku a ověřit si, zda je zástupce společnosti oprávněn k podpisu dohody o skončení nájmu.

Řešili jste někdy výpověď smlouvy dohodou?

Výpověď nájemní smlouvy pronajímatelem

Pronajímatel může dát nájemci okamžitou výpověď z bytu jen za zvlášť závažné porušení povinností nájemce, jinak platí výpověď s tříměsíční dobou.
Za co můžete dostat okamžitou výpověď
neplacení nájemného a nákladů na služby po dobu delší tří měsíců
nenapravitelné poškozování bytu nebo domu nájemcem
spáchání úmyslného trestného činu vůči pronajímateli, členu jeho domácnosti nebo jiné osobě, která v domě bydlí, případně proti cizímu majetku, který se v domě nachází
užívání bytu jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno
Pramen: § 2291 občanského zákoníku

Výpověď z pronájmu bytu musí být opět podle ustanovení občanského zákoníku podána písemnou formou a musí být doručena druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď byla doručena druhé straně. Nepostačí navíc, pokud je důvod výpovědi pronajímatelem uveden obecně, musí být vždy přesně skutkově vymezen.


Zopakujte si:

Jak se daní příjem z pronájmu bytu (včetně Airbnb)?


Výpověď ze strany pronajímatele musí obsahovat i poučení nájemci o možnosti podat námitky a žalobu o přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem ve dvouměsíční lhůtě od doručení výpovědi.

Pronajímatel může vypovědět nájem bytu sjednaný na dobu určitou nebo neurčitou i v tříměsíční výpovědní době.
Za co můžete dostat tříměsíční výpověď
hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu
pokud je nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází
má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat
obecně za závažný důvod pro vypovězení nájmu
má-li být byt užíván pronajímatelem nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno
pokud potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni
Zdroj: § 2288 občanského zákoníku

Výpověď smlouvy nájemcem

Podmínky výpovědi smlouvy nájemcem se výrazně liší podle doby, na kterou byla uzavřena. Zatímco smlouvu o nájmu bytu uzavřenou na dobu neurčitou je nájemce  oprávněn vypovědět kdykoliv bez udání důvodu, smlouvu uzavřenou na dobu určitou lze vypovědět jen v případě, že se podstatně změnily okolnosti, z nichž strany při vzniku nájemní smlouvy vycházely. Délka výpovědní doby je tři měsíce.

Ukončení nájemní smlouvy: vzor výpovědi a dohody

Právní úprava výpovědi z nájmu bytu a domu je obsažena v § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

TIP: Vše o odstoupení od smlouvy.

Vzory výpovědí smlouvy si zdarma můžete najít a stáhnout z internetu. Vyplatí se upřednostňovat webové stránky, se kterými sami máte dobré předchozí zkušenosti, mají dobré reference a na dané téma se specializují.

Jakým způsobem lze ukončit nájemní smlouvu?
Pokud se jednalo o smlouvu na dobu určitou, končí pronájem bytu datem uvedeným na této smlouvě. V případě, že nájemce užívá byt alespoň tři měsíce po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel ho v této době písemně nevyzve, aby ho opustil, nájem se automaticky prodlužuje na dobu, na kterou byl předtím ujednán. Nejvýše však na dobu dvou let. Ukončení nájemní smlouvy lze dále provést dohodou anebo výpovědí, a to bez ohledu na to, zda byl nájem uzavřen na dobu určitou či neurčitou.
Kdo může vypovědět nájemní smlouvu?
Vypovědět nájemní smlouvu může jak pronajímatel, tak nájemce. V obou případech musí mít výpověď písemnou formu. Pokud pronajímatel vypovídá smlouvu, musí uvést konkrétní důvod toho, proč tak činí. Výpověď ze strany pronajímatele musí obsahovat i poučení nájemci o možnosti podat námitky a žalobu o přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem ve dvouměsíční lhůtě od doručení výpovědi. Nájemce může v případě pronájmu na dobu neurčitou vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Pokud se jedná o pronájem na dobu určitou, lze předčasně vypovědět jen v případě, že se podstatně změnily okolnosti, z nichž strany při vzniku nájemní smlouvy vycházely.
Jak dlouhá je výpovědní lhůta nájemní smlouvy?
Výpovědní doba je dlouhá tři měsíce a běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. To neplatí v případě ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou kvůli jejímu vypršení. Výpovědní doba může být nulová i v případě, kdy nájemce zvlášť závažným způsobem poruší povinnosti nájemce.
Kdy může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu s okamžitou platností?
Pronajímatel může dát nájemci okamžitou výpověď z bytu jen za zvlášť závažné porušení povinností nájemce, jinak platí výpověď s tříměsíční dobou. Učinit tak může například v případě, že nájemce po dobu delší než tři měsíce neplatí nájemné a náklady na energie a služby, nenapravitelně poškozuje byt nebo dům, spáchá úmyslný trestný čin vůči pronajímateli anebo užívá byt jiným způsobem, než bylo ujednáno.

  • Našli jste v článku chybu?