Menu Zavřít

Spolupráce s Německem i přes krizi pokračuje. Mezi Prahou a Mnichovem vznikne 5G koridor

Autor: Shutterstock

I přes koronakrizi se byznys mezi Českem a Německem čile rozvíjí. Letos už přitekla z Německa víc než miliarda eur v investicích. Mezi Bavorskem a Českou republikou má vzniknout modelový koridor, který bude testovat možnosti nejmodernějších digitálních technologií.

Z hlediska České republiky má Spolková republika Německo
(SRN) řadu „nej“. Je největší sousední zemí, s nejdelší hranicí, je dlouhodobě
naším největším obchodním partnerem, který se aktuálně podílí 27,8 procenty na
celkovém obratu našeho zahraničního obchodu, je největším odbytištěm našeho
zboží. Na německý trh směřuje téměř třetina českého exportu a z Německa pochází
téměř čtvrtina celkového dovozu do České republiky. Obchodní saldo je z pohledu
Česka dlouhodobě aktivní.

Vzájemný česko-německý obchod vykazuje již od roku 1993 v zásadě trvalý každoroční růst. Výjimku tvořily pouze roky 2009 a 2013, kdy došlo k meziročnímu poklesu vzájemného obchodu. V roce 2018 dosáhl obrat výše téměř 95 miliard eur a v loňském roce 96 miliard eur.

Současná pandemie koronovaviru se projevila již i v
obchodních číslech, což dokládá nejnovější údaj o vzájemném obchodu, který se
za období leden až duben meziročně snížil o více než 12 procent. Jeho hodnota
přitom činila 31 miliard eur. Další vývoj bude do jisté míry záviset i na
vývoji německé ekonomiky, neboť české hospodářství je s ní úzce provázáno.

Tato provázanost ovšem v době nedávno minulých omezení na
hranicích vyžadovala určitá mimořádná řešení také v zájmu udržení existujících
hospodářských a obchodních vztahů. V Drážďanech se sešla již 29. 6. 2020
Pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci mezi Českem a Saskem jako jedno z
prvních tradičních fór česko-německé spolupráce „in natura“.

Saská strana (Průmyslová a obchodní komora Drážďany,
Ministerstvo hospodářství, práce a dopravy a nakonec i spolupředseda Pracovní
skupiny) nám poděkovala za aktivní přístup k řešení problémů přeshraniční spolupráce,
které vznikly v důsledku omezení zavedených v souvislosti s koronavirem. To
také svědčí o úrovni vzájemných vztahů.

Zbožová struktura vzájemného obchodu

Zcela rozhodující podíl na českém vývozu do Německa měly loni stroje a dopravní prostředky, které tvořily více než 60 procent exportu a skoro polovinu německého dovozu do České republiky. Při pohledu na podrobnější třídění byla loni nejvýznamnější skupinou v českém vývozu do Německa silniční vozidla, která se na něm podílela téměř 20 procenty. Významný byl též vývoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů s podílem přes 11 procent a kancelářských strojů a zařízení k automatickému zpracování dat s osmi procenty.

V případě dovozu z Německa byla ve stejném roce
nejvýznamnější zbožovou skupinou rovněž silniční vozidla, která se na něm
podílela téměř 15 procenty. Také druhé místo bylo stejné a jako u vývozu patří
elektrickým zařízením, přístrojům a spotřebičům s podílem téměř 10 procent. Na
třetím místě se umístily stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu.

Obchodu kralují auta

Hlavního obchodního partnera představuje pro Českou republiku
z hlediska jednotlivých spolkových zemí Bavorsko. Tato spolková země se podílí
na celkovém obchodním obratu se SRN skoro čtvrtinou. Na druhém místě je
Bádensko–Württembersko a na třetím místě Severní Porýní – Vestfálsko. Tyto tři
spolkové země zabezpečují dohromady více než polovinu celkového obchodního
obratu s Německem.

Pokud jde o české vztahy s Bavorskem, je dobré připomenout chystající se spolupráci při zřízení 5G koridoru Mnichov–Praha. V této souvislosti bylo v únoru v Bruselu českým ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a vedoucím Bavorské státní kanceláře Florianem Herrmannem podepsáno Společné prohlášení týkající se budoucí spolupráce při zřízení 5G koridoru Mnichov–Praha.

Obě ekonomiky předurčuje ke spolupráci zaměření na strojírenství

Cílem je posílení příhraniční spolupráce a tvorba procesů,
které se budou aplikovat při vývoji vysokorychlostních sítí nové generace (5G).
Plánovaný společný 5G koridor mezi Mnichovem a Prahou by se měl stát aktivním
článkem programu Connecting Europe Facility (CEF) Evropské komise v rámci
víceletého finančního rámce 2021 až 2027.

Projekt 5G koridor nabízí možnost vytvoření evropského
modelového regionu pro trvale udržitelné inovace a vývoj na základě nejmodernějších
digitálních technologií. Obě strany plánují uspořádat ve druhé polovině září v
Plzni česko-bavorský workshop k této problematice.

Němci jsou třetími největšími investory v Česku

Podle údajů České národní banky byla ke konci roku 2018 výše přímých německých investic v České republice přes 23,5 miliardy eur. Loni přitekly do Česka přímé německé investice přesahující miliardu eur. Celkovou současnou hodnotu přímých německých investic v Česku tak lze odhadnout na více než 24,5 miliardy eur, což představuje podíl zhruba 16 procent na celkové hodnotě přímých zahraničních investic v Česku. Tento údaj dokumentuje pozici Spolkové republiky Německo jako třetího největšího investora v České republice (po Nizozemsku a Lucembursku).

Evropa spoléhá na německé předsednictví
Dne 1. července převzalo Německo předsednictví Rady Evropské unie. Bude ji řídit do konce letošního roku. Jaké své motto Německo zvolilo „Společně pro zotavení Evropy“, v rámci kterého naznačuje, že evropskou jednotu vnímá jako klíčový předpoklad pro zvládnutí stávající krize.

Priority předsednictví jsou zasazeny do šesti oblastí: I. Dlouhodobé překonání pandemie covid-19 a ekonomická obnova. II. Silnější a inovativnější Evropa. III. Spravedlivá Evropa. IV. Udržitelná Evropa. V. Evropa bezpečnosti a společných hodnot. VI. Silná Evropa ve světě. Z pohledu českého ministerstva průmyslu a obchodu jsou relevantní pilíře I., II., IV. a VI. Na německé předsednictví jsou kladena vysoká očekávání, zejména s ohledem na jeho pozici jako ekonomického lídra Evropy.

K výše uvedené úrovni německých přímých investic do české
ekonomiky výrazným způsobem přispěl vstup německého automobilového koncernu
Volkswagen do akciové společnosti Škoda Auto, dále pak účast plynárenské
společnosti RWE a společnosti Siemens při privatizaci českých podniků.

Česká a německá ekonomika jsou tradičně velmi provázány nejen
investicemi. Spolupráce se rozvíjí v oblastech, jakými jsou digitalizace, umělá
inteligence, Průmysl 4.0 nebo technické vzdělávání. I přes rozdílné názory na
některé otázky, což se projevuje například v energetické oblasti, je
potěšitelné, že spolu vedou obě země dialog a že jsou dobrými partnery.

Veletrhů v Německu se lze účastnit s podporou

Ambicí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) je dále
rozvinout potenciál obrovského a náročného německého trhu pro české podniky.
Ministerstvo aktivně napomáhá firmám, které mají zájem o německý trh, například
podporou společné prezentace na významných veletrzích. Do konce letošního roku
byla v plánu v rámci oficiálních účastí Česka řada veletrhů ve známých
německých veletržních centrech.

Faktem ovšem je, že většinu těchto veletrhů v důsledku
koronaviru přesunuli organizátoři na příští rok (např. berlínský Innotrans na
duben, Glasstech se uskuteční v Düsseldorfu v červnu), některé až na rok 2022 a
některé zrušili vůbec. Letos by se měla konat v původním termínu snad
düsseldorfská Medica a některé další. Většina těchto veletrhů znamená pro naše
firmy setkání pokud ne se světovou, tak určitě evropskou konkurencí. Lze si
domyslet, co znamená pro firmy nemožnost tohoto porovnání.

Zde svoji aktivní roli sehrává příspěvková organizace MPO
CzechTrade, konkrétně její zahraniční kancelář v Düsseldorfu, která českým
firmám pomáhá udržovat stávající a navazovat nové kontakty na německém trhu. V
případě, že český podnik naráží při obchodování s německým partnerem na
systémové problémy, lze tuto situaci projednat na setkání vrcholných
představitelů MPO s jejich německými protějšky.

Tato jednání probíhají nejen se zástupci spolkové, tedy celoněmecké úrovně, ale též s vrcholnými představiteli ministerstev hospodářství jednotlivých německých spolkových zemí. Nejčastěji se z tohoto pohledu jedná o představitele sousedních spolkových zemí – Saska a Bavorska. V září 2020 se například předpokládá setkání ministra Karla Havlíčka s ministrem hospodářství, práce a dopravy Saska Martinem Duligem.

Vysoké školy i firmy v obou zemích začaly spolupracovat na rozvoji Průmyslu 4.0

K nejvýznamnějším česko-německým akcím patřila v průběhu
letošního roku únorová pracovní návštěva ministra průmyslu a obchodu Karla
Havlíčka a jeho náměstkyně Martiny Tauberové v Berlíně, kde se uskutečnila
jednání s německým ministrem hospodářství Altmaierem a ministrem dopravy
Scheuerem.

Již dvakrát v průběhu tohoto roku – v lednu a květnu –
diskutoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na Česko-německé obchodní
a průmyslové komoře o možnostech dalšího rozvoje spolupráce českých a německých
firem. K obdobnému tématu se zúčastnil též lednového setkání na Velvyslanectví
SRN v Praze.

Při podpoře exportu českých firem spolupracuje MPO s
diplomaty působícími na Velvyslanectví ČR v Berlíně, generálních konzulátech v
Mnichově a Drážďanech a v Českém domě v Düsseldorfu, kde má svého zástupce též
agentura CzechTrade. Na dalším prohloubení spolupráce českých a německých firem
spolupracuje MPO rovněž s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou.

Vyhrát kvalitou, ne cenou

Možnosti spolupráce českých firem s německými partnery vidíme
v celé řadě oblastí, jako jsou high-tech, ICT, elektronika, ekologická
zařízení, přístroje pro kosmický výzkum a další výrobky se špičkovou kvalitou a
vysokým obsahem přidané hodnoty. Hlavní směr zvyšování konkurenceschopnosti
českých firem v Německu nemůže být zakládán pouze na nízkých cenách a mzdách,
ale především na kvalitativních faktorech produkce, zvyšujících konečné efekty
vývozu.

Vzhledem k tomu, že německý trh je zcela liberalizován a otevřený nejtvrdší konkurenci, dokazují výsledky dosahovaného vývozu České republiky do Německa v posledních letech mimo jiné to, že se čeští podnikatelé naučili vyrábět takové výrobky, se kterými mohou na německém trhu konkurovat a uspět. Tento trh představuje v každém případě zkoušku podnikatelské vyspělosti, a to jak z hlediska kvality a atraktivnosti vlastní produkce a nabízeného zboží (včetně schopnosti dodržovat sjednané termíny a jiné dohodnuté podmínky dodávek), tak i z hlediska následných služeb a potřebného servisu.

EBF24

PDF verze letního dvojčísla magazínu Český export a podnikání ke stažení

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).