Menu Zavřít

Program Aid for Trade pomáhá rozvojovým zemím i českému exportu

31. 5. 2019
Autor: MPO

Prostředků na projekty určené k pomoci méně rozvinutým zemím rok od roku přibývá, stejně tak roste zájem těchto států. Zahraniční rozvojová spolupráce nejen pomáhá dobré věci, ale zároveň vytváří příležitosti pro české firmy v nových teritoriích. Program Aid for Trade je toho příkladem.

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) má v České republice dlouholetou tradici. Od roku 2008 organizujeme projekty v rámci programu Aid for Trade, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR (MZV). Celostátním koordinátorem je MZV, implementační institucí Česká rozvojová agentura.

Podstatou projektů Aid for Trade je podpora rozvoje obchodu a budování obchodních kapacit ve vybraných státech. Smyslem je pomoci partnerským zemím v tom, aby se mohly lépe zapojit do mezinárodního obchodního systému, posílily svůj hospodářský rozvoj, podnikatelské klima, oblast malých a středních podniků či finanční sektor, také aby přijímaly potřebnou legislativu, odstraňovaly administrativní bariéry atd. V širším pojetí jde i o rozvoj místních produkčních kapacit, budování infrastruktury na podporu obchodu, transfery technologií a služby související s jejich instalací a podobně.

Co je zahraniční rozvojová spolupráce
Prostřednictvím zahraniční rozvojové spolupráce vyjadřují vyspělé státy i mezinárodní instituce svoji solidaritu s méně rozvinutými zeměmi v jejich úsilí zejména o hospodářský rozvoj a vymýcení chudoby.

Zároveň lze tyto aktivity chápat jako jeden ze startovacích prvků nových komerčních snah českých firem, protože jim mohou pomáhat při budování či posilování jejich pozice ve vybraných teritoriích. Vydařený projekt může pro české podniky znamenat pokračování spolupráce díky navazujícím komerčním jednáním, faktickou realizaci předaných doporučení nebo studií proveditelnosti, účast ve státních tendrech atp. Zároveň přispívá ke zviditelnění ČR a českých firem v teritoriu, ale i k získání zkušeností, kontaktů a také referencí pro možnou účast v tendrech dalších donorů, resp. mezinárodních organizací.

Při přípravě projektů Aid for Trade jsou respektovány priority české Zahraniční rozvojová spolupráce. Projekty jsou primárně směrovány do šesti tzv. prioritních států: Bosny a Hercegoviny, Etiopie, Moldavské republiky, Gruzie, Kambodži a Zambie. Po předchozí konzultaci je možno ad hoc připravit projekty též do dalších rozvojových zemí dle definice OECD, kde to politický a hospodářský kontext umožňuje. Témata musejí odpovídat podstatě programu Aid for Trade a měla by vycházet z potřeb partnerských států, respektive ze strategických dokumentů jejich rozvoje, pokud takové existují.

 Česká firma GET vloni realizovala projekt, jehož cílem bylo přinést Barmě nové informace o moderních metodách technologického průzkumu a o postupech při hodnocení a určování kvality a složení surovin pro keramický a sklářský průmysl

Jak to probíhá

V první fázi přípravy a při vytipovávání vhodných projektových námětů spolupracuje MPO s teritoriálně příslušnými zastupitelskými úřady ČR (ZÚ), které je shromažďují. Následně je vždy do 30. září zasílají na MPO se svým stanoviskem a s předpokládanou dobou realizace. Jiné doručení žádostí o projekt není možné.

Je třeba, aby zahraniční partner vyplnil formulář „Development Project Identification Form – Aid for Trade“, dostupný je na webu MPO nebo přímo na zastupitelských úřadech v prioritních státech (v ostatních teritoriích je třeba věc předem konzultovat), a doručil ho na příslušný ZÚ ČR. O zařazení projektu do programu Aid for Trade může požádat jakákoliv státní instituce, ale i soukromý subjekt za předpokladu podpory či při vědomí příslušné nadřízené vládní či státní instituce.

Jaké projekty se chystají letos
V roce 2019 se počítá s realizací celkem patnácti projektů v hodnotě cca 10,7 milionu korun. Cílovými zeměmi budou tradiční prioritní státy ZRS ČR, dále Mongolsko, Srbsko, Filipíny a nově pak Libanon a v jihovýchodní Asii Indonésie a Malajsie.

Podpora bude zaměřena na rozvoj podnikatelského prostředí, malé a střední podniky, dopravní infrastrukturu, digitalizaci, energetiku, kontrolu kvality maziv, podnikání v zemědělství a vodohospodářství.

Na základě formulářů ze ZÚ sestavuje ministerstvo průmyslu a obchodu seznam vhodných námětů k realizaci, který konzultuje s MZV. Začátkem následujícího roku pak vyhlašuje transparentní výběrová řízení na realizátory jednotlivých projektů.

Po jejich výběru a po podpisu Smlouvy o projektu ZRS následuje realizační fáze, která musí být uzavřena do konce listopadu stejného roku. Probíhá většinou formou školení, workshopů, kulatých stolů, vypracováním studií proveditelnosti, analýz atd. Tímto způsobem je zahraničním partnerům předáváno požadované české know-how, odborné informace a zkušenosti a další. Závěrečné hodnocení všech v daném roce realizovaných projektů uveřejňuje MPO na svých internetových stránkách.

Poptávka stoupá

Projekty Aid for Trade jsou zatím menšího rozsahu, většinou v hodnotě kolem jednoho milionu korun s dobou realizace v rámci jednoho kalendářního roku. Perspektivně, v případě podstatnějšího navýšení finančních prostředků, se uvažuje i o projektech s větším rozpočtem a delším průběhem i s případnou dodávkou např. určitého drobnějšího přístrojového či strojního vybavení.

Poptávka po projektech Aid for Trade ze strany zahraničních partnerů každým rokem stoupá, stejně jako se množí dotazy a zájem z řad českých subjektů o jejich realizaci. Postupně se zvyšuje rovněž objem finančních prostředků – z původních dvou milionů v roce 2008 na deset milionů korun v roce 2019. Partnerské země, tedy žadatele o projekty, hodnotí program Aid for Trade velmi pozitivně a většinou připojují žádost o jeho další pokračování.

EBF24

Když vznikají synergie
U projektů Aid for Trade se v posledním období daří i vytvářet synergické efekty a propojovat se s aktivitami dalších účastníků české zahraniční rozvojové spolupráce, ale i jiných donorů. Příklady úspěšných projektů:

1. V roce 2017 se podařilo skloubit projekt v Bosně a Hercegovině v oblasti rozvoje zemědělství se zaměřením na produkci ze skleníků (fóliovníků) s již probíhajícím projektem ČRA v tomto sektoru.

2. Rovněž v roce 2017 se uskutečnil projekt v Gruzii, který navazoval a doplňoval se s projektem Green City Action Plan Tbilisi, který realizovala firma Enviros jako zakázku financovanou EBRD. Předmětem bylo vypracování generálního plánu rozvoje města Tbilisi. Projekt Aid for Trade byl zacílen na oblast městské dopravy se zaměřením na místní lanovou dráhu.

Autoři pracují v odboru řízení exportní strategie a služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

PDF verze květnového čísla magazínu Export a podnikání ke stažení

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).