Minimální hodinová mzda v roce 2022: O kolik za poslední dobu vzrostla a jak si vedeme oproti jiným zemím v EU?

2. 9. 2022
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Depositphotos

Aby na trhu práce nedocházelo k podhodnocování pracovní síly, je státem stanoveno minimum, jež musí každý zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci za odpracované hodiny. Tato částka se v čase mění, jelikož je potřeba pružně reagovat na růst cen. Také většina členských zemí Evropské unie má toto minimum stanovené. Jak si vedle nich stojí Česká republika?

Co je to minimální hodinová mzda

Minimální mzda na hodinu je zákoníkem práce stanovená nejnižší možná odměna, která náleží zaměstnanci v pracovněprávním vztahu. V případě, že odměna zaměstnance za odpracovanou práci (mzda nebo plat) nedosáhne v daném kalendářním měsíci zákonem stanovené výše minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost danému pracovníkovi poskytnout doplatek, který tuto částku vyrovná. V takovém případě se nebere ohled na výkon, který zaměstnanec v práci podal, jelikož minimální mzda musí být ze zákona vždy naplněna.

Na koho se hodinová minimální mzda vztahuje

Každá osoba, která je se zaměstnavatelem v pracovněprávním vztahu, nebo lidé zaměstnaní na dohodou o provedení práce či provedení činnosti mají ze zákona nárok na minimální mzdu. Tato veličina se vztahuje i na soukromé podniky, které sestavují mzdové podmínky svým zaměstnancům samy. To znamená, že ani odměna v soukromém subjektu nesmí klesnout pod zákonem stanovené minimum. 

Minimální odměna za práci ve ztížených podmínkách

Podrobnější podmínky pro poskytování minimální přípustné odměny včetně stanovení její výše upravuje nařízení vlády o minimální mzdě. Kromě této sazby vymezuje také výši případného příplatku za práci ve ztíženém pracovní prostředí, který musí činit nejméně 10 procent z částky, jež je stanovena zákoníkem práce. Faktory, které při překročení předpisy stanovených limitů mohou vést ke ztížení pracovních podmínek, jsou dle zákoníku práce následující:

 • vysoká koncentrace prachu,
 • chemické látky v ovzduší na pracovišti,
 • směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem,
 • pracovní procesy, které mohou způsobit riziko chemické karcinogenity,
 • ustálený, proměnný nebo impulzní hluk,
 • horizontální a vertikální vibrace či vibrace působící na ruce,
 • mikroklimatické podmínky na pracovišti,
 • manipulace s vybranými biologickými činiteli, jejich zdroji či přenašeči,
 • tlak nad 400 kilopascalů,
 • radiační činnost.

Výpočet minimální mzdy podle pracovní doby

Minimální mzda za hodinu práce se dle nařízení vlády vztahuje ke 40 odpracovaným hodinám v týdnu. Některá zaměstnání ale mají týdenní hodinovou sazbu stanovenou jinak. Například zaměstnanci v dolech pracují ve ztížených pracovních podmínkách, tudíž mají zkrácenou pracovní dobu na 37,5 hodiny týdně. V takových případech je potřeba výši minimální mzdy dopočítat, aby odpovídala skutečným odpracovaným hodinám a měsíční plat neklesl pod zákonem nařízené minimum. Pro tento výpočet se v praxi uplatňuje následující vzoreček.

MMx = MMz × k; kdy k = 40/x

MM … výše stanovené minimální mzdy (za 40 hodin týdně),

z … 40 (standardní týdenní hodinová sazba),

x … jiná týdenní pracovní doba (například 37,5).

Pokud je pracovník zaměstnán na částečný úvazek, nebo v daném kalendářním měsíci neodpracoval všechnu pracovní dobu, je mu mzda krácena úměrně počtu odpracovaných hodin. To například znamená, že při sazbě minimální hodinové mzdy 96,40 koruny za hodinu a polovičním úvazku sjednaném na 20 hodin týdně, náleží zaměstnanci minimální mzda za tento týden ve výši 1 928 korun.

Vývoj za posledních pět let

Každoroční zvyšování minimální mzdy má za úkol reagovat na růst cen, který je nevyhnutelný. Tímto způsobem má být zajištěno, aby ani ti pracovníci, kteří si vydělávají nejméně, neupadli do existenčních problémů. Bohužel v letošním roce došlo k tak vysokém nárůstu inflace, že i přes tradiční lednové navýšení minima došlo paradoxně k jeho poklesu oproti předchozím rokům. Zjednodušeně řečeno to znamená, že za minimální mzdu si letos koupíme méně, než jsme si za loňskou sazbu minimální mzdy koupili minulý rok.

Vývoj minimální mzdy od roku 2018 znázorňuje následující tabulka:

Období

Výše minimální mzdy

hodinová sazba (Kč) měsíční sazba (Kč)
minimální hodinová mzda 2018

73,20

12 200

minimální hodinová mzda 2019

79,80

13 350

minimální hodinová mzda 2020

87,30

14 600

minimální hodinová mzda 2021

90,50

15 200

minimální hodinová mzda 2022

96,40

16 200

Zdroj: ministerstvo práce a sociálních věcí

Minimální hodinová mzda v roce 2022

Jak bylo řečeno, výše nejnižší přípustné odměny za odpracované hodiny se každý rok mění. Minimální hodinová mzda od 1. 1. 2022 byla opět navýšena, a to o 5,90 koruny na hodinu, tedy na celkových 96,40 koruny za hodinu práce. To znamená, že při standardní pracovní době 40 hodin týdně musí zaměstnanec dostat odměnu za tyto odpracované dny minimálně 3 856 korun. V případě plného úvazku je od začátku roku 2022 minimum stanoveno na 16 200 korun měsíčně. 

Jak jsou na tom jiné země EU

Česká republika je v porovnání s jinými zeměmi Evropské unie pod průměrem, co se týká výše minimální mzdy. Podle nejnovějších dat statistické organizace Eurostat se Česko nachází na sedmém nejhorším místě v EU. Ačkoliv se za posledních pět let v ČR zvýšila minimální přípustná odměna o čtyři tisíce korun, oproti jiným členským zemím stále zaostává. 

Na nižších místech pomyslného žebříčku za naší zemí zůstávají už jen Slovensko, Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko Lotyšsko a Bulharsko. Smutným faktem je, že ve 13 státech Evropské unie nedosahuje výše minimální mzdy ani na jednoho tisíce eur. Šest členským zemí pak nemá toto minimum zavedeno. Patří sem Dánsko, Itálie, Rakousko, Švédsko, Finsko a Kypr.

Nejnižší a nejvyšší minimální mzda v Evropě

Ačkoliv na tom Česká republika není v porovnání s ostatními státy EU příliš dobře, nemá ani zdaleka nejnižší sazby minimální mzdy v Evropě. Nejhůře si v tomto směru dle Eurostatu vede Bulharsko, kde výše minimální odměny dosahuje pouhých 332 eur, což je téměř o polovinu méně než v ČR. Naopak nejvyšší sazba je zaznamenána v Lucembursku. Zde si nejhůře placení zaměstnanci přijdou na celých 2 257 eur, což znamená, že mají skoro 3,5krát vyšší minimum než nejméně vydělávající osoby v ČR.

Jaká je minimální hodinová mzda v roce 2022?
V lednu 2022 došlo k navýšení minimální hodinové mzdy o 5,90 koruny. Státem stanovené minimum se tak vyšplhalo na 96,40 koruny za hodinu nebo 16 200 korun za měsíc. V roce 2021 činila tato měsíční odměna 15 200 korun, tedy o tisícovku méně. Od roku 2018 stoupla minimální mzda v České republice zhruba o čtyři tisíce korun.
Kolik je minimální hodinová mzda pro brigádníky?
Výše minimální hodinové mzdy je stejná pro všechny osoby nacházející se v pracovněprávním vztahu se zaměstnavatelem. Do toho se počítají také dohody o provedení práce a dohody o provedení činnosti, které ve většině případů podepisují brigádníci. Tedy i pro ně platí stejná sazba minimální odměny, jež v roce 2022 činí 96,40 koruny na hodinu.
Které země EU mají nejnižší minimální mzdu?
Česká republika patří k zemím Evropské unie, které mají nejnižší sazbu minimální hodinové mzdy. V roce 2022 se umístila na sedmém místě od konce pomyslného žebříčku. Za ČR zaostává, co se výše minimální odměny týká, pouze Slovensko, Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko, Lotyšsko a Bulharsko. Poslední zmíněná země má ze všech členských států sazbu minimální mzdy nejnižší, a to pouhých 332 eur.
 • Našli jste v článku chybu?