Menu Zavřít

Dvojí občanství je možné nabýt automaticky i na základě žádosti. V Česku bylo povoleno v roce 2014

21. 11. 2022
Doba čtení: 6 minut
Autor: Depositphotos.com

Čím dál tím více lidí využívá možnost dvojího občanství, která jim přináší v určitých ohledech jisté výhody. Je však potřeba si také uvědomit, že z této situace daným občanům plynou zákonné povinnosti vůči oběma zemím. Proto je před podáním žádosti o druhé občanství nutné, aby byl žadatel se všemi povinnostmi dotčených států dobře obeznámen.

Co je dvojí občanství

Dvojí občanství (někdy se též uvádí dvojité občanství) je stav, kdy je jedna osoba občanem dvou různých zemí. Tato situace může nastat buď automaticky, a to u dětí, jejichž rodiče jsou občany různých států, nebo na základě vyhovění žádosti. Ne každá země však tento stav umožňuje. V České republice bylo upuštěno od principu jediného občanství v roce 2014, kdy nabyl účinnosti nový zákon o státním občanství ČR. Jiná situace je však například na Slovensku.

Jak funguje udělení státního občanství v ČR

Občané cizí země nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky mají možnost získat české státní občanství na základě podání žádosti o jeho udělení. O tom, zda bude žádosti vyhověno, rozhoduje Ministerstvo vnitra České republiky, není to však jeho povinností, a to ani za předpokladu, že žadatel splňuje všechny stanovené podmínky.

Za přijetí takové žádosti je potřeba uhradit správní poplatek, který činí v případě dospělé osoby dva tisíce korun a v případě nezletilého 500 korun. Pakliže by žadateli nebylo ve věci vyhověno, uhrazený poplatek se nevrací. Úřad, kam je žádost podána, má 30 dnů na její předání ministerstvu vnitra. To následně ve lhůtě 180 dnů rozhodně, zda bude žadateli vyhověno, či nikoliv.

Podmínky pro získání občanství ČR

K tomu, aby cizinec měl šanci získat české občanství, musí splňovat určité podmínky. V prvé řadě je nezbytné, aby byl integrován do společnosti České republiky, a to především z pracovního, sociálního a rodinného hlediska. Samozřejmostí je také fakt, že žadatel žádným způsobem neohrožuje bezpečnost, svrchovanost a územní celistvost státu. Stejně tak nesmí ohrožovat demokratické základy, majetkové hodnoty a životy a zdraví lidí.

Zároveň je potřeba, aby měla daná osoba na území České republiky povolený trvalý pobyt a skutečně se zde zdržovala. Existují však také určité situace, kdy je možné některé ze stanovených podmínek prominout. Případy, kdy tak lze učinit, specifikuje Ministerstvo vnitra ČR. Mezi další podmínky nezbytné pro udělení občanství ČR cizinci pak patří:

 • trestní bezúhonnost,
 • znalost českého jazyka a českých reálií,
 • plnění povinností plynoucích z právních předpisů,
 • prokázání zdroje a výše příjmů,
 • nezatěžování systému státní sociální podpory a systému pomoci v hmotné nouzi.

Žádost o české občanství

Žádost o udělení státního občanství je potřeba předat osobně na příslušném krajském úřadě podle místa trvalého bydliště žadatele (v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22). Pověřený pracovník tohoto úřadu pak pomůže dotyčnému vyplnit dotazník s žádostí a společně se svým stanoviskem jej odešle ministerstvu vnitra. Pakliže to ministerstvo uzná za vhodné, může si žadatele po obdržení tiskopisu předvolat k ústnímu jednání.

K žádosti pak musí dotyčná osoba předložit také určité důležité doklady, mezi které patří:

 • rodný list,
 • oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství,
 • doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství,
 • úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
 • výpis z evidence trestů nebo jiný rovnocenný doklad prokazující bezúhonnost žadatele,
 • životopis v českém jazyce,
 • doklad o absolvování zkoušky znalosti z českého jazyka, základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky,
 • pokud žadatel neabsolvoval požadovanou zkoušku předloží doklady o tom, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu tří školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk,
 • v případě, že jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost potřebnou pro splnění zkoušky, musí předložit potvrzení této skutečnosti,
 • doklady o pobytu na území České republiky a jeho pobytech v zahraničí,
 • potvrzení, že žadatel nemá v evidenci daní u Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR evidován nedoplatek,
 • doklady prokazující zdroje příjmů v České republice,
 • potvrzení, že nemá nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

V případě, že žadatel navíc na území České republiky vykonával nebo vykonává práci, je potřeba přiložit k žádosti také potvrzení o tomto zaměstnání včetně dokladu o výši příjmů, které mu z této práce plynou nebo plynuly. Stejně tak je nezbytné doložit potvrzení o studiu či poslední vysvědčení u žadatelů, kteří v České republice studují nebo studovali.

Jaké má dvojí občanství výhody a nevýhody

Dvojí státní občanství přináší člověku hned několik výhod. Tím hlavním benefitem je především využití občanských práv v obou zemích, jako jsou garance zdravotní péče, sociální systém, daňové úlevy a další. Pro někoho může být navíc velkým plusem také držení dvou cestovních pasů, které umožňují snadnější cestování mezi zeměmi, kde vám bylo občanství uděleno.

Existují však také určité skutečnosti, které mohou být naopak nevýhodné pro osoby, jež jsou občany dvou států. Asi tím největším problémem jsou občanské povinnosti, které daná osoba musí plnit v obou zemích. To se týká zejména daní, jelikož některé státy vyžadují po svých občanech zdanění všech příjmů bez ohledu na to, v jaké zemi k nim lidé přišli. Pokud tedy plánujete například podnikat, je dobré nejprve konzultovat všechny možnosti se svým daňovým poradcem.

Státní příslušnost a státní občanství nejsou totéž. V čem se liší a jak získat občanství ČR?
Přečtěte si také:

Státní příslušnost a státní občanství nejsou totéž. V čem se liší a jak získat občanství ČR?

Některé země jsou nazývány takzvanými daňovými ráji, neboť nabízejí svým občanům výhodnější daňové sazby. Mnoho podnikatelů se tak snaží získat státní občanství právě v těchto destinacích kvůli daňovým úlevám. Zde je však potřeba dát si velký pozor na to, abyste splňovali všechny zákonné povinnosti obou zemí, v nichž máte občanství. Pokud byste si toto neohlídali, vaše podnikání by jednalo v rozporu se zákonem, tudíž by bylo nelegální.

EBF24

Dvojí občanství dítěte

Dítě nabývá české státní občanství svým narozením, a to za předpokladu, že v den, kdy se narodí, je alespoň jeden z jeho rodičů občanem ČR. V takovém případě je přidělení státního občanství automatické a není tedy potřeba podávat žádnou žádost. Pokud by se však narodilo v zahraničí, je nezbytné nechat potomka zapsat do Zvláštní matriky Úřadu městské části Brno-střed. Na základě tohoto zápisu je pak dítěti vydán český rodný list. Platí také, že dítě nabude narozením automaticky vedle českého státního občanství i státní občanství cizího státu, pokud je jeho druhý rodič občanem cizí země.

Dále může dítě mimo jiné nabýt české státní občanství určením otcovství, což se děje v momentě, kdy se potomek narodí mimo manželství a matka není občankou ČR, ale biologický otec ano. Učinit tak lze na základě souhlasného prohlášení obou rodičů. Takové nabytí občanství se neprovádí automaticky, ale je potřeba jej prokázat.

Jaké má dvojí občanství výhody?
Dvojí občanství může být výhodné především pro podnikatele, jelikož některé země nabízejí svým občanům výrazné daňové úlevy. Takovým destinacím se říká takzvané daňové ráje a patří mezi ně například Seychely, Panama, Marshallovy ostrovy a řada dalších. Dále je určitým benefitem také snadnější cestování mezi zeměmi, v nichž je daná osoba občanem, jelikož se díky dvojitému občanství stává držitelem dvou cestovních pasů.
Kde podat žádost o české občanství?
Žádost o české občanství se podává vždy na krajském úřadě podle místa bydliště žadatele. Pracovník úřadu vám pomůže s vyplněním žádosti a vyžádá si předložení určitých důležitých dokladů, jako je například rodný či oddací list, potvrzení o zdrojích příjmů, doklad o zkoušce z českého jazyka, a mnoho dalších nezbytných dokumentů. Jakmile je žádost podána, úřad ji předá ministerstvu vnitra, které rozhodne do 180 dnů o tom, zda bude žadateli vyhověno, či nikoliv.
Může mít dítě dvojí občanství?
Dítě, které se narodí rodičům s různým státním občanstvím, nabývá za určitých podmínek automaticky obou daných občanství. Pakliže je jeden z rodičů občanem České republiky, ale dítě se narodí v zahraničí, je v takovém případě potřeba nechat potomka zapsat do Zvláštní matriky Úřadu městské části Brno-střed. Díky tomuto zápisu je pak možné dítěti vystavit český rodný list.
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).