Čísla účtů finančních úřadů jsou pro každou daň jiná. Specifickou funkci má zejména předčíslí

25. 1. 2023
Doba čtení: 8 minut
Zdroj: Depositphotos

Každý daňový subjekt má povinnost odvádět příslušnému finančnímu úřadu zálohy na daň nebo splátku daně. K tomu, aby mohla být platba realizována, je potřeba znát specifické číslo účtu daného úřadu. Aby to ale nebylo tak jednoduché, pro každý typ daně je toto číslo účtu jiné. Jeho struktura se řídí určitými pravidly, o kterých se dočtete v následujícím článku.

Kam se posílají daně

Výběr daní má podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, na starost celkem 14 finančních úřadů (FÚ) a Specializovaný finanční úřad s působností pro celé území ČR. Daně odvádí subjekt vždy místně příslušnému FÚ (podle kraje) v českých korunách. Výjimku pak tvoří daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa, která se odvádí v eurech, a to na bankovní účet FÚ Jihomoravského kraje.

Z čeho se skládá číslo účtu finančních úřadů

Číslo účtu finančního úřadu se skládá ze tří částí, a to z předčíslí účtu, z matrikové části (neboli matriky) a z kódu banky. Formát je stejný jako u klasického osobního účtu. To znamená, že na prvním místě se nachází předčíslí, následuje pomlčka, za níž je umístěna matriková část, dále následuje lomítko bez mezer a za ním kód banky, který je stejný pro všechny finanční úřady, a sice 0710. Jedná se o takzvaný směrový kód České Národní Banky, kde mají jednotlivé finanční úřady vedeny své účty.

Struktura bankovního účtu konkrétního finančního úřadu je tedy vždy stejná, avšak mění se předčíslí na základě toho, jakou daň subjekt platí. Například daň z příjmů právnických osob pro Jihočeský kraj bude zasílána na bankovní účet číslo 7704–77627231/0710, kdežto daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro Jihočeský kraj na účet číslo 748–77627231/0710 a tak dále.

Předčíslí účtů finančních úřadů

Jak bylo řečeno výše, první část bankovních účtů finančních úřadů tvoří předčíslí. To plní velice důležitou funkci při posílání plateb, jelikož určuje druh daně. Každý finanční úřad má tak poměrně velké množství účtů, kde matriková část a kód banky jsou stále stejné, ale mění se předčíslí právě na základě toho, jakou daň platíte. Předčíslí k jednotlivým daním jsou pak stejná pro každý FÚ. Skládají se ze dvou až šesti numerických znaků a od matrikové části jsou oddělena pomlčkou. Jednotlivá předčíslí podle typu daně znázorňuje následující tabulka.

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů podle typu daně

Název daně Předčíslí účtu
Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7739
Daň silniční 748
Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. č. 340/2013 Sb. platného do 31. 12. 2020 7691
Daň z nemovitých věcí dle z. č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013 daň z nemovitostí) 7755
Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7763
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 713
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Ministerstvo pro místní rozvoj 5856
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí 5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy 5733
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet 4722
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784
Paušální daň a paušální veřejná pojistná 2866
Pokuty a náklady řízení dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735
Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické evidenci tržeb 4837
Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu (z. č. 586/1992 Sb.) 4829
Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením (z. č. 235/2004 Sb.) 4810
Pokuty, sankce a náklady řízení ve správním řízení 3754
Příslušenství daně z hazardních her 14701
Příslušenství daní 4706
Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou 9136
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného 9144
Správní poplatky 3711
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství 13717
Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033
Zvláštní prostředky – exekuce 35
Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.) 30031
Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.) 20036
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030

Zdroj: Finanční zpravodaj, Ministerstvo financí ČR

Matriková část a kód banky

Kromě předčíslí tvoří dále čísla bankovních účtů finančních úřadů matriková část a kód banky. Číslo matriky určuje, o jaký finanční úřad se jedná, a je vždy stejné pro všechny bankovní účty daného FÚ. Směrový kód ČNB je, jak bylo již zmíněno, stejný pro veškeré FÚ včetně Specializovaného finančního úřadu. Jednotlivé matrikové části pro každý finanční úřad jsou znázorněny v následující tabulce.

Čísla bankovních účtů finančních úřadů a Specializovaného finančního úřadu bez předčíslí

Název finančního úřadu Sídlo finančního úřadu Matriková část Kód banky
Finanční úřad pro hlavní město Prahu Praha 77628031 0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj Praha 77628111 0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice 77627231 0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 77627311 0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Karlovy Vary 77629341 0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj Ústí nad Labem 77621411 0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec 77628461 0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové 77626511 0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj Pardubice 77622561 0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Jihlava 67626681 0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno 77628621 0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc 47623811 0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava 77621761 0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj Zlín 47620661 0710
Specializovaný finanční úřad Praha 77620021 0710

Zdroj: Finanční zpravodaj, Ministerstvo financí ČR

Jak daně zaplatit

Platbu daně je možné realizovat buď bezhotovostně přes internetové bankovnictví, nebo v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A. V případě plateb ze zahraničí je nezbytné používat pro jejich realizaci mezinárodní standardizovaný formát čísla účtu – takzvaný IBAN. Pro každý druh daně je pak určen specifický bankovní účet příslušného finančního úřadu, kam je třeba zálohu na daň nebo splátku daně odeslat.

U všech typů transakcí (bezhotovostních i v hotovosti) je nezbytné dát si pozor na to, aby při odesílání platby bylo uvedeno celé číslo příslušného FÚ včetně předčíslí. U platby prostřednictvím poštovní poukázky typu A je zase nutné, aby byly vyplněny všechny povinné kolonky. Nezapomeňte také nastavit správné datum splatnosti, které by nemělo překročit den splatnosti daňové povinnosti.

Identifikace daňového subjektu je dána prostřednictvím variabilního symbolu. Tím může být buď kmenová část daňového identifikačního čísla (tzv. DIČ), rodné číslo bez lomítka a bez mezer u fyzických osob, nebo IČ v případě právnických osob, které nemají přidělené DIČ. Specifický symbol se vyplňuje jen v případě zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a konstantní symbol je zcela nepovinný.

V případě hotovostní platby prostřednictvím poštovní poukázky typu A se vyplňují následující kolonky:

 • Částka Kč: částka platby daně v českých korunách,
 • Slovy: do této kolonky se zapíše slovy vyjádřená částka, kterou odesíláte,
 • Adresa majitele účtu: adresa včetně názvu příslušného finančního úřadu,
 • Č. účtu/kód banky: celé číslo účtu (předčíslí-matrika/kód banky) příslušného FÚ,
 • V. symbol: variabilní symbol, který identifikuje vaši osobu,
 • S. symbol: specifický symbol, který se uvádí pouze v případě zajištění daně dle § 109a zákona o DPH,
 • Odesílatel: uvede se adresa bydliště u fyzických osob nebo adresa sídla u právnických osob,
 • Zpráva pro příjemce: nepovinná položka, kde je možné uvést krátký text hůlkovým písmem pro příjemce,
 • Tr. kód: transakční kód je již na poukázce předtištěn a slouží jako identifikace poukázky,
 • Kód banky: vždy 0710,
 • K. symbol: konstantní symbol není nutné vyplňovat.
Daňový přeplatek se vyplácí až po podání daňového přiznání. Jak zažádat o vrácení daní?
Přečtěte si také:

Daňový přeplatek se vyplácí až po podání daňového přiznání. Jak zažádat o vrácení daní?

Platby ze zahraničí

Stejně jako pro platby v ČR je potřeba také u plateb ze zahraničí zajistit správné určení a nasměrování platby na vhodný bankovní účet daného finančního úřadu. Pro účely zasílání plateb ze zahraničí se využívá mezinárodní standardizovaný formát čísla účtu neboli IBAN. Tento formát se skládá z maximálního počtu 30 znaků a na začátku tohoto dlouhého čísla se vždy nachází zkratka pro danou zemi, kde je bankovní účet evidován. V případě České republiky je to tedy zkratka CZ. Kód je možné zadat elektronicky při platbách přes vaše internetové bankovnictví, nebo písemně na pobočkách bank. Pokaždé má ale stejný tvar, pouze v psané podobě se většinou rozděluje do čtyř číselných skupin, aby bylo číslo přehlednější. V elektronické formě se píše bez mezer.

FIN - tip č.2

Strukturu IBANu českých finančních úřadů pak tvoří:

 • dva znaky kódu země,
 • dva znaky kontrolních číslic, které slouží jako ochrana proti chybnému zadání,
 • čtyři znaky kódu banky,
 • šest znaků předčíslí bankovního účtu,
 • deset znaků vyjadřujících číslo účtu.

Při tvorbě IBAN se tedy vždy vychází z příslušného čísla účtu. K jeho získání je možné využít například generátor IBAN na webových stránkách České národní banky. Pro představu, jak tento formát vypadá, uvádíme IBAN pro platbu daně z příjmů fyzických osob pro Jihočeský kraj, jehož číslo účtu je 7704–77627231/0710. Formát pro mezinárodní platební styk pak bude vypadat následovně:

CZ83 0710 0077 0400 7762 7231

Z čeho se skládá číslo účtu finančního úřadu?
Struktura čísla bankovního účtu finančního úřadu je prakticky stejná jako u běžného osobního účtu. To znamená, že se skládá z předčíslí, základní neboli matrikové části a kódu banky. Specifikem u čísla účtu FÚ je, že předčíslí stanovuje, pro jaký typ daně je daný účet určen. To znamená, že každý finanční úřad má několik bankovních účtů, které mají stejné matrikové číslo, ale liší se předčíslím. Kód banky je pak stejný pro všechny finanční úřady a je jím číslo 0710.
Co uvést při platbě daní do variabilního symbolu?
Variabilní symbol slouží jako identifikace daňového subjektu, proto je potřeba jej vždy při platbě daní uvést. Pokud bylo subjektu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), použije jako variabilní symbol jeho kmenovou část. V případě, že přiděleno nebylo, uvádí právnické osoby své IČ a fyzické osoby rodné číslo bez lomítka a mezer.
Jak poslat daně ze zahraničí?
Pakliže se daňový subjekt nachází v cizině, ale vznikla mu povinnost odvést daně finančnímu úřadu v České republice, učiní tak prostřednictvím platby v mezinárodním formátu pro platební styk, což je IBAN. Tento formát vychází z příslušného čísla účtu finančního úřadu, na který je platba směrována. IBAN je možné vygenerovat například pomocí generátoru na webových stránkách České národní banky.
 • Našli jste v článku chybu?