Amortizace vozidla je často podceňovaným výdajem. Co ji ovlivňuje a jak se počítá?

9. 9. 2022
Zdroj: Depositphotos

Degradaci hodnoty automobilů určuje takzvaná amortizace vozu. Abyste předešli ztrátám spojeným s jejich pravidelným provozem, je dobré věnovat každý rok pozornost účetním odpisům. Ty vám mohou zajistit částečné pokrytí nákladů, jež jsou s užíváním majetku spojeny. Amortizace se však netýká pouze vozidel, ale také dalších movitých či nemovitých předmětů, které podléhají opotřebení v čase.


Co je amortizace

Termín amortizace v obecném pojetí vyjadřuje míru opotřebení majetku v důsledku jeho používání. Nejčastěji se s ním setkáte v souvislosti s užíváním motorových vozidel a využívá se pro potřebu takzvaných daňových odpisů nebo při stanovování ceny majetku v případě prodeje. Jedná se o snižování hodnoty automobilů, strojů, budov či jiných předmětů působením externích i takzvaných morálních vlivů. 

Morálním vlivem je myšlen především technický pokrok, díky kterému se vyvíjejí například stále lepší a modernější vozidla, což má za následek, že starší modely ztrácí na své hodnotě. Pod externími vlivy si pak můžete představit veškeré fyzické opotřebení, ke kterému dochází při standardním užívání stroje, tedy během jeho provozu. Zapomenout byste však neměli ani na fakt, že k opotřebení auta dochází i ve chvíli, kdy jej zrovna nepoužíváte.

Co způsobuje amortizaci vozu

Jak bylo řečeno výše, na každé vozidlo působí vnější i vnitřní vlivy, kvůli kterým dochází postupem času k jeho opotřebení a snížení hodnoty. Každý jednotlivý faktor přitom působí na daný automobil jinak a v jiné míře jej degraduje. S jakou rychlostí bude opotřebení probíhat, záleží na tom, jak často a v jaké intenzitě je vůz konkrétním vlivům vystaven, na vlastnostech použitých součástek a technologií, ale třeba i na oblíbenosti dané značky mezi spotřebiteli. Faktory, které mají vliv na amortizaci vozu, pak mohou být následující:

 • účely, na které se využívá,
 • způsob parkování (v garáži degraduje pomaleji),
 • množství najetých kilometrů,
 • kvalita výbavy,
 • dodatečné úpravy vozu (mohou hodnotu zvyšovat, nebo naopak snižovat),
 • typ pohonu,
 • značka a model vozu (výše poptávky a nabídky).

Vypočet amortizace vozidla

Výpočet amortizace majetku pro potřeby odpisů v účetnictví se provádí pomocí ročních odpisových sazeb. Ty se liší podle toho, do jaké odpisové skupiny daný předmět spadá. Odpisových skupin je dohromady šest a třídí se na základě předepsané doby užívání. Ta může být stanovena na tři roky v případě nejzákladnější kancelářské techniky a přístrojů nebo až na 50 let u administrativních budov, obchodních domů, škol a podobně. Přesný soupis všech položek jednotlivých skupin podrobně definuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Orientační tabulka odpisových skupin

Číslo skupiny Příklad vybraných položek Počet let odpisování
1 kancelářská technika, počítače, nástroje 3
2 nákladní a osobní vozy, traktory, stroje 5
3 tramvaje, vozy metra, parní kotle 10
4 energetická vodní díla, plynovody, věže, stožáry 20
5 průmyslové a zemědělské budovy, byty 30
6 administrativní budovy, obchodní domy, muzea 50

Zdroj: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Výpočet amortizace vozidla se provádí pomocí procentuální sazby určené pro druhou odpisovou skupinu, kam patří právě osobní a nákladní automobily. Tyto sazby jsou stanoveny následujícím způsobem:

 • pro první rok užívání automobilu - 11 procent,
 • pro druhý rok a roky následující - 22,25 procenta.

Pro výpočet ročního odpisu vozu se pak používá vzorec:

Roční odpis = (pořizovací cena vozu/100) × procentuální sazba

Pro usnadnění práce poslouží pro výpočet amortizace auta kalkulačka. Na českém internetu ji pravděpodobně nedohledáte, existují však zahraniční servery, které podobné nástroje poskytují. Stačí do příslušných kolonek vyplnit značku a model auta, jeho aktuální stáří, současnou cenu, najeté kilometry a informaci o tom, jak dlouho auto vlastníte. Na základě poskytnutých údajů vám kalkulačka amortizace vozidla spočítá orientační hodnotu, jakou bude mít váš automobil za další tři roky užívání.

Amortizace auta a daně

Chcete-li uplatnit amortizaci vozu v rámci daní, nabízejí se dvě možnosti, jak s ní naložit. Záleží vždy na tom, zda je vozidlo evidováno jako obchodní majetek či nikoliv, anebo zda je zcela v soukromém vlastnictví, ale používá se ke služebním účelům. Na základě toho, kdo je majitelem automobilu, je pak možné využít rovnoměrné nebo zrychlené odpisování.

Vůz je majetkem podniku

Pakliže je vozidlo obchodním majetkem, je možné díky postupné amortizaci snížit daňový základ. Náklady se tímto způsobem rozloží do více období, čili nedojde k ovlivnění hospodaření firmy z krátkodobého hlediska. Je možné využít takzvaný zrychlený odpis, kdy se v prvním roce užívání auta počítá s jeho pořizovací cenou a v letech následujících s cenou zůstatkovou, nebo odpis rovnoměrný, kdy jsou pevně stanoveny procentuální sazby odpisů za dané roky.

Vůz není majetkem podniku

V případě, že jste vozidlo do obchodního majetku nevložili, se pro účely odpisů uplatňuje amortizace z přímého provozu (tedy za každou jízdu) počítaná na jeden kilometr. Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel v roce 2022 činí šest korun za jeden ujetý kilometr

Používá-li zaměstnanec pro služební cesty vlastní automobil, je potřeba, aby mu byly proplaceny náklady na pohonné hmoty v rámci těchto cest a také náhrada za každý ujetý kilometr. Tuto problematiku upravuje zákoník práce, který stanovuje sazby náhrad za jeden kilometr následovně:

 • tříkolky a jednostopá vozidla: 1,30 koruny na kilometr
 • osobní silniční motorová vozidla: 4,70 koruny na kilometr
 • použití přívěsů: navýšení základní cestovní náhrady nejméně o 15 procent,
 • nákladní automobily, autobusy a traktory: nejméně dvojnásobek základní sazby určené pro osobní silniční vozidla.

Co je amortizace?
Amortizace vyjadřuje míru opotřebení určité movité nebo nemovité věci a snížení její hodnoty v čase. Využívá se pro účely daňových odpisů nebo pro stanovení ceny majetku v případě jeho prodeje či zástavy. Degradace předmětné věci je ovlivněna fyzickými i morálními vlivy, kterými jsou například technologický pokrok či preference spotřebitelů.
Jak se počítá amortizace pro daňové odpisy?
Výpočet amortizace vozu pro účely daňových odpisů se provádí pomocí sazby stanovené na základě příslušné odpisové skupiny. Osobní a nákladní motorová vozidla spadají dle zákona o daních z příjmů do skupiny číslo dvě. Procentuální sazba pro tuto skupinu je stanovena na 11 procentech pro první rok, kdy je vůz využíván, a 22,25 procenta pro rok druhý až pátý. Roční odpis se pak stanoví jako (pořizovací cena vozu/100) × procentuální sazba.
Jaké jsou náhrady při využívání soukromého vozu?
Pakliže pro služební účely používá zaměstnanec vlastní automobil, náleží mu ze zákona náhrada za pohonné hmoty a každý ujetý kilometr. Zákoník práce stanovuje sazby těchto náhrad na 4,70 koruny za kilometr v případě osobních silničních motorových vozidel a 1,30 koruny za kilometr pro tříkolky a jednostopá vozidla.

 • Našli jste v článku chybu?