Plná moc: jak ji sepsat, vzor a platnost na úřadech – Euro.cz - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Kde je platná plná moc, a jak ji sepsat?

, vhz,

Pokud se nemůžete nějakého úředního aktu zúčastnit osobně, je v řadě případů možné zplnomocnit pro takový úkon zástupce. Pro tento účel je třeba vybavit ho plnou mocí. Co je k tomu třeba?

Plná moc je na rozdíl od dohody o zastoupení jednostranným potvrzením, že mezi dvěma stranami došlo k ujednání smluvního zastoupení. Zástupce, tedy zmocněnec, je oprávněn jednat jménem zastoupeného v rozsahu, který je v dohodě stanoven.

O jednostranné potvrzení jde z toho důvodu, že plná moc vyžaduje pouze podpis zmocnitele, nikoli nutně zmocněnce.

Udílení plné moci upravuje občanský zákoník, konkrétně ustanovení o smluvním zastoupení. Jaké konkrétní změny nový občanský zákoník ve věci smluvního zastoupení přinesl, vysvětluje v tomto pdf autor dotyčné části právní normy, bývalý náměstek ministra spravedlnosti František Korbel.

Udělení plné moci

Udělení plné moci nemá jednotnou formu. Může být ústní či písemná, je-li to pro daný úkon vyžadováno. V řadě případů zákon vyžaduje úředně ověřenou plnou moc, nebo notářsky ověřenou plnou moc. Každopádně musí obsahovat rozsah zmocněncova oprávnění. Zmocněncem může být fyzická i právnická osoba.

Už jste někomu udělovali plnou moc?

Platnost plné moci

Zmocnitel může se zmocněncem dohodnout specifické podmínky, za kterých je možné plnou moc odvolat.

Jinak plná moc zaniká, když:

  • byly provedeny úkony, pro něž byla udělena
  • ji vypoví zmocněnec
  • ji zmocnitel odvolá
  • jedna ze stran zemře nebo zanikne (v případě právnické osoby).

Jak napsat plnou moc

K u dělení plné moci stačí v podstatě jen textový editor (MS Word). Dokument musí obsahovat celé jméno, adresu a rodné číslo zmocnitele a zmocněnce a specifikaci konkrétního právního/úředního výkonu, pro nějž je plná moc udělena.

Plná moc vzor ke stažení a k vytisknutí

Vzor plné moci by Euro.cz on Scribd

Plná moc substituční

V tomto případě jde o jakousi plnou moc na druhou, kdy zmocněnec udílí plnou moc další osobě, aby jednala za původního zmocnitele. Substituční plnou moc lze udělit v případě, že takovou možnost obsahuje prvotní plná moc nebo pokud je zmocněncem právnická osoba.

Plná moc na poštu

Zmocnit jinou osobu k přebírání poštovních zásilek umožňuje Česká pošta. Vyžaduje to však zřízení elektronického průkazu k zákaznické kartě. Držitel zákaznické karty může udělovat zmocnění online, případně vyzvedávat zásilky za ty, kdo jej k tomu zmocní.

Kde je platná plná moc, a jak ji sepsat?
5 (100%) 1 hlasování
Diskuze