Jak odhlásit vozidlo? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Odhlášení a přepis vozidla se zjednodušily. Co vše potřebujte?

,

Odhlášení vozidla může být nutné z několika důvodů. Nejčastějším je prodej automobilu a přepis na nového majitele, může jít také o dočasné vyřazení z provozu či definitivní likvidaci vozidla. Čtěte, jaké doklady k tomu budete potřebovat a jak odhlášení vozidla provést.

Odhlášení vozidla

V praxi nejčastějším důvodem odhlášení vozidla je změna vlastníka vozidla při jeho prodeji.

V současnosti se vůz rovnou přepisuje na nového majitele, tedy nejsou už potřeba dříve známé „polopřevody“, kdy se auto nejdříve odhlašovalo a pak teprve přepisovalo na nového majitele.

Pozor: prodávající automobilu zodpovídá za to, že se vůz převede na nového majitele do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Jinak se vystavuje sankci až 50 000 korun. Můžete k těmto úkonům vystavit ověřenou plnou moc kupci vozidla, nejjistější však je, pokud záležitost vyřídíte sami.

Každopádně, ať již bude zařizovat přepis vozidla původní nebo nový majitel, bude k tomu potřebovat několik důležitých dokumentů.

Plná moc k odhlášení vozidla

Pokud u převodu vozidla nebudou oba účastníci, musí mít ten, kdo záležitost bude vyřizovat, od protistrany úředně ověřenou plnou moc na úkony související s převodem vozidla.

Vzor formuláře plné moci ke všem úkonům souvisejícím s vozidlem (převod, vyřazení, zánik) si můžete vytisknout zde.

Ověření podpisů na formuláři plné moci můžete provést u notáře, na úřadě, na poště nebo na místech Czech Pointu. Mapu kontaktních míst Czech Pointu naleznete zde.


Končí vám platnost řidičského průkazu? Výměna je nyní rychlejší a jednoduší

ilustrační foto


Můžete postupovat i tak, že zařízením převodu pověříte třetí stranu. Ta potřebuje plnou moc od kupujícího a prodávajícího.

Od června 2017 je možný přepis vlastníka na jakémkoliv registru vozidel. Registr vozidel je většinou dostupný v každé obci s rozšířenou působností. Přehled registrů vozidel si můžete prohlédnout zde.

Značky se při přepisu vozidla už na úřad nosit nemusí. Auto může být registrováno například v Praze a jezdit v Ostravě.

Dokumenty potřebné pro přepis vozidla
doklad totožnosti – u fyzické osoby občanský průkaz, platný pas, u fyzické osoby podnikatele to je živnostenský list a u právnické osoby výpis z obchodního rejstříku
kupní smlouva
velký a malý technický průkaz
ověřená plná moc
vyplněná přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel
protokol o evidenční kontrole (platí 30 dnů)
doklad o sjednaném povinném ručení – zelená karta nejlépe už na nového majitele

Odhlášení vozidla z evidence

Existují dva způsoby, jak odhlásit vozidlo z evidence vozidel. Jeden je dočasný a zákon č. 56//001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích jej nazývá vyřazení vozidla. Druhý je trvalý – nazývaný jako zánik vozidla.

Pozor: automobil je automaticky vyřazen z registru vozidel také v případě, kdy došlo k zániku povinného ručení a do 14 dnů od jeho zániku nebylo sjednáno nové.

Vyřazení vozidla

K vyřazení vozidla může dojít z několika důvodů. Může se tak stát na žádost vlastníka, pokud zaniklo nebo nebylo obnoveno povinné ručení na vůz či byl vůz vlastníkovi odcizen.

Vlastník vozidla musí k žádosti o jeho vyřazení na registru vozidel přiložit osvědčení o registraci vozidla, registrační značky a technický průkaz. Do technického průkazu pak úřad vyznačí vyřazení vozidla.

Během období vyřazení, které trvá do 12 měsíců, je vlastník povinen zabezpečit vozidlo, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.


Náš TIP: Chcete vědět vše o autech? Čtěte Autobibli.cz


Pokud vozu zaniklo povinné ručení, je automaticky vyřazen z registru vozidel. Vlastník má pak povinnost odevzdat úřadu osvědčení o registraci vozidla, jeho registrační značky, předložit technický průkaz, do kterého úřad vyznačí vyřazení vozidla a sdělit, kde se vůz nachází a účel jeho využití.

Pokud byl vůz vlastníkovi odcizen, musí pro jeho vyřazení předložit úřadu policejní protokol o odcizení, osvědčení o registraci a technický průkaz a také registrační značky, pokud nebyly odcizeny.

Pozor: Vyřadit vozidlo z provozu můžete na dobu jednoho roku, pak lze zažádat o půlroční prodloužení. Pak už ale musíte uvést vozidlo do provozu nebo předložit doklad o jeho ekologické likvidaci.

Pro ukončení vyřazení vozidla musíte předložit žádost o ukončení režimu dočasného vyřazení vozidla, velký technický průkaz, doklady vlastníka vozidla, platné povinné ručení (zelená karta) a protokol o platné technické prohlídce.


NAŠE RADA: Jak správně vytvořit kupní smlouvu o prodeji vozu?

 ilustrační auto


Odhlášení vozidla z registru

Zánikem vozidla se v praxi rozumí trvalé vyřazení vozidla z provozu a odhlášení z registru. Je to právní úkon, kdy majitel vozidla oficiálně zruší vozidlo nebo autovrak. Dochází k vymazání zápisu o vozidle z evidence motorových vozidel.

Majitel vozidla musí pro vyřízení zániku vozidla osobně navštívit úřad obce s rozšířenou působností a zde podat Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla.

Doklady pro vyřízení zániku vozidla
doklad totožnosti
velký technický průkaz
malý technický průkaz
registrační značky
doklad o ekologické likvidaci vozu

Při zániku vozidla je nutné automobil ekologicky zlikvidovat. To znamená odevzdat vozidlo do zařízení, které je pověřené ke sběru autovraků.

Vlastník tu dostane doklad o ekologické likvidaci – Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovlaků a zpět pouze registrační značky.

Seznam schválených subjektů na likvidaci autovraků naleznete zde.

Vozidlo může zaniknout bez ekologické likvidace jen jeho fyzickým zničením, například při havárii či působením živlů.